MENI

Naslovna » Struktura » Sektor za razvoj dobre uprave

Sektor za razvoj dobre uprave

 Sektor za razvoj dobre uprave

Pomoćnik ministra – Dražen Maravić

Telefon: +381 11 33 45 532
Faks: + 381 11
E-adresa: drazen.maravic@mduls.gov.rs


U
Sektoru za razvoj dobre uprave obavlјaju se poslovi koji se odnose na: postupak pripreme strateških dokumenata, propisa, opštih akata i međunarodnih ugovora iz delokruga Ministarstva; postupak pripreme mišlјenja na nacrte, odnosno predloge pravnih akata koji se dostavlјaju Ministarstvu na mišlјenje ili saglasnost; sistem državne/javne uprave; organizaciju i rad ministarstava, posebnih organizacija, javnih agencija i javnih službi uklјučujući i način određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru; upravni postupak; upravnu inspekciju; razvoj i unapređenje sistema javne uprave; unapređenje kvaliteta rada javne uprave; organizaciju rada, kontrolu i izveštavanje o radu zaposlenih u Upravnim okruzima (uklјučujući i nadzor nad svrsishodnošću rada stručnih službi); pečat; upravlјanje reformom javne uprave; sprovođenje inicijative partnerstva za otvorenu upravu; praćenje primene sistemskih zakona, propisa i opštih akata u oblastima iz delokruga Ministarstva i predlaganje mera u tim oblastima; praćenje propisa Evropske unije iz delokruga Sektora i staranje o usklađivanju sa pravnim tekovinama Evropske unije; koordinaciju i saradnju sa organima, organizacijama i institucijama javne uprave i organizacijama civilnog društva iz delokruga Sektora i druge poslove iz delokruga Sektora.

U Sektoru za razvoj dobre uprave obrazovane su sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Grupa za postupak pripreme propisa i opštih akata,
 2. Grupa za upravlјanje reformom javne uprave i
 3. Grupa za organizaciju i rad javne uprave.


Grupa za postupak pripreme propisa i opštih akata

Rukovodilac Grupe – Lidija Radenović

Telefon : + 381 11 33 45 236
Faks: + 381 11
E-adresa: lidija.radenovic@mduls.gov.rs


Grupa za postupak pripreme propisa i opštih akata obavlјa poslove koji se odnose na: pripremu predloga strateških dokumenata, nacrta zakona i predloga drugih propisa i opštih akata koji se odnose na sistem državne/javne uprave uklјučujući i samostalne državne organe koji su nezavisni u vršenju svoje nadležnosti, upravni postupak, upravnu inspekciju i e-upravu; postupak pripreme materijala Ministarstva koji će se razmatrati na sednici Vlade; postupak pripreme materijala Vlade iz delokruga Ministarstva koji će se razmatrati na sednici Narodne skupštine; učešće u postupku pripreme materijala iz delokruga Ministarstva za objavlјivanje u „Službenom glasniku RS“; postupak pripreme mišlјenja na nacrte, odnosno predloge pravnih akata koji se dostavlјaju Ministarstvu na mišlјenje ili saglasnost; analizu, planiranje, koordinaciju i praćenje postupka pripreme propisa i opštih akata iz delokruga Ministarstva, u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama Ministarstva; staranje o usklađivanju propisa iz delokruga Ministarstva sa pravnim sistemom Republike Srbije i pravom Evropske unije; vođenje evidencije o propisima i opštim aktima iz delokruga Ministarstva; koordinaciju i saradnju sa organima, organizacijama i institucijama javne uprave i organizacijama civilnog društva i javnošću i druge poslove iz delokruga Grupe.


Grupa za upravlјanje reformom javne uprave

Rukovodilac Grupe – Ljilјana Uzelac

Telefon : + 381 11 33 45 236
Faks: + 381 11
E-adresa: ljiljana.uzelac@mduls.gov.rs


Grupa za upravlјanje reformom javne uprave obavlјa poslove koji se odnose na: učešće u pripremi strateških dokumenata i akcionih planova u oblasti reforme javne uprave; koordinaciju sprovođenja Strategije reforme javne uprave na stručnom nivou (operativni poslovi i koordinacija procesa reforme javne uprave i rada Međuministarske projektne grupe); koordinaciju sprovođenja Strategije reforme javne uprave na političkom nivou (stručni i operativni poslovi i koordinacija rada Kolegijuma državnih sekretara i Saveta za reformu javne uprave); uspostavlјanje i unapređenje mehanizama za uklјučivanja organizacija civilnog društva u proces reforme javne uprave; praćenje realizovanja planiranih reformskih aktivnosti (analiza izveštaja i redovna obrada prikuplјenih podataka iz izveštaja); vrednovanje/ocenjivanje realizovanja planiranih reformskih aktivnosti (koordinacija i sprovođenje unutrašnjeg vrednovanja i staranje o obezbeđivanju spolјnog vrednovanja); sprovođenje inicijative partnerstva za otvorenu upravu; pripremu mišlјenja, analiza i informacija iz delokruga Grupe; predlaganje odgovarajućih mera za unapređenje stanja u oblasti reforme javne uprave; koordinaciju i saradnju sa Respom; predlaganje i praćenje realizacije projekata iz delokruga Grupe;koordinaciju i saradnju sa organima, organizacijama i institucijama javne uprave i drugim organizacijama civilnog društva iz delokruga Grupe i druge poslove iz delokruga Grupe.


Grupa za organizaciju i rad javne uprave

Rukovodilac Grupe – Tatjana Čabak

Telefon : + 381 11 26 46 887
Faks:
E-adresa: tatjana.cabak@mduls.gov.rs


Grupa za organizaciju i rad javne uprave obavlјa poslove koji se odnose na: organizaciju i rad ministarstava, posebnih organizacija, javnih agencija i javnih službi; praćenje, analizu i unapređenje unutrašnjeg uređenja i sistematizacije radnih mesta u organima državne uprave i organima na koje se primenjuju propisi iz oblasti unutrašnjeg uređenja organa državne uprave; pečat; organizaciju rada, kontrolu i izveštavanje o radu zaposlenih u Upravnim okruzima (uklјučujući i nadzor nad svrsishodnošću rada stručnih službi); pripremu strategija i akcionih planova, zakona, drugih propisa, opštih akata iz delokruga Grupe; davanja saglasnosti na sadržinu i izgled pečata državnim i drugim organima; praćenje propisa Evropske unije i usklađivanje domaćih propisa iz delokruga Grupe sa propisima Evropske unije; učešće u pripremi međunarodnih ugovora i projekata iz delokruga Grupe; praćenje sprovođenja/primene propisa, pripremu stručnih mišlјenja, izveštaja i informacija iz delokruga Grupe; koordinaciju i saradnju sa organima, organizacijama i institucijama javne uprave i organizacijama civilnog društva i druge poslove iz delokruga Grupe.

 Vrh strane
 e Uprava Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS – AKREDITACIJA Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke