MENI

Naslovna » Struktura » Sektor za upravlјanje lјudskim resursima

Sektor za upravlјanje lјudskim resursima

 Sektor za upravlјanje lјudskim resursima


Pomoćnik ministra – Ivana Savićević

Telefon: +381 11 33 45 532;
Faks: + 381 11 26 85 315
E-adresa: drzavnauprava@mduls.gov.rs


U
Sektoru za upravlјanje lјudskim resursima obavlјaju se poslovi koji se odnose na: sistem plata u državnim organima, javnim agencijama, javnim službama, jedinicama lokalne samouprave i autonomnim pokrajinama; sistem radnih odnosa u javnoj upravi i socijalni dijalog; ostvarivanje prava zaposlenih u javnom sektoru na novčanu naknadu ili otpremninu u postupku racionalizacije; državni stručni ispit i sistem stručnog usavršavanja zaposlenih u državnim organima i organima jedinica lokalne samouprave; poseban stručni ispit za matičara i stručno usavršavanje matičara; davanje ovlašćenja za obavlјanje poslova matičara i vođenje Evidencije o datim ovlašćenjima za obavlјanje poslova matičara, proveru znanja matičara stečenog na stučnom usavršavanju; pripremu strategija i akcionih planova, zakona, drugih propisa, oštih akata iz delokruga Sektora; praćenje propisa Evropske unije i usklađivanje domaćih propisa iz delokruga Sektora sa propisima Evropske unije; učešće u pripremi međunarodnih ugovora i projekata iz delokruga Sektora; praćenje sprovođenja/primene propisa, pripremu stručnih mišlјenja, izveštaja i informacija iz delokruga Sektora; koordinaciju i saradnju sa organima, organizacijama i institucijama javne uprave i organizacijama civilnog društva i druge poslove iz delokruga Sektora.

U Sektoru za upravlјanje lјudskim resursima obrazovane su sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Grupa za sistem plata,
 2. Grupa za radne odnose i socijalni dijalog, i
 3. Grupa za stručno usavršavanje.


Grupa za sistem plata

Rukovodilac Grupe –Gordana Pođanin

Telefon : + 381 11 36 20 140
Faks: + 381 11
E-adresa: gordana.podjanin@mduls.gov.rs


Grupa za sistem plata obavlјa poslove koji se odnose na: praćenje stanja i pregovaranje u oblasti sistema utvrđivanja i obračuna plata u državnim organima, javnim agencijama, javnim službama, jedinicama lokalne samouprave i autonomnim pokrajinama; pripremanje stručnih osnova za donošenje propisa, pripremu zakona, drugih propisa i opštih akata u oblasti plata u državnim organima, javnim agencijama, javnim službama, jedinicama lokalne samouprave i autonomnim pokrajinama; otpremnine; koordiniranje aktivnosti nadležnih ministarstava u donošenju propisa kojima se utvrđuju elementi za obračun plata; praćenje propisa Evropske unije i usklađivanje domaćih propisa iz delokruga Grupe sa propisima Evropske unije; učešće u pripremi međunarodnih ugovora i projekata iz delokruga Grupe; pripremu stručnih mišlјenja, analiza, izveštaja i informacija iz delokruga Grupe; predlaganje odgovarajućih mera za unapređenje stanja u ovoj oblasti i druge poslove iz delokruga Grupe.


Grupa za radne odnose i socijalni dijalog

Rukovodilac Grupe – Ivana Milinković

Telefon : + 381 11 26 86 786
Faks: + 381 11
E-adresa: ivana.milinkovic@mduls.gov.rs


Grupa za radne odnose i socijalni dijalog obavlјa poslove koji se odnose na: praćenje stanja u oblasti radnih odnosa u državnim organima, javnim agencijama i javnim službama; praćenje stanja u oblasti radnih odnosa u jedinicama lokalne samouprave i autonomnim pokrajinama; pregovaranje sa sindikatima (državni organi, javne službe, JLS i OOSO); pripremanje stručnih osnova za donošenje propisa, pripremu zakona, drugih propisa i opštih akata kojim se uređuju radni odnosi u državnim organima, javnim agencijama i javnim službama; pripremanje stručnih osnova za donošenje propisa, pripremu zakona, drugih propisa i opštih akata kojim se uređuju radni odnosi u jedinicama lokalne samouprave i autonomnim pokrajinama; ostvarivanje prava zaposlenih u javnom sektoru na novčanu naknadu ili otpremninu u postupku racionalizacije; praćenje propisa Evropske unije i usklađivanje domaćih propisa iz delokruga Grupe sa propisima Evropske unije; učešće u pripremi međunarodnih ugovora i projekata iz delokruga Grupe; pripremu stručnih mišlјenja, analiza, izveštaja i informacija iz delokruga Grupe; predlaganje odgovarajućih mera za unapređenje stanja u ovoj oblasti i druge poslove iz delokruga Grupe.


Grupa za stručno usavršavanje

Rukovodilac Grupe – Jasmina Benmansur

Telefon : + 381 11 36 12 612
Faks: + 381 11
E-adresa: jasmina.benmansur@mduls.gov.rs


Grupa za stručno usavršavanje obavlјa poslove koji se odnose na: državni stručni ispit; izgradnju kapaciteta i stručno usavršavanje zaposlenih u državnim organima i organima jedinica lokalne samouprave; pripremu programa opšteg stručnog usavršavanja državnih službenika iz organa državne uprave i službi Vlade (osim programa opšteg stručnog usavršavanja državnih službenika iz oblasti Evropske unije koje u skladu sa svojim delokrugom priprema služba Vlade za koordinaciju poslova Vlade u pristupanju Evropskoj uniji) i nadzor nad sprovođenjem ovih programa stručnog usavršavanja; utvrđivanje liste intersektorskih i sektorskih opštih programa stručnog usavršavanja za zaposlene u organima jedinica lokalne samouprave; utvrđivanje obaveznih elemenata programa opšteg i posebnog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave; sprovođenje postupka stručnog osposoblјavanja za poslove komunalne policije i vođenja registra komunalnih policajaca koji su završili stručno osposoblјavanje; poseban stručni ispit za matičara; davanje ovlašćenja za obavlјanje poslova matičara i vođenje evidencije o datim ovlašćenjima za obavlјanje poslova matičara; proveru znanja matičara stečenog na stučnom usavršavanju; pripremu, odnosno učešće u pripremi strategija i akcionih planova, zakona, drugih propisa i opštih akata o državnom stručnom ispitu, stručnom usavršavanju zaposlenih u državnim organima i organima jedinica lokalne samouprave, posebnom stručnom ispitu za matičare i stručnom usavršavanju matičara; praćenje sprovođenja programa stručnog usavršavanja zaposlenih u državnim organima i organima jedinica lokalne samouprave i matičara; praćenje sprovođenja stategija i akcionih planova i primene/sprovođenja propisa u oblasti stručnog usavršavanja zaposlenih u državnim organima i organima jedinica lokalne samouprave i matičara; vođenje evidencija o planiranim i sprovedenim programima stručnog usavršavanja zaposlenih u državnim organima i organima jedinica lokalne samouprave; pripremu analiza, mišlјenja i informacija iz delokruga Grupe; predlaganje odgovarajućih mera za unapređenje stanja u oblasti i druge poslove iz delokruga Grupe.

 Vrh strane
 e Uprava Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS – AKREDITACIJA Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke