MENI

Naslovna » Poziv za upis u poseban birački spisak

Poziv za upis u poseban birački spisak

OBAVEŠTENјA

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije dr Kori Udovički donela je Rešenje o usvajanju zahteva za obrazovanje posebnog biračkog spiska za pripadnike crnogorske nacionalne manjine.

U skladu sa članom 45. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina („Službeni glasnik RS“, br. 72/09,20/14-odluka US i 55/14) Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obaveštava sve građane koji su se na poslednjem popisu stanovništva 2011.godine, izjasnili kao Crnogorci da je počelo obrazovanje posebnog biračkog spiska za pripadnike crnogorske nacionalne manjine. Upisom u poseban birački spisak pripadnici nacionalne manjine stiču pravo da biraju nacionalni savet svoje nacionalne manjine radi ostvarivanja prava na samoupravu u kulturi, obrazovanju, obaveštavanju i službenoj upotrebi jezika i pisma.

Pripadnik nacionalne manjine upisuje se u poseban birački spisak nacionalne manjine isklјučivo na lični zahtev, kada ispuni opšte uslove za sticanje biračkog prava propisane zakonom. Pripadnik nacionalne manjine može biti upisan u samo jedan poseban birački spisak. Svaki građanin sa biračkim pravom, pripadnik nacionalne manjine, može na posebnom obrascu pismeno zatražiti da bude upisan u poseban birački spisak, kako bi mogao da učestvuje na izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Zahtev za upis u poseban birački spisak pripadnik nacionalne manjine podnosi opštinskoj, odnosno gradskoj upravi prema mestu prebivališta, u pisanoj formi, na posebnom obrascu i svojeručno ga potpisuje. Obrazac zahteva može se preuzeti ovde.


* * *


Ministar državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije dr Kori Udovički donela je Rešenje o usvajanju zahteva za obrazovanje posebnog biračkog spiska za pripadnike polјske nacionalne manjine.

U skladu sa članom 45. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina („Službeni glasnik RS“, br. 72/09,20/14-odluka US i 55/14) Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obaveštava sve građane koji su se na poslednjem popisu stanovništva 2011. godine, izjasnili kao Polјaci da je počelo obrazovanje posebnog biračkog spiska za pripadnike polјske nacionalne manjine. Upisom u poseban birački spisak pripadnici nacionalne manjine stiču pravo da biraju nacionalni savet svoje nacionalne manjine radi ostvarivanja prava na samoupravu u kulturi, obrazovanju, obaveštavanju i službenoj upotrebi jezika i pisma.

Pripadnik nacionalne manjine upisuje se u poseban birački spisak nacionalne manjine isklјučivo na lični zahtev, kada ispuni opšte uslove za sticanje biračkog prava propisane zakonom. Pripadnik nacionalne manjine može biti upisan u samo jedan poseban birački spisak. Svaki građanin sa biračkim pravom, pripadnik nacionalne manjine, može na posebnom obrascu pismeno zatražiti da bude upisan u poseban birački spisak, kako bi mogao da učestvuje na izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Zahtev za upis u poseban birački spisak pripadnik nacionalne manjine podnosi opštinskoj, odnosno gradskoj upravi prema mestu prebivališta, u pisanoj formi, na posebnom obrascu i svojeručno ga potpisuje. Obrazac zahteva može se preuzeti ovde.

 Vrh strane
 Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za lokalne samouprave Uzmi račun i pobedi! Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Upravljanje promenama