MENI

Naslovna » Katalozi radnih mesta

Katalozi radnih mesta

KATALOG RADNIH MESTA I ZVANјA U JAVNOM SEKTORU

3. jul 2017.

JAVNE KONSULTACIJE – Treći nacrt kataloga radnih mesta i zvanja

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je, nakon sprovedenih konsultacija sa resornim ministarstvima pripremilo Treći nacrt kataloga radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru.

Treći nacrt je pripremlјen nakon sprovedenih konsultacija od aprila do jula 2017. Ovim putem želimo da se zahvalimo svima koji su nam se obratili i uklјučili u ovaj proces, jer su time doprineli izradi kvalitetnijeg dokumenta.

Pozivamo vas da i dalјe dostavlјate svoje komentare, predloge i sugestije pisanim putem na adresu katalogradnihmesta@mduls.gov.rs do 21. jula 2017. godine.

Molimo vas da komentare šalјete sa naznakom na koji podsistem javnog sektora se odnose komentari. Takođe, molimo vas da pre nego što pošalјete svoje sugestije, pročitate Smernice za izradu kataloga, kao i najčešće postavlјena pitanja u odelјku PITANјA I ODGOVORI.

 

 • KATALOG RADNIH MESTA U JAVNIM SLUŽBAMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA U JAVNOM SEKTORU – TREĆI NACRT

31. decembar 2015.

JAVNE KONSULTACIJE – Drugi nacrt kataloga radnih mesta i zvanja

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je, nakon sprovedenog drugog kruga javnih konsultacija na Nacrt kataloga radnih mesta i zvanja u javnom sektoru, u saradnji sa resornim ministarstvima pripremilo Drugi nacrt kataloga radnih mesta i zvanja.

Drugi nacrt je pripremlјen nakon razmotrenih svih sugestija i komentara koje su u periodu javnih  konsultacija od avgusta do novembra dostavlјeni MDULS i resornim ministarstvima. Ovim putem želimo da se zahvalimo svima koji su nam se obratili i uklјučili u ovaj proces, jer su time doprineli izradi kvalitetnijeg dokumenta.

Pozivamo vas da i dalјe dostavlјate svoje komentare, predloge i sugestije pisanim putem na adresu reformauprave@mduls.gov.rs do 25. januara 2016. godine.

Molimo vas da komentare šalјete sa naznakom na koji podsistem javnog sektora se odnose komentari. Takođe, molimo vas da pre nego što pošalјete svoje sugestije, pročitate Smernice za izradu kataloga, kao i najčešće postavlјena pitanja u odelјku PITANјA I ODGOVORI.

 

 • SMERNICE ZA IZRADU KATALOGA RADNIH MESTA I ZVANјA U JAVNOM SEKTORU
 • KATALOG RADNIH MESTA U OBLASTI ZDRAVSTVA – drugi nacrt
 • KATALOG RADNIH MESTA U OBLASTI SPORTA – drugi nacrt
 • KATALOG RADNIH MESTA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE – drugi nacrt
 • KATALOG RADNIH MESTA U OBLASTI PROSVETE – drugi nacrt
 • KATALOG RADNIH MESTA U OBLASTI KULTURE – drugi nacrt
 • KATALOG ZVANјA I POLOŽAJA U ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE, DRUGIM
  DRŽAVNIM ORGANIMA I ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE I JEDINICA
  LOKALNE SAMOUPRAVE – drugi nacrt
 • KATALOG GENERIČKIH RADNIH MESTA U JAVNOM SEKTORU– drugi nacrt

 

VAŽNO OBAVEŠTENјE:

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave sastavilo je spisak najčešćih pitanja u vezi sa Katalogom radnih mesta, kao i odgovore na iste. Stoga Vas pozivamo da na stranici http://www.mduls.gov.rs/faq.php potražite odgovor na eventualne nedoumice.

 

JAVNE KONSULTACIJE - Nacrt kataloga radnih mesta i zvanja u javnom sektoru


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je, nakon sprovedenih javnih konsultacija na radnu verziju Kataloga radnih mesta i zvanja u javnom sektoru, započelo objavlјivanje nacrta Kataloga.

Pozivamo vas da i dalјe dostavlјate svoje komentare, predloge i sugestije pisanim putem na adresu reformauprave@mduls.gov.rs i to do  4. novembra na nazive radnih mesta , odnosno 20. novembra 2015. godine na ostale elemente koji se odnose na opise poslova, zahtevani stepen stručne spreme, potrebna dodatna znanja i radno iskustvo.

U toku javnih konsultacija, koje su trajale od 23. avgusta od 20. oktobra,  na adresu Ministarstva stiglo je nekoliko stotina sugestija i komentara i održan je niz konsultativnih sastanaka sa predstavnicima sindikata, ustanova i institucija. Želimo da se zahvalimo svima koji su nam se obratili i uklјučili u ovaj proces, jer su time doprineli izradi kvalitetnijeg dokumenta.

Resorna ministarstva u saradnji sa MDULS su razmotrila sve dostavlјene sugestije i komentare i prihvaćeni su svi oni koji su doprineli unapređenju kvaliteta dokumenata i koji su bili u saglasnosti sa usvojenim metodološkim pristupom.

 

 • KATALOG RADNIH MESTA I ZVANјA U JAVNOM SEKTORU – smernice
 • KATALOG RADNIH MESTA U PROSVETI – nacrt
 • KATALOG RADNIH MESTA U OBLASTI SPORTA – nacrt
 • KATALOG RADNIH MESTA U KULTURI – nacrt
 • KATALOG RADNIH MESTA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI – nacrt
 • KATALOG RADNIH MESTA U ZDRAVSTVU – nacrt
 • KATALOG ZVANјA I POLOŽAJA U ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE,DRUGIM
  DRŽAVNIM ORGANIMA I ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE
  I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE – nacrt
 • KATALOG GENERIČKIH RADNIH MESTA U JAVNOM SEKTORU – nacrt

 

 

VAŽNO OBAVEŠTENјE:

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave sastavilo je spisak najčešćih pitanja u vezi sa Katalogom radnih mesta, kao i odgovore na iste. Stoga Vas pozivamo da na stranici http://www.mduls.gov.rs/latinica/faq.php potražite odgovor na eventualne nedoumice.

 

JAVNE KONSULTACIJE – Radne verzije kataloga radnih mesta i zvanja u javnom sektoru


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave počinje od danas sa objavlјivanjem radnih verzija kataloga radnih mesta u javnom sektoru, na čijim izradama su radila resorna ministarstva.

Katalozi predstavlјaju popis, klasifikaciju i vrednovanje radnih mesta, što je jedan od najvažnijih koraka u sprovođenju reforme platnog sistema. Osim naziva radnih mesta, odnosno zvanja u kojem se obavlјaju poslovi na radnim mestima, Katalog sadrži i tipičan opis radnog mesta, zahtevanu stručnu spremu, dodatna znanja i ispite/sertifikate, kao i zahtevano iskustvo za rad na tim poslovima. Katalog nije zamena za postojeće sistematizacije radnih mesta, već predstavlјa spisak radnih mesta u javnom sektoru koji će biti okvir poslodavcima prilikom izrada sopstvenih sistematizacija.

Podsistemi javnog sektora, po kojima su koncipirani katalozi su: državni organi, organi autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, zdravstvo, prosveta, socijalna zaštita, kultura i sport. Dok su generička radna mesta koja se pojavlјuju u celom sistemu posebno izdvojena u cilјu uporedivosti.

Pozivamo vas da na radne verzije kataloga svih podsistema javne uprave, koji će biti predstavlјeni sukcesivno na sajtu Ministarstva, pošalјete komentare i sugestije na reformauprave@mduls.gov.rs najkasnije do 1. oktobra 2015. godine.

Uporedo sa ovim vidom javnih konsultacija, Ministarstvo u saradnji sa resornim ministarstvima će organizovati i okrugle stolove tokom septembra 2015. godine, o kojima ćemo blagovremeno obavestiti javnost.


 • KATALOG RADNIH MESTA U JAVNOM SEKTORU – smernice
 • KATALOG RADNIH MESTA U PROSVETI – radna verzija
 • KATALOG RADNIH MESTA U KULTURI – radna verzija
 • KATALOG RADNIH MESTA U SPORTU – radna verzija
 • KATALOG ZVANјA I POLOŽAJA U ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE, DRUGIM DRŽAVNIM ORGANIMA I ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE – radna verzija
 • KATALOG RADNIH MESTA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI – radna verzija
 • KATALOG RADNIH MESTA U ZDRAVSTVU – radna verzija
 • KATALOG GENERIČKIH RADNIH MESTA U JAVNOM SEKTORU – radna verzija

 

 Vrh strane
 e Uprava Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS – AKREDITACIJA Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke