МЕНИ

Насловна » Структура » Секретаријат министарства

Секретаријат министарства

 Секретаријат министарства

Секретар министарства - Станија Вишекруна

Телефон : + 381 11 33 45 671  
Е-адреса:  sekretarijat@mduls.gov.rs


Секретаријат Министарства обавља послове од заједничког интереса за Министарство који се односе на: кадровска, финансијска, рачуноводствена, информатичка и административна питања; јавне набавке; планирање рада и извештавање о раду Министарства; информисање о раду Министарства и приступ информацијама од јавног значаја; заштиту података о личности; безбедност и здравље на раду; тајност података; послове одбране; руковање опремом; усклађивање рада унутрашњих јединица и сарадњу с органима државне управе, службама Владе, другим државним органима и Државним правобранилаштвом и друге послове из делокруга Секретаријата.

У Секретаријату Министарства се образују следеће уже унутрашње јединице:

 1. Одељење за правне и финансијске послове и
 2. Одсек за опште и информатичке послове.


Одељење за правне и финансијске послове

Начелник Одељења  - Тања Огризовић

Телефон : + 381 11  26 46 939
Е-адреса:  tanja.ogrizovic@mduls.gov.rs


Одељење за правне и финансијске послове обавља пословe који се односе на: радноправни статус државних службеника и намештеника; вођење евиденције о државним службеницима и намештеницима; унутрашње уређење Министарства (и органа управе у саставу Министарства); информисање о раду Министарства и пружање информација од јавног значаја; заштиту података о личности; тајност података; припрему годишњег програма рада и извештаја о раду Министарства; послове организовања и реализације поступака јавних набавки; остваривање сарадње са органима државне управе, службама Владе, другим државним органима и Државним правобранилаштвом; планирање и наменско трошење средстава за рад Министарства; израду нацрта финансијског плана; контролу финансијских и рачуноводствених података; књиговодствене послове; послове у вези са наменским трошењем средстава који се односе на реализацију пројеката и друге послове из делокруга Одељења.


Одсек за опште и информатичке послове

Шеф Одсека - упражњено

Телефон : + 381 11 
Е-адреса:


Одсек за опште и информатичке послове обавља послове који се односе на: безбедност и здравље на раду и послове одбране; вођење евиденције о пословном простору Министарства и сарадње са Управом за заједничке послове и другим органима у вези обезбеђења коришћења пословног простора и опреме за потребе Министарства; координација рада возача и евиденција службених аутомобила; послови анализе за потребе набавке услуга и добара, за једногодишње и вишегодишње потребе Министарства; припрема анализа и извештаја о потрошњи горива, телефонских услуга, канцеларијског материјала и угоститељских услуга, као и друге извештаје из делокруга Одсека; информатички послови  и послови  техничке подршке и друге послове из делокруга Одсека.

 Врх стране
 Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за локалне самоуправе Узми рачун и победи! Провера уписа у Јединствени бирачки списак е Управа Јавне расправе и консултације Информациони систем еЗУП Модели административних поступака на локалном нивоу Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Партнерство за отворену управу Реформа јавне управе Инспекцијски надзор Јавне набавке Испити Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине Управљање променама