MENI

Naslovna » Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina 2018

Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina 2018

20. оktоbаr 2018.

ZАKLjUČEN PОSЕBАN BIRАČKI SPISАK

Мinistаr držаvnе uprаvе i lоkаlnе sаmоuprаvе Brаnkо Ružić 19. оktоbrа 2018. gоdinе u pоnоć dоnео је Rеšеnjе о zаklјučеnju Pоsеbnоg birаčkоg spiskа nаciоnаlnih mаnjinа.

Оvim rеšеnjеm utvrđеnо је dа је u Pоsеbаn birаčki spisаk nа dаn 19. оktоbаr 2018. gоdinе upisаnо ukupnо 507.183 birаčа.

Оd tоg brоја ukupnо 462.759 birаčа оstvаruје birаčkо prаvо nа nеpоsrеdnim izbоrimа zа člаnоvе 18 nаciоnаlnih sаvеtа, kојi ćе glаsаti nа 926 birаčkih mеstа kоје је utvrdilа Rеpubličkа izbоrnа kоmisiја, а zа čеtiri mаnjinе kоје člаnоvе nаciоnаlnоg sаvеtа birајu putеm еlеktоrskе skupštinе upisаnо је 44.424 birаčа.

Svi grаđаni sа birаčkim prаvоm, pripаdnici nаciоnаlnih mаnjinа, nаstvаlјајu nеsmеtаnо dа sе upisuјu u Pоsеbаn birаčki spisаk dо 31. оktоbrа 2018. gоdinе u pоnоć.

"Pоzivаm јоš јеdnоm svе nаšе grаđаnе, pripаdnikе nаciоnаlnih mаnjinа dа izаđu nа izbоrе i birајu člаnоvе svоg nаciоnаlnоg sаvеtа, јеr vеćе učеšćе pripаdnikа nаciоnаlnih mаnjinа nа оvim izbоrimа, dаје vеći lеgitimitеt tеlimа kоја brinu о јеziku, kulturi, upоtrеbi јеzikа i pisma i оbrаzоvаnju mаnjinа“ rеkао је ministаr držаvnе uprаvе i lоkаlnе sаmоuprаvе Brаnkо Ružić.

Izbоri zа člаnоvе nаciоnаlnih sаvеtа nаciоnаlnih mаnjinа оdržаćе sе 4. nоvеmbrа 2018. gоdinе. Nа njimа ćе 18 nаciоnаlnih mаnjinа birаti člаnоvе svојih nаciоnih sаvеtа nаciоnаlnih mаnjinа nа nеpоsrеdnim izbоrimа i tо: аlbаnskа, аškаliјskа, bоšnjаčkа, bugаrskа, bunjеvаčkа, vlаškа, grčkа, еgipаtskа, mаđаrskа, nеmаčkа, pоlјskа, rоmskа, rumunskа, rusinskа, slоvаčkа, slоvеnаčkа, ukrајinskа i čеškа, dоk ćе 4 nаciоnаlnе mаnjinе birаti svоје člаnоvе zа nаciоnаlnе sаvеtе putеm еlеktоrskе skupštinе, i tо: mаkеdоnskа, hrvаtskа, crnоgоrskа i ruskа.

Rešenje o zaključenju Posebnog biračkog spiska možete preuzeti OVDE.

12. oktobar 2018.

SPISAK POTVRĐENIH ELEKTORSKIH PRIJAVA I INFORMACIJA O ODŽAVANjU ELEKTORSKIH SKUPŠTINA

Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, u skladu sa članom 102. stav 1. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina manjina („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 20/14-US, 55/14 i 47/18 ), u periodu od 17. avgusta do 4. oktobra 2018. godine, podneto je ukupno 382 elektorske prijave na potvrđivanje (82 pripadnika hrvatske nacionalne manjine, 103 pripadnika ruske nacionalne manjine, 117 pripadnika crnogorske nacionalne manjine i 80 pripadnika makedonske nacionalne manjine).
Rešenjem Ministarstva potvrđeno je ukupno 379 elektorskih prijava, i to:

 • 82 elektorske prijave pripadnika hrvatske nacionalne manjine

Spisak elektora hravtske nacionalne manjine čija je elektorska prijava potvrđena možete preuzeti OVDE

 • 103 elektorske prijave pripadnika ruske nacionalne manjine

Spisak elektora ruske nacionalne manjine čija je elektorska prijava potvrđena možete preuzeti OVDE

 • 115 elektorskih prijava pripadnika crnogorske nacionalne manjine

Spisak elektora crnogorske nacionalne manjine čija je elektorska prijava potvrđena možete preuzeti OVDE

 • 79 elektorskih prijava pripadnika makedonske nacionalne manjine

Spisak elektora makedonske nacionalne manjine čija je elektorska prijava potvrđena možete preuzeti OVDE

Imajući u vidu da je za sve četiri nacionalne manjine rešenjem Ministarstva potvrđen minimalan broj elektorskih prijava, stekli su se uslovi iz člana 105. stav 2. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, za sazivanje elektorske skupštine.

 • Elektorska skupština za izbor 29 članova Nacionalnog saveta hrvatske nacionalne manjine održaće se 4. novembra 2018. godine, sa početkom u 12,00 časova, u zgradi Narodne skupštine Republike Srbije, Beograd, Kralja Milana broj 14, u Velikoj sali.
 • Elektorska skupština za izbor 15 članova Nacionalnog saveta ruske nacionalne manjine održaće se 4. novembra 2018. godine, sa početkom u 12,00 časova, u Domu Narodne skupštine Republike Srbije, Beograd, Trg Nikole Pašića broj 13, u Maloj sali.

 

 • Elektorska skupština za izbor 23 člana Nacionalnog saveta crnogorske nacionalne manjine održaće se 4. novembra 2018. godine, sa početkom u 12,00 časova, u Domu Narodne skupštine Republike Srbije, Beograd, Trg Nikole Pašića broj 13, u Velikoj sali.
 • Elektorska skupština za izbor 23 člana Nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine održaće se 4. novembra 2018. godine, sa početkom u 12,00 časova, u zgradi Narodne skupštine Republike Srbije, Beograd, Kralja Milana broj 14, u Maloj sali.

Ministarstvo će uputiti pismeni poziv na elektorsku skupštinu svim elektorima čija je elektorska prijava potvrđena, u skladu sa članom 102. stav 8. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina.
Odredbama člana 106, 107, 108. i 109. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina uređuje se postupak izbora članova nacinalnog saveta na elektorskoj skupštini koje sprovodi tročlani Odbor, koji imenuje Republička izborna komisija među poznavaocima izbornih postupaka.

 • Republička izborna komisija donela jeUputstvo za sprovođenje elektorske skupštine za izbor članova nacionalnih saveta nacionalnih manjina, koje možete preuzeti OVDE

26. septembar 2018.

OBAVEŠTENjE

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obaveštava sve zainteresovane kandidate za elektore da u dane vikenda 29. i 30. septembra 2018. godine organizuje dežurstvo radi prijema elektorskih prijava.

Podnošenje elektorske prijave za 29. i 30. septembar i 1. oktobar 2018. godine najavljuje se u petak do 17,00 časova, putem elektronske pošte na adresu prava.slobode.registri@mduls.gov.rs

Vreme podnošenja će odrediti Ministarstvo. Prilikom određivanja vremena podnošenja elektorske prijave Ministarstvo će poštovati redosled prijavljivanja.

Molimo sve zainteresovane da prilikom najave predaje elektorske prijave u imejlu navedu tačan datum predaje elektorske prijave i da ostave svoje kontakt podatke (ime prezime i kontakt telefon).

Podsećamo da je poslednji dan za predaju elektorskih prijava četvrtak 4. oktobar 2018. godine u 24,00.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti na broj telefona 011/2641-495 ili putem imejla na adrese 

prava.slobode.registri@mduls.gov.rs;
jiljana.bekcic@mduls.gov.rs,
biljana.markovic@mduls.gov.rs;
miroslav.raskovic@mduls.gov.rs

5. septembar 2018.

OBAVEŠTENjE
upis pripadnika nacionalnih manjina u Poseban birački spisak

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, povodom učestalih pitanja u vezi sa načinom predaje zahteva za upis pripadnika nacionalnih manjina u Poseban birački spisak obaveštava o sledećem:

Postupak upisa u Poseban birački spisak nacionalne manjine vrši se u skladu sa odredbama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina („Službeni glasnik RS”, br. 72/2009, 20/2014 - US, 55/2014 i 47/2018) i Pravilnika o načinu vođenja posebnog biračkog spiska nacionalne manjine („Službeni glasnik RS“, broj 61/2018).

Članom 47. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina propisano je da je poseban birački spisak službena evidencija u koju se pripadnik nacionalne manjine upisuje isključivo na lični zahtev, dok član 52. predmetnog Zakona precizira da se zahtev za upis u poseban birački spisak podnosi organu uprave jedinice lokalne samouprave prema mestu prebivališta, odnosno mestu boravišta za interno raseljena lica, u pisanoj formi, na posebnom obrascu koji propisuje ministar i svojeručno ga potpisuje.

Kako se podnošenjem zahteva za upis u Poseban birčki spisak istovremeno izražava i nacionalna pripadnost u smislu člana 47. Ustava Republike Srbije, pitanje upisa u Poseban birački spisak nacionalnih manjina neophodno je tumačiti u kontekstu potrebe obezbeđivanja delotvornog i potpunog pravnog okvira koji omogućava ostvarivanje slobode izražavanja nacionalne pripadnosti.

Istovremeno, potrebno je uvažiti i odredbe propisa kojima se reguliše zaštita i obrada posebno osetljivih podataka i koji propisuju strožije postupanje i u pogledu forme i u pogledu sadržine.

U kontekstu navedenih zakonskih odredaba najdelotvornija zaštita slobodno izražene nacionalne pripadnosti bila bi ostvarena ukoliko bi se lični zahtev za upis u poseban birački spisak ovlašćenom službenom licu prema mestu prebivališta podnosio neposredno predajom popunjenog i svojeručno potpisanog obrasca.

Uvažavajući činjenicu da sprovođenja izbornog postupka za nacionalne savete nacionalnih manjina nalaže i primenu načela ekonomičnosti, u izuzetnim slučajevima moguće je zahteve za upis u poseban birački spisak nacionalne manjine podneti i na drugi način propisan zakonom, u kom slučaju je neophodno da se, u cilju pravne sigurnosti, omogući ovlašćenom službenom licu da nesumnjivo utvrdi identitet podnosioca zahteva kao i da podaci uneti u obrazac zahteva odgovaraju podacima iz lične karte. 

Nesumnjivo utvrđivanje identiteta pred nadležnim državnim organima na način kojim je to propisano zakonom neophodno je i u slučaju neposrednog podnošenja zahteva.

Imajući u vidu da je pitanje upisa u Poseban birački spisak i učešće na izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, neophodno tumačiti u kontekstu omogućavanja ostvarivanja slobode izražavanja nacionalne pripadnosti posebno ističemo da, izuzimajući opšta ili posebna pravila o preduzimanju pravnih radnji preko punomoćnika, zahtev za upis potrebno je tumačiti kao lični čin koji niko ne može da preduzme umesto građanina pripadnika nacionalne manjine niti da prikuplja zahteve i u njihovo ime predaje nadležnom gradskom ili opštinskom organu uprave.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, radi olakšavanja upisa građana u Poseban birački spisak nacionalnih manjina, ukazuje na dobru praksu pojedinih jedinica lokalne samouprave (Subotica, Sombor, Pančevo, Zrenjanin i dr) i preporučuje  da u skladu sa  svojim materijalnim i tehničkim uslovima, omoguće upis u mesnim kancelarijama, tako da zahteve za upis primaju ovlašćena lica zaposlena u gradskim/opštinskim upravama sa odgovarajućim ovlašćenjem načelnika tih uprava.

Na ovaj način, primenjuju se načela delotvornosti i ekonomičnosti, poštuju principi dobre uprave u službi građana.

23. avgust 2018.

VAŽNO OBAVEŠTENjE ZA PODNOŠENjE ELEKTORSKIH PRIJAVA U AVGUSTU I SEPTEMBRU

Elektorske prijave se podnose Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, ulica Birčaninova 6 Beograd, svakog radnog dana, u vremenu od 9,00 do 17,00 časova, uz obaveznu najavu.

Podnošenje elektorskih prijava radnim danom najavljuje se dan ranije, do 17,00 časova, putem elektronske pošte na adresu prava.slobode.registri@mduls.gov.rs

Podnošenje elektorske prijave u dane vikenda, najavljuje se u petak do 17,00 časova, putem elektronske pošte na adresu prava.slobode.registri@mduls.gov.rs

Vreme podnošenja će odrediti Ministarstvo. Prilikom određivanja vremena podnošenja elektorske prijave Ministarstvo će poštovati redosled prijavljivanja.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti na broj telefona 011/2641-495 ili putem imejla na adrese
prava.slobode.registri@mduls.gov.rs;
ljiljana.bekcic@mduls.gov.rs,
biljana.markovic@mduls.gov.rs;
miroslav.raskovic@mduls.gov.rs

OPŠTE NAPOMENE ZA PODNOŠENjE ELEKTORSKE PRIJAVE
ZA IZBOR ČLANOVA NACIONALNIH SAVETA PUTEM ELEKTORSKE SKUPŠTINE

U skladu sa Odlukom o raspisivanju izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina broj: 208-00-00172/208-27 od 17. avgusta 2018. godine („Službeni glasnik RS, broj 63/18), na izborima putem elektorske skupštine za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina bira se:

 • 23 člana Nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine
 • 15 članova Nacionalnog saveta ruske nacionalne manjine;
 • 23 člana Nacionalnog saveta crnogorske nacionalne manjine;
 • 29 članova Nacionalnog saveta hrvatske nacionalne manjine.

Svaki pripadnik makedonske nacionalne manjine koji želi da bude elektor, mora da dostavi pismenu podršku 45 pripadnika makedonske nacionalne manjine takođe upisanih u poseban birački spisak.

Svaki pripadnik ruske nacionalne manjine koji želi da bude elektor, mora da dostavi pismenu podršku 20 pripadnika ruske nacionalne manjine takođe upisanih u poseban birački spisak.

Svaki pripadnik crnogorske nacionalne manjine koji želi da bude elektor, mora da dostavi pismenu podršku 45 pripadnika crnogorske nacionalne manjine takođe upisanih u poseban birački spisak.

Svaki pripadnik hrvatske nacionalne manjine koji želi da bude elektor, mora da dostavi pismenu podršku 60 pripadnika hrvatske nacionalne manjine takođe upisanih u poseban birački spisak.

Pravo da bude elektor na elektorskoj skupštini ima svaki pripadnik nacionalne manjine koji je upisan u poseban birački spisak i čiju kandidaturu pismeno podrži određen broj pripadnika iste nacionalne manjine takođe upisanih u poseban birački spisak, u skladu sa članom 101. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

Postupak se pokreće dostavljanjem elektorske prijave i sledeće dokumentacije:

1. Elektorska prijava podnosi se u:


1) pismenom obliku i
Obrazac elektorske prijave koji se dostavlja u pismenom obliku možete preuzeti ovde
2) elektronskom obliku (Eksel tabela) dostavlja se na CD-u ili DVD-u
Obrazac elektorske prijave (Excel tabelu) koja se dostavlja u elektronskoj formi možete preuzeti ovde

Uz elektorsku prijavu potrebno je priložiti i očitanu ličnu kartu kandidata za elektora.

2. Overene izjave birača da podržavaju kandidaturu za elektora

 

Dostavljaju se na Obrascu za prikupljanje potpisa birača koji podržavaju elektora koji je propisan Pravilnikom o obliku i sadržaju obrasca za prikupljanje potpisa birača koji podržavaju elektore („Službeni glasnik RS”, br. 72/2014 i 61/2018)
Obrazac za prikupljanje potpisa birača koji podržavaju elektora možete ga preuzeti ovde

 • Obrazac ove izjave podnosilac zahteva sam umnožava u potrebnom broju primeraka
 • Izjave birača moraju da budu overene kod organa nadležnog za overu potpisa.

 

Napominjemo da ne postoji propisana mesna nadležnost za overavanje potpisa, prepisa i rukopisa. U gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, pored osnovnih sudova, sudskih jedinica i prijemnih kancelarija osnovnih sudova koje su u konkretnom slučaju nadležne za overavanje potpisa, prepisa i rukopisa, za navedene overe nadležni su i javni beležnici koji obavljaju javnobeležničku delatnost na teritoriji RS, bez obzira na područje suda za koji su imenovani.

Pregled opština/gradova sa organima nadležnim za overu potpisa možete preuzeti ovde

Overa potpisa ne podleže plaćanju taksi.

Overene izjave birača moraju biti sortirane prema redosledu, odnosno rednom broju birača u spisku birača koji podržavaju kandidaturu za elektora (koji se dostavlja u pismenom i elektronskom obliku).

3. Spisak birača koji podržavaju kandidaturu za elektora

Spisak birača koji podržavaju kandidaturu za elektora podnosi se u:


1) pismenom obliku i
2) elektronskom obliku (dostavlja se nasnimljen na CD-u ili DVD-u)
Spisak birača (Eksel tabela) koji se dostavlja u pismenom i elektronskom obliku možete preuzeti ovde

Spisak birača koji podržavaju kandidaturu za elektora obavezno se dostavlja (uz elektorsku prijavu i potreban broj overenih izjava birača da podržavaju kandidaturu za elektora) u pisanom obliku odštampan i potpisan od strane lica koje podnosi elektorsku prijavu. Takođe, potrebno ga je dostaviti u elektronskom obliku-popunjen u eksel tabeli i nasnimljen na CD-u ili DVD-u. Spisak birača u pisanom i elektronskom obliku moraju biti istovetni u odnosu na ukupan broj i redosled birača.

 

Važna napomena
Prilikom popunjavanja eksel fajla:

 1. Eksel tabelu pod nazivom spisak birača koji podržavaju kandidaturu za elektorapopuniti sa svim traženim podacima
 2. Ne menjati raspored kolona u tabeli
 3. Polje u koje se unosi JMBG formatirati u tekstualno polje kako ne bi brisao vodeću nulu i obavezno voditi računa da jmbg ima 13 cifara

Elektroske prijave se podnoseMinistarstvu državne uprave i lokalne samouprave, ulica Birčaninova 6 Beograd, do 4. oktobra 2018. godine, radnim danom od 9,00 do 17,00 časova.
Podnošenje elektorskih prijava van navedenog vremena, uključujući i dane vikenda, može se vršiti uz prethodnu najavu, u vreme koje odredi Ministarstvo.

Ministarstvo će poštovati redosled prijava i prijema.

Ministarstvo će uputiti pismeni poziv za učešće na izborima za članove nacionalnih saveta putem elektorske skupštine svim elektorima čija je elektorska prijava potvrđena.

Uputstvo za sprovođenje elektorske skupštine za izbor članova nacionalnih saveta nacionalnih manjina možete preuzeti ovde

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti Sektoru za ljudska i manjinska prava i slobode na broj telefona 011/2641-495 ili putem imejla na adrese: ljiljana.bekcic@mduls.gov.rs. biljana.markovic@mduls.gov.rs, miroslav.raskovic@mduls.gov.rs

20. avgust 2018.

JAVNI POZIV ELEKTORIMA ZA PONOŠENjE ELEKTORSKE PRIJAVE

Na osnovu člana 100. stav 3. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 20/14-US, 55/14 i 47/18) u skladu sa Odlukom o raspisivanju izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina („Službeni glasnik RS”, broj 63/18),

ministar državne uprave i lokalne samouprave upućuje


JAVNI POZIV


svim elektorima da blagovremeno podnesu potpune pismene prijave za učešće u elektorskoj skupštini


1. Elektorska skupština za izbor 23 člana Nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine održaće se 4. novembra 2018. godine u zgradi Narodne skupštine Republike Srbije, Beograd, Kralja Milana broj 14.
2. Elektorska skupština za izbor 15 članova Nacionalnog saveta ruske nacionalne manjine održaće se 4. novembra 2018. godine u domu Narodne skupštine Republike Srbije, Beograd, Trg Nikole Pašića broj 13.
3. Elektorska skupština za izbor 23 člana Nacionalnog saveta crnogorske nacionalne manjine održaće se 4. novembra 2018. godine u domu Narodne skupštine Republike Srbije, Beograd, Trg Nikole Pašića broj 13.
4. Elektorska skupština za izbor 29 članova Nacionalnog saveta hrvatske nacionalne manjine održaće se 4. novembra 2018. godine godine u zgradi Narodne skupštine Republike Srbije, Beograd, Kralja Milana broj 14.

Pravo da bude elektor ima pripadnik nacionalne manjine upisan u poseban birački spisak čiju kandidaturu pismeno podrži najmanje:
1) 20 pripadnika nacionalne manjine upisanih u poseban birački spisak, za nacionalnu manjinu čiji broj prema poslednjem popisu stanovništva iznosi manje od 10.000 lica;
2) 30 pripadnika nacionalne manjine upisanih u poseban birački spisak, za nacionalnu manjinu čiji broj prema poslednjem popisu stanovništva iznosi više od 10.000 lica ali manje od 20.000 lica;
3) 45 pripadnika nacionalne manjine upisanih u poseban birački spisak, za nacionalnu manjinu čiji broj prema poslednjem popisu stanovništva iznosi više od 20.000 lica ali manje od 50.000 lica;
4) 60 pripadnika nacionalne manjine upisanih u poseban birački spisak, za nacionalnu manjinu čiji broj prema poslednjem popisu stanovništva iznosi više od 50.000 lica ali manje od 100.000 lica;
5) 100 pripadnika nacionalne manjine upisanih u poseban birački spisak, za nacionalnu manjinu čiji broj prema poslednjem popisu stanovništva iznosi više od 100.000 lica.

Potpisi za podršku elektora moraju da budu overeni kod organa nadležnog za overu potpisa.

Overa potpisa ne podleže plaćanju taksi.

Kandidat za elektora podnosi Ministarstvu elektorsku prijavu na potvrđivanje. Elektorska prijava sadrži izjavu da se kandidat prijavljuje za elektorsku skupštinu nacionalne manjine i lične podatke i overene izjave birača da podržavaju kandidaturu za elektora, kao i spisak birača koji podržavaju kandidaturu za elektora izrađen u pismenom i elektronskom obliku (CD ili DVD), tako da spisak u oba oblika bude istovetan, a koji potpisuje lice koje podnosi elektorsku prijavu na potvrđivanje.

Elektorske prijave sa svim prilozima podnose se na adresu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova broj 6, 11 000 Beograd.

Rok za dostavljanje elektorskih prijava je 4. oktobar 2018. godine.

Ministarstvo će uputiti pismeni poziv na elektorsku skupštinu svim elektorima čija je elektorska prijava potvrđena.

Bliža obaveštenja i relevantna dokumentacija mogu se preuzeti sa zvanične internet stranice Ministarstva (www.mduls.gov.rs).

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obaveštava sve zainteresovane pripadnike nacionalnih manjina da je 20. avgusta 2018. godine u izdanjima dnevnih novina „Dnevnik“ za teritoriju AP Vojvodina i „Politika“ za teritoriju Republike Srbije objavilo datum i mesto održavanja elektorske skupštine sa javnim pozivom svim elektorima da blagovremeno podnesu potpune pismene prijave za učešće na elektorskoj skupštini.

17. avgust 2018.

SVE ŠTO BI TREBALO DA ZNATE O IZBORIMA ZA NACIONALNE SAVETE NACIONALNIH MANjINA

Nacionalni saveti nacionalnih manjina su tela preko kojih nacionalne manjine ostvaruju Ustavom zajamčenu samoupravu u utvrđenim oblastima društvenog života – obrazovanju, kulturi, informisanju, upotrebi jezika i pisma.

Redovni izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina održavaju se na 4 godine.

Članovi nacionalnog saveta biraju se na neposrednim izborima ili putem elektorske skupštine.

Više o izborima za nacionalne savete nacionalnih manjina pročitajte ovde.

17. avgust 2018.

IZBORI ZA NACIONALNE SAVETE NACIONALNIH MANjINA 4. NOVEMBRA

Ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Branko Ružić raspisao je danas izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina za 4. novembar.

Članove za nacionalne savete 2018.godine biraju 22 manjinske zajednice, od toga 18 nacionalnih manjina je ispunilo uslov za neposredne izbore (albanska, aškalijska, bošnjačka, bugarska, bunjevačka, vlaška, grčka, egipćanska, mađarska, nemačka, poljska, romska, rumunska, rusinska, slovačka, slovenačka, ukrajinska, češka), a četiri za izbore putem elektorske skupštine (makedonska, hrvatska, crnogorska i ruska).

Rok za predaju lista za neposredne izbore je 15 dana pre održavanja neposrednih izbora, odnosno 30 dana pre održavanja izbora putem elektorske skupštine.

Po preseku stanja 15. avgusta skoro 475.000 građana je upisano u poseban birački spisak.

Redovni izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina održavaju se na četiri godine.

Nacionalni savet ima najmanje 15, a najviše 35 članova. U slučaju nacionalne manjine čiji je broj prema rezultatima poslednjeg popisa stanovništva manji od 10.000 lica, nacionalni savet broji 15 članova, odnosno 35 ukoliko je broj veći od 100.000 lica. Savet može imati i 19, 23 i 29 članova u zavisnosti od rezultata sa popisa stanovništva.

Odluku o raspisivanju izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina možete preuzeti ovde.

15. avgust 2018.

PRIVREMENO ZAKLjUČENjE POSEBNOG BIRAČKOG SPISKA

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obaveštava da će Poseban birački spisak (PBS) za izbore nacionalnih saveta nacionalnih manjina biti privremeno zaključen 15. avgusta u ponoć.

Poseban birački spisak se privremeno zaključuje kako bi se na osnovu broja upisanih pripadnika nacionalne manjine donela odluka o načinu izbora nacionalnih saveta – neposredno ili putem elektorske skupštine.

Neposredni izbori održavaju se kada je 24 časa pre raspisivanja izbora u posebni birački spisak odrđene nacionalne manjine upisano više od 40% pripadnika prema poslednjem popisu stanovništva. Nacionalne manjine koje ne ispunjavaju ovaj uslov, članove nacionalnog saveta biraće putem elektorske skupštine.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić će izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina raspisati u petak, 17. avgusta 2018. godine.

Rešenje o privremenom zaključenju Posebnog biračkog spiska možete preuzeti ovde.

25. jul 2018.

SVI MI ZAJEDNO ČINIMO SRBIJU!

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave želi da vam predstavi promotivni spot „Svi mi, zajedno, činimo Srbiju“ u okviru informativne kampanje o novinama kojima unapređujemo prava i položaj pripadnika nacionalnih manjina, kao i o njihovim mogućnostima u susret izborima za nacionalne savete nacionalnih manjina.

Spot predstavlja najvažnije novine zakona donetih u toku prolećnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije, i to: Zakonom o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Zakonom o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, Zakonom o službenoj upotrebi jezika i pisma, kao i delom Zakonom o matičnim knjigama.

Da podsetimo, među novinama su:
- Donošenje politika u skladu sa potrebama manjina. Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama omogućavamo dobrovoljni upis podatka o nacionalnoj pripadnosti, čime se našim građanima obezbeđuje pravo na očuvanje posebnosti, kao izražavanje, čuvanje i negovanje svoje pripadnosti određenoj nacionalnoj manjini.
- Efikasniji nacionalni saveti nacionalnih manjina i njihov transparentniji rad. Izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina jasnije su definisana ovlašćenja nacionalnih saveta nacionalnih manjina, smanjenje prekomerne politizacije i transparentniji rad nacionalnih saveta.
- pozitivna diskriminacija pripadnika nacionalnih manjina u pogledu zapošljavanja. Težnja je da se sa ovom aktivnosti nastavi do postizanja odgovarajuće zastupljenosti zaposlenih u javnom sektoru na svim nivoima teritorijalne organizacije.
- Ispisivanje toponima na jezicima nacionalnih manjina. Propisano je da se u naseljenim mestima u opštini ili gradu u kojima nacionalna manjina dostiže 15% ukupnog stanovništva, nazivi ulica, trgova, naseljenih mesta i drugi toponimi ispisuju na jeziku te manjine.
- Obezbeđivanje mogućnosti da se manjinski narodni poslanik obrati na svom jeziku u Narodnoj skupštini Srbije.

Istovremeno, u spotu podsećamo sve pripadnike nacionalnih manjina koji žele da se upišu u Poseban birački spisak, a koji ispunjavaju opšte uslove za sticanje biračkog prava u Republici Srbiji, da time stiču pravo da biraju i budu birani na izborima za nacionalne savete nacionalnih manjina koji će biti raspisani u avgustu, a održani na jesen ove godine. Birač se upisuje/briše iz Posebnog biračkog spiska na posebnim obrascima koji, u pisanoj formi, podnosi opštinskoj, odnosno gradskoj upravi prema mestu prebivališta. Obrsce zahteva može se preuzeti za upis / za brisanje . Zahtev se podnosi prema mestu prebivališta ili mestu boravišta za interno raseljena lica.

Spot možete pogledati na zvaničnom YouTube kanalu MDULS: https://www.youtube.com/watch?v=mDxaVsx2-4s

21. jul 2018.

Ako ste pripadnik neke nacionalne manjine,
ISKORISTITE PRAVO I UPIŠITE SE U POSEBAN BIRAČKI SPISAK

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pozvalo je pripadnike i pripadnice nacionalnih manjina, koji ispunjavaju opšte uslove za sticanje biračkog prava u Republici Srbiji, da se upišu u Poseban birački spisak i time steknu pravo da biraju i budu birani na izborima za nacionalne savete nacionalnih manjina koji će biti održani na jesen ove godine.

Izbori će biti raspisani sredinom avgusta, a Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina i njegove nedavno usvojene izmene i dopune precizno definišu čitavu proceduru, koja je ocenjena transparentnom i demokratičnom od strane svih zainteresovanih u ovom procesu.

MDULS ističe da su nacionalni saveti tela koja najefikasnije ostvaruju Ustavom garantovana manjinska prava na samoupravu u obrazovanju, kulturi, informisanju, upotrebi jezika i pisma.

Za upis u birački spisak neophodan je lični zahtev građana, što praktično znači da bez ličnog angažmana pripadnica i pripadnika nacionalnih manjina u čitavom procesu ta prava neće moći da budu ostvarena u punoj meri.

Birač se upisuje na posebnom obrascu koji, u pisanoj formi, podnosi opštinskoj, odnosno gradskoj upravi prema mestu prebivališta. Obrazac zahteva može se preuzeti ovde.

Zahtev se podnosi prema mestu prebivalista ili mestu boravišta za interno raseljena lica.

MDULS podseća i da od broja upisanih u posebne biračke spiskove zavisi i da li će određeni nacionalni savet biti biran na neposrednim ili elektorskim izborima.

 Vrh strane
 Provera upisa u Poseban birački spisak Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina 2018 Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Adresni registar Uzmi račun i pobedi! Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Upravljanje promenama