MENI

Naslovna » Javne nabavke

Javne nabavke

 

 • PLAN JAVNIH NABAVKI 2017.
 • Prva izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2017. godinu
 • Druga izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2017. godinu
 • I KVARTALNI IZVEŠTAJ 2017.
 • II KVARTALNI IZVEŠTAJ 2017.
 • III KVARTALNI IZVEŠTAJ 2017.
 •  

 • PLAN JAVNIH NABAVKI 2016.
 • IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2016.
 • IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2016. BR. 2
 • ODLUKA O USVAJANJU PLANA JAVNIH NABAVKI 2016.
 • DIREKTIVA O UREĐENјU POSTUPKA JAVNE NABAVKE U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE
  I LOKALNE SAMOUPRAVE
 • I KVARTALNI IZVEŠTAJ 2016.
 • II KVARTALNI IZVEŠTAJ 2016.
 • III KVARTALNI IZVEŠTAJ 2016.
 • IV KVARTALNI IZVEŠTAJ 2016.


PORTAL JAVNIH NABAVKI

 

JAVNE NABAVKE

 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 12/2017
  IZRADA I ODRŽAVANјE INTERNET PREZENTACIJE MDULS-A

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 11/2017
  USLUGE REDIZAJNIRANјA SAJTA I IZRADA DODATNE PLATFORME ZA SAJT KOORDINACIONE KOMISIJE ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odgovori na pitanja 1
   Preuzmite dokument Odgovori na pitanja 2
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 9/2017
  USLUGE DIZAJNIRANјA, PRIPREME ZA ŠTAMPU I ŠTAMPANјA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 10/2017
  DIZAJNIRANјE I ODRŽAVANјE NALOGA MDULS NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 • OTVORENI POSTUPAK - O/16-2017
  ISTRAŽIVANјE STAVOVA ZAPOSLENIH I GRAĐANA O RADU JAVNE UPRAVE

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 • OTVORENI POSTUPAK - O/14-2017
  NABAVKA RAČUNARSKE OPREME

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odgovori na pitanja 1
   Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1
 • JAVNA NABAVKA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLjIVANјA POZIVA ZA PODNOŠENјE PONUDA - P/4-2017
  REDOVNO ODRŽAVANјE I IZMENE PO ZAHTEVU NARUČIOCA CENTRALNOG SISTEMA ZA ELEKTRONSKU OBRADU, SKLADIŠTENјE PODATAKA I ČUVANјE DRUGOG PRIMERKA MATIČNIH KNјIGA

   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
 • OTVORENI POSTUPAK - O/13-2017
  UNAPREĐENјE I ODRŽAVANјE JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA I USPOSTAVLjANјE REGISTRA POLITIČKIH STRANAKA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
 • OTVORENI POSTUPAK - O/12-2017
  NABAVKA RAČUNARSKE OPREME

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odgovori na pitanja
   Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka
   Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke
 • OTVORENI POSTUPAK - O/11-2017
  NABAVKA INFRASTRUKTURNE OPREME ZA POTREBE CENTRALNOG SISTEMA ZA ELEKTRONSKU OBRADU, SKLADIŠTENјE PODATAKA I ČUVANјE DRUGOG PRIMERKA MATIČNIH KNјIGA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odgovori na pitanja 1
   Preuzmite dokument Odgovori na pitanja 2
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru
 • PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLjIVANјA POZIVA ZA PODNOŠENјE PONUDA - P/3-2017
  USLUGE ODRŽAVANјA I UNAPREĐENјA ELEKTRONSKE PISARNICE

   Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju postupka
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru
 • OTVORENI POSTUPAK - O/10-2017
  IZRADA RADNE VERZIJE TEKSTA IZMENA I DOPUNA ZAKONA O POLITIČKIM STRANKAMA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odgovor na pitanje 1
   Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka
   Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka
 • OTVORENI POSTUPAK - O/9-2017
  USPOSTAVLjANjE APLIKACIJE PBS NACIONALNIH MANjINA I REGISTRA NACIONALNIH SAVETA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 8/2017
  USLUGE PREVOĐENјA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru
 • OTVORENI POSTUPAK - O/8-2017
  NABAVKA RAČUNARSKE OPREME, PO PARTIJAMA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odgovor na pitanje
   Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru
   Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke
 • OTVORENI POSTUPAK - O/6-2017
  ANALIZA STAVOVA JAVNOSTI O RADU KOMUNALNE POLICIJE I OBAVEŠTAVANјE JAVNOSTI O AKTIVNOSTIMA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odgovor na pitanje
   Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije
   Preuzmite dokument Odgovor na pitanje 2
   Preuzmite dokument Odgovor na pitanje 3
   Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2
   Preuzmite dokument Odgovor na pitanje 4
   Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka javne nabavke
   Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka
 • OTVORENI POSTUPAK - O/5-2017
  USLUGE PRODUKCIJE, SNIMANјA FOTO I VIDEO MATERIJALA I MONTAŽE

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Преузмите документ Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru
 • OTVORENI POSTUPAK - O/4-2017
  PRAĆENјE I ANALIZIRANјE SPROVOĐENјA ZAKONA O INSPEKCIJSKOM NADZORU I OBAVEŠTAVANјE JAVNOSTI O OSTVARENIM REZULTATIMA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odgovor na pitanje 1
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovorua
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 7/2017
  USLUGE AGENCIJE ZA POSREDOVANјE PRI KUPOVINI AVIO KARATA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 6/2017
  USLUGE AGENCIJE ZA POSREDOVANјE PRI REZERVACIJI HOTELSKOG SMEŠTAJA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odgovor na pitanje 1
   Preuzmite dokument Odgovor na pitanje 2
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru
 • OTVORENI POSTUPAK - O/3-2017
  USLUGE ANALIZE RADI IZRADE RADNE VERZIJE TEKSTA IZMENA I DOPUNA ZAKONA O MATIČNIM KNјIGAMA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru
 • OTVORENI POSTUPAK - O/2-2017
  USLUGA UNAPREĐENјA DMS SISTEMA SPIDER.NET U DELU KOJI SE ODNOSI NA PROCEDURE ZA ORGANIZOVANјE I SPROVOĐENјE DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka
   Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke
 • PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLjIVANјA POZIVA ZA PODNOŠENјE PONUDA - P/1-2017
  USLUGE ODRŽAVANјA SOFTVERA ZA BUDžETSKO RAČUNOVODSTVO

   Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju postupka
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 5/2017
  USLUGE PREVOĐENјA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odgovor na pitanje
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
   Preuzmite dokument Obaveštenje o poništenju postupka
 • OTVORENI POSTUPAK - O/1-2017
  NABAVKA RAČUNARSKE OPREME

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru – partija 3
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru – partija 4
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 4/2017
  USLUGE ORGANIZOVANјA SKUPOVA, OKRUGLIH STOLOVA I DRUGIH DOGAĐAJA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 3/2017
  USLUGE SERVISIRANјA SLUŽBENIH VOZILA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 2/2017
  USLUGE PRES KLIPINGA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru
   Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 1/2017
  PRAVNO ANALITIČKA PODRŠKA U PROCESU REFORME JAVNE UPRAVE

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 16/2016
  DIZAJNIRANјE, PRIPREMA ZA ŠTAMPU I ŠTAMPANјE

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 17/2016
  KREIRANјE PROMOTIVNE KAMPANјE U BORBI PROTIV SIVE EKONOMIJE

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Prva izmena i dopuna konkursne dokumentacije
   Preuzmite dokument Odgovor na pitanje
   Preuzmite dokument Druga izmena konkursne dokumentacije
   Preuzmite dokument Odgovor na pitanje 2
   Preuzmite dokument Treća izmena konkursne dokumentacije
   Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Odgovor na pitanje 3
   Preuzmite dokument Odgovor na pitanje 4
   Preuzmite dokument Odgovor na pitanje 5
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 15/2016
  NABAVKA SOFTVERA ZA EVIDENCIJU OSNOVNIH SREDSTAVA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odgovor na pitanje 1
   Preuzmite dokument Prva izmena i dopuna konkursne dokumentacije
   Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 14/2016
  USLUGE PRODUKCIJE, SNIMANјA FOTO I VIDEO MATERIJALA, PO PARTIJAMA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka
   Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka
 • PREGOVARAČKI POSTUPAK SA OBJAVLjIVANјEM POZIVA ZA PODNOŠENјE PONUDA - P/5-2016
  USLUGE ANALIZE U PROCESU SPROVOĐENјA ZAKONA O INSPEKCIJSKOM NADZORU, PO PARTIJAMA

   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - partija 1
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - partija 2
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - partija 3
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 13/2016
  USLUGE DIZAJNIRANјA I ODRŽAVANјA NALOGA MDULS NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru
 • OTVORENI POSTUPAK - O/4-2016
  USLUGE UNAPREĐENJA I ODRŽAVANJA JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odgovor na pitanje
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru
 • PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA - P/4-2016
  USLUGE REDOVNOG ODRŽAVANJA I IZMENE PO ZAHTEVU NARUČIOCA CENTRALNOG SISTEMA ZA ELEKTRONSKU OBRADU, SKLADIŠTENJE PODATAKA I ČUVANJE DRUGOG PRIMERKA MATIČNIH KNJIGA

   Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju postupka
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Prva izmena i dopuna konkursne dokumentacije
   Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Odgovor na pitanje 1
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru
 • OTVORENI POSTUPAK - O/3-2016
  NABAVKA STRUČNIH USLUGA, PO PARTIJAMA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka
 • OTVORENI POSTUPAK - O/2-2016
  USLUGE ANALIZE U PROCESU SPROVOĐENјA ZAKONA O INSPEKCIJSKOM NADZORU, PO PARTIJAMA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije
   Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije
   Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije
   Preuzmite dokument Odgovor na pitanje
   Preuzmite dokument Prečišćen tekst konkursne dokumentacije
   Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Odgovor na pitanje
   Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka
   Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka
 • PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA - P/3-2016
  USLUGE ODRŽAVANJA I UNAPREĐENJA PROCEDURA KOJE SE VODE U OKVIRU DMS SISTEMA SPIDER.NET

   Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju postupka
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru
 • PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLjIVANјA POZIVA ZA PODNOŠENјE PONUDA - P/2-2016
  Održavanje aplikacije i ažuriranje podataka postojeće aplikacije koje se vode u Posebnom biračkom spisku nacionalnih manjina

   Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju postupka
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 12/2016
  Pravno-analitička podrška u procesu održavanja Registra zaposlenih i angažovanih lica u javnom sektoru

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora 2
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 11/2016
  SERVISIRANJE SLUŽBENIH VOZILA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Prva izmena i dopuna konkursne dokumentacije
   Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Druga izmena i dopuna konkursne dokumentacije
   Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2
   Preuzmite dokument Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima u vezi sa pripremanjem ponude
   Preuzmite dokument Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima u vezi sa pripremanjem ponude 2
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru-partija 3
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru-partija 1
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru-partija 2
 • OTVORENI POSTUPAK - O/1-2016
  USLUGA SPROVOĐENјA PROCESA UNAPREĐENјA REGULATIVE I PREMENE NOVOG ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU, PO PARTIJAMA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Prva izmena konkursne dokumentacije
   Preuzmite dokument Druga izmena konkursne dokumentacije i odgovor na zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima u vezi sa pripremanjem ponude
   Preuzmite dokument Odgovor na pitanje
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru – Partija 1
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru – Partija 2
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 8/2016
  USLUGE AGENCIJE ZA POSREDOVANјE PRI REZERVACIJI HOTELSKOG SMEŠTAJA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1
   Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1
   Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2
   Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2
   Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 3
   Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 3
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 9/2016
  USLUGE AGENCIJE ZA POSREDOVANјE PRI KUPOVINI AVIO KARATA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije
   Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2
   Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 10/2016
  USLUGA OSIGURANјA ZAPOSLENIH

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije
   Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 7/2016
  SERVISIRANјE SLUŽBENIH VOZILA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - partija 4
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - partija 5
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 5/2016
  USLUGE PR AGENCIJE ZA PROMOCIJU ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odgovor na pitanje 1
   Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije
   Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka
   Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke
 • PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLjIVANјA POZIVA ZA PODNOŠENјE PONUDA - P/1-2016
  USLUGA ODRŽAVANјA SOFTVERA ZA BUDžETSKO RAČUNOVODSTVO

   Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju postupka
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 6/2016
  USLUGE PREVOĐENJA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odgovor na pitanje 1
   Preuzmite dokument Odgovor na pitanje 2
   Preuzmite dokument Odgovor na pitanje 3
   Preuzmite dokument Odgovor na pitanje 4
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 4/2016
  USLUGE ORGANIZOVANјA SKUPOVA, OKRUGLIH STOLOVA I DRUGIH DOGAĐAJA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 2/2016
  SERVISIRANJE SLUŽBENIH VOZILA

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - partija 1
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - partija 2
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - partija 3
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - partija 7
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - partija 8
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - partija 11
   Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 1/2016
  USLUGA OSIGURANJA OD AUTOODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJE

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru
   Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 22/2015
  „PRAĆENјE I ANALIZIRANјE SPROVOĐENјA REFORME JAVNE UPRAVE I OBAVEŠTAVANјE JAVNOSTI O DOBIJENIM REZULTATIMA I IZVEDENIM ZAKLjUČCIMA “

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odgovor na pitanje 1
   Preuzmite dokument Odgovor na pitanje 2
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru
   Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 21/2015
  „DIZAJNIRANјE I ODRŽAVANјE NALOGA MDULS NA DRUŠTVENIM MREŽA “

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odgovor na pitanje
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 18/2015
  „PRAĆENјE I ANALIZIRANјE SPROVOĐENјA REFORME JAVNE UPRAVE I OBAVEŠTAVANјE JAVNOSTI O DOBIJENIM REZULTATIMA I IZVEDENIM ZAKLjUČCIMA “

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka
   Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 19/2015
  „PRAVNO ANALITIČKA PODRŠKA U PROCESU REFORME JAVNE UPRAVE MDULS “

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru 2
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 13/2015
  „USLUGE IZRADE SOFTVERA ZA PODRŠKU UPRAVLjANјU ORGANIZACIJOM I PROCESIMA I OKVIRU ORGANIZACIJE“

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije
   Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Odgovor na pitanje
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru
   Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 17/2015
  „KONSULTANTSKE USLUGE U PROCESU REFORME JAVNE UPRAVE NA SVIM NIVOIMA VLASTI, PO PARTIJAMA“

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - partija 1
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - partija 2
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 15/2015
  „USLUGA PRODUKCIJE, SNIMANJA FOTO I VIDEO MATERIJALA I MONTAŽE“

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Pojašnjenja konkursne dokumentacije
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru
 • ЈАVNА NАBАVKА МАLЕ VRЕDNОSТI - ЈNМV 14/2015
  „KОNSULТАNТSKЕ USLUGЕ U PRОCЕSU RЕFОRМЕ ЈАVNЕ UPRАVЕ NА SVIМ NIVОIМА VLАSТI, PО PАRТIЈАМА“

   Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudа
   Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - partija 1
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - partija 2
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - partija 3
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - partija 5
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - partija 6
   Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 4
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 12/2015
  „USLUGE PREVOĐENјA“

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije
   Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Odgovor na pitanje
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 11/2015
  „SERVIS I ODRŽAVANјE SLUŽBENIH VOZILA“

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 • JAVNA NABAVKA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLjIVANјA POZIVA ZA PODNOŠENјE PONUDA – P/3-2015
  „Redovno održavanje i izmene po zahtevu Naručioca Centralnog sistema za elektronsku obradu i skladištenje podataka i čuvanje drugog primerka matičnih knjiga“

   Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju postupka
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru
 • ЈАVNА NАBАVKA U ОТVОRЕNОМ PОSТUPKU - О/3-2015
  „ОDRŽАVАNјЕ АPLIKАCIЈЕ ЈЕDINSТVЕNОG BIRАČKОG SPISKА“

   Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
   Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
   Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 10/2015
  „SERVIS I ODRŽAVANјE SLUŽBENIH VOZILA“

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odgovor na pitanje 1
   Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka - Partija 1
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - Partija 2
 • JAVNA NABAVKA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLjIVANјA POZIVA ZA PODNOŠENјE PONUDA – P/2-2015
  „Održavanje postojeće aplikacije i ažuriranje podataka koji se vode u Posebnom biračkom spisku“

   Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju postupka
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru
 • JAVNA NABAVKA U OTVORENOM POSTUPKU - O/2-2015
  „NABAVKA KONSULTANTSKIH USLUGA U PROCESU REFORME JAVNE UPRAVE NA SVIM NIVOIMA VLASTI“

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odgovor na pitanje 1
   Preuzmite dokument Odgovor na pitanje 2
   Preuzmite dokument Odgovor na pitanje 3
   Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - Partija 15
 • JAVNA NABAVKA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLjIVANјA POZIVA ZA PODNOŠENјE PONUDA – P/1-2015
  „Održavanje i unapređenje procedura koje se vode u okviru DMS sistema Spider.net.“

   Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju postupka
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
   Prеuzmitе dоkumеnt Оbаvеštеnjе о zаklјučеnоm ugоvоru
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 9/2015
  „SERVIS I ODRŽAVANјE SLUŽBENIH VOZILA“

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odgovor na pitanje
   Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - partija 3
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 6/2015
  „OSIGURANјE ZAPOSLENIH“

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 8/2015
  „NABAVKA USLUGA AGENCIJE ZA POSREDOVANјE PRI REZERVACIJI HOTELSKOG SMEŠTAJA“

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije
   Preuzmite dokument Odgovor na pitanje ponuđača
   Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2
   Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 7/2015
  „NABAVKA USLUGA AGENCIJE ZA POSREDOVANјE PRI KUPOVINI AVIO KARATA“

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije
   Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru
 • JAVNA NABAVKA U OTVORENOM POSTUPKU - O/ 1-2015
  „Dizajn, priprema za štampu i štampanje Priručnika za polaganje državnog stručnog ispita i promotivnog materijala“

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odgovor na pitanje ponuđača
   Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 5/2015
  „USLUGA PREVOĐENјA“

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odgovor na pitanje 1
   Preuzmite dokument Odgovor na pitanje 2
   Preuzmite dokument Odgovor na pitanje 3
   Preuzmite dokument Odgovor na pitanje 4
   Preuzmite dokument Odgovor na pitanje 5
   Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
   Preuzmite dokument Rešenje republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
   Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 4/2015
  „USLUGA PRES KLIPINGA“

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije
   Preuzmite dokument Izmene konkursne dokumentacije
   Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 3/2015
  „SERVIS I ODRŽAVANјE SLUŽBENIH VOZILA“

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 2/2015
  „ORGANIZOVANјE SKUPOVA I OKRUGLIH STOLOVA“

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Odgovor na pitanja
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru
 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - JNMV 1/2015
  „OSIGURANјE OD AUTOODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANјE SLUŽBENIH VOZILA“

   Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
   Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 


CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE

 

 • NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA I POPRAVKE RAČUNARSKE OPREME - CENTRALIZOVANA JAVNA NABAVKA 10/2017

   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru – partija 2
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru – partija 6
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru – partija 7
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru – partija 9

 

 • USLUGE OSIGURANjA IMOVINE - CENTRALIZOVANA JAVNA NABAVKA 5/2016

   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 • USLUGE MOBILNE TELEFONIJE - CENTRALIZOVANA JAVNA NABAVKA 3/2016

   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 • NABAVKA GORIVA I MAZIVA - CENTRALIZOVANA JAVNA NABAVKA 3/2017

   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 3, nabavka goriva EVRO DIZEL

 

 • NABAVKA RAČUNARSKOG MATERIJALA-TONERA - CENTRALIZOVANA JAVNA NABAVKA 8/2017

   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru – partija 12, Original toneri za HEROX uređaje
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru – partija 8

 

 • NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA - CENTRALIZOVANA JAVNA NABAVKA 4/2017

   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - partija 10, Obrasci
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - partija 13, Materijal za štampariju i knjigoveznicu
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru – partija 6, Materijal za arhiviranje i pakovanje
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru – partija 7, Olovke, flomasteri, markeri, gumice, rezači, korektori
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - partija 8, CD, USB memorije, tastature i miševi
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 3, Kancelarijski materijal za posebne namene
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 11, Sveske, blokovi, stikeri, rokovnici i mape
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 17, Ostali kancelarijski materijal
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 1, Papir za fotokopiranje A-4 80gr
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru – partija 2, Papir za fotokopiranje A-3 80gr
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru – partija 4, Koverte
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru – partija 14, Spirale i folije za koričenje
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru – partija 16, Boje za štambilјe i frankir mašine, pribor za povezivanje i pečaćenje

 

 • USLUGE OSIGURANјA ZAPOSLENIH I DRUGIH LICA – CENTRALIZOVANA JAVNA NABAVKA BROJ 6/2016

   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru – Partija 1

 

 • USLUGE OSIGURANјA VOZILA – CENTRALIZOVANA JAVNA NABAVKA BROJ 4/2016

   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru o pružanju usluge kasko osiguranja vozila
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru o pružanju usluge obaveznog osiguranja vozila

 

 

 

 

 

 • UGOVOR ZA NABAVKU RAČUNARSKOG MATERIJALA - TONERA, PO PARTIJAMA – CENTRALIZOVANA JAVNA NABAVKA 4/2015

   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru Partija 1
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru Partija 4
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru Partija 5
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru Partija 9
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru Partija 13
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru Partija 14
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru Partija 15

 

 • UGOVOR ZA NABAVKU GORIVA I MAZIVA – CENTRALIZOVANA JAVNA NABAVKA 3/2015

   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru Partija 2
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru Partija 3

 

 • UGOVOR ZA NABAVKU KANCELARIJSKOG MATERIJALA – CENTRALIZOVANA JAVNA NABAVKA 5/2015

   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru Partija 1
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru Partija 2
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru Partija 3
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru Partija 4
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru Partija 5
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru Partija 6
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru Partija 7
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru Partija 8
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru Partija 9
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru Partija 10
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru Partija 11
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru Partija 13
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru Partija 14
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru Partija 15
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru Partija 16
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru Partija 17

 

 • UGOVOR ZA USLUGE ODRŽAVANјA RAČUNARSKE OPREME – CENTRALIZOVANA JAVNA NABAVKA 6/2015

   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru Partija 2
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru Partija 3
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru Partija 6
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru Partija 7
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru Partija 8

 

 • UGOVOR ZA USLUGE ODRŽAVANјA RAČUNARSKE OPREME SA UGRADNјOM REZERVNIH DELOVA - CENTRALIZOVANA JAVNA NABAVKA 10/2015

   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru – Partija 5
   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru – Partija 1

 

 • UGOVOR ZA USLUGE ODRŽAVANјA RAČUNARSKE OPREME SA UGRADNјOM REZERVNIH DELOVA - CENTRALIZOVANA JAVNA NABAVKA 11/2015

   Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru Partija 1

 ARHIVA

 Vrh strane
 e Uprava Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS – AKREDITACIJA Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke