MENI

Naslovna » Dokumenta » Nacionalni saveti nacionalnih manjina

Nacionalni saveti nacionalnih manjina

 

 • AKCIONI PLAN ZA OSTVARIVANјE PRAVA NACIONALNIH MANјINA
 • UREDBA O BUDžETSKOM FONDU ZA MANјINE na srpskom i jezicima nacionalnih manjina koji su u službenoj upotrebi RS

 • Analiza zakonodavstva o nacionalnim savetima nacionalnih manjina - srpski jezik
 • Analiza zakonodavstva o nacionalnim savetima nacionalnih manjina - engleski jezik

 

PROPISI

 • Odluka o raspisivanju konkursa za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine
 • Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina („Službeni list SRJ”, br. 11/2002 „Službeni list SCG”, br. 1/2003 „Sl. glasnik RS”, br. 72/2009-dr.zakon i 97/2013-US)
 • Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 20/14-US i 55/14)
 • Uredba o postupku raspodele sredstava iz budžeta Republike Srbije za finansiranje rada nacionalnih saveta nacionalnih manjina (“Službeni glasnik RS”, br. 95/10 i 33/2013)
 • Pravilnik o načinu upisa i vođenja registra nacionalnih saveta („Službeni glasnik RS”, br. 72/14)
 • Pravilnik o načinu vođenja posebnog biračkog spiska nacionalne manjine („Službeni glasnik RS”, br. 72/14 i 81/14)
 • Pravilnik o obliku i sadržini obrasca za prikuplјanje potpisa birača koji podržavaju elektore („Službeni glasnik RS”, br. 72/14)

 

PREVOD RELEVANTNIH PROPISA NA JEZIKE NACIONALNIH MANJINA

 Preuzmite dokument Albanski

 Preuzmite dokument Bosanski

 Preuzmite dokument Bugarski

 Preuzmite dokument Hrvatski

 Preuzmite dokument Češki

 Preuzmite dokument Mađarski

 Preuzmite dokument Makedonski

 Preuzmite dokument Crnogorski

 Preuzmite dokument Slovački

 Preuzmite dokument Rumunski

 Preuzmite dokument Rusinski

 

 • IZVOD IZ REGISTRA NACIONALNIH SAVETA
  DOC

 

 Provera upisa u Poseban birački spisak

 

Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina

 • Obrazac za prikuplјanje potpisa birača koji podržavaju elektore
 • Elektorska prijava
 • Izjava birača da podržava kandidaturu za elektora
 • Spisak birača koji podržavaju kandidaturu za elektora
 • Spisak birača koji podržavaju elektora

 

 Vrh strane
 Uzmi račun i pobedi! Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Upravljanje promenama