MENI

Naslovna » Struktura » Sektor za lјudska i manjinska prava i slobode

Sektor za ljudska i manjinska prava i slobode

 Sektor za ljudska i manjinska prava i slobode i registre


Pomoćnik ministra – Ivana Antić

Telefon : + 381 11 26 45 231
E-adresa: ivana.antic@mduls.gov.rs


Sektor za ljudska i manjinska prava i slobode obavlja poslove koji se odnose na: pripremu propisa o ljudskim i manjinskim pravima; vođenje Registra nacionalnih saveta; izbor nacionalnih saveta nacionalnih manjina; vođenje posebnog biračkog spiska nacionalne manjine; nadzor nad zakonitošću rada i akata nacionalnih saveta nacionalnih manjina; opšta pitanja ljudskih i manjinskih prava; praćenje međunarodnih akata iz oblasti ljudskih i manjinskih prava; pripremu propisa i praćenje njihove primene iz oblasti zaštitnika građana i slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja; praćenje sprovođenja/primene propisa, pripremu stručnih mišljenja, izveštaja i informacija iz delokruga Sektora; praćenje primene sistemskih zakona, propisa i opštih akata u oblastima iz delokruga Sektora i predlaganje mera za unapređenje stanja u tim oblastima; praćenje sprovođenja obaveza ministarstva koje se odnose na pitanje ljudskih i manjinskih prava; izveštavanje o stanju ljudskih i manjinskih prava u postupku pridruživanja EU i obavezama preuzetim prema drugim međunarodnim organizacijama; predlaganje odgovarajućih mera za unapređenje stanja u oblasti kao i poslove koji se odnose na: političko i drugo organizovanje, osim sindikalnog, vođenje Registra političkih stranaka; drugostepeni upravni postupak u oblasti udruživanja i druge poslove određene zakonom; učešće u uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u poslovima iz delokruga Sektora i druge poslove iz delokruga Sektora.

U Sektoru za ljudska i manjinska prava i slobode obrazovane su sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Grupa za ostvarivanje slobode udruživanja i
 2. Grupa za ljudska i manjinska prava.


Grupa za ostvarivanje slobode udruživanja

Rukovodilac Grupe – Marija Dživdžanović

Telefon : + 381 11 26 85 379
E-adresa: marija.dzivdzanovic@mduls.gov.rs


Grupa za ostvarivanje slobode udruživanja obavlja poslove koji se odnose na: političko i drugo organizovanje, izuzev sindikalnog; učešće u pripremi nacrta zakona, drugih propisa i opštih akata u oblasti ostvarivanja slobode udruživanja građana, odnosno političkog organizovanja; praćenje primene propisa i stanja u oblasti iz delokruga Grupe; vođenje Registra političkih stranaka i prvostepenog upravnog postupka po prijavama za upis, brisanje i promenu podataka u Registru političkih stranaka; pružanje stručne pomoći podnosiocima prijava za upis, brisanje i promenu podataka u Registru političkih stranaka; vođenje drugostepenog upravnog postupka po žalbama na prvostepena rešenja imaoca javnih ovlašćenja u poverenim poslovima vođenja Registra udruženja i Registra stranih udruženja; pripremu instrukcija o organizaciji poslova i načinu rada imaoca javnih ovlašćenja u vršenju poverenih poslova vođenja Registra udruženja i Registra stranih udruženja; izradu analiza, informacija, izveštaja i obaveštenja iz delokruga Grupe i druge poslove iz delokruga Grupe.


Grupa za ljudska i manjinska prava

Rukovodilac Grupe – Biljana Marković

Telefon : + 381 11 26 45 357
E-adresa: biljana.markovic@mduls.gov.rs


Grupa za ljudska i manjinska prava obavlja poslove koji se odnose na: nacionalne savete nacionalnih manjina, učešće u pripremi zakona i drugih propisa iz oblasti nacionalnih manjina, vođenje drugostepenog upravnog postupka po žalbi izjavljenoj protiv rešenja imalaca javnih ovlašćenja u poverenim poslovima posebnog biračkog spiska, usklađivanje rada imalaca javnih ovlašćenja i pripremu uputstava i objašnjenja u vezi sa sprovođenjem prvostepenog upravnog postupka i donošenjem prvostepenih rešenja u poverenim poslovima posebnog biračkog spiska; praćenje primene propisa i stanja u oblasti prava nacionalnih manjina; davanje mišljenja o ustavnosti i zakonitosti opštih akata nacionalnih saveta; pružanje pravne pomoći nacionalnim manjinama u ostvarivanju prava u oblasti nacionalnih saveta nacionalnih manjina; vođenje Registra nacionalnih saveta, sprovođenje izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina; vođenje posebnog biračkog spiska nacionalnih manjina; nadzor nad zakonitošću rada i akata nacionalnih saveta nacionalnih manjina; opšta pitanja ljudskih i manjinskih prava; praćenje međunarodnih akata iz oblasti ljudskih i manjinskih prava; praćenje sprovođenja obaveza koje se odnose na pitanje ljudskih i manjinskih prava; izveštavanje o stanju ljudskih i manjinskih prava u postupku pridruživanja EU i obavezama preuzetim prema drugim međunarodnim organizacijama; predlaganje odgovarajućih mera za unapređenje stanja u oblasti i druge poslove iz delokruga Grupe.

 Vrh strane
 e Uprava Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS – AKREDITACIJA Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke