MENI

Naslovna » Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS – AKREDITACIJA

SAVET ZA STRUČNO USAVRŠAVANјE ZAPOSLENIH U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVEVlada Republike Srbije osnovala je Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave sa namerom da osigura primenu načela efikasnosti, pravičnosti i celovitosti sistema stručnog usavršavanja, a radi davanja stručnih mišlјenja i preporuka za njegovo sprovođenje i unapređenje u skladu sa Zakonom o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 21/16).

Savet je nadležan da:

 1. daje mišlјenja na predloge organa državne uprave za uvođenje opštih programa stručnog usavršavanja;
 2. analizira inicijative jedinica lokalne samouprave za uvođenje opštih programa i predloge novih posebnih programa stručnog usavršavanja;
 3. predlaže obavezne elemente opštih i posebnih programa stručnog usavršavanja u pogledu: metodološke celovitosti programa, planiranih efekata realizacije programa, aktuelnosti programa u odnosu na važeće propise ili planirane njihove izmene, broja i strukture korisnika programa i neophodnih kadrovskih i tehničkih uslova za realizaciju programa;
 4. predlaže kriterijume i uslove za akreditaciju realizatora programa stručnog usavršavanja u pogledu: kadrovske osposoblјenosti, iskustva i rezultata u realizaciji programa, materijalno-tehničke opremlјenosti;
 5. prati efekte primene ovog zakona u pogledu stručnog usavršavanja i predlaže moguća unapređenja;
 6. sarađuje sa jedinicama lokalne samouprave i njihovim asocijacijama u cilјu sagledavanja njihovih potreba za stručnim usavršavanjem;
 7. daje odgovarajuće preporuke i smernice jedinicama lokalne samouprave;
 8. obezbeđuje vođenje službenih evidencija odobrenih i realizovanih programa, izdatih akreditacija realizatora programa, kao i evidenciju o učesnicima u programima stručnog usavršavanja;
 9. donosi poslovnik o radu Saveta.

Savet ima Predsednika i sedam članova koji su imenovani od strane Vlade Republike Srbije na period od 5 godina.


Članovi Saveta su:

dr Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, predsednik Saveta

Ivona Simić, posebni savetnik ministra državne uprave i samouprave, član Saveta

Vesna Đukić, generalni direktor Beogradske otvorene škole, član Saveta

Prof.dr.Vera Milošević, direktor Visoke polјoprivredne škole strukovnih studija Šabac, član Saveta

Ivan Milivojević, pomoćnik generalnog sekretara Stalne konferencije gradova i opština

Nikola Tarbuk, pomoćnik generalnog sekretara Stalne konferencije gradova i opština, član Saveta

Sandra Pantelić, načelnik Gradske uprave grada Beograda, član Saveta

Miloš Petrović, načelnik Gradske uprave grada Kralјeva, član Saveta

 

 

JAVNI POZIV ZA AKREDITACIJU FIZIČKIH LICA ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANјA ZAPOSLENIH U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE


Na osnovu člana 121. stav 5. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 21/16) i člana 6. Pravilnika o kriterijumina i uslovima za akreditaciju realizatora programa stručnog usavršavanja službenika u jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 49/17), Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave raspisuje javni poziv za akreditaciju fizičkih lica za realizaciju programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave.

Javni poziv za kalendarsku 2017. godinu se objavlјuje dana 01. juna 2017 godine i traje u toku cele godine.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (u dalјem tekstu: ministarstvo) obaveštava Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave (u dalјem tekstu: Savet) o pristiglim prijavama na javni poziv za akreditaciju realizatora programa stručnog usavršavanja do 10. u mesecu za prijave podnete u prethodnom mesecu. Sednica Saveta na kojoj se odlučuje o podnetim prijavama održava se najkasnije 15 dana nakon prijema izveštaja ministarstva.

Ovaj poziv objavlјuje se na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (www.mduls.gov.rs), na portalu eUprave (http://www.euprava.gov.rs/eusluge/) i u dnevnom listu Politika.

 

 

JAVNI POZIV ZA AKREDITACIJU PRAVNIH LICA ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANјA ZAPOSLENIH U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE


Na osnovu člana 121. stav 5. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 21/16) i člana 6. Pravilnika o kriterijumina i uslovima za akreditaciju realizatora programa stručnog usavršavanja službenika u jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 49/17), Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave raspisuje javni poziv za akreditaciju pravnih lica za realizaciju programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave.

Javni poziv za kalendarsku 2017. godinu se objavlјuje dana 01. juna 2017 godine i traje u toku cele godine.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obaveštava Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave (u dalјem tekstu: Savet) o pristiglim prijavama na javni poziv za akreditaciju realizatora programa stručnog usavršavanja do 10. u mesecu za prijave podnete u prethodnom mesecu. Sednica Saveta na kojoj se odlučuje o podnetim prijavama održava se najkasnije 15 dana nakon prijema izveštaja ministarstva.

Ovaj poziv objavlјuje se na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (www.mduls.gov.rs), na Portalu eUprave (http://www.euprava.gov.rs/eusluge/) i u dnevnom listu Politika.

 e Uprava Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS – AKREDITACIJA Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke