MENI

Naslovna » Struktura » Sektor za sistem lokalne samouprave

Sektor za sistem lokalne samouprave

 Sektor za sistem lokalne samouprave

Pomoćnik ministra – Saša Mogić

Telefon : + 381 11 30 60 113
Faks: + 381 11
E-adresa: sasa.mogic@mduls.gov.rs

U Sektoru za sistem lokalne samouprave obavlјaju se poslovi koji se odnose na: sistem lokalne samouprave i teritorijalne autonomije; teritorijalnu organizaciju Republike Srbije; izbore za organe lokalne samouprave; vršenje nadzora nad zakonitošću rada i akata jedinica lokalne samouprave; saradnju jedinica lokalne samouprave sa lokalnim samoupravama drugih država, u regionu, na evropskom i međunarodnom nivou; praćenje stanja u oblasti lokalne samouprave (organizacija konsultativnih, radnih i drugih sastanaka, seminara itd u vezi sa primenom zakona i realizacijom javnih politika); podršku jedinicama lokalne samouprave u povezivanju sa organima državne uprave i u cilјu rešavanja sektorskih problema; jačanje kapaciteta jedinica loklane samouprave; podsticanje i koordinaciju saradnje jedinica lokalne samouprave, mesne samouprave i državnih organa od interesa za razvoj lokalne samouprave; učestvovanje u pripremi Strategije decentralizacije Republike Srbije u skladu sa evropskim standardima i iskustvima razvijenih evropskih zemalјa, kao i potrebom da se u Srbiji kroz decentralizaciju nastavi proces njene demokratizacije; praćenje i proučavanje iskustava drugih zemalјa u procesu decentralizacije; praćenje i proučavanje zakonodavstva Republike Srbije od značaja za decentralizaciju; pripremu nacrta zakona, drugih propisa, opštih akata iz delokruga Sektora; praćenje propisa Evropske unije i usklađivanje domaćih propisa iz delokruga Sektora sa propisima Evropske unije; učešće u pripremi međunarodnih ugovora i projekata iz delokruga Sektora; praćenje sprovođenja/primene propisa, pripremu stručnih mišlјenja, izveštaja i informacija iz delokruga Sektora; koordinaciju i saradnju sa organima, organizacijama i institucijama javne uprave i organizacijama civilnog društva i druge poslove iz delokruga Sektora.

U Sektoru za sistem lokalne samouprave obrazovane su sledeće uže unutrašnje jedinica:

  1. Odsek za razvoj sistema lokalne samouprave, i
  2. Grupa za decentralizaciju i jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave.


Odsek za razvoj sistema lokalne samouprave

Šef Odseka – Nada Dojčinović

Telefon : + 381 11 30 60 110
Faks: + 381 11
E-adresa: nada.dojcinovic@mduls.gov.rs


Odsek za razvoj sistema lokalne samouprave obavlјa poslove koji se odnose na: sistem lokalne samouprave; izbore za organe lokalne samouprave; davanje saglasnosti u skladu sa zakonom; davanje mišlјenja na zakone i druge propise čiji su predlagači drugi organi državne uprave; nadzor nad zakonitošću akata i rada jedinica lokalne samouprave; pripremu strateških dokumenata, nacrta zakona, drugih propisa i opštih akata iz delokruga Odseka; praćenje primene propisa i priprema mišlјenja iz delokruga Odseka; analizu saradnje jedinica lokalne samouprave, mesne samouprave i državnih organa od interesa za razvoj lokalne samouprave; saradnju jedinica lokalne samouprave sa lokalnim samoupravama drugih država, u regionu, na evropskom i međunarodnom nivou; praćenje stanja u oblasti lokalne samouprave (organizacija konsultativnih, radnih i drugih sastanaka, seminara itd u vezi sa primenom zakona i realizacijom javnih politika) podršku jedinicama lokalne samouprave u povezivanju sa organima državne uprave i u cilјu rešavanja sektorskih problema; oblast teritorijalne organizacije; vođenje evidencija o uspostavlјenoj saradnji jedinica lokalne samouprave sa lokalnim samoupravama drugih država; praćenje stanja, analize i izradu informacija i izveštaja i druge poslove iz delokruga Odseka.


Grupa za decentralizaciju i jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave

Rukovodilac Grupe – Natalija Pavlović Šiniković

Telefon : + 381 11
Faks: + 381 11
E-adresa: natalija.pavlovic@mduls.gov.rs


Grupa za decentralizaciju i jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave obavlјa poslove koji se odnose na: davanje saglasnosti u skladu sa zakonom; davanje mišlјenja na nacrte zakona i drugih propisa čiji su predlagači drugi organi državne uprave i praćenje primene propisa i pripremu mišlјenja iz delokruga Grupe; učestvovanje u pripremi Strategije decentralizacije Republike Srbije u skladu sa evropskim standardima i iskustvima razvijenih evropskih zemalјa, kao i potrebom da se u Srbiji kroz decentralizaciju nastavi proces njene demokratizacije; praćenje i proučavanje iskustava drugih zemalјa u procesu decentralizacije; praćenje i proučavanje zakonodavstva Republike Srbije od značaja za decentralizaciju; jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave; praćenje broja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave; praćenje stanja, analize i izradu izveštaja i druge poslove iz delokruga Grupe.


 Administrativno statističke mape Srbije

Administrativno statističke mape Srbije

 

 Vrh strane
 e Uprava  Informacioni sistem eZUP  Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou  Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS – AKREDITACIJA  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om  Partnerstvo za otvorenu upravu  Reforma javne uprave  Inspekcijski nadzor  Javne nabavke