MENI

Naslovna » Struktura » Sektor za lјudska i manjinska prava i slobode

Sektor za lјudska i manjinska prava i slobode

 Sektor za lјudska i manjinska prava i slobode i registre


Pomoćnik ministra – Ivana Antić

Telefon : + 381 11 26 41 495
Faks: + 381 11
E-adresa: ivana.antic@mduls.gov.rs


U Sektor
u za lјudska i manjinska prava i slobode obavlјaju se poslovi koji se odnose na: pripremu propisa o lјudskim i manjinskim pravima; vođenje registra nacionalnih saveta nacionalnih manjina; izbor nacionalnih saveta nacionalnih manjina; vođenje posebnog biračkog spiska nacionalne manjine; nadzor nad zakonitošću rada i akata nacionalnih saveta nacionalnih manjina; opšta pitanja lјudskih i manjinskih prava; praćenje međunarodnih akata iz oblasti lјudskih i manjinskih prava; praćenje sprovođenja obaveza ministarstva koje se odnose na pitanje lјudskih i manjinskih prava; izveštavanje o stanju lјudskih i manjinskih prava u postupku pridruživanja EU i obavezama preuzetim prema drugim međunarodnim organizacijama; predlaganje odgovarajućih mera za unapređenje stanja u oblasti kao i poslove koji se odnose na: političko i drugo organizovanje, osim sindikalnog, vođenje Registra političkih stranaka; drugostepeni upravni postupak u oblasti udruživanja i druge poslove određene zakonom.

U Sektoru za lјudska i manjinska prava i slobode i registre obrazovane su sledeće uže unutrašnje jedinice:

  1. Grupa za ostvarivanje slobode udruživanja i
  2. Grupa za lјudska i manjinska prava.


Grupa za ostvarivanje slobode udruživanja

Rukovodilac Grupe – Marija Dživdžanović

Telefon : + 381 11 26 85 379
Faks: + 381 11
E-adresa: marija.dzivdzanovic@mduls.gov.rs


Grupa za ostvarivanje slobode udruživanja obavlјa poslove koji se odnose na: političko i drugo organizovanje, vođenje Registra političkih stranaka; drugostepeni upravni postupak u oblasti udruživanja i vođenja jedinstvenog biračkog spiska, pripremu upravnih procedura za donošenje prvostepenih rešenja u postupku projektovanja jedinstvenog biračkog spiska i vođenje biračkih spiskova; praćenje primene propisa i stanja u oblasti iz delokruga Grupe, izveštavanje i ažuriranje baze podataka; izradu analiza, informacija, izveštaja i obaveštenja iz delokruga Grupe i druge poslove iz delokruga Grupe.


Grupa za lјudska i manjinska prava

Rukovodilac Grupe – Bilјana Marković

Telefon : + 381 11 26 45 357
Faks: + 381 11
E-adresa: biljana.markovic@mduls.gov.rs


Grupa za lјudska i manjinska prava obavlјa poslove koji se odnose na: nacionalne savete nacionalnih manjina, učešće u pripremi zakona i drugih propisa iz oblasti nacionalnih saveta, vođenje drugostepenog upravnog postupka po žalbi izjavlјenoj protiv rešenja imalaca javnih ovlašćenja u poverenim poslovima posebnog biračkog spiska, usklađivanje rada imalaca javnih ovlašćenja i pripremu uputstava i objašnjenja u vezi sa sprovođenjem prvostepenog upravnog postupka i donošenjem prvostepenih rešenja u poverenim poslovima posebnog biračkog spiska; praćenje primene propisa i stanja u oblasti prava nacionalnih manjina; davanje mišlјenja o ustavnosti i zakonitosti opštih akata nacionalnih saveta; pružanje pravne pomoći nacionalnim manjinama u ostvarivanju prava u oblasti nacionalnih saveta nacionalnih manjina; vođenje Registra nacionalnih saveta nacionalnih manjina, sprovođenje izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina; vođenje posebnih biračkih spiskova nacionalnih manjina; nadzor nad primenom propisa kojima se uređuje vođenje posebnih biračkih spiskova u jedinicama lokalne samouprave; nadzor nad zakonitošću rada i akata nacionalnih saveta nacionalnih manjina; opšta pitanja lјudskih i manjinskih prava; praćenje međunarodnih akata iz oblasti lјudskih i manjinskih prava; praćenje sprovođenja obaveza koje se odnose na pitanje lјudskih i manjinskih prava; izveštavanje o stanju lјudskih i manjinskih prava u postupku pridruživanja EU i obavezama preuzetim prema drugim međunarodnim organizacijama; predlaganje odgovarajućih mera za unapređenje stanja u oblasti i druge poslove iz delokruga Grupe.

 Vrh strane
 e Uprava  Informacioni sistem eZUP  Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou  Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS – AKREDITACIJA  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om  Partnerstvo za otvorenu upravu  Reforma javne uprave  Inspekcijski nadzor  Javne nabavke