MENI

Naslovna » Poziv za upis u poseban birački spisak

Poziv za upis u poseban birački spisak

OBAVEŠTENјA

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije dr Kori Udovički donela je Rešenje o usvajanju zahteva za obrazovanje posebnog biračkog spiska za pripadnike crnogorske nacionalne manjine.

U skladu sa članom 45. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina („Službeni glasnik RS“, br. 72/09,20/14-odluka US i 55/14) Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obaveštava sve građane koji su se na poslednjem popisu stanovništva 2011.godine, izjasnili kao Crnogorci da je počelo obrazovanje posebnog biračkog spiska za pripadnike crnogorske nacionalne manjine. Upisom u poseban birački spisak pripadnici nacionalne manjine stiču pravo da biraju nacionalni savet svoje nacionalne manjine radi ostvarivanja prava na samoupravu u kulturi, obrazovanju, obaveštavanju i službenoj upotrebi jezika i pisma.

Pripadnik nacionalne manjine upisuje se u poseban birački spisak nacionalne manjine isklјučivo na lični zahtev, kada ispuni opšte uslove za sticanje biračkog prava propisane zakonom. Pripadnik nacionalne manjine može biti upisan u samo jedan poseban birački spisak. Svaki građanin sa biračkim pravom, pripadnik nacionalne manjine, može na posebnom obrascu pismeno zatražiti da bude upisan u poseban birački spisak, kako bi mogao da učestvuje na izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Zahtev za upis u poseban birački spisak pripadnik nacionalne manjine podnosi opštinskoj, odnosno gradskoj upravi prema mestu prebivališta, u pisanoj formi, na posebnom obrascu i svojeručno ga potpisuje. Obrazac zahteva može se preuzeti ovde.


* * *


Ministar državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije dr Kori Udovički donela je Rešenje o usvajanju zahteva za obrazovanje posebnog biračkog spiska za pripadnike polјske nacionalne manjine.

U skladu sa članom 45. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina („Službeni glasnik RS“, br. 72/09,20/14-odluka US i 55/14) Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obaveštava sve građane koji su se na poslednjem popisu stanovništva 2011. godine, izjasnili kao Polјaci da je počelo obrazovanje posebnog biračkog spiska za pripadnike polјske nacionalne manjine. Upisom u poseban birački spisak pripadnici nacionalne manjine stiču pravo da biraju nacionalni savet svoje nacionalne manjine radi ostvarivanja prava na samoupravu u kulturi, obrazovanju, obaveštavanju i službenoj upotrebi jezika i pisma.

Pripadnik nacionalne manjine upisuje se u poseban birački spisak nacionalne manjine isklјučivo na lični zahtev, kada ispuni opšte uslove za sticanje biračkog prava propisane zakonom. Pripadnik nacionalne manjine može biti upisan u samo jedan poseban birački spisak. Svaki građanin sa biračkim pravom, pripadnik nacionalne manjine, može na posebnom obrascu pismeno zatražiti da bude upisan u poseban birački spisak, kako bi mogao da učestvuje na izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Zahtev za upis u poseban birački spisak pripadnik nacionalne manjine podnosi opštinskoj, odnosno gradskoj upravi prema mestu prebivališta, u pisanoj formi, na posebnom obrascu i svojeručno ga potpisuje. Obrazac zahteva može se preuzeti ovde.

 Vrh strane
 Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za lokalne samouprave Adresni registar Uzmi račun i pobedi! Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Upravljanje promenama