MENI

Naslovna » Državni stručni ispit

Državni stručni ispit

Obavezi polaganja državnog stručnog ispita, shodno Uredbi o programu i načinu polaganja državnog stručnog ispita („Službeni glasnik RS“ br. 16/09 i 84/14) podležu lica zaposlena u ministarstvima, organima uprave u sastavu ministarstava, posebnim organizacijama, sudovima, javnim tužilaštvima, Republičkom javnom pravobranilaštvu, službama Narodne skupštine Republike Srbije, predsednika Republike Srbije, Vlade Republike Srbije, te Ustavnog suda, službama organa čije članove bira Narodna skupština Republike Srbije, kao i u stručnim službama upravnih okruga.

Takođe, odredbe ove Uredbe primenjuju se i na imaoce javnih ovlašćenja kada vrše poverene poslove državne uprave, kao i na organe autonomnih pokrajina, opština, gradova i grada Beograda.

Lica koja su obavezna da polažu državni stručni ispit:

 • Državni službenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme ili se nalazi na probnom radu;
 • Državni službenik koji je položio državni stručni ispit po programu za kandidate sa srednjim obrazovanjem a u toku rada je stekao viši stepen obrazovanja; i
 • Pripravnik.

Državni stručni ispit mogu polagati i lica zainteresovana za rad na poslovima za čije obavlјanje je potreban položen državni stručni ispit, ukoliko imaju najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci o čemu, uz zahtev za polaganje državnog stručnog ispita, prilažu dokaz – potvrda poslodavca.


Državni stručni ispit za kandidate sa visokim obrazovanjem
sadrži sledeće ispitne predmete:

- Ustavno uređenje
- Osnovni sistema Evropske unije
- Osnovi sistema državne uprave
- Radno zakonodavstvo
- Kancelarijsko poslovanje


 • Program državnog stručnog ispita za državne službenike sa visokim obrazovanjem


Državni stručni ispit za kandidate sa srednjim obrazovanjem
sadrži sledeće ispitne predmete:

- Osnovi sistema državne uprave i ustavnog uređenja
- Osnovni sistema Evropske unije
- Osnovi sistema radnih odnosa i radni odnosi u državnim organima
- Kancelarijsko poslovanje


 • Program državnog stručnog ispita za državne službenike sa srednjim obrazovanjem


Ministar nadležan za poslove uprave obrazovao je ispitne komisije za polaganje državnog stručnog ispita sa visokim i srednjim obrazovanjem.

Zahtev za polaganje državnog stručnog ispita podnosi se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova br.6, 11000 Beograd.

Zahtev podnosi organ državne uprave, odnosno drugi organ ili organizcaija u kojoj je kandidat zaposlen, a može ga podneti i sam kandidat.

Ministar rešenjem odlučuje o zahtevu za polaganje ispita.

Kandidat se 25-30 dana pre zakazanog ispita obaveštava o datumu, mestu, vremenu i visini naknade za polaganje ispita.

Ispiti se organizuju više puta u toku meseca, tokom cele godine, osim u mesecu avgustu.

Kandidatu koji je položio ispit izdaje se uverenje o položenom državnom stručnom ispitu, i šalјe se poštom na adresu koja je navedena u prijavi.

Za sve informacije u vezi sa državnim stručnim ispitom, možete se obratiti na br. telefona 011/362-0144 svakim radnim danom od 10-13 h:

Nevenka Stanojević – sekretar Ispitne komisije za kandidate sa visokim obrazovanjem Maja Rakić - sekretar Ispitne komisije za kandidate sa srednjim obrazovanjem


 • Obrazac zahteva za polaganje državnog stručnog ispita


Dokumenta koja lica podnose prilikom prijavlјivanja državnog stručnog ispita:

 • Državni službenici - dokumenta navedena pod 1,2,3 i 4 (član 3. Uredbe)
 • Lica zaposlena u organima lokalne samouprave - dokumenta navedena pod 1,2,3 i 4 (shodna primena člana 2. Uredbe)
 • Lica koja su podnela prijavu na javni konkurs za popunjavanje položaja, odnosno postavlјenje - dokumenta navedena pod 3,4 i 5 (član 7. Uredbe)
 • Lica zainteresovana za rad u organima državne uprave – dokumenta navedena pod 3,4 i 7 (član 8. Uredbe)
 • Lica koja u toku rada steknu viši stepen obrazovanja (član 4. Uredbe):
  dostavlјaju dokumenta navedena pod 3, 4, fotokopiju uverenja o položenom državnom stručnom ispitu sa srednjom spremom kao i dopis organa o nameri premeštaja lica na poslove sa novostečenim stepenom obrazovanja

 

Materijali za pripremu polaganja državnog stručnog ispita:

 Preuzmite dokument Priručnik za polaganje Državnog stručnog ispita

 Preuzmite dokument Zakon o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14)

 Preuzmite dokument Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije ("Sl. glasnik RS" br. 97/08, 53/10, 66/11-US i 67/13-US)

 

Propisi kojima je regulisan državni stručni ispit:

Uredba o programu i načinu polaganja državnog stručnog ispita („Službeni glasnik RS“ br. 16/09 i 84/14)

Zakon o državnoj upravi („Sl. slasnik RS”, br. 79/05 101/07 i 95/10) član 84.

Zakon o državnim službenicima („Sl. glasnik RS”, br. 79/05, 81/05, 64/05, 64/07, 67/07 i 116/08) član 100–102.

Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine („Sl. glasnik RS”, broj 99/09) član 78.


 • Najčešća pitanja lica zainteresovanih za polaganje DSI

 Vrh strane
 e Uprava Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS – AKREDITACIJA Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke