MENI

Naslovna » Struktura » Sektor za za matične knjige i registre

Sektor za za matične knjige i registre

 Sektor za za matične knjige i registre

Pomoćnik ministra – Marina Dražić

Telefon: +381 11 26 45 231
Faks: + 381 11
E-adresa: marina.drazic@mduls.gov.rs


U
Sektoru za matične knjige i registre obavlјa poslove koji se odnose na: pripremu zakona i drugih propisa iz oblasti matičnih knjiga; vođenje drugostepenog upravnog postupka po žalbi izjavlјenoj protiv rešenja imalaca javnih ovlašćenja u poverenim poslovima matičnih knjiga; usklađivanje rada imalaca javnih ovlašćenja i pripremu uputstava i objašnjenja u vezi sa sprovođenjem prvostepenog upravnog postupka i donošenjem prvostepenih rešenja u poverenim poslovima matičnih knjiga; praćenje primene propisa i stanja u oblasti matičnih knjiga; davanje mišlјenja o ustavnosti i zakonitosti opštih akata koje imaoci javnih ovlašćenja donose na osnovu zakona kojim se uređuje oblast matičnih knjiga i nadzor nad zakonitošću propisa imaoca javnih ovlašćenja u oblasti matičnih knjiga; donošenje rešenja o određivanju načina obnavlјanja uništenih ili nestalih matičnih knjiga; praćenje primene međunarodnih ugovora u statusnim stvarima; pružanje stručne pomoći organima u primeni međunarodnih ugovora i kolizionih normi koje su u vezi sa upisom činjenica i podataka u matične knjige; prijem i prosleđivanje javnih isprava (izvoda i uverenja iz matičnih knjiga) o promenama u ličnom stanju građana; pružanje pravne pomoći u pribavlјanju javnih isprava iz matičnih knjiga i proveri verodostojnosti izdatih javnih isprava iz matičnih knjiga; pribavlјanje podataka i obaveštenja u vezi sa vršenjem poverenih poslova; pripremu izveštaja u procesu izveštavanja o sprovođenju ratifikovanih bilateralnih i multilateralnih ugovora i evropskih integracija sa aspekta poslova matičnih knjiga; drugi primerak matičnih knjiga; pripremu analiza i informacija kao i poslove vođenja jedinstvenog biračkog spiska, pripremu upravnih procedura za donošenje prvostepenih rešenja u postupku projektovanja jedinstvenog biračkog spiska i vođenje biračkih spiskova, drugostepeni upravni postupak u oblasti vođenja jedinstvenog biračkog spiska obezbeđivanja stručno-tehničke podrške elektronskim bazama podataka uklјučujući i posebni birački spisak, registar stanovništva, registar političkih stranaka i registar nacionalnih saveta.

U Sektoru za matične knjige i registre obrazovane su sledeće uže unutrašnje jedinice:

  1. Grupa za lični status građana i
  2. Grupa za registre i evidencije.


Grupa za lični status građana

Rukovodilac Grupe – Danijela Knežević

Telefon : + 381 11 36 20 145
Faks: + 381 11
E-adresa: danijela.knezevic@mduls.gov.rs


Grupa za lični status građana obavlјa poslove koji se odnose na: pripremu zakona i drugih propisa iz oblasti matičnih knjiga; vođenje drugostepenog upravnog postupka po žalbi izjavlјenoj protiv rešenja imalaca javnih ovlašćenja u poverenim poslovima matičnih knjiga; usklađivanje rada imalaca javnih ovlašćenja i pripremu uputstava i objašnjenja u vezi sa sprovođenjem prvostepenog upravnog postupka i donošenjem prvostepenih rešenja u poverenim poslovima matičnih knjiga; praćenje primene propisa i stanja u oblasti matičnih knjiga; davanje mišlјenja o ustavnosti i zakonitosti opštih akata koje imaoci javnih ovlašćenja donose na osnovu zakona kojim se uređuje oblast matičnih knjiga i nadzor nad zakonitošću propisa imaoca javnih ovlašćenja u oblasti matičnih knjiga; donošenje rešenja o određivanju načina obnavlјanja uništenih ili nestalih matičnih knjiga; praćenje primene međunarodnih ugovora u statusnim stvarima; pružanje stručne pomoći organima u primeni međunarodnih ugovora i kolizionih normi koje su u vezi sa upisom činjenica i podataka u matične knjige; prijem i prosleđivanje javnih isprava (izvoda i uverenja iz matičnih knjiga) o promenama u ličnom stanju građana; pružanje pravne pomoći u pribavlјanju javnih isprava iz matičnih knjiga i proveri verodostojnosti izdatih javnih isprava iz matičnih knjiga; pribavlјanje podataka i obaveštenja u vezi sa vršenjem poverenih poslova; pripremu izveštaja u procesu izveštavanja o sprovođenju ratifikovanih bilateralnih i multilateralnih ugovora i evropskih integracija sa aspekta poslova matičnih knjiga; drugi primerak matičnih knjiga; pripremu analiza i informacija iz delokruga Grupe i predlaganje odgovarajućih mera za unapređenje stanja u oblasti i druge poslove iz delokruga Grupe.


Grupa za registre i evidencije

Rukovodilac Grupe – Ivana Radulović

Telefon : + 381 11 26 86 808
Faks: + 381 11
E-adresa: ivana.radulovic@mduls.gov.rs


Grupa za registre i evidencije obavlјa poslove koji se odnose na: obezbeđivanje tehničke podrške informacionim sistemima i elektronskim bazama podataka; administriranja centralnog sistema za elektronsku obradu i skladištenje podataka i čuvanje drugog primerka matičnih knjiga, jedinstvenog biračkog spiska, posebnog biračkog spiska nacionalnih manjina, registara političkih stranaka i nacionalnih saveta nacionalnih manjina i drugih registara i evidencija; vođenje rečnika podataka informacionog sistema; razvoj i održavanje informacionih sistema; preduzimanje mera za obezbeđivanje i zaštitu informacionog sistema i elektronskih baza podataka u svim fazama razvoja i funkcionisanja; elektronske razmene podataka; prikuplјanje podataka u vezi sa lјudskim resursima za potrebe Registra zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavlјenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava; izveštavanje i ažuriranje baze podataka; izrade analiza, informacija, izveštaja i obaveštenja iz delokruga Grupe i druge poslove iz delokruga Grupe.

 Vrh strane
 e Uprava  Informacioni sistem eZUP  Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou  Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS – AKREDITACIJA  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om  Partnerstvo za otvorenu upravu  Reforma javne uprave  Inspekcijski nadzor  Javne nabavke