MENI

Naslovna » Partnerstvo za otvorenu upravu » Akcioni plan za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu za 2016. i 2017. godinu

Akcioni plan za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu za 2016. i 2017. godinu

 Preuzmite dokument Zapisnik sa 1. sastanka RG OGP

 Preuzmite dokument Zapisnik sa 2. sastanka RG OGP

 Preuzmite dokument Zapisnik sa 3. sastanka RG OGP

 Preuzmite dokument Zapisnik sa 4. sastanka RG OGP

 Preuzmite dokument Zapisnik sa 5. sastanka RG OGP

 Preuzmite dokument Izveštaj i zaklјučci sa konsultativnog sastanka RG OGP sa civilnim društvom

 Preuzmite dokument Akcioni plan za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za 2016. i 2017.

 Preuzmite dokument Action Plan on Implementation of the OGP Initiative in the Republic of Serbia in 2016 and 2017

 Preuzmite dokument Izveštaj o sprovođenju Akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu za prvih šest meseci 2017. godine

 Preuzmite dokument Privremeni godišnji izveštaj - samoprocena o implementaciji AP OGP 2016-17

 Preuzmite dokument Obrazac za dostavlјanje komentara - Izveštaj o samoproceni AP 16-17, oktobar 2017

 Preuzmite dokument Privremeni godišnji izveštaj – samoprocena o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje inicijative partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za 2016. i 2017. godinu

 Preuzmite dokument Godišnji izveštaj Nezavisnog mehanizma za izveštavanje o implementaciji NAP za 2016. i 2017. godinu

 Preuzmite dokument Konačni izveštaj – samoprocena o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje inicijative partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za 2016. i 2017. godinu

 

24. oktobar 2018.

Javni poziv za davanje komenatara na Konačni izveštaj – samoprocenu o implementaciji AP za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u RS za 2016. i 2017. godinu

 

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije upućuje
JAVNI POZIV
za davanje komenatara na Konačni izveštaj – samoprocenu o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za 2016. i 2017. godinu

Inicijativa Partnerstvo za otvorenu upravu pokrenuta je 2011. godine sa idejom obezbeđivanja podrške zemljama učesnicama u izgradnji otvorene, transparentne i odgovorne uprave, orijentisane prema građanima. Republika Srbija pristupila je ovoj inicijativi 2012. godine sa ciljem da se osiguraju obaveze Vlade prema građanima u smislu promovisanja transparentnosti, osnaživanja građana, borbe protiv korupcije i korišćenja novih tehnologija u jačanju kapaciteta i efikasnosti javne uprave. Učešće u ovoj inicijativi Republika Srbija smatra dobrim putem za sprovođenje opšteg cilja reforme javne uprave u Republici Srbiji koji podrazumeva obezbeđenje visokog kvaliteta usluga građanima i privrednim subjektima i stvaranje takve javne uprave koja će značajno doprineti ekonomskoj stabilnosti i povećanju životnog standarda građana.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, poziva zainteresovanu javnost da u periodu od 25. oktobra do 8. novembra 2018. godine uputi svoje predloge, komentare i sugestije na Konačni izveštaj – samoprocenu o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za 2016. i 2017. godinu (u nastavku: Izveštaj) i time doprinese kvalitetu teksta ovog dokumenta.

Izveštaj je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (http://www.mduls.gov.rs/partnerstvo-otv-upravu-2017.php) i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije (www.civilnodrustvo.gov.rs), a može se preuzeti i ovde.

Predlozi, komentari i sugestije mogu se dostaviti elektronskom poštom, putem Obrasca za dostavljanje komentara, na i-mejl adresu: dragana.brajovic@mduls.gov.rs, najkasnije do četvrtka, 8. novembra 2018. godine. Obrazac za dostavljanje komentara može se preuzeti ovde.

Obrazac za dostavlajnje komentara

Nacrt izveštaja

12. jun 2016.

JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA
ZA UČEŠĆE NA SASTANKU U OKVIRU PROCESA PRAĆENjA SPROVOĐENjA AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENjE INICIJATIVE PARTNERSTVO ZA OTVORENU UPRAVU ZA PERIOD 2016. DO 2017. GODINE

U okviru procesa praćenja Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2016. do 2017. godine (u daljem tekstu: Akcioni plan) Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa nadležnim organima, pripremilo je Izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za prvih 6 meseci 2017. godine.

U cilju što veće participacije svih zainteresovanih organizacija civilnog društva u procesu praćenja sprovođenja Akcionog plana, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom, obaveštava sve zainteresovane organizacije civilnog društva da će se sastanak na kome će izveštaj biti predstavljen održati u utorak, 27. juna 2017. godine, od 12:00 – 15:00 časova, u biblioteci Kuće ljudskih prava, Kneza Miloša 4, u Beogradu.

Sa sadržajem izveštaja možete se upoznati ovde http://www.mduls.gov.rs/partnerstvo-otv-upravu-2017.php.

Prijave učešća možete poslati na adresu: danilo.rodic@civilnodrustvo.gov.rs najkasnije do ponedeljka, 26. juna 2017. godine.

 

10. avgust 2016.

Javni poziv za učešće na konsultativnom sastanku o Akcionom planu Partnerstva za otvorenu upravu u Nišu

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa nadležnim organima i organizacijama civilnog društva, pripremilo je radnu verziju Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2016. do 2017. godine (u dalјem tekstu: Akcioni plan), u skladu sa strateškim opredelјenjima nadležnih državnih organa i relevantnim predlozima i sugestijama koje su dostavile organizacije civilnog društva.

U cilјu što šireg konsultativnog procesa i uklјučivanja svih zainteresovanih organizacija civilnog društva u razmatranje teksta radne verzije Akcionog plana, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa TACSO Resursnim centrom Građanskih inicijativa i Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom obaveštava sve zainteresovane organizacije civilnog društva da će se javne konsultacije održati u periodu od 1. do 22. avgusta 2016. godine.

U skladu sa načelima inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu, radna verzija Akcionog plana objavlјuje se dve nedelјe pre početka javnih konsultacija, radi pripreme učesnika. Objavlјena radna verzija Akcionog plana nije konačna i podložna je izmenama od strane nadležnih organa i članova Posebne međuministarske radne grupe za izradu Akcionog plana. Proces prikuplјanja komentara na odgovarajućem obrascu odvijaće se u periodu od 1. do 22. avgusta 2016. godine, kada će Obrazac za komentare i Obrazac za predlaganje nove mere biti objavlјeni na internet stranicama Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

U okviru javnih konsultacija, održaće se tri konsultativna sastanka sa organizacijama civilnog društva – u Beogradu, Nišu i Novom Sadu.

Konsultativni sastanak u Nišu održava se 19. avgusta 2016. godine, u sali hotela My Place (Kej 29. decembra 22) u periodu od 11,30 do 15,00 časova.

Pozivamo zainteresovane organizacije civilnog društva (sa sedištem van teritorije Beograda i Vojvodine) predstavnike/ceorgana jedinica lokalne samouprave da se prijave za učešće na sastanku koji će se održati u Nišu. Na sastanku će se razmatrati tekst radne verzije Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu za period 2016. do 2017. godine.

Prijave za učešće potrebno je dostaviti na e-mail adresu dejana@gradjanske.org najkasnije do 18. avgusta 2016. godine do 12 časova sa naznakom „Prijava za učešće na skupu OGP u NI”.


NAPOMENA: TACSO RC Građanskih inicijativa će refundirati putne troškove učesnika/ca konsultativnog sastanka u Nišu u visini cene autobuske karte, pri čemu je potrebno priložiti autobusku kartu ili potvdu o visini cene karte.

 

2. avgust 2016.

Javni poziv za učešće na konsultativnom sastanku o Akcionom planu Partnerstva za otvorenu upravu u Novom Sadu

 

25. jul 2016.

javni poziv ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA

ZA UČEŠĆE U KONSULTATIVNOM SASTANKU U BEOGRADU O RADNOJ VERZIJI AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENјE INICIJATIVE PARTNERSTVO ZA OTVORENU UPRAVU ZA PERIOD 2016. DO 2017. GODINE

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa nadležnim organima i organizacijama civilnog društva, pripremilo je radnu verziju Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2016. do 2017. godine (u dalјem tekstu: Akcioni plan), u skladu sa zacrtanim cilјevima nadležnih organa državne uprave i relevantnim predlozima i sugestijama koje su dostavile organizacije civilnog društva.

U cilјu što šireg konsultativnog procesa i uklјučivanja svih zainteresovanih organizacija civilnog društva u razmatranje teksta radne verzije Akcionog plana, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom obaveštava sve zainteresovane organizacije civilnog društva da će se javne konsultacije održati u periodu od 1 - 22. avgusta 2016. godine.

U skladu sa načelima inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu, radna verzija Akcionog plana objavlјuje se dve nedelјe pre početka javnih konsultacija, radi pripreme učesnika. Objavlјena radna verzija Akcionog plana nije konačna i podložna je izmenama od strane nadležnih organa i članova Posebne međuministarske radne grupe za izradu Akcionog plana.

Sa sadržajem Akcionog plana možete se upoznati ovde dok će proces prikuplјanja komentara na odgovarajućem obrascu biti u periodu od 1 - 22. avgusta 2016. godine, kada će Obrazac za komentare i Obrazac za predlaganje nove mere biti objavlјeni na internet stranicama Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

U okviru javnih konsultacija održaće se tri konsultativna sastanka sa organizacijama civilnog društva - u Beogradu, Nišu i Novom Sadu.

Konsultativni sastanak u Beogradu održava se 5. avgusta 2016. godine, u Palati Srbija (Bulevar Mihajla Pupina 2, istočni ulaz, sala 233) u periodu od 10,00 – 13,00 časova.

Pozivamo zainteresovane organizacije civilnog društva da se prijave za učešće na konsultativnom sastanku koji se održava u Beogradu, 5. avgusta 2016. godine, na kome će se razmatrati tekst radne verzije Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu za period 2016. do 2017. godine.

Prijave za učešće potrebno je dostaviti na e-mail adresu rolovic.tijana@civilnodrustvo.gov.rs najkasnije do 04. avgusta 2016. godine, sa naznakom „Prijava za učešće na skupu OGP“.

Konsultativni sastanak u Novom Sadu će se održati 9. avgusta 2016. godine, u Nišu 19. avgusta 2016. godine, a o svim detalјima sastanaka bićete naknadno obavešteni.

NAPOMENA: Organizatori nisu u mogućnosti da refundiraju putne troškove učesnika/-ca konsultativnog sastanka u Beogradu.

 

15. jul 2016.

javni poziv ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA

za učešće u JAVNIm KONSULTACIJAma O AKCIONOM PLANU ZA SPROVOĐENјE INICIJATIVE PARTNERSTVO ZA OTVORENU UPRAVU ZA PERIOD 2016. DO 2017. GODINE

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa nadležnim organima i organizacijama civilnog društva, pripremilo je radnu verziju Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2016. do 2017. godine (u dalјem tekstu: Akcioni plan), u skladu sa zacrtanim cilјevima nadležnih organa državne uprave i relevantnim predlozima i sugestijama koje su dostavile organizacije civilnog društva.

U cilјu što šireg konsultativnog procesa i uklјučivanja svih zainteresovanih organizacija civilnog društva u razmatranje teksta radne verzije Akcionog plana, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom obaveštava sve zainteresovane organizacije civilnog društva da će javne konsultacije održati u periodu od 1 - 22. avgusta 2016. godine.

U skladu sa načelima inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu, radna verzija Akcionog plana objavlјuje se dve nedelјe pre početka javnih konsultacija, radi pripreme učesnika. Objavlјena radna verzija Akcioniog plana nije konačna i podložna je izmenama od strane nadležnih organa i članova Posebne međuministarske radne grupe za izradu Akcionog plana.

Sa sadržajem Akcionog plana možete se upoznati ovde dok će proces prikuplјanja komentara na odgovarajućem obrascu biti u periodu od 1 - 22. avgusta 2016. godine, kada će obrazac biti objavlјen na internet stranicama Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Ministarstva državne uprave i lokalne samourave.

U okviru javnih konsultacija održaće se tri konsultativna sastanka sa organizacijama civilnog društva, u Beogradu, Nišu i Novom Sadu.

Konsultativni sastanak u Beogradu održava se u prvoj nedelјi avgusta, u Palati Srbija. Tačan datum i vreme održavanja sastanka biće objavlјeni naknadno, kao i termini za sastanke u Nišu i Novom Sadu.

 

12. februar 2016.

Poziv ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA za učešće na konsultativnom sastanku

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave započelo je aktivnosti u cilju izrade drugog Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2016. do 2017. godine. U cilju ostvarenja ovih aktivnosti osnovana je Posebna međuministarska radna grupa koju čine predstavnici organa državne uprave, službi Vlade Republike Srbije, posebnih organizacija, nezavisnih državnih organa, Narodne skupštine Republike Srbije, Privredne komore Srbije, kao i predstavnici šest organizacija civilnog društva.

U cilju što šireg konsultativnog procesa i uključivanja svih zainteresovanih organizacija civilnog društva na samom početku izrade Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2016. do 2017. godine, radi utvrđivanja prioriteta i obaveza koje će se uključiti u planirani dokument, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom organizuje konsultativni sastanak koji će se održati 19. februara 2016. godine, od 9:00 do 14:00 časova, u Palati Srbija.

Ministarstvo državne uprave i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom pozivaju zainteresovane organizacije civilnog društva da se prijave za učešće na konsultativnom sastanku sa članovima Posebne međuministarske radne grupe i aktivno se uključe u izradu Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2016. do 2017. godine.

Prijave za učešće potrebno je dostaviti na e-mejl adresu vladimir.pasajlic@civilnodrustvo.gov.rs najkasnije do srede, 17. februara 2016. godine, sa naznakom „Prijava za učešće na skupu OGP“.

U cilju što efikasnije pripreme za sastanak i što preciznijeg definisanja obaveza i prioriteta koje će biti uključene u Akcioni plan, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pripremilo je dokumenta koja su sastavni deo ovog Javnog poziva:

 • Uputstvo za izradu Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2016. do 2017. godine.
 • Vodič za vrednosti inicijative Partnerstva za otvorenu upravu
 • Preporuke Nezavisnog mehanizma za izveštavanje koje su izrađene na osnovu izveštaja o proceni sprovođenja prvog akcionog plana
 • Program rada konsultativnog sastanka Agenda za sastanak
 • Obrazac za definisanje obaveza koji će se koristiti na sastanku
 • Tekst javnog poziva

Ministarstvo državne uprave i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom pozivaju organizacije koje nisu u mogućnosti da prisustvuju sastanku, da svojim pismenim predlozima doprinesu izradi akcionog plana. Obrazac za dostavljanje pismenih predloga takođe se može preuzeti uz ovaj poziv, a potrebno ga je dostaviti na e-mail adresu dragana.brajovic@mduls.gov.rs, najkasnije do 19. februara 2016. godine.

 • Obrazac za dostavlјanje predloga možete preuzeti

 

 Vrh strane
 Provera upisa u Poseban birački spisak Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina 2018 Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Adresni registar Uzmi račun i pobedi! Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Upravljanje promenama