MENI

Naslovna » Dokumenta » Akti na javnoj raspravi

Akti na javnoj raspravi

12. oktobar 2017.

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM AGENCIJAMA

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u postupku pripreme Nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o javnim agencijama poziva sve građane, kao i stručnu javnost da se upoznaju sa radnim tekstom Nacrta ovog zakona i da daju svoje predloge, inicijative, sugestije i komentare.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o javnim agencijama sprovodi se od 12. do 31. oktobra 2017. godine.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavlјaju se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave na e-mail adresu: ljudskiresursi@mduls.gov.rs ili poštom na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6.

Po okončanju javne rasprave Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi i u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave isti objaviti na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i portalu e-uprava.

12. oktobar 2017.

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM AGENCIJAMA

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u postupku pripreme Nacrta zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama poziva sve građane, kao i stručnu javnost da se upoznaju sa radnim tekstom Nacrta ovog zakona i da daju svoje predloge, inicijative, sugestije i komentare.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama sprovodi se od 12. do 31. oktobra 2017. godine.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavlјaju se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave na e-mail adresu: ljudskiresursi@mduls.gov.rs ili poštom na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6.

Po okončanju javne rasprave Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi i u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave isti objaviti na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i portalu e-uprava.

19. septembar 2017.

JAVNI POZIV ZA JAVNU RASPRAVU O NACRTU ZAKONA O ELEKTRONSKOJ UPRAVI

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa radnim tekstom Nacrta zakona o elektronskoj upravi (u dalјem tekstu: Nacrt zakona) i da daju svoje predloge, inicijative, sugestije i komentare.

Nacrt Zakona o elektronskoj upravi, sa obrazloženjem, sastavni je deo ovog programa.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o elektronskoj upravi sprovodi se od 18. septembra do 9. oktobra 2017. godine

Sastavni deo ovog javnog poziva je Zaklјučak Vlade o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu zakona koji je odredio Odbor za pravni sistem i državne organe.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavlјaju se Ministarstvu dražavne uprave i lokalne samouprave na adresu elektronske pošte: javne.rasprave@mduls.gov.rs ili poštom na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova broj 6.

Po okončanju javne rasprave Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave i isti objaviti na svojoj internet prezentaciji i portalu e-uprava.

RASPRAVA O NACRTU POSEBNOG AKCIONOG PLANA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NACIONALNIH MANJINA

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta posebnog Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, kao i da daju svoje komentare.

Potpredsednica Vlade i ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički donela je 23. marta 2015. godine  Rešenje o obrazovanju Posebne radne grupe za izradu Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina. Stručnu i administrativnu podršku radu radne grupe pruža Ministarstvo pravde.

Javna rasprava o Nacrtu posebnog Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, sprovodi se od 3. decembra do 23. decembra 2015. godine.

Učesnici u javnoj raspravi mogu svoje primedbe predloge i sugestije, dostavljati Ministarstvu pravde putem elektronske pošte na e-mail: vladimir.vukicevic@mpravde.gov.rs ili poštom na adresu Ministarstvo pravde, sa naznakom „Za Nacrt posebnog Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina “, ulica Nemanjina 22-26, 11000 Beograd.

Po okončanju postupka javne rasprave, Ministarstvo državne uprave i lokalne samoupave, uz stručnu i administrativnu podršku Ministarstva pravde sačiniće Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

 • Tekst radne verzije Nacrta (sa „track changes”)
 • Tekst radne verzije Nacrta (bez “track changes”)

 

 • IZVEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O PREDLOGU NACIONALNE STRATEGIJE
  ZA STVARANJE PODSTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA U REPUBLICI
  SRBIJI ZA PERIOD 2015-2019. GODINE
 • NACRT ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU (SA OBRAZLOŽENJEM)
 • IZVEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI ZA ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU
 • NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI
 • NACRT ZAKONA O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
 • NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMUNALNOJ POLICIJI


PREDLOG NACIONALNE STRATEGIJE ZA STVARANJE PODSTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ
CIVILNOG DRUŠTVA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2015-2019. GODINE

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom obaveštavaju javnost da je pokrenuta javna rasprava o Predlogu Nacionalne strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji za period 2015-2019. godine. Javna rasprava trajaće od 23. jula do 14. avgusta 2015. godine.

Poziva se zainteresovana i stručna javnost da u ovom periodu uputi predloge i sugestije na tekst strateškog dokumenta, pripadajućeg Akcionog plana i Plana praćenja sprovođenja i ocene uspešnosti Strategije. Navedena dokumenta biće postavljena i na sajtu Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom www.civilnodrustvo.gov.rs i portalu e-Uprave www.euprava.gov.rs.

Predlozi i sugestije mogu se dostaviti na sledeći način:

 • na portalu e-Uprave,
 • elektronskom poštom u formi Obrasca za dostavljanje komentara, na adrese stefan.otasevic@civilnodrustvo.gov.rs i office@civilnodrustvo.gov.rs ,
 • redovnom poštom na adresu: Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, Bulevar Mihajla Pupina 2, Novi Beograd, sa naznakom „Javna rasprava o Predlogu Nacionalne strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji za period 2015-2019. godine“.

U okviru javne rasprave organizovaće se tri skupa na kojima će zainteresovana javnost u direktnom dijalogu biti u mogućnosti da uputi nadležnima svoje predloge za unapređenje strateškog dokumenta. Skupovi će biti održani u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, prema sledećem rasporedu:

 • 29. jula 2015. godine u Beogradu (Klub poslanika, Tolstojeva 2, sa početkom u 10 sati);
 • 31. jula 2015. godine u NovomSadu, (zgrada Vlade AP Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina 16, sa početkom u 10 sati);
 • 5. avgusta 2015. godine u Nišu (zgrada Gradskog veća Grada Niša,Nikole Pašića 24, sa početkomu 11 sati).

 

 • Akcioni plan za sprovođenje nacionalne strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji za period 2015-2019. godine
 • Plan praćenja sprovođenja i ocene uspešnosti nacionalne strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji za period od 2015-2019. Godine (plan monitoringa i evaluacije)
 • Nacionalna strategija za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji za period od 2015-2019. godine
  DOC

 

 Vrh strane
 e Uprava Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS – AKREDITACIJA Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke