МЕНИ

Насловна » Структура » Управни инспекторат

Управни инспекторат

Управни инспекторат је орган управе у саставу Министарства државне управе и локалне самоуправе, образован Законом о управној инспекцији („Службени гласник РС“, број 87/11).

Управна инспекција је облик надзора над спровођењем закона и других прописа и поступањем органа државне управе, служби судова, јавних тужилаштава, Републичког јавног правобранилаштва, служби Народне скупштине, председника Републике, Владе, Уставног суда и служби органа чије чланове бира Народна скупштина, као и органа територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе у вршењу поверених послова државне управе и других ималаца јавних овлашћења, чије су садржина, границе и овлашћења утврђени Законом о управној инспекцији и посебним законима.

Управна инспекција обавља инспекцијски надзор над применом закона и других прописа којима се уређују: државна управа; радни односи у државним органима и органима јединица локалне самоуправе; општи управни поступак и посебни управни поступци; изглед и употреба грба, заставе и химне Републике Србије; службена употреба језика и писама; печат државних и других органа; бирачки спискови и матичне књиге; политичке странке и удружења и слободан приступ информацијама од јавног значаја. Управна инспекција обавља инспекцијски надзор и у другим областима у којима је посебним законом утврђена њена надлежност.

Директор – главни управни инспектор руководи, организује и обједињава рад Управног инспектората, решава у управним стварима из делокруга Управног инспектората, одлучује о правима и дужностима запослених, обавља и друге послове у складу са законом.

Решењем Владе 24 Број: 119-11584/2018 од 06. децембра 2018. године, за директора – главног управног инспектора Управног инспектората у Министарству државне управе и локалне самоуправе постављен је Ненад Шаркоћевић.

Контакт телефон: 011/311 2631

За обављање послова из делокруга Управног инспектората образована је Група за аналитичке, статистичко-евиденционе, кадровске и опште правне послове и Сектор управне инспекције.

Одређене послове из делокруга Управног инспектората обављају државни службеници у окружним подручним јединицама и подручним јединицама ширим од подручја управног округа ван седишта Министарства.

У Сектору управне инспекције образоване су следеће уже унутрашње јединице:

 • Одсек управне инспекције Београд
  Контакт телефон: 011/311 3519, 311 3829 и 311 4356

 • Одсек управне инспекције Смедерево
  Контакт телефон:026/672-644 лок. 105 и 026/4623-646 лок. 105

 • Група управне инспекције Нови Сад
  Контакт телефон: 021/6611-018

 • Одсек управне инспекције Ниш
  Контакт телефон: 018/505- 131

Државни службеници у Управном инспекторату овлашћени за одлучивање у управним стварима и за предузимање радњи у поступку пре доношења решења и то:

 1. Ненад Шаркоћевић, помоћник директора – главног управног инспектора
 2. Драгана Влаховић, управни инспектор - координатор
 3. Јадранка Божовић, управни инспектор - координатор
 4. Сандра Миладиновић, управни инспектор - координатор
 5. Весна Богићевић, управни инспектор - координатор
 6. Aлександра Суџук-Радунковић, управни инспектор
 7. Драган Мишковић, помоћник директора – главног управног инспектора
 8. Гордана Tоковић, управни инспектор - координатор
 9. Миладинка Лилић, управни инспектор - координатор
 10. Слађана Ненадовић, управни инспектор – координатор
 11. Градимир Ћирковић, шеф Одсека управне инспекције Ниш
 12. Радислав Димитријевић, управни инспектор
 13. Нада Хенгл, руководилац Групе управне инспекције Нови Сад
 14. Александар Б. Ђурић, управни инспектор
 15. Горан Јовелић, управни инспектор
 16. Јасмина Миладиновић, управни инспектор - координатор
 17. Стеван Цвејић, управни инспектор - координатор
 18. Милица Гардић, управни инспектор
 19. Драгана Бошковић – Симић, управни инспектор.

 

Програм рада за 2018. годину

Годишњи извештај о раду Управног инспектората за 2017. годину

Годишњи програм рада за 2019. годину

 

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ – УПРАВНИ ИНСПЕКТОРАТ

 • Kонтролна листа - Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја
 • Kонтролна листа - Закон о службеној употреби језика и писaма
  DOC
 • Kонтролна листа - Закон о државним службеницима
  DOC
 • Kонтролна листа - Закон о јединственом бирачком списку
  DOC
 • Kонтролна листа - Закон о матичним књигама
  DOC
 • Kонтролна листа - Закон о општем управном поступку
  DOC
 • Kонтролна листа - Закон о печату државних и других органа
  DOC
 • Kонтролна листа - Закон о политичким странкама
  DOC
 • Kонтролна листа - Закона o правобранилаштву
  DOC
 • Kонтролна листа - Уредба и Упуство о канцеларијском пословању органа државне управе
  DOC
 • Kонтролна листа - Закон о општем управном поступку
  DOC
 • Контролна листа - Закон о инспекцијском надзору
  DOC
 • Контролна листа - Закон о запосленима и аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
 • Kонтролна листа - Закон о удружењима
 • Kонтролна листа - Посебан бирачки списак

 

 Врх стране
 Провера уписа у Посебан бирачки списак  Избори за националне савете националних мањина 2018  Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине Адресни регистар Узми рачун и победи! Провера уписа у Јединствени бирачки списак е Управа Јавне расправе и консултације Информациони систем еЗУП Модели административних поступака на локалном нивоу Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Партнерство за отворену управу Реформа јавне управе Инспекцијски надзор Јавне набавке Испити Управљање променама