MENI

Naslovna » O ministarstvu » Pomoćnici ministra

Pomoćnici ministra

Saša Mogić

 Saša Mogić

Saša Mogić je rođen 1966. godine u Beogradu.

Diplomirao je 1991. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Radno iskustvo je sticao radeći rukovodeće poslove u privatnom i javnom sektoru u oblasti unutrašnje trgovine na pravnim i komercijalnim poslovima organizacije rada, planiranja i realizacije plasmana i razvoja distributivnih kanala prodaje.

Od 2010. se nalazi na radnom mestu pomoćnika ministra za lokalnu samoupravu u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave a od 2012. godine na istom radnom mestu u Ministarstvu regionalnog razvoja i lokalne samouprave.

Učestvovao je u pripremi i izradi brojnih zakonskih i podzakonskih akata, strateških dokumenata i razvojnih projekata.

Oženjen, otac jednog deteta.

 

Ivana Savićević

 Ivana Savićević

Ivana Savićević je rođena u Beogradu 1976 godine.

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2001. godine.

U periodu od 2001. godine do 2003. godine radila u Prvom opštinskom sudu u Beogradu kao pripravnik, nakon čega je položila pravosudni ispit 2003. godine.

Nakon kraćeg rada u advokatskoj kancelariji, od 2003. godine radila u Ministarstvu za rad i zapošlјavanje na pripremi, izradi i primeni zakonskih i podzakonskih akata u oblasti rada i poslovima saradnje sa socijalnim partnerima.

Od 2007. do 2014. godine obavlјala poslove rukovodioca Grupe, odnosno šefa Odseka za socijalni dijalog, kolektivno pregovaranje i zarade u Ministarstvu rada, zapošlјavanja i socijalne politike.

Autor stručnih tekstova iz oblasti rada i socijalnog dijaloga.

Udata, majka troje dece.

 

Ivana Ćirković

 Ivana Ćirković

Rođena je u Beogradu 1971.godine. Osnovnu i srednju školu (V beogradsku gimnaziju) završila je u Beogradu. Diplomirala je na Biološkom fakultetu u Beogradu, smer Molekularna biologija i fiziologija. Završila je specijalističke studije na Fakultetu političkih nauka, smer Rod i kultura 2005.godine. Trenutno je na master studijama Roda na istom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

U periodu od 2011.-2015.godine je radila na poziciji direktorke Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.

Od 2007.-2011.godine, radila je kao zamenica menadžera Tima za socijalno uklјučivanje i smanjenje siromaštva u kabinetu potpredsednika Vlade za evropske integracije uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), Norveškog ministarstva spolјnih poslova (NMFA), Odelјenja za međunarodni razvoj Velike Britanije (DfID).

U periodu od 2006.-2007.godine radila je kao Koordinatorka za socijalnu zaštitu i osetlјive grupe u Timu za smanjenje siromaštva u kabinetu PPV u okviru primene kredita Svetske banke i Odelјenja za međunarodni razvoj Velike Britanije (DfID) u oblasti primene i koordinacije Strategije za smanjenje siromaštva.

Od 2004.godine do 2006.godine, radila je na poziciji šefice Odseka za mlade u Ministarstvu prosvete i sporta.

Veliko iskustvo u u oblasti evropskih integracija, rodne ravnopravnosti, manjinskih prava, omladinske politike, socijalne integracije i dr. stekla je i prethodnim radom u brojnim organizacijama civilnog društva.

Tokom rada, učestvovala je u radu na pripremi zakonskih i strateških dokumenata, kao i brojnih predloga projekata, njihovoj primeni i praćenju rezultata primene.

Učestvuje u radu brojnih upravnih odbora, komisija, savetodavnih tela domaćih i međunarodnih organizacija.

Govori engleski jezik.

 

Ivana Antić

 Ivana Antić

Ivana Antić je rođena u Beogradu 1976. godine.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Položila je Pravosudni ispit i završila je Diplomatsku akademiju, pri Ministarstvu spolјnih poslova.

Učestvovala je u brojnim međunarodnim programima na temu evropskih integracija, lјudskih i manjinskih prava, rodne ravnopravnosti, borbe protiv diskriminacije, ekonomskih i socijalnih prava (u Belgiji, Velikoj Britaniji, Indiji i dr).

U Kancelariji za evropske integracije, od 2009. do 2012. godine, obavlјala je poslove koordinacije i izrade strateških dokumenata u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, pripremu predloga akata u procesu usklađivanja propisa u oblasti socijalne politike i zapošlјavanja, slobode kretanja radnika, antidiskriminacione politike, političkih i socijalno-ekonomskih kriterijuma. Radila je na poslovima pružanja pomoći organima državne uprave u procesu usklađivanja propisa i učestvovala je u bilateralnim i multilateralnim pregovorima.

Radila je kao Savetnica za međunarodnu saradnju Potpredsednika Vlade i ministra rada, zapošlјavanja i socijalne politike u periodu od 2012. do 2014. godine.

U 2014. i 2015. godini je radila kao saradnica Šefice Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji, prateći pri tom oblast lјudskih i manjinskih prava, pitanja socijalnih i ekonomskih prava, borbu protiv diskriminacije, kao i pitanja u vezi sa Nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

Bila je član Radne grupe za sprovođenje Nacionalne strategije za pobolјšanje položaja žena i unapređenje rodne ravnopravnosti. Bila je uklјučena u koordinaciju Regionalnog stambenog programa za trajno rešavanje stambenih potreba izbeglica i interno raselјenih lica – Regional Housing Programme”.

Od 2015 vršila je dužnost pomoćnice ministra u Sektoru za lјudska i manjinska prava, registre i matične knjige u Ministarstvu državne i uprave i lokalne samouprave i radila je kao Savetnica za pitanja lјudskih i manjinskih prava Potpredsednika Vlade i ministra državne uprave i lokalne samouprave.

Na mesto v.d. pomoćnice ministra postavlјena je od 09. februara 2017. godine.

 

Marina Dražić

 Marina Dražić

Marina Dražić rođena je 1981. godine u Beogradu. Diplomu osnovnih i master studija stekla je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Međunarodno pravo. Ima položen državni stručni ispit za rad u organima državne uprave.

Radila je u advokatskoj kancelariji do 2010. godine, nakon čega je u Ministarstvu omladine i sporta bila savetnik za realizaciju stipendija, nacionalnih priznanja i nagrada sportistima za osvojene medalјe na Olimpijskim, svetskim i evropskim takmičenjima u Sektoru za sport. Bila je član Radne grupe Fonda za mlade talente Republike Srbije.

U periodu od 2013 do 2014. godine radila je u Ministarstvu pravde i državne uprave kao načelnik Odelјenja za pravne poslove i podršku internom poslovanju u Sektoru za elektronsku upravu kao i savetnik u Sektoru za lični status građana.

U periodu od 2014 do 2017. godine radila je u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave u Upravnom inspektoratu kao upravni inspektor – koordinator.

Član je Komisije za polaganje posebnog stručnog ispita za matičara.

Od 2014. godine učestvuje u organizaciji sprovođenja izbora u zemlјi.

Prisustvovala je brojnim radionicama i savetovanjima iz oblasti državne uprave. U Ministarstvu pravde učestvovala je u sprovođenju Konkursa za izbor prvih javnih beležnika u Republici Srbiji. Stekla je diplomu ReSpa – Regionalne škole za državne službenike na Seminaru e-uprava i m-uprava i strateško planiranje u javnoj upravi. Takođe, stekla je sertifikat sa potvrdom učešća na poslovnom treningu za direktore i menadžere u javnom sektoru. Učestvovala je u pripremi i izradi Zakona o opštem upravnom postupku.

 

Jasmina Benmansur

 Marina Dražić

dr Jasmina Benmansur rođena je 1969. godine u Marakešu, Maroko.

Diplomirala je 1991. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini, a u toku studija kao priznanje za ostvaren odličan uspeh Univerzitet u Prištini dodelio joj je diplomu „Istaknuti student“. Specijalističke studije Menadžment javne uprave završila je 2010. godine na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu i stekla zvanje specijalista organizacionih nauka za menadžment javne uprave, a diplomske akademske studije master, u zvanju master pravnik – 2011. godine, na Fakultetu za državnu upravu i administraciju Megatrend univerziteta u Beogradu. Doktorske studije i zvanje doktor pravnih nauka stekla je 2016. godine, na Pravnom fakultetu Megatrend univerziteta u Beogradu.

Dodatno stručno usavršavanje u oblasti reforme javne uprave i upravlјanja lјudskim resursima ostvarila je na studijskim programima u okviru Regionalne škole za javnu upravu ReSPA, Internacionalnog instituta za javnu administraciju (RAi) u Londonu i Nacionalne škole za administraciju (ENA), Francuska.

Ima položen državni stručni ispit i pravosudni ispit.

Dvadesetšesogodišnje radno iskustvo stekla je u organima lokalne samouprave i državne uprave.

U Opštinskoj upravi opštine Kosovska Mitrovica obavlјala je normativne poslove u Odelјenju za društvene delatnosti i poslove načelnika Odelјenja za opštu upravu (1991-2000). U Ministarstvu pravde i Ministarstvu pravde i lokalne samouprave obavlјala je poslove savetnika ministra, a u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu savetnika ministra i načelnika Odelјenja za lični status građana (2000-2006).

Postavlјena je decembra 2006. godine na položaj pomoćnika ministra i ove poslove obavlјala je do septembra 2014. godine (kao pomoćnik ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu, ministra za lјudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu i ministra pravde i državne uprave – rukovodilac Sektora za prava nacionalnih manjina, matične knjige i ostvarivanje slobode udruživanja građana, Sektora za matične knjige i ostvarivanje slobode udruživanja građana i Sektora za državnu upravu i matične knjige).

Od 2014-2017. godine u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave obavlјala je poslove načelnika Odelјenja za lični status građana i rukovodioca Grupe za stručno usavršavanje.

Koordinirala je i rukovodila realizacijom strateških projekata u različitim oblastima iz delokruga ministarstva, između ostalog, projektima koji se odnose na uspostavlјanje elektronskih službenih evidencija o građanima i upravnih procedura u njihovom vođenju – jedinstveni birački spisak i matične knjige, za koje je nadležno ministarstvo 2010. i 2015. godine dobilo je glavnu nagradu Jedinstvenog informatičkog saveza Srbije – DISKOBOLOS u kategoriji Usluge.

Kao rukovodilac ili koordinator, učestvovala je u pripremi i/ili sprovođenju više zakonskih i podzakonskih propisa, strategija razvoja i akcionih planova u oblasti reforme javne uprave, partnerstva za otvorenu upravu, matičnih knjiga, slobode udruživanja i političkog organizovanja, ostvarivanja prava pripadnika nacionalnih manjina, inspekcijskog nadzora, stručnog usavršavanja u državnim organima i jedinicama lokalne samouprave, kao i organizacionog uspostavlјanja Nacionalne akademije za javnu upravu.

Predsednik je Ispitne komisije za polaganje državnog stručnog ispita za rad u državnim organima (za višu i visoku stručnu spremu) i ispitivač na predmetu Upravni postupak, sa elementima kancelarijskog poslovanja i upravni spor.

Učestvuje u realizaciji programa opšteg stručnog usavršavanja u Službi za upravlјanje kadrovima, kao predavač, a po pozivu je predavač i na Diplpmatskoj akademiji Ministarstva spolјnih poslova.

Ostvarila je učešće na značajnom broju domaćih naučnih i stručnih skupova, kao i predavanja po pozivu na naučnim skupovima međunarodnog karaktera. Objavila je više publikacija i značajan broj stručnih i naučnih radova.

 Vrh strane
 Uzmi račun i pobedi! Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Upravljanje promenama