МЕНИ

Насловна » Структура » Управни инспекторат

Управни инспекторат

Управни инспекторат је орган управе у саставу Министарства државне управе и локалне самоуправе, образован Законом о управној инспекцији („Службени гласник РС“, број 87/11).

Управна инспекција је облик надзора над спровођењем закона и других прописа и поступањем органа државне управе, служби судова, јавних тужилаштава, Републичког јавног правобранилаштва, служби Народне скупштине, председника Републике, Владе, Уставног суда и служби органа чије чланове бира Народна скупштина, као и органа територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе у вршењу поверених послова државне управе и других ималаца јавних овлашћења, чије су садржина, границе и овлашћења утврђени Законом о управној инспекцији и посебним законима.

Управна инспекција обавља инспекцијски надзор над применом закона и других прописа којима се уређују: државна управа; радни односи у државним органима и органима јединица локалне самоуправе; општи управни поступак и посебни управни поступци; изглед и употреба грба, заставе и химне Републике Србије; службена употреба језика и писама; печат државних и других органа; бирачки спискови и матичне књиге; политичке странке и удружења и слободан приступ информацијама од јавног значаја. Управна инспекција обавља инспекцијски надзор и у другим областима у којима је посебним законом утврђена њена надлежност.

Директор – главни управни инспектор руководи, организује и обједињава рад Управног инспектората, решава у управним стварима из делокруга Управног инспектората, одлучује о правима и дужностима запослених, обавља и друге послове у складу са законом.

Функцију директора-главног управног инспектора обавља Зоран Петровић
Контакт телефон: 011/311 2631

За обављање послова из делокруга Управног инспектората образована је Група за аналитичке, статистичко-евиденционе, кадровске и опште правне послове и Сектор управне инспекције.

Одређене послове из делокруга Управног инспектората обављају државни службеници у окружним подручним јединицама и подручним јединицама ширим од подручја управног округа ван седишта Министарства.

У Сектору управне инспекције образоване су следеће уже унутрашње јединице:

 • Одсек управне инспекције Београд
  Контакт телефон: 011/311 3519, 311 3829 и 311 4356

 • Одсек управне инспекције Смедерево
  Контакт телефон:026/672-644 лок. 105 и 026/4623-646 лок. 105

 • Група управне инспекције Нови Сад
  Контакт телефон: 021/6611-018

 • Одсек управне инспекције Ниш
  Контакт телефон: 018/505- 131

Државни службеници у Управном инспекторату овлашћени за одлучивање у управним стварима и за предузимање радњи у поступку пре доношења решења и то:

 1. Зоран Петровић, директор – главни управни инспектор
 2. Ненад Шаркоћевић, в.д. помоћника директора – главног управног инспектора
 3. Драгана Влаховић, управни инспектор - координатор
 4. Јадранка Божовић, управни инспектор - координатор
 5. Сандра Миладиновић, управни инспектор - координатор
 6. Весна Богићевић, управни инспектор - координатор
 7. Aлександра Суџук-Радунковић, управни инспектор
 8. Драган Мишковић, помоћник директора – главног управног инспектора
 9. Гордана Токовић, управни инспектор - координатор
 10. Миладинка Лилић, управни инспектор - координатор
 11. Градимир Ћирковић, шеф Одсека управне инспекције Ниш
 12. Радислав Димитријевић, управни инспектор
 13. Нада Хенгл, руководилац Групе управне инспекције Нови Сад
 14. Александар Б. Ђурић, управни инспектор
 15. Горан Јовелић, управни инспектор
 16. Јасмина Миладиновић, управни инспектор - координатор
 17. Стеван Цвејић, управни инспектор - координатор
 18. Милица Гардић, управни инспектор – координатор
 19. Слађана Ненадовић, управни инспектор – координатор

 

Програм рада за 2017. годину

Годишњи извештај о раду Управног инспектората за 2016. годину

 

Програм рада за 2018. годину

Годишњи извештај о раду Управног инспектората за 2017. годину

 

 Врх стране
 Узми рачун и победи! Провера уписа у Јединствени бирачки списак е Управа Јавне расправе и консултације Информациони систем еЗУП Модели административних поступака на локалном нивоу Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Партнерство за отворену управу Реформа јавне управе Инспекцијски надзор Јавне набавке Испити Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине Управљање променама