MENI

Naslovna » Aktivnosti » Obaveštenja

Obaveštenja

12. februar 2018.

POZIVAMO DA DATE SUGESTIJE NA AKCIONI PLAN ZA REFORMU UPRAVE ZA 2018-2020

Posebna radna grupa za izradu teksta Nacrta akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u RS za period 2018-2020. godine, u koju su uključeni predstavnici svih organa državne uprave i službi Vlade, udruženja građana izabranih preko javnog poziva i članovi i posmatrači iz pojedinih nezavisnih državnih organa je izradila Radnu verziju Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u RS za period 2018-2020. godine. U cilju prikupljanja komentara i sugestija od šire javnosti, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavljuje dve nedelje javnih online konsultacije kako bi dodatno unaprediti postojeću radnu verziju.

Svoje komentare i sugestije možete poslati na adresu: ljiljana.uzelac@mduls.gov.rs u periodu od 12. februara 2018. godine do 28. februara 2018. godine.

07. februar 2018.

PRODUŽEN PROCES JAVNIH KONSULTACIJA ZA IZMENE I DOPUNE ZAKONA O ZAŠTITNIKU GRAĐANA

Radi prikupljanja većeg broja komentara i sugestija i sprovođenja stručnijeg i efikasnijeg postupka izrade teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o Zaštitniku građana, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave produžava proces javnih online konsultacija do kraja februara 2018. godine.

Ministarstvo je započelo postupak javnih online konsultacija za polazne osnove za izmene i dopune ovog propisa 6. decembra 2017. godine u cilju povećenja transparentnosti postupka, veće participacije organizacija civilnog društva, stručne javnosti i zainteresovanih građana.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve zainteresovane da učestvuju u online konsultativnom procesu, koji će trajati do 28. februara 2018. godine. Polazne osnove možete preuzeti sa veb prezentacije ministarstva, u delu Javne rasprave i konsultacije, a svoje komentare i sugestije možete poslati na adresu prava.slobode.registri@mduls.gov.rs

Nakon okončanja elektronskih konsultacija Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika i izveštaj objaviti na internet prezentaciji Ministarstva http://www.mduls.gov.rs

06. februar 2018.

POZIV ZA IZRAŽAVANjE ZAINTERESOVANOSTI ZA IDENTIFIKOVANjE STRUČNjAKA/EKSPERATA U OBLASTIMA U VEZI SA UPRAVLjANjEM IMOVINOM NA LOKALNOM NIVOU U OKVIRU KOMPONENTE 1 PROGRAMA EXCHANGE 5

U okviru prve komponente pete faze Programa Exchange 5, koji finansira Evropska unija kroz Nacionalni program IPA 2014, Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije (SKGO) objavljuje otvoreni poziv za izražavanje zainteresovanosti za izbor stručnjaka/eksperata u oblastima u vezi sa upravljanjem imovinom na lokalnom nivou.

Nosilac Programa je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave a implementaciju Programa sprovodi SKGO. Program se realizuje od aprila 2017. godine u predviđenom trajanju od 36 meseci.

Rok za dostavljanje prijava kojima se izražava zainteresovanost za budući angažman je 15. februar 2018. godine do 24.00 časa.

Više informacija o pozivu dostupno je na internet prezentaciji Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) http://www.skgo.org/contests/176 ili OVDE

05. februar 2018.

PODRŠKA JAVNIM SLUŽBAMA U PRIPREMI PRAVILNIKA O SISTEMATIZACIJI U SKLADU SA KATALOGOM RADNIH MESTA

U cilju podrške zaposlenima u javnim službama za upodobljavanje radnih mesta u Pravilnicima o organizaciji i sistematizaciji poslova sa radnim mestima iz Kataloga radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru („Sl. glasnik RS“, br.6/18), Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa resornim ministarstvima, organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja i pravnim licima koja se osnivaju ili deluju u skladu sa propisama o javnim službama, delegirali su predstavnike iz svojih organizacionih jedinica.

Lica za pružanje podrške javnim službama za izradu Pravilnika o organiazaciji i sistematizaciji poslova, i to za:

radna mesta pratećih pomoćno tehničkih poslova:

- Aleksandra Branković - Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

- kontakt telefon: 011 2685 397, 064 8177 496

- e-adresa: katalogradnihmesta@mduls.gov.rs

radna mesta u zdravstvu:

- dr Mira Vučević - Ministarstvo zdravlja

- kontakt telefon 011 2656 399

- Draga Aleks

- kontakt telefon 064 8811 378

- email katalog.zdravstvo@zdravlje.gov.rs

radna mesta u kulturi i informisanju:

» Sektor za kulturno nasleđe:

- Vesna Maricki Ostojić - Ministarstvo kulture i informisanja, viši savetnik

- kontakt telefon: 064 670 5307

- e-adresa: vesna.maricki.ostojic@kultura.gov.rs

» Sektor savremenog stvaralaštva i kreativnih industrija:

- Đurđijana Jovanović - Ministarstvo kulture i informisanja, samostalni savetnik

- kontakt telefon: 064 670 5316

- e-adresa: djurdjijana.jovanovic@kultura.gov.rs

radna mesta u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja:

» Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja

- Dušica Šorgić, pomoćnik direktora za poslove registra

- kontakt telefon: 011 2856247, 064 8027 962

- e–adresa: dusica.sorgic@croso.rs

- Olivera Pavlović, načelnik odeljenja

- kontakt telefon: 011 2856238, 064 8027 952

- e–adresa: olivera.pavlovic@croso.rs

- Biljana Krsmanović, pomoćnik direktora za finansijsko - materijalne poslove

- kontakt telefon: 011 2856 238, 064 8027 956

- e–adresa: biljana.krsmanovic@croso.rs

» Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje

- Gordana Bogojević, načelnik Odeljenja za ljudske resurse u Direkciji Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

- kontakt telefon: 063 699 135

- e-adresa: gordana.bogojevic@pio.rs

- Svetlana Pantović, direktor Sektora za pravne i opšte poslove u Direkciji Pokrajinskog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

- kontakt telefon: 021 4877 770

- e-adresa: svetlana.pantovic@pio.rs

» Republički fond zdravstvenog osiguranja

- Predrag Šćepanović, direktor Sektora za ljudske resurse

- e-adresa: predrag.scepanovic@rfzo.rs

» Nacionalna služba za zapošljavanje

- Jelicu Vojnović, direktor Sektora za ljudske resusre

- kontakt telefon: 064 8107 271

- e-adresa: jelica.vojinovic@nsz.gov.rs

- Snežanu Cvetinović, načelnik odeljenja za radne odnose

- kontakt telefon: 064 8107 170,

- e-adresa: snezana.cvetinovic@nsz.gov.rs

- Anu Hrbud Segenj, načelnik odeljenja za stručno usavršavanje i osposobljavanje

- kontakt telefon: 064 8107 145

- e-adresa: anu.hrbud.segenj@nsz.gov.rs

radna mesta u prosveti:

» Sektor za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje:

- dr Slavica Jašić, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

- kontakt telefon: 011 3613166, 363 1906

- e-adresa: slavica.jasic@mpn.gov.rs

- Ljiljana Simović, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

- kontakt telefon: 011 3613166, 363 1906

- e-adresa: ljiljana.simovic@mpn.gov.rs

- Ljiljana Marolt, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

- kontakt telefon: 011 3615 034, 363 1790

- e-adresa: ljiljana.marolt@mpn.gov.rs

- Ljiljana Deljanin, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

- kontakt telefon: 011 3615 034, 363 1790

- e-adresa: ljiljana.deljanin@mpn.gov.rs

» Sektor za visoko obrazovanje:

- Snežana Ružić, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

- kontakt telefon: 011 3622 378; 363 1909

- e-adresa: snezana.ruzic@mpn.gov.rs

» Sektor za učenički i studentski standard i investicije:

- Tamara Nikolić, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

- kontakt telefon: 011 2403 036; 2403 320

- e-adresa: tamara.nikolic@mpn.gov.rs

» Sektor za srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih:

- Dragan Marinčić, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

- kontakt telefon: 011 3616 547; 363 1462

- e-adresa: dragan.marincic@mpn.gov.rs

radna mesta u socijalnoj zaštiti

- Nevena Janaćković, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna zaštita

- kontakt telefon: 011 3616 254

- e-adresa: nevena.janackovic@minrsz.gov.rs

- Ljiljana Đuretić, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna zaštita

- kontakt telefon: 011 3616 254

- e-adresa: ljiljana.djuretic@minrsz.gov.rs

radna mesta u sportu

- Slavka Lakićević, Ministarstvo omladine i sporta, v.d sekretar ministarstva

- kontakt telefon: 011 3117 099

- e–adresa: slavka.lakicevic@mos.gov.rs

- Borivoj Janković, Ministarstvo omladine i sporta, načelnik Odeljenja u Sekretarijatu

- kontakt telefon: 011 3111 975

- e-adresa: bora.jankovic@mos.gov.rs

radna mesta u turizmu

- Ivana Dedijer, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

- kontakt telefon: 063 8189 771, 011 3619 733

- e–adresa: ivana.dedijer@mtt.gov.rs

radna mesta u Akreditacionom telu Srbije

- Jovan Simić, rukovodilac Odeljenja za finansijske, pravne i opšte poslove

- kontakt telefon: 011 3130 375, 064 8872 804,

- e–adresa: jovan.simic@ats.rs

- Nenad Cvetković, šef Odseka za pravne poslove

- kontakt telefon: 011 3130 378, 064 8872 841

- e–adresa: nenad.cvetkovic@ats.rs

radna mesta u Institutu za standardizaciju Srbije

- Jelena Dojčin, Rukovodilac odeljenja za pravne, finansijske i opšte poslove

- kontakt telefon: 011 3409 344

- e–adresa: jelena.dojscin@iss.rs

radna mesta u Pravosudnoj akademiji

- Gordana Paulić, Sekretar

- kontakt telefon: 011 2184 030

- e–adresa: gordana.paulic@pars.rs

radna mesta u Fondu solidarnosti

- Vesna Veselinović

- kontakt telefon: 011 21 21 970, 21 21 971

- e-adresa: vesna.veselinovic@fs.gov.rs

05. februar 2018.

MINISTARSTVO ZAPOČINjE POSTUPAK JAVNIH KONSULTACIJA ZA IZMENE I DOPUNE ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA

Akcionim planom za pregovaračko Poglavlje 23 – Pravosuđe i osnovna prava predviđena je obaveza donošenja izmena i dopuna Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Kao nosilac pomenute aktivnosti, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave formiralo je Posebnu radnu grupu za pripremu teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Radna grupa, sastavljena od predstavnika Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva finansija, Ministarstva pravde, Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, Republičkog sekretarijata za javne politike i Narodne Skupštine RS, ustanovila je polazne osnove za izradu navedenih izmena zakona, koje možete preuzeti OVDE i dogovorila dalje aktivnosti u radu.

Od početka rada Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave ima stručno-tehničku podršku eksperata SIGMA, koji su kroz svoje analize i komentare doprineli izradi polaznih osnova i unapredili postupak analize efekata propisa.

U izradi teskta polaznih osnova ostvarena je saradnja sa Službom Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Ministarstvo započinje postupak javnih online konsultacija za polazne osnove za izmene i dopune navedenog zakona, sa ciljem prikupljanja komentara i sugestija koji će dodatno unaprediti postojeći pravni okvir.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve zainteresovane da učestvuju u konsultativnom procesu, u periodu od 05. februara 2018. godine do 15. februara 2018. godine. Svoje komentare i sugestije možete poslati na adresu prava.slobode.registri@mduls.gov.rs

Nakon okončanja elektronskih konsultacija Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika i izveštaj objaviti na internet prezentaciji Ministarstva www.mduls.gov.rs

31. januar 2018.

Na osnovu člana 68. stav 1., a u vezi sa članom 54. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17), člana 17. stav 2. i člana 20. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 41/07 - prečišćeni tekst i 109/09), Služba za upravljanje kadrovima oglašava

 

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE POLOŽAJA

 

Organ u kome se popunjava položaj:

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd

Položaj koji se popunjava:

Pomoćnik ministra- rukovodilac Sektora za ljudska i manjinska prava i slobode u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave – položaj u trećoj grupi

Opis poslova: Rukovodi i koordinira rad Sektora; planira, usmerava i nadzire rad Sektora; ostvaruje saradnju iz delokruga Sektora sa drugim organima; obavlja najsloženije poslove iz delokruga Sektora; koordinira i sarađuje sa organima, organizacijama i institucijama javne uprave i organizacijama civilnog društva iz delokruga Sektora; obavlja i druge poslove po nalogu ministra.

Uslovi:
 stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje 9 godina radnog iskustva u struci; poznavanje rada na računaru; državljanstvo Republike Srbije; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje oblasti iz delokruga Sektora za ljudska i manjinska prava i slobodeu Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave; stručna osposobljenost za rad na položaju i veština komunikacije - uvidom u podatke iz prijave i razgovorom; poznavanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru ili uvidom u dokaz o poznavanju rada na računaru; veština analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja, organizacione sposobnosti i veština rukovođenja - posredno, putem standardizovanih testova.

Trajanje rada na položaju i mesto rada: rad na položaju traje pet godina, a mesto rada je Beograd, ul. Birčaninova br. 6.

Rok za podnošenje prijave na konkurs:8 dana. Rok počinje da teče narednog dana od dana kada je konkurs oglašen u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Sadržina prijave na konkurs: Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, kontakt telefon, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornosti na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja. Prijava na konkurs mora biti svojeručno potpisana. 

Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; diploma o stručnoj spremi; isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo); uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (lica sa položenim pravosudnim ispitom umesto uverenja o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima dostavljaju uverenje o položenom pravosudnom ispitu) i dokaz o poznavanju rada na računaru.

Lice koje nema položen državni stručni ispit, može da podnese prijavu na konkurs s tim što je dužno da prijavi polaganje tog ispita u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave u roku od 5 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na konkurs i da Službi za upravljanje kadrovima dostavi dokaz o položenom državnom stručnom ispitu u roku od 20 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na konkurs za popunjavanje položaja.

Lice koje ne dostavi pisani dokaz o poznavanju rada na računaru podleže praktičnoj proveri veštine rada na računaru.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili overenoj fotokopiji kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokumenti o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima, odnosno uverenje o položenom pravosudnom ispitu.

Potrebno je da učesnik konkursa, uz napred navedene dokaze, dostavi izjavu kojom se opredeljuje za jednu od mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kanditat učiniti sam.

Primer izjave se nalazi na sajtu Službe za upravljanje kadrovima.

Adresa na koju se podnose prijave za konkurs: Vlada, Služba za upravljanje kadrovima, 11070 Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 2, sa naznakom „Za javni konkurs - popunjavanje položaja (navesti naziv položaja za koji se podnosi prijava)”.

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu, u periodu od 10–12 časova: Dunja Danilović, tel. 011/313-09-69, Služba za upravljanje kadrovima.

Napomena:
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao), biće odbačene. Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Ovaj oglas objavljuje se na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, na internet stranici Službe za upravljanje kadrovima, na portalu e-uprave, na oglasnoj tabli, internet stranici i u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

U Službi za upravljanje kadrovima može se izvršiti uvid u akt o sistematizaciji poslova u organu u kom se popunjava položaj koji je predmet ovog konkursa.

Termini koji su u ovom oglasu izraženi u gramatičkom muškom rodu podrazumevaju prirodni muški i ženski rod lica na koje se odnose.

29. januar 2018.

JAVNI POZIV

Ministarstvo državne urpave i lokalne samouprave oglašava javni poziv za angažovanje lica ugovorom o obavljanju privremenih i povremenih poslova za sledeće:

1. Sprovođenje postupaka javnih nabavki i izrada dokumentacije u vezi sa nabavkama za potrebe Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave; provera i praćenje usklađenosti sprovođenja postupaka javnih nabavki sa zakonskim propisima iz ove oblasti; kontrolu pravilnog sprovođenja ugovora nakon sprovedenih postupaka javnih nabavki – 1 izvršilac.

Period angažovanja
Ugovor o privremenim i povremenim poslovima se može zaključiti na period do 120 radnih dana sa nezaposlenim licem, zaposlenim koji radi nepuno radno vreme – do punog radnog vremena ili sa korisnikom starosne penzije (u skladu sa odredbom člana 197. Zakona o radu („Službeni glasnik RS“ br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-US i 113/17)).

Uslovi angažovanja
Kandidat treba da poseduje stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje 3 godine radnog iskustva, poznavanje postupaka javnih nabavki, poznavanje rada na računaru.

Naknada
Mesečna naknada za obavljanje poslova navedenih u ovom javnom pozivu je 45.000,00 dinara, bez poreza i doprinosa.

Način podnošenja prijava
Prijave se podnose putem elektronske pošte na e-adresu marija.radovanovic@mduls.gov.rs u roku od osam dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet strani Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu do poslednjeg dana navedenog roka, odnosno do 6. feruara 2018. godine u 23,59 sati.

Sadržaj prijave
Zainteresovana lica dostavljaju svoju radnu biografiju koja, pored ličnih podataka (ime, prezime, godina rođenja, adresa i mesto prebivališta, broj telefona) treba da sadrži podatke o obrazovanju, podatke o stručnom usavršavanju, podatke o posebnim oblastima znanja.

Izbor kandidata
Nakon isteka roka za dostavljanje prijava, kandidati koji ispunjavaju uslove iz javnog poziva, biće pozvani na usmeni razgovor. Kandidati će biti naknadno obavešteni o datumima i vremenu testiranja i održavanja razgovora telefonskim putem. Testiranje i razgovor će se obaviti u prostorijama Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ul. Birčaninova 6, Beograd.

Kandidati koji budu pozvani na razgovor, u obavezi su da dostave original ili overenu fotokopiju dokaza o stečenom obrazovanju i dokaza o radnom iskustvu.

25. januar 2018.

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MATIČNIM KNjIGAMA

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve građane, kao i stručnu javnost da se upoznaju sa radnim tekstom Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama (u daljem tekstu: Nacrt zakona) i da daju predloge, sugestije i komentare.

Javna rasprava o Nacrtu zakona održaće se od 29. januara do 19. februara 2018. godine. Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici državnih organa, organa državne uprave, jedinica lokalne samouprave, javnih ustanova i javnih službi, privrede, akademske stručne javnosti, nevladinog sektora, kao i druge zainteresovane strane.Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave putem elektronske pošte na adresu: maticneknjigeiregistri@mduls.gov.rs ili na adresu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6, sa napomenom: ,,Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama“.

Predlozi, sugestije i komentari dostavljaju se na obrascu koji se može preuzeti uz tekst Nacrta zakona. U okviru sprovođenja javne rasprave biće održan Okrugli sto, 13. februara 2018. godine u Beogradu, Klub poslanika, u Tolstojevoj 2, sa početkom u 13.00 časova, na kojem će biti predstavljen tekst Nacrta zakona.

Zainteresovani učešće na Okruglom stolu treba da prijave na elektronsku poštu biljana.petkovic@mduls.gov.rs, najkasnije do 9. februara 2018. godine, radi najave ulaska u zgradu Palate Srbije. Po okončanju Javne rasprave, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će sačiniti izveštaj o održanoj javnoj raspravi i u roku od 15 dana od okončanja javne rasprave isti objaviti na internet prezentaciji Ministarstva i Portalu e-uprave.

Sastavni deo ovog javnog poziva je Program javne rasprave sa radnim tekstom Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama sa obrazloženjem, koji je Zaključkom o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama odredio Odbor za pravni sistem i državne organe.

Detalje poziva i prateća dokumenta pogledajte ispod.

16. januar 2018.

POZIV GRAĐANIMA DA PROVERE DA LI SU UPISANI U JEDINSTVENI BIRAČKI SPISAK

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve građanke i građane koji su prijavljeni na teritoriji Beograda, Aranđelovca, Bora i gradske opštine Sevojno i da na vreme provere da li su upisani u Jedinstveni birački spisak i ako jesu, da li su im upisani tačni lični podaci, kako bi mogli da ostvare pravo glasa na raspisanim lokalnim izborima za odbornike skupštine grada i opština koji će biti održani 4. marta 2018. godine.

Pravo na uvid u birački spisak ima svaki građanin u cilju provere ličnih podataka upisanih u birački spisak i može se izvršiti neposredno u opštinskoj, odnosno gradskoj upravi u kojoj građanin ima prebivalište, kao i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva – https://birackispisak.mduls.gov.rs/javniportal

Jedinstveni birački spisak (JBS) je javna isprava u kojoj se vodi jedinstvena evidencija državljana Republike Srbije koji imaju biračko pravo. Vodi se putem savremenih tehnologija, kao elektronska baza podataka i svakodnevno se ažurira po jedinstvenoj metodologiji.

JBS vodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, dok ažuriranje biračkog spiska za područje jedinice lokalne samouprave vrši opštinska, odnosno gradska uprava. Ažuriranje dela biračkog spiska za područje jedinice lokalne samouprave od strane opštinske odnosno gradske uprave obuhvata: upis, brisanje, izmene, dopune ili ispravke po službenoj dužnosti ili na zahtev građana, o čemu se donosi odgovarajuće rešenje.

Upis u birački spisak je uslov za ostvarivanje biračkog prava, a birač može biti samo jednom upisan u birački spisak.

U birački spisak upisuju se punoletni i poslovno sposobni državljani Republike Srbije odnosno lica koja imaju biračko pravo – prema mestu prebivališta.

Postupak upisa, promena (izmena, dopuna ili ispravka) i brisanja iz biračkog spiska sprovodi se po službenoj dužnosti ili na zahtev građana. Građanin zahtev za promenu u biračkom spisku podnosi opštinskoj odnosno gradskoj upravi po mestu njegovog prebivališta.

Svaka promena u biračkom spisku mora da se zasniva na podacima iz matičnih knjiga, drugih službenih evidencija i javnih isprava (npr. izvodi iz matičnih knjiga rođenih, venčanih ili umrlih, lična karta, dokaz o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, pravnosnažno rešenje o vraćanju poslovne sposobnosti) o čemu odgovarajuće rešenje do zaključenja biračkog spiska (15 dana pre dana izbora, odnosno 16. februara 2018. godine) donosi opštinska odnosno gradska uprava, a od zaključenja biračkog spiska pa sve do 72 časa pre dana izbora rešenje donosi Ministarstvo.

Podnosilac zahteva može na rešenje opštinske odnosno gradske uprave podneti žalbu Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave u roku od 24 časa od dana kada je rešenje primio, a protiv rešenja Ministarstva može se podneti tužba Upravnom sudu u roku od 24 časa od dana kada je rešenje primljeno.

16. januar 2018.

IZBOR STRUČNjAKA/EKSPERATA U OBLASTI PROGRAMSKOG BUDžETIRANjA I STRATEŠKOG PLANIRANjA ZA DIREKTNU PODRŠKU LOKALNIM SAMOUPRAVAMA U OKVIRU KOMPONENTE 2 PROGRAMA EXCHANGE 5

U okviru komponente 2 Programa Exchange 5 koji finansira Evropska unija kroz Nacionalni program IPA 2014, Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije (SKGO) objavljuje otvoreni poziv za izražavanje zainteresovanosti za izbor stručnjaka/eksperata u oblasti programskog budžetiranja i strateškog planiranja za direktnu podršku lokalnim samoupravama.

Nosilac Programa je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave a implementaciju Programa sprovodi SKGO. Program se realizuje od aprila 2017. godine u predviđenom trajanju od 36 meseci.

Više informacija o pozivu dostupno je na internet prezentaciji SKGO, link: http://www.skgo.org/contests/174

11. januar 2018.

USVOJENE IZMENE KATALOGA RADNIH MESTA U JAVNIM SLUŽBAMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA

Na sednici Vlade Republike Srbije 28. decembra 2017. godine usvojen je izmenjen Katalog radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru. Izmene su uslovljene izmenama i dopunama zakona kojima se uređuje delatnost javnih službi (Zakon o visokom obrazovanju i Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju), izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, kao i predloga i inicijativa za izmene Kataloga koje su prikupljene tokom konsultacija.

Katalog radnih mesta, prvobitno usvojen 27. jula prošle godine, ima za cilj da utvrdi osnovne elemente koji se odnose na naziv radnog mesta, opšti – tipični opis poslova koji se obavljaju na odgovarajućem radnom mestu, stručnu spremu, odnosno nivo obrazovanja, kao i dodatna znanja, položene odgovarajuće ispite, odnosno radno iskustvo koje je potrebno za obavljanje poslova u oblasti rada javnih službi. Preciznije govoreći, pod javnim službama obuhvaćenim Katalogom misli se na zdravstvo, prosvetu, kulturu, socijalnu zaštitu, sport, turizam i organizacije obaveznog socijalnog osiguranja, kao i druge javne službe koje su indirektni ili direktni korisnici budžeta RS. Katalog podrazumeva i radna mesta pratećih i pomoćno-tehničkih poslova u javnom sektoru.

 

 • IZMENE KATALOGA RADNIH MESTA U JAVNIM SLUŽBAMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA

26. decembar 2017.

OBAVEZE JAVNIH SLUŽBI KOJE U 2018. GODINI PROIZILAZE IZ USVOJENOG ZAKONA O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA

Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, br.18/16, 108/16 i 113/17) koji je stupio na snagu 8. marta 2016. godine i Zakon o zaposlenima u javnim službama koji je stupio na snagu 25. decembra 2017. godine, počinju sa primenom od 1. januara 2019. godine.

Zakon o zaposlenima u javnim službama odnosi se na:

 • javne službe osnovane u skladu sa Zakonom o javnim službama - ustanove u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, fizičke kulture, učeničkog i studentskog standarda, zdravstvene zaštite, socijalne zaštite, društvene brige o deci, socijalnog osiguranja, zdravstvene zaštite životinja;
 • organizacije obaveznog socijalnog osiguranja;
 • pravna lica koja se osnivaju ili deluju u skladu sa propisima o javnim službama – ustanove u oblasti turizma i sve druge ustanove koje se po posebnom zakonu osnivaju i deluju kao javne službe (Fond solidarnosti, Zavod za zaštitu prirode, Pravosudna akademija, Akademska mreža Republike Srbije, Akreditaciono telo, Institut za standardizaciju, Republički zavod za socijalnu zaštitu i dr).

Zakon o zaposlenima u javnim službama ne primenjuje se na javna preduzeća i ustanove koje u skadu sa zakonom imaju obavezu privatizacije.


U skladu sa usvojenim zakonima, u 2018. godini proizilaze sledeće obaveze za pravna lica na čije zaposlene se primenjuju odredbe ovih zakona:

 1. U roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona o zaposlenima u javnim službama (do 24. marta 2018. godine) poslodavci imaju obavezu da donesu Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova usklađen sa odredbama zakona kojim se uređuje sistem plata u javnom sektoru i ovog zakona
  • Pravilnik donosi direktor uz prethodno pribavljenu saglasnost organa upravljanja (osim ako zakonom kojim se uređuje rad javne službe nije drugačije određeno u kom slučaju se primenjuju odredbe posebnog zakona) i nakon zatraženog mišljenja reprezentativnog sindikata kod poslodavca u skladu sa članom 32. Zakona o zaposlenima u javnim službama;
  • obavezni elementi Pravilnika utvrđeni su članom 30. Zakona o zaposlenima u javnim službama;
  • pri donošenju Pravilnika, javne službe su dužne da se pridržavaju načela za njegovu izradu propisanih članom 31. Zakona o zaposlenima u javnim službama;
  • javne službe koje su direktni i indirektni korisnici budžeta RS, AP ili JLS ili korisnici sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja dužne su da nazive radnih mesta usklade sa nazivima radnih mesta iz Uredbe o Katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru (u daljem tekstu: Katalog radnih mesta);
  • ostale javne službe koje nisu direkni ili indirektni korisnici budžeta ili korisnici sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja nazive radnih mesta utvrđuju svojim Pravilnikom pri čemu vode računa da nazivi uporedivih radnih mesta, odnosno radnih mesta na kojima se obavljaju isti ili slični poslovi kao na radnim mestima koja se utvrđuju aktom Vlade, odgovaraju u što većoj meri nazivima iz Kataloga radnih mesta (radi se o pomoćnim i tehničkim poslovima, poslovima podrške delatnosti javne službe koji su utvrđeni u Katalogu radnih mesta kao zajednički poslovi).
 2. Javne službe dužne su da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika donesu rešenja kojim se utvrđuju nazivi radnih mesta čije poslove zaposleni obavljaju u skladu sa nazivima iz Pravilnika
  • ova rešenja dostavljaju se zaposlenima i ona menjaju se po sili zakona odredbe ugovora o radu koje se odnose na nazive poslova koje zaposleni obavljaju;
  • navedenim rešenjima ne može da se vrši premeštaj zaposlenih na druge poslove kod poslodavca.
 3. U roku od 30 dana od dana donošenja rešenja javne službe su dužne da prijave podatak o radnim mestima iz rešenja u Registar zaposlenih, izabranih, imenovanih i postavljenih lica u javnom sektoru.
 4. Javne službe dužne su da do početka primene zakona donesu rešenja o koeficijentima za zaposlene u skladu sa odredbama Zakona o zaposlenima u javnim službama 
  • koeficijenti za radna mesta koja se utvrđuju Katalogom radnih mesta biće utvrđena aktom Vlade koji će biti donet u toku 2018. godine, nakon čijeg stupanja na snagu će javne službe doneti odgovarajuća rešenja o keficijentima;
  • okoeficijenti za radna mesta u javnim službama koje radna mesta utvrđuju svojim Pravilnicima (javne službe koje nisu direktni ili indirektni korisnici budžeta ili korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje) utvrđuju se opštim aktom te javne službe (kolektivni ugovor ili Pravilnik o radu) koji se donosi uz prethodno pribavljenu saglasnost osnivača (član 110. st. 4. i 5. Zakona o zaposlenima u javnim službama).
 5. Javne službe su dužne da do početka primene zakona, usklade svoje Pravilnike o radu sa odredbama ovog zakona, ako se prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih utvrđuju Pravilnikom o radu.

22. decembar 2017.

POZIVAMO VAS DA UČESTVUJETE U IZRADI PLANA ZA OTVORENIJU UPRAVU

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije upućuju javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u Posebnoj međuministarskoj radnoj grupi za izradu Akcionog plana za period 2018-2020. godine i realizaciju učešća Republike Srbije u inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu.

Detalje poziva i prateća dokumenta pogledajte ispod.

21. decembar 2017.

Na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17), člana 17. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 41/07-prečišćen tekst i 109/09) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-11605/2017 od 28. novembra 2017. godine, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave - Upravni inspektorat oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE - UPRAVNOM INSPEKTORATU

I Organ u kome se radno mesto popunjava:
Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave - Upravni inspektorat, Beograd, Dečanska 8.

II Radno mesto koja se popunjava:radno mesto za statističko – evidencione poslove, u zvanju mlađi savetnik, radni odnos na neodređeno vreme, u Grupi za analitičke, statističko-evidencione, kadrovske i opšte pravne poslove -  1 izvršilac.

Opis poslova: Učestvuje u pripremi izveštaja o ažurnosti izvršenja naloga dostavljenih inspektorima; učestvuje u postupku prikupljanja izveštaja i informacija o stanju u oblastima iz delokruga Upravnog inspektorata; obavlja poslove unosa podataka u odgovarajuće aplikacije; obavlja poslove tehničke organizacije sastanaka i putovanja zaposlenih; obavlja poslove skeniranja i objedinjavanja poslovno-tehničke dokumentacije; vodi evidenciju informatičke opreme i ostalih osnovnih sredstava; vodi evidenciju o službenim vozilima i stara se o njihovom održavanju; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti iz polja prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških ili društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; završen pripravnički staž ili najmanje 5 godina radnog staža u državnim organima; položen ispit za vozača „B“ kategorije i poznavanje rada na računaru.

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru, poznavanje delokruga Upravnog inspektorata i Uredbe o načinu korišćenja službenih vozila – usmeno, veština komunikacije – usmeno.

III Mesto rada: Beograd, Dečanska 8

IV Adresa na koju se podnose prijave na javni konkurs: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave – Upravni inspektorat, Birčaninova br. 6, Beograd, sa naznakom „za javni konkurs”.

V Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Vesna Bogićević, telefon: 011/311 34 59.

VI Uslovi za rad na radnom mestu: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

VII Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

VIII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs: potpisana prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima ili original ili overena fotokopija dokaza o položenom pravosudnom ispitu; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja ili drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom vremenskom periodu je stečeno radno iskustvo); overena fotokopija vozačke dozvole za „B“ kategoriju.

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima/uverenje o položenom pravosudnom ispitu i izdate vozačke dozvole. 

Odredbom čl. 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/16) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.

Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na web stranici Službe za upravljanje kadrovima u delu http://www.suk.gov.rs/sr/dokumenti/ostalo/index.dot

Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili overenoj fotokopiji. Zakonom o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa („Službeni glasnik RS”, br. 93/14 i 22/15) je, između ostalog, propisano da je javni beležnik nadležan i za overavanje potpisa, rukopisa i prepisa za koje je posebnim zakonima koji se primenjuju pre stupanja na snagu ovog zakona propisano da ih overava sud, odnosno opštinska uprava; da osnovni sud odnosno opštinske uprave kao povereni posao zadržavaju nadležnost za overavanje potpisa, rukopisa i prepisa od 1. marta 2017. godine; da će izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, potpise, rukopise i prepise overavati osnovni sudovi, sudske jedinice, kao i prijemne kancelarije osnovnih sudova, odnosno opštinske uprave, kao povereni posao i posle 1. marta 2017. godine, a do imenovanja javnih beležnika.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika ili u opštini ili sudu. 

IX Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak:

Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi, naznačene veštine i znanja biće provereni u prostorijama Upravnog inspektorata Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Dečanska 8, počev od 15. januara 2018. godine sa početkom u 9,00 časova, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni na brojeve telefona ili adrese elektronske pošte koje su naveli u svojim prijavama.

Napomene:

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi, u originalu ili fotokopiji overenoj kod javnog beležnika, u opštini ili sudu biće odbačene.

Kandidat koji prvi put zasniva radni odnos u državnom organu, podleže probnom radu od šest meseci. Kandidat bez položenog državnog stručnog ispita prima se na rad pod uslovom da taj ispit položi do okončanja probnog rada. 

Ovaj oglas objavljuje se na internet prezentaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave www.mduls.gov.rs , internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima www.suk.gov.rs, na portalu e-uprave, na oglasnoj tabli, internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

20. decembar 2017.

KONTAKT TELEFONI ZA PROVERU U JBS ZA IZBORE U PREŠEVU, MIONICI, NEGOTINU, PEĆINCIMA I KOSTOLCU

 Kontakt telefoni za proveru u JBS za izbore u Preševu, Mionici, Negotinu, Pećincima i Kostolcu

Ministarstvo državne uprave i loklane samouprave povodom održavanja lokalnih izbora za izbor odbornika skupština opština Preševo, Mionica, Negotin i Pećinci, kao i za izbor odbornika Skupštine Gradske opštine Kostolac, u nedelju 24. decembra 2017. godine u periodu od 7 do 20 časova organizuje dežurstvo tokom kog će građani i izborne komisije dobiti tehničku podršku i sve informacije o upisima u izvodima iz Jedinstvenog biračkog spiska.

Ministarstvo dežurstva tokom izbornog dana organizuje za svake izbore kako bi se obezbedili uslovi i podrška kako bi glasanje proteklo u najboljem redu i demokratskom duhu.


Spisak kontakt telefona Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave preko kojih građani i izborne komisije Preševa, Mionice, Negotina, Pećinaca i Kostolca, mogu dobiti informacije o upisima u izvodima iz Jedinstvenog biračkog spiska je:

011 / 2641-497
011 / 2686-808
011 / 3620-145

14. decembar 2017.

PRIRUČNIK O PRIMENI ZAKONA O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

 Priručnik o primeni Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave

U okviru projekta „Upravlјanje lјudskim resursima u lokalnoj samoupravi“, koji zajednički finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, a sprovodi Savet Evrope u partnerstvu sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Stalnom konferencijom gradova i opština, pripremlјena je publikacija o primeni Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave.

Publikacija je pripremlјena u saradnji sa Ministarstvom i na jednom mestu sumira odgovore na pitanja koja su upućena Ministarstvu i Stalnoj konferenciji gradova i opština od strane lokalnih samouprava i kao takva predstavlјa zajednički napor partnerskih institucija i organizacija u primeni predmetnog zakona.

Preuzmite priručnik - Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave - Prikaz kroz pitanja i odgovore

13. decembar 2017.

ŠTA DONOSI ZAKON O ZAPOSLENIMA U AP I JLS

U okviru projekta „Upravlјanje lјudskim resursima u lokalnoj samoupravi“, koji zajednički finansiraju Evropska unija i Savet Evrope a sprovodi Savet Evrope u partnerstvu sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Stalnom konferencijom gradova i opština, pripremlјena je publikacija o primeni Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave. Publikacija je pripremlјena u saradnji sa ministarstvom i na jednom mestu sumira odgovore na pitanja koja su upućena MDULS i SKGO od strane lokalnih samouprava i kao takva predstavlјa zajednički napor partnerskih institucija i organizacija u primeni predmetnog zakona.

Preuzmite Publikaciju

08. decembar 2017.

Sledeće nedelje završne konsultacije o Uredbi o finansiranju programa od javnog interesa koja realizuju udruženja

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i Građanskim inicijativama organizuje 14. decembra 2017. godine u Beogradu, u Kući ljudskih prava i demokratije, (Ulica Kneza Miloša 4, sa početkom u 11.00 časova) poslednji konsultativni sastanak povodom predstavljanja teksta i finalnih konsultacija o Predlogu Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja.

Predlog Uredbe je pripremila posebna Radna grupa radi unapređenja zakonskog okvira u ovoj oblasti, a nakon javnih onlajn konsultacija koje su održane u prethodna tri meseca.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom i Građanske inicijative pozivaju zainteresovane predstavnike/ce organizacija civilnog društva da prijave svoje učešće u konsultativnom sastanku povodom izrade teksta Predloga Uredbe.

Prijavu učešća na skupu potrebno je dostaviti najkasnije do 12. decembra 2017. godine na e-adresu: milica@gradjanske.org

Tekst Predloga Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja biće dostavljeni naknadno.

Napomena: Organizatori nisu u mogućnosti da nadoknade troškove prevoza predstavnicima organizacija civilnog društva koji nisu iz mesta u kom se skup održava.

Preuzmite - Javni poziv za skup

Preuzmite – Program rada

Preuzmite – Predlog Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja

04. decembar 2017.

Pripremlјen Nacrt Okvira kompetencija državnih službenika u Republici Srbiji

Povodom dalјeg unapređenja upravlјanja lјudskim resursima u državnoj upravi kao jedne od klјučnih oblasti reforme javne uprave u procesu pridruživanja EU, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Služba za upravlјanje kadrovima su u okviru projekta „Podrška reformi javne uprave“ nemačke bilateralne saradnje koji sprovodi GIZ pripremili Nacrt Okvira kompetencija državnih službenika u Republici Srbiji.

 Pripremlјen Nacrt Okvira kompetencija državnih službenika u Republici Srbiji

Nacrt Okvira kompetencija državnih službenika u Republici Srbiji, predstavlјa detalјan dokument o potrebnim kompetencijama državnih službenika, klјučnim vrednostima rada državne uprave u Republici Srbiji, kako bi se ostvario pun potencijal principa zasluga (meritornosti) i profesionalizacije. U cilјu uspostavlјanja integrisanog sistema upravlјanja lјudskim resursima u državnoj upravi zasnovanog na kompetencijama, planirano je da sistem kompetencija bude uveden u državno službenički sistem, predstojećim izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima.

S tim u vezi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Služba za upravlјanje kadrovima su u saradnji sa GIZ-om u okviru Podrške reformi javne uprave, Fondom za dobru upravu Vlade Velike Britanije, Centrom za evropske politike (CEP) i Pricewaterhouse Coopers (PwC) u okviru Promocije reforme javne uprave u Republici Srbije je 20. novembra 2017. godine, u prostorijama Kluba poslanika organizovali skup u cilјu predstavlјanja Nacrta Okvira kompetencija državnih službenika na kome su prisutvovali veliki broj predstavnika organa državne uprave, kao i drugih državnih organa.

 Pripremlјen Nacrt Okvira kompetencija državnih službenika u Republici Srbiji

Sa tekstom Nacrta Okvira kompetencija državnih službenika u Republici Srbiji možete se upoznati, dati komentare i sugestije, uvidom u navedeni dokumetnt na ljudski.resursi@mduls.gov.rs

Preuzmite Nacrt Okvira kompetencija državnih službenika u Republici Srbiji

20. novembar 2017.

LISTA VREDNOVANјA I RANGIRANјA PRIJAVLjENIH PROGRAMA I PROJEKATA PODNETIH NA KONKURSU ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA NACIONALNE MANјINE ZA PROGRAME I PROJEKTE IZ OBLASTI INFORMISANјA NA JEZICIMA NACIONALNIH MANјINA U 2017. GODINI

Konkursna komisija obrazovana rešenjem ministra državne uprave i lokalne samouprave broj: 119-01-00172/2017-27 od 6. septembra 2017. godine, na svojoj 5. sednici održanoj 17. novembra 2017. godine, utvrdila je Listu vrednovanja i rangiranja prijavlјenih programa i projekata po Javnom konkursu za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine u 2017. godini.

Lista vrednovanja i rangiranja prijavlјenih programa i projekata objavlјena je 20. novembra 2017. godine na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, Kancelarije za lјudska i manjinska prava, Kancelarije za saradnju sa civilnim drušvom i Portalu e-Uprave.

Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju, kao i pravo prigovora u roku od tri dana od dana objavlјivanja Liste vrednovanja i rangiranja prijavlјenih programa i projekata.

Prigovor se može izjaviti preporučenom poštom ili neposredno preko pisarnice Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave na adresu Birčaninova 6, 11000 Beograd, sa naznakom: „PRIGOVOR po Konkursu za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine“.

Uvid u podnete prijave i priloženu dokumentaciju učesnici konkursa mogu izvršiti, u prostorijama Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6.

17. novembar 2017.

OBAVEŠTENјE O PROJEKTU „PRAĆENјE I ANALIZIRANјE SPROVOĐENјA ZAKONA O INSPEKCIJSKOM NADZORU I OBAVEŠTAVANјE JAVNOSTI O OSTVARENIM REZULTATIMA“

Ovaj projekat, koji finansira Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, predviđa:

  a. Prikuplјanje podataka i izradu analize efekata primene/sprovođenja Zakona o inspekcijskom nadzoru - ex post analizu, koja uklјučuje odgovarajuće pokazatelјe učinka. Analiza će obuhvatiti primenu/sprovođenje Zakona o inspekcijskom nadzoru na republičkom, pokrajinskom i nivou jedinica lokalne samouprave. Pored toga, biće analiziran i rad radnih grupa i stručnih tela u okviru Koordinacione komisije (Odbor za koordinaciju inspekcijskog nadzora), iz čega će proisteći preporuke za unapređenje njihove delotvornosti i efikasnosti rada.

  b. Pripremu preporuka za unapređenje regulatornog okvira, odnosno nacrta mogućih izmena i dopuna Zakona o inspekcijskom nadzoru, sa odgovarajućim obrazloženjima. U pitanju su preporuke – izmene i dopune, koje je moguće i potrebno sagledati i formulisati nakon dvogodišnje delimične i jednogodišnje pune primene ovog zakona, a u svetlu analize efekata primene/sprovođenja Zakona o inspekcijskom nadzoru, izmena i dopuna zakona i drugih propisa donetih u međuvremenu, odnosno donošenja novih zakona i drugih propisa, i inspekcijske, upravne, poslovne i sudske prakse;

  c. Obaveštavanje javnosti o ostvarenim rezultatima kroz odgovarajuće kanale komunikacije i uobličavanje predloga za informisanje javnosti.

 Obaveštenje o projektu Praćenje i analiziranje sprovođenja Zakona o inspekcijskom nadzoru i obaveštavanje javnosti o ostvarenim rezultatima

Pored pomenutih aktivnosti, a u cilјu što bolјeg sagledavanja mogućnost za unapređenje Zakona o inspekcijskom nadzoru, biće organizovane i dve fokus grupe.

Prva fokus grupa, održana je u Beogradu, 1. novembra 2017. godine i okupila je preko 20 lokalnih inspektora iz cele Srbije, koji su zaduženi za komunalni, građevinski i turistički inspekcijski nadzor, a pozivu su se odazvali i republički inspektori iz tržišne inspekcije, inspekcije rada i upravne inspekcije. U radu fokus grupe je učestvovao i Sekretarijat za inspekcijske poslove Beograda, kao i predstavnici Sektora za razvoj dobre uprave MDULS-a.

Neki od zaklјučaka fokus grupa su:

 • Važno je da unapredimo konsultativni proces između onih koji zakone pripremaju i onih koji zakone primenjuju, sa namerom da ujednačimo inspekcijsku praksu i doprinesemo punoj primeni Zakona o inspekcijskom nadzoru - izneli su članovi projektnog tima.
 • Ujednačavanje inspekcijske prakse jedan je od prioriteta na kojima bi trebalo da radimo svi zajedno, ali za to je neophodno preciziranje pojedinih članova Zakona o inspekcijskom nadzoru (ZoIN), usaglašavanje sektorskih zakona koji regulišu rad inspektora u pojedinim oblastima sa ZoIN-om i kontinuirane obuke inspektora, naročito u lokalnim samoupravama, rečeno je na skupu.
 • Predstavnici komunalnih inspekcija, pored toga što ocenjuju da je Zakon o inspekcijskom nadzoru doneo novine i unapredio rad inspektora, ali i samog inspekcijskog nadzora u celosti, ukazuju i na izazove sa kojima se trenutno suočavaju u vršenju komunalnog nadzora. Tokom redovnog inspekcijskog nadzora, recimo, uz prijavu i redovne kontrolne liste, u obavezi smo da prilikom izlaska na teren nosimo i zapisnik, obaveštenje i korice, što nas ukupno dovodi do 23 lista papira. Ako ovaj broj strana pomnožite sa brojem inspekcijskih nadzora po inspektoru u toku jednog dana, što je u nekim slučajevima i do 10, dolazimo do zaklјučka da je administrativno opterećenje komunalnih inspektora koji vrše nadzor na terenu odnosno na ulici, zaista veliko, posebno ako se ima u vidu da naši subjekti često pokušavaju da napuste lice mesta, istakli su inspektori.
 • Inspektori su skrenuli pažnju na nedostatak lјudskih resursa kako bi inspekcijski nadzor mogao da bude primenjen u punom kapacitetu, ali i na činjenicu da pojedini inspektori vrše nekoliko različitih inspekcijskih nadzora, upravo zbog toga što se inspekcije suočavaju sa manjkom zaposlenih. Pored toga, trebalo bi razmisliti i o dosta striktnim uslovima koje Zakon propisuje, a koje je neophodno ispuniti da bi se steklo zvanje inspektora, rečeno je na skupu.
 • Kontrolne liste koje inspektori koriste daju dobar polazni osnov za procenu rizika, ali je jako važno da kontrolna lista bude dobro formulisana. Nismo bili sasvim sigurni kako kontrolna lista treba da izgleda i potrebna nam je obuka o tome kako se ona priprema, napominju inspektori. Ono što su inspektori takođe istakli jeste da nisu u dovolјnoj meri upoznati sa tim kako se radi kvalitetna procena rizika i da bi od velike pomoći bilo da se organizuje stručno usavršavanje na temu procene rizika, kao i da se pripremi metodologija za ovu vrstu procene.
 • Inspektori su skrenuli pažnju i na rokove koji se odnose na donošenje godišnjih planova inspekcijskog nadzora, a koji su definisani Zakonom o inspekcijskom nadzoru (15. oktobar). Trebalo bi razmotriti da se ovaj rok uskladi sa budžetskim kalendarom, čulo se na fokus grupi.
 • Razgovarajući o informisanosti nadziranih subjekata o Zakonu o inspekcijskom nadzoru, inspektori su istakli da su subjekti upoznati sa Zakonom. Najčešći način na koji inspektori obaveštavaju nadzirane subjekte o stavovima inspekcija i novinama u inspekcijskom nadzoru, je putem veb stranica. Međutim, kada postoji potreba, organizuju se i okrugli stolovi kako bi svi bili što bolјe upoznati sa zakonskim obavezama, rečeno je na fokus grupi.
 • Zakon o inspekcijskom nadzoru dozvolјava inspektoru mogućnost da legitimiše nadzirane subjekte. Ipak, u praksi se to teško ostvaruje, s obzirom da subjekti nadzora gotovo nikada ne daju lične isprave inspektorima. Jedini način da se sa ovim problemom izborimo jeste da, u asistenciji sa policijom, izvršimo legitimisanje subjekata nadzora, ali ovde treba razmotriti načine na koje se ova saradnja može unaprediti, istakli su inspektori.
 • Naredni korak u cilјu unapređenja Zakona o inspekcijskom nadzoru je organizacija još jedne fokus grupe, ali ovoga puta sa predstavnicima privrede.
 • Rezultati rada i nalazi u okviru fokus grupa, kao i nalazi prikuplјeni iz 368 upitnika koji su stigli iz 104 grada i opštine i 8 republičkih inspekcija, poslužiće kao dobra osnova za sveobuhvatnu analizu i formulisanje predloga za unapređenje Zakona o inspekcijskom nadzoru i njegove primene.

14. novembar 2017.

PROČITAJTE PRVI BILTEN O UPRAVLjANјU PROMENAMA NAMENјEN ZAPOSLENIMA U JAVNOJ UPRAVI

Poštovani,

Pred vama je prvi broj biltena Upravlјamo promenama namenjen zaposlenima u javnoj upravi. Bilten je deo projekta Restrukturiranje i optimizacija javne uprave u Republici Srbiji 2015-2018 koji realizuje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Svetskom bankom, a koji se finansira iz EU IPA fonda 2014. Cilј biltena je da se bolјe informišu svi državni službenici o upravlјanju reformama i promenama koje je prate.

Pročitajte više i informišite se o procesu reforme javne uprave, zašto je bitno da su na pravim pozicijama pravi lјudi, koji je značaj efikasne javne uprave, ali i koji su koraci u ostvarivanju ovog cilјa na kom radi Vlada Republike Srbije.

Svaki naredni broj biltena nastaviće da vas informiše o klјučnim tačkama procesa reformi.

Pročitajte prvi broj Biltena o upravlјanju promenama

8. novembar 2017.

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 - ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07, 67/07 - ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) člana 17. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, br. 41/07 - prečišćen tekst i 109/09) i Zaklјučka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj: 112-10376/2017 od 25. oktobra 2017. godine, oglašava

JAVNI KONKURS
ZA POPUNјAVANјE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA
U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

I Organ u kome se radno mesto popunjava: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova broj 6.

II Radna mesta koja se popunjavaju:

1. Radno mesto za podršku praćenju primene propisa, Odsek za pripremu i praćenje sprovođenja propisa i opštih akata, Sektor za razvoj dobre uprave, zvanje savetnik – 1 izvršilac.

Opis poslova radnog mesta: Učestvuje u praćenju, analiziranju i proučavanju strateških dokumenata, zakona, drugih propisa i uporedno-pravnih rešenja od značaja za pripremu nacrta zakona i predloga drugih propisa iz delokruga Odseka i pruža podršku u pripremi nacrta zakona i predloga propisa i opštih akata iz delokruga Odseka; pruža podršku u pripremi mišlјenja na nacrte strateških dokumenata, zakona i predloge drugih propisa ovlašćenih predlagača; učestvuje u pripremi mišlјenja o primeni odredaba zakona, propisa i drugih opštih akata iz delokruga Odseka; učestvuje u praćenju sprovođenja Zakona o inspekcijskom nadzoru; učestvuje u pripremi međunarodnih ugovora, strateških dokumenata u vezi sa procesom pristupanja Evropskoj uniji i projekata iz delokruga Odseka; učestvuje u izradi izveštaja, analiza i informacija iz delokruga Odseka; obavlјa i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi za rad na radnom mestu: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru; poznavanje engleskog jezika.

Stručne osposoblјenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje Zakona o državnoj upravi, Zakona o opštem upravnom postupku, Zakona o inspekcijskom nadzoru i podzakonskih propisa za sprovođenje navedenih zakona, poznavanje Strategije razvoja elektronske uprave u Republici Srbiji za period 2015-2018. godine – usmeno; poznavanje engleskog jezika – uvidom u sertifikat ili drugi dokaz (overena fotokopija indeksa); poznavanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru ili uvidom u dokaz o poznavanju rada na računaru; veština komunikacije – usmeno.

2. Radno mesto za podršku praćenju kolektivnih ugovora i propisa iz oblasti radnih odnosa, Grupa za kolektivne pregovore, Odsek za radne odnose i kolektivne pregovore, Sektor za upravlјanje lјudskim resursima, zvanje mlađi savetnik-pripravnik – 1 izvršilac.

Opis poslova radnog mesta:Pruža stručnu podršku u pripremi mišlјenja na kolektivne ugovore; prikuplјa podatke i materijale neophodne za učešće u kolektivnim pregovorima (državni organi, javne službe, JLS i OOSO); učestvuje u kolektivnim pregovorima i sačinjava informacije i beleške o zaklјučcima sa održanih pregovora; učestvuje u praćenju stanja u oblasti sistema radnih odnosa u državnim organima, u jedinicama lokalne samouprave i autonomnim pokrajinama, javnim agencijama i javnim službama i izradi izveštaja; prikuplјa podatke i materijale za izradu propisa u oblasti sistema radnih odnosa u državnim organima, u jedinicama lokalne samouprave i autonomnim pokrajinama, javnim agencijama i javnim službama; učestvuje u pripremi mišlјenja o pravilnoj primeni propisa iz oblasti sistema radno-pravnih odnosa; učestvuje u priprema analize, izveštaja i informacija iz delokruga Grupe; obavlјa i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi za rad na radnom mestu: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti iz polјa društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; završen pripravnički staž ili najmanje 5 godina radnog staža u državnim organima; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru; poznavanje engleskog jezika.

Stručne osposoblјenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: veština analitičkog rezonovanja i logičkog zaklјučivanja i organizacione sposobnosti – posredno, putem standardizovanih testova; poznavanje engleskog jezika – uvidom u sertifikat ili drugi dokaz (overena fotokopija indeksa); poznavanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru ili uvidom u dokaz o poznavanju rada na računaru; veština komunikacije – usmeno.

3. Radno mesto rukovodilac Grupe za katalogizaciju i vrednovanje radnih mesta u javnom sektoru, Odsek za sistem plata i katalogizaciju i vrednovanje radnih mesta u javnom sektoru, Sektor za upravlјanje lјudskim resursima, zvanje viši savetnik – 1 izvršilac.

Opis poslova radnog mesta: Rukovodi i planira rad Grupe, pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad državnih službenika u Grupi; prati stanje u oblasti sistema plata u delu koji se odnosi na radna mesta, odnosno zvanja, činove, položaje i funkcije u javnom sektoru, poslove koji se obavlјaju i visinu osnovne plate zaposlenih na tim radnim mestima, odnosno u odgovarajućim zvanjima, činovima, na položajima i funkcijama u cilјu uspostavlјanja Opšteg kataloga radnih mesta, odnosno zvanja, činova, položaja i funkcija u javnom sektoru; priprema stručne osnove za donošenje propisa kojima se priprema Opšti katalog radnih mesta i prati primenu posebnih kataloga radnih mesta koje izrađuju drugi državni organi kao i organi autonomne pokrajine; koordinira aktivnosti i sarađuje sa organima, organizacijama i ustanovama u javnom sektoru u postupku pripreme i objavlјivanja Opšteg kataloga radnih mesta, odnosno zvanja, činova, položaja i funkcija u javnom sektoru; priprema i primenjuje metodologiju za evaluaciju radnih mesta, vrši vrednovanje radnih mesta u javnom sektoru na bazi izrađene metodologije i utvrđuje međusobni odnos radnih mesta u svim delovima javnog sektora i obavlјa poslove koji se odnose na svrstavanje radnih mesta u platne grupe i platne razrede; daje stručna mišlјenja o amandmanima, nacrtima i predlozima zakona, predlozima drugih propisa i opštih akata koji se odnose na primenu Opšteg kataloga radnih mesta; priprema mišlјenja i daje stručna objašnjenja o primeni zakona i drugih propisa kojima je uređen sistem plata, odnosno priprema mišlјenja na nacrte zakona, drugih propisa i strateških dokumenata koje pripremaju drugi organi iz delokruga Grupe; priprema analize, izveštaje i informacije iz delokruga Grupe; obavlјa i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi za rad na radnom mestu: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti iz polјa društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje 7 godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru; poznavanje engleskog jezika.

Stručne osposoblјenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, Zakona o radu, Zakona o platama državnih službenika i nameštenika, Zakona o platama u državnim organima i javnim službama – usmeno; poznavanje engleskog jezika – uvidom u sertifikat ili drugi dokaz (overena fotokopija indeksa); veštine analitičkog rezonovanja i logičkog zaklјučivanja, organizacione sposobnosti i veština rukovođenja – posredno, putem standardizovanih testova; poznavanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru ili uvidom u dokaz o poznavanju rada na računaru; veština komunikacije - usmeno.

4. Radno mesto za podršku sistemu lokalne samouprave i nadzor nad zakonitošću akata jedinica lokalne samouprave, Odsek za razvoj sistema lokalne samouprave, Sektor za sistem lokalne samouprave, zvanje mlađi savetnik – 1 izvršilac.

Opis poslova radnog mesta: Učestvuje u pripremi izveštaja, analiza i informacija o stanju u oblasti teritorijalne organizacije; učestvuje u pripremi preporuka za usaglašavanje akata jedinica lokalne samouprave sa zakonom; prikuplјa i analizira podatke vezane za organizaciju i rad organa autonomnih pokrajina; učestvuje u pripremi mišlјenja o primeni propisa iz delokruga Odseka; učestvuje u obradi predstavki i pritužbi na rad organa i službi jedinica lokalne samouprave; učestvuje u pripremi teksta nacrta zakona i drugih propisa i opštih akata iz oblasti lokalne samouprave; obavlјa i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi za rad na radnom mestu: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; završen pripravnički staž ili najmanje 5 godina radnog staža u državnim organima; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru.

Stručne osposoblјenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje propisa koji uređuju sistem lokalne samouprave i teritorijalne organizacije – Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o teritorijalnoj organizaciji, Zakon o lokalnim izborima i Zakon o glavnom gradu – usmeno; poznavanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru ili uvidom u dokaz o poznavanju rada na računaru; veština komunikacije – usmeno.

5. Radno mesto za poslove praćenja stanja u oblasti ostvarivanja slobode udruživanja građana, odnosno političkog organizovanja, Grupa za ostvarivanje slobode udruživanja, Sektor za lјudska i manjinska prava i slobode, zvanje savetnik – 1 izvršilac.

Opis poslova radnog mesta: Prati i utvrđuje stanje u oblasti udruživanja građana u političke stranke i udruženja i proučava posledice utvrđenog stanja i priprema informacije i analize; izrađuje informacije i obaveštenja radi utvrđivanja stanja i preduzimanja mera u ovoj oblasti i učestvuje u pružanju stručne pomoći podnosiocima prijava za upis, brisanje i promenu podataka u Registru političkih stranaka u cilјu podnošenja dokumentacije u skladu sa propisima; učestvuje u vođenju prvostepenog upravnog postupka i pripremi nacrta rešenja o upisu, brisanju i promeni podataka u Registru političkih stranaka; učestvuje u pripremi mišlјenja o primeni zakona iz oblasti delokruga Grupe kao i na nacrte zakona i drugih propisa drugih organa; učestvuje u pripremi nacrta zakona, drugih propisa i opštih akata u oblasti ostvarivanja slobode udruživanja građana, odnosno političkog organizovanja; priprema analize, izveštaje i informacije o utvrđenom stanju iz oblasti delokruga Grupe; obavlјa i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi za rad na radnom mestu: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru; poznavanje engleskog jezika.

Stručne osposoblјenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje propisa iz oblasti ostvarivanja slobode udruživanja građana u političke stranke i udruženja: Zakon o političkim strankama i Zakon o udruženjima i podzakonska akta i Zakon o opštem upravnom postupku – usmeno; poznavanje engleskog jezika – uvidom u sertifikat ili drugi dokaz (overena fotokopija indeksa); poznavanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru ili uvidom u dokaz o poznavanju rada na računaru; veština komunikacije - usmeno.

6. Radno mesto za praćenje stanja u oblasti lјudskih i manjinskih prava, Grupa za lјudska i manjinska prava, Sektor za lјudska i manjinska prava i slobode, zvanje savetnik – 1 izvršilac.

Opis poslova radnog mestaPrati i utvrđuje stanje u oblasti opštih pitanja lјudskih i manjinskih prava i priprema informacije i analize; prati međunarodna akata koji se odnose na pitanja lјudskih i manjinskih prava i priprema analize; priprema izveštaje i analize o napretku lјudskih i manjinskih prava prema obavezama koje proizilaze iz pridruživanja EU; učestvuje u pripremi stručne osnove i smernica za normativno uređenje pitanja lјudskih i manjinskih prava; učestvuje u pripremi zakona i drugih propisa iz oblasti lјudskih i manjinskih prava; učestvuje u pripremi propisa i prati primenu propisa iz oblasti zaštitnika građana i slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja; učestvuje u pripremi mišlјenja o primeni zakona iz oblasti delokruga Grupe, kao i na nacrte zakona i drugih propisa drugih organa; obavlјa i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi za rad na radnom mestu: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polјa društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijima u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru; poznavanje engleskog jezika.

Stručne osposoblјenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje propisa iz oblasti lјudskih i manjinskih prava: Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina i Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina i podzakonska akta i Zakon o opštem upravnom postupku – usmeno; poznavanje engleskog jezika – uvidom u sertifikat ili drugi dokaz (overena fotokopija indeksa); poznavanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru ili uvidom u dokaz o poznavanju rada na računaru; veština komunikacije - usmeno.

7. Radno mesto za informatičke-analitičke poslove, Odsek za registre i evidencije, Sektor za matične knjige i registre, zvanje savetnik – 1 izvršilac.

Opis poslova radnog mestaObavlјa poslove informatičke pripreme za analitiku rada i za izradu statističkih izveštaja u elektronskom i papirnom obliku; prati sprovođenje analitičko-statističkih poslova korišćenjem poslovnih softvera; poslove vođenja podataka o korisnicima sistema; obavlјa poslove vođenja dnevnika pristupa korišćenja, organizuje i sprovodi distribuiranje korisničkih uputstava; prati i dokumentuje pojave neregularnosti u pristupu i korišćenju izvora podataka i obavlјa poslove pripreme uvođenja novih elektronskih registara; prati rad servisa; vodi rečnik podataka informacionog sistema; pružanje podrške tokom izbornih radnji; obavlјa i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi za rad na radnom mestu: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polјa društveno-humanističkih nauka ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru; poznavanje engleskog jezika.

Stručne osposoblјenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje oblasti informacione tehnologije (opšti pojmovi) – pismeno, putem testa, i usmeno; poznavanje engleskog jezika – uvidom u sertifikat ili drugi dokaz (overena fotokopija indeksa); poznavanje rada na računaru (MS Word, MS Excel, Internet) - praktičnim radom na računaru; veština komunikacije – usmeno.

8.Radno mesto za finansijsko-dokumentacione poslove, Odelјenje za pravne i finansijske poslove, Sekretarijat Ministarstva, zvanje mlađi savetnik – 1 izvršilac.

Opis poslova radnog mestaPopunjava i dostavlјa obrasce nadležnim organima u propisanim rokovima; priprema dokumentaciju za isplatu plata, odvojenog života od porodice, službenih putovanja u zemlјi i inostranstvu, naknade zaposlenima za dolazak i odlazak sa rada; vrši unos i obradu podataka koji se odnose na isplatu otpremnina zaposlenih u državnim organima i preuzetih obaveza po osnovu realizacije ugovorenih obaveza; priprema zahteve za preuzimanje obaveza i zahteve za plaćanja po preuzetoj obavezi; priprema podatke o prisutnosti zaposlenih na radu radi obračuna naknade za prevoz zaposlenih na posao i sa posla; vrši obračun putnih troškova za službena putovanja u zemlјi; sarađuje sa Upravom za trezor vezano za tehničko funkcionisanje i rad u aplikaciji F-MIS programa; obavlјa i druge poslove po nalogu načelnika Odelјenja.

Uslovi za rad na radnom mestu: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti iz polјa društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; završen pripravnički staž ili najmanje 5 godina radnog staža u državnim organima; položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računaru.

Stručne osposoblјenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje Zakona o budžetskom sistemu, Pravilnika o sistemu izvršenja budžeta, Uredbe o budžetskom računovodstvu, Zakona državnoj upravi – usmeno; poznavanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru ili uvidom u dokaz o poznavanju rada na računaru; veština komunikacije – usmeno.

9. Radno mesto šef Odseka za opšte i informatičke poslove, Sekretarijat Ministarstva, zvanje savetnik – 1 izvršilac.

Opis poslova radnog mestaRukovodi i planira rad Odseka, pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad državnih službenika i nameštenika u Odseku; koordinira poslove finansijskog upravlјanja i kontrole za Ministarstvo sa drugim unutrašnjim jedinicama i Centralnom jedinicom za harmonizaciju; prati rad aplikacije elektronske pisarnice; obavlјa poslove bezbednosti i zdravlјa na radu i vodi poslove protivpožarne zaštite, učestvuje u izradi dokumenata vezanih za poslove odbrane; vodi evidenciju o poslovnom prostoru Ministarstva i sarađuje sa Upravom za zajedničke poslove i drugim organima u vezi obezbeđenja korišćenja poslovnog prostora i opreme za potrebe Ministarstva, priprema i sprovodi postupak popisa imovine i izrađuje izveštaj o stanju imovine, kontroliše stanje osnovnih sredstava; koordinira rad i raspored vozača i prati dokumentaciju vezanu za korišćenje službenih automobila, obezbeđuje podatke i analize za potrebe nabavke usluga i dobara, za jednogodišnje i višegodišnje potrebe Ministarstva; koordinira rad Odseka i priprema izveštaje, informacije i analize potrošnje goriva, telefonskih usluga, kancelarijskog materijala i ugostitelјskih usluga, kao i druge izveštaje iz delokruga Odseka; koordinira rad na informatičkim poslovima i poslovima tehničke podrške pri organizaciji okruglih stolova, konferencija i drugih događaja; predlaže akte iz delokruga Odseka; obavlјa i druge poslove po nalogu sekretara Ministarstva.

Uslovi za rad na radnom mestu: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polјa društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru.

Stručne osposoblјenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje oblasti informacione tehnologije (opšti pojmovi), Zakona o državnim službenicima, Uredbe o načinu korišćenja službenih vozila, Zakona o bezbednosti i zdravlјu na radu, pravila finansijskog upravlјanja i kontrole i dužnosti organa državne uprave u oblasti odbrane – usmeno; veštine analitičkog rezonovanja i logičkog zaklјučivanja, organizacione sposobnosti i veština rukovođenja – posredno, putem standardizovanih testova; poznavanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru; veština komunikacije – usmeno.

10. Radno mesto za podršku internoj reviziji, Grupa za internu reviziju, zvanje mlađi savetnik – 1 izvršilac.

Opis poslova radnog mestaUčestvuje u radu revizorskog tima i u revizijama korišćenja sredstava EU; vrši prikuplјanje i obradu revizorskih dokaza, sprovodi računske kontrole i testiranja u skladu sa usvojenom metodologijom; vrši formiranje revizorskih nalaza za revizije koje su mu timski dodelјene verifikacijom vođe tima; daje preporuke za pobolјšanje aktivnosti u subjektu revizije; vrši kopiranje revizorskih dokaza, normativne regulative i druge potrebne dokumentacije za stalni i tekući dosije; prati sprovođenje preporuka navedenih u izveštajima iz prethodno obavlјenih revizija; obavlјa i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi za rad na radnom mestu: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne ili ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; završen pripravnički staž ili najmanje 5 godina radnog staža u državnim organima; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru; poznavanje engleskog jezika.

Stručne osposoblјenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje osnova Zakona o budžetskom sistemu i Zakona o državnoj upravi – usmeno; poznavanje engleskog jezika – uvidom u sertifikat ili drugi dokaz (overena fotokopija indeksa); poznavanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru; veština komunikacije – usmeno.

III Mesto rada: Za sva radna mesta mesto rada je Beograd.

IV Adresa na koju se podnose prijave: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 11000 Beograd, Birčaninova broj 6, sa naznakom „Za javni konkurs“.

V Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu: Milena Đorđević, tel: 011/2646-939.

VI Uslovi za rad na radnim mestima: državlјanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

VII Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavlјivanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošlјavanje „Poslovi“.

VIII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs:

- potpisana prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu;
- izjava u kojoj se stranka opredelјuje da li će sama pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto nje;
- original ili overena fotokopija uverenja o državlјanstvu;
- original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;
- overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema;
- original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu);
- original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kojem periodu je stečeno radno iskustvo);
- za radna mesta pod rednim brojevima 1, 2, 3, 5, 6, 7. i 10. original ili overena fotokopija dokaza o poznavanju engleskog jezika; - original ili overena fotokopija dokaza o poznavanju rada na računaru. Lice koje ne dostavi pisani dokaz o poznavanju rada na računaru podleže praktičnoj proveri veštine rada na računaru.

Državni službenik koji se prijavlјuje na javni konkurs, umesto uverenja o državlјanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili overenoj fotokopiji kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Napomena: Dokumenta o činjenicama o kojime se vodi službena evidencija su: uverenje o državlјanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom ispitu za rad u državnim organima/uverenje o položenom pravosudnom ispitu.
Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16) propisano je, između ostalog, da je organ dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, da ih pribavlјa i obrađuje (član 9. stav 3); da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlјa i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Ako stranka u roku ne podnese lične podatke neophodne za odlučivanje organa, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim (član 103. stav 3). Navedene dokaze kandidat može da dostavi uz prijavu i sam, a u cilјu efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka.
Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredelјuje za jednu od dve mogućnosti - da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu moguće je preuzeti na internet prezentaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.
Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao dalјe da postupa.

IX Trajanje radnog odnosa: Za radno mesto pod rednim brojem 2. radni odnos se zasniva na određeno vreme i traje jednu godinu, dok se za ostala radna mesta radni odnos zasniva na neodređeno vreme.

X Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak: Ca kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumlјive i potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenim radnim mestima provera stručnih osposoblјenosti, znanja i veština koje se vrednuju u izbornom postupku, i to provera poznavanja rada na računaru – praktičnim radom na računaru, obaviće se počev od 11. decembra 2017. godine. O mestu i vremenu početka izbornog postupka kandidati će biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona) koje navedu u svojim prijavama.
Za kandidate koji uspešno završe proveru poznavanja rada na računaru, kao i kandidate koji su dostavili dokaz o poznavanju rada na računaru, provera drugih stručnih osposoblјenosti, znanja i veština, navedenih u tekstu oglasa o javnom konkursu, biće sprovedena u prostorijama Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Ul. Birčaninova broj 6, s tim što će kandidati o datumu i vremenu biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona) koje navedu u svojim prijavama.

NAPOMENE:
Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu od 6 meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada. Kandidati sa položenim državnim stručnim ispitom nemaju prednost u izbornom postupku u odnosu na kandidate bez položenog državnog stručnog ispita.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumlјive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji biće odbačene zaklјučkom konkursne komisije.
Ovaj oglas objavlјuje se na internet prezentaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave: www.mduls.gov.rs, na internet prezentaciji Službe za upravlјanje kadrovima: www.suk.gov.rs, na portalu e-uprave, na oglasnoj tabli, internet prezentaciji i u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošlјavanje.
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

6. novembar 2017.

PROVERITE SVOJE PODATKE U JBS

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obaveštava građane da su raspisani izbori za opštine Negotin, Preševo, Pećinci, Mionica i za Gradsku opštinu Kostolac grada Požarevca.

Ministarstvo podseća građane da putem interneta mogu proveriti da li su upisani u birački spisak i koje je njihovo glasačko mesto.

Provera se vrši jednostavnim unosom matičnog broja u aplikaciju https://birackispisak.mduls.gov.rs/javniportal

3. novembar 2017.

VLADA USVOJILA IZVEŠTAJ ZA TREĆI CIKLUS UNIVERZALNOG PERIODIČNOG PREGLEDA (UPR)

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 31. oktobra 2017. godine usvojila Izveštaj za treći ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda. Izveštaj je dostavlјen i Ujedinjenim nacijama u Ženevi.

U izradi ovog Izveštaja učestvovali su predstavnici u ministarstvima i službama Vlade koji su prošli odgovarajuće obuke za praćenje preporuka UN za lјudska prava i koji u svojim organima prate sprovođenje preporuka. Doprinos izradi državnog izveštaja dale su i organizacije civilnog društva - Komitet pravnika za lјudska prava (Jukom), Amiti i Centar za prava deteta i to istraživanjem na terenu sprovođenja preporuka.

Delegacija Srbije će Izveštaj za treći ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda predstaviti najvišem telu UN za lјudska prava 24. januara 2018. godine u Ženevi.

Izveštaje na srpskom i engleskom jeziku možete preuzeti na sledećem linku: http://bit.ly/2zpeq71

18. oktobar 2017.

OBUKE ZA ZAPOSLENE U JAVNOM SEKTORU IZ FINANSIJSKOG UPRAVLjANјA I KONTROLE I INTERNE I EKSTERNE REVIZIJA

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Služba za upravlјanje kadrovima Vlade Republike Srbije,  uz podršku projekta Jačanje kapaciteta javne uprave razvojem univerzitetskih kurikuluma iz finansijskog menadžmenta, računovodstva i kontrole - (Finanacial management, Accounting and Controlling curricula development for capacity building of public administration - FINAC), finansiranog u okviru Erasmus+ programa Evropske unije, i objavilo je poziv za sledeće obuke:

 • 16-17. novembar 2017. godine, FINANSIJSKO UPRAVLjANјE I KONTROLA
 • 23-24. novembar 2017. godine, INTERNA I EKSTERNA REVIZIJA U JAVNOM SEKTORU

Cilј ovih obuka je unapređenje znanja i veština zaposlenih u javnom sektoru u oblasti finansijskog upravlјanja, planiranja i pripreme budžeta, kontrole i izveštavanja o ostvarenju budžeta, kao i unapređenje znanja i veština zaposlenih u javnom sektoru vezanih za  cilјeve, zadatake i značaj interne revizije u javnom sektoru, odnosa interne i eksterne revizije u javnom sektoru i procesa prikuplјanja revizorskih dokaza. 

Svi zainteresovani se mogu prijaviti do 9. novmebra 2017. godine, a više o realiazaciji ovih obuka, kao i o prijavi za iste možete pronaći na linku: http://www.suk.gov.rs/sr/strucno_usavrsavanje/obuke_po_temama.dot?id_obuke_oblast=100.

Više informacija o projektu možete  pronaći na  linku: www.finac.org.rs

18. oktobar 2017.

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 - ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07, 67/07 - ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) člana 17. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, br. 41/07 - prečišćen tekst i 109/09) i Zaklјučka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj: 112-9364/2017 od 29. septembra 2017. godine, oglašava

JAVNI KONKURS
ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA
U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

I Organ u kome se radno mesto popunjava: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova broj 6.

II Radna mesta koja se popunjavaju:

1. Radno mesto za podršku stručnom usavršavanju matičara i komunalnih policajaca, Grupa za stručno usavršavanje, Sektor za stručno usavršavanje, zvanje mlađi savetnik - 1 izvršilac.

Opis poslova radnog mesta: Pruža podršku u sprovođenju istraživanja radi utvrđivanja potreba i pripremi izveštaja o utvrđenim potrebama za stručnim usavršavanjem matičara i komunalnih policajaca, kao i pripremi programa osnovnog i specijalističkog stručnog usavršavanja matičara i programa stručnog usavršavanja komunalnih policajaca; pruža podršku u organizovanju i sprovođenju programa stručnog usavršavanja matičara, provere znanja matičara stečenog na stručnom usavršavanju i vodi evidenciju o podacima o utvrđenim programima stručnog usavršavanja, realizovanim programima i oceni uspešnosti sprovedenih programa stručnog usavršavanja matičara; pruža podršku u organizovanju i sprovođenju programa stručnog usavršavanja komunalnih policajaca i oceni uspešnosti sprovedenih programa; pruža podršku u izgranji i unapređenju informacionog sistema za stručno usavršavanje matičara i proveru znanja matičara stečenog na stručnom usavršavanju; pruža podršku u pripremi informacija, izveštaja, analiza i mišlјenja u oblasti stručnog usavršavanja matičara i komunalnih policajaca; obavlјa i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi za rad na radnom mestu: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine; završen pripravnički staž ili najmanje 5 godina radnog staža u državnim organima; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru; poznavanje engleskog jezika.

Stručne osposoblјenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje oblasti stručnog usavršavanja, koja je regulisana Zakonom o državnim službenicima, Zakonom o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, Zakonom o matičnim knjigama i Zakonom o komunalnoj policiji – usmeno; poznavanje engleskog jezika – uvidom u sertifikat ili drugi dokaz (overena fotokopija indeksa); poznavanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru ili uvidom u dokaz o poznavanju rada na računaru; veština komunikacije – usmeno.

2. Radno mesto za poslove ličnog statusa građana i poslove jedinstvenog biračkog spiska, Odsek za lični status građana, Sektor za matične knjige i registre, zvanje savetnik - 1 izvršilac.

Opis poslova radnog mesta: Učestvuje u pripremi nacrta mišlјenja o ustavnosti i zakonitosti opštih akata koje imaoci javnih ovlašćenja donose na osnovu zakona kojim se uređuju matične knjige i učestvuje u pripremi nacrta rešenja o određivanju načina obnavlјanja uništenih ili nestalih matičnih knjiga; vodi upravni postupak u upravnim stvarima koje se odnose na davanje, odnosno prestanak ovlašćenja za obavlјanje poslova matičara i vodi evidenciju o datim ovlašćenjima za obavlјanje poslova matičara; priprema odgovore Upravnom sudu na tužbe u upravnom sporu protiv rešenja Ministarstva doneta u upravnim stvarima koje se odnose na prestanak ovlašćenja za obavlјanje poslova matičara; pruža podršku u izgradnji i unapređenju DMS u vezi sa vođenjem upravnog postupka i odlučivanje u upravnim stvarima koje se odnose na prestanak ovlašćenja za obavlјanje poslova matičara, priprema izveštaje u procesu izveštavanja o sprovođenju ratifikovanih bilateralnih i multilateralnih ugovora i evropskih integracija sa aspekta poslova matičnih knjiga; učestvuje u sprovođenju priprema iz oblasti matičnih knjiga za rad službenika u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije u inostranstvu; učestvuje u pripremi upravnih procedura za donošenje prvostepenih rešenja u postupku projektovanja jedinstvenog biračkog spiska i učestvuje u praćenju i utvrđivanju stanja u vezi sa jedinstvenim biračkim spiskom; učestvuje u pripremi nacrta instrukcija o organizaciji poslova i načinu rada imaoca javnih ovlašćenja u vršenju poverenih poslova jedinstvenog biračkog spiska, priprema analize, izveštaje i informacije iz delokruga Odseka u ovoj oblasti; obavlјa i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi za rad na radnom mestu: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polјa društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru; poznavanje engleskog jezika.

Stručne osposoblјenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje propisa iz oblasti matičnih knjiga i jedinstvenog biračkog spiska – Zakon o matičnim knjigama i Zakon o jedinstvenom biračkom spisku i podzakonska akta doneta na osnovu tih zakona, poznavanje Zakona o opštem upravnom postupku – usmeno; poznavanje engleskog jezika – uvidom u sertifikat ili drugi dokaz (overena fotokopija indeksa); poznavanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru ili uvidom u dokaz o poznavanju rada na računaru; veština komunikacije – usmeno.

3. Radno mesto interni revizor, Grupa za internu reviziju, zvanje savetnik - 1 izvršilac.

Opis poslova radnog mesta: Obavlјa poslove interne revizije u Ministarstvu u skladu sa nadležnošću Ministarstva utvrđenu zakonom; obezbeđuje realizaciju uputstava, instrukcija ili preporuka po nalogu rukovodioca Grupe; sačinjava periodične i godišnje izveštaje; učestvuje u izradi strateškog i godišnjeg plana interne revizije; na osnovu pregleda dokaza obezbeđuje uveravanje o adekvatnosti i funkcionisanju postojećih internih kontrola i upravlјanja rizikom; vrši sprovođenje interne revizije korišćenja sredstava EU; vrši kontrolu prikuplјenih i obrađenih revizorskih dokaza, obezbeđuje izvršenje dodelјenih revizija u planiranom roku, obimu i delokrugu; učestvuje u izradi izveštaja o reviziji, analizira primedbe subjekta revizije na nacrt izveštaja; obavlјa i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi za rad na radnom mestu: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske ili pravne nauke na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine; položen stručni ispit za ovlašćenog internog revizora u javnom sektoru; položen državni stručni ispit; najmanje tri godine radnog iskustva u struci na poslovima revizije, finansijske kontrole ili na računovodstveno-finansijskim poslovima; poznavanje rada na računaru; poznavanje engleskog jezika.

Stručne osposoblјenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje Zakona o budžetskom sistemu, Pravilnika o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje i izveštavanje interne revizije u javnom sektoru, Pravilnika o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavlјanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravlјanja i kontrole u javnom sektoru - usmeno; poznavanje engleskog jezika – uvidom u sertifikat ili drugi dokaz (overena fotokopija indeksa); poznavanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru ili uvidom u dokaz o poznavanju rada na računaru; veština komunikacije - usmeno.

III Mesto rada: Za radna mesta pod rednim brojem 1. i 2. – Beograd, Birčaninova broj 6, dok je za radno mesto pod rednim brojem 3. – Beograd, Dečanska broj 8.

IV Adresa na koju se podnose prijave: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 11000 Beograd, Birčaninova broj 6, sa naznakom „Za javni konkurs“.

V Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu: Marija Radovanović, tel: 011/2646-939.

VI Uslovi za rad na radnim mestima: državlјanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

VII Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavlјivanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošlјavanje „Poslovi“.

VIII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs:

- potpisana prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu;
- izjava u kojoj se stranka opredelјuje da li će sama pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto nje; 
- original ili overena fotokopija uverenja o državlјanstvu;
- original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;
- overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema;
- original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu);
- za radno mesto pod rednim brojem 3: original ili overena fotokopija Sertifikata o stečenom zvanju ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru;
- original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kojem periodu je stečeno radno iskustvo);
- za radno mesto pod rednim brojem 3: original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci na poslovima revizije, finansijske kontrole ili na računovodstveno-finansijskim poslovima;
- original ili overena fotokopija dokaza o poznavanju engleskog jezika;
- original ili overena fotokopija dokaza o poznavanju rada na računaru. Lice koje ne dostavi pisani dokaz o poznavanju rada na računaru podleže praktičnoj proveri veštine rada na računaru.

Državni službenik koji se prijavlјuje na javni konkurs, umesto uverenja o državlјanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.
Svi dokazi prilažu se u originalu ili overenoj fotokopiji kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Napomena: Dokumenta o činjenicama o kojime se vodi službena evidencija su: uverenje o državlјanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom ispitu za rad u državnim organima/uverenje o položenom pravosudnom ispitu.
Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16) propisano je, između ostalog, da je organ dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, da ih pribavlјa i obrađuje (član 9. stav 3); da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlјa i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Ako stranka u roku ne podnese lične podatke neophodne za odlučivanje organa, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim (član 103. stav 3). Navedene dokaze kandidat može da dostavi uz prijavu i sam, a u cilјu efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka.
Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredelјuje za jednu od dve mogućnosti - da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu moguće je preuzeti na internet prezentaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.
Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao dalјe da postupa.

IX Trajanje radnog odnosa: Za navedena radna mesta radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

X Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak: Ca kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumlјive i potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenim radnim mestima provera stručnih osposoblјenosti, znanja i veština koje se vrednuju u izbornom postupku, i to provera poznavanja rada na računaru - praktičnim radom na računaru, obaviće se počev od 1. novembra 2017. godine, sa početkom u 9,00 časova, u u Palati „Srbija“, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina broj 2 (istočno krilo), o čemu će kandidati biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona) koje navedu u svojim prijavama.
Za kandidate koji uspešno završe proveru poznavanja rada na računaru, kao i kandidate koji su dostavili dokaz o poznavanju rada na računaru, provera drugih stručnih osposoblјenosti, znanja i veština, navedenih u tekstu oglasa o javnom konkursu, biće sprovedena u prostorijama Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Ul. Birčaninova broj 6, s tim što će kandidati o datumu i vremenu biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona) koje navedu u svojim prijavama.

NAPOMENE:
Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu od 6 meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada. Kandidati sa položenim državnim stručnim ispitom nemaju prednost u izbornom postupku u odnosu na kandidate bez položenog državnog stručnog ispita.
Za radno mesto pod rednim brojem 3: Lice koje nema položen ispit za ovlašćenog internog revizora u javnom sektoru, može biti primlјen u radni odnos i obavlјati poslove internog revizora najduže godinu dana od dana završetka obuke koju organizuje Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija, u kom roku mora položiti ispit za ovlašćenog internog revizora u javnom sektoru. Kandidati sa položenim ispitom za ovlašćenog internog revizora u javnom sektoru nemaju prednost u izbornom postupku u odnosu na kandidate bez položenog ispita za ovlašćenog internog revizora u javnom sektoru.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumlјive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji biće odbačene zaklјučkom konkursne komisije.
Ovaj oglas objavlјuje se na internet prezentaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave: www.mduls.gov.rs, na internet prezentaciji Službe za upravlјanje kadrovima: www.suk.gov.rs, na portalu e-uprave, na oglasnoj tabli, internet prezentaciji i u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošlјavanje.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Izjave koje kandidati trebaju da dostave uz prijavu na konkurs:

,

17. oktobar 2017.

JAVNI POZIV

za komenatare na Privremeni godišnji izveštaj – samoprocena o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za 2016. i 2017. godinu


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije upućuje javni poziv za davanje komenatara na Privremeni godišnji izveštaj – samoprocena o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za 2016. i 2017. godinu.

Inicijativa Partnerstvo za otvorenu upravu pokrenuta je 2011. godine sa idejom obezbeđivanja podrške zemlјama učesnicama u izgradnji otvorene, transparentne i odgovorne uprave, orijentisane prema građanima. Republika Srbija pristupila je ovoj inicijativi 2012. godine sa cilјem da se osiguraju obaveze Vlade prema građanima u smislu promovisanja transparentnosti, osnaživanja građana, borbe protiv korupcije i korišćenja novih tehnologija u jačanju kapaciteta i efikasnosti javne uprave.Učešće u ovoj inicijativi Republika Srbija smatra dobrim putem za sprovođenje opšteg cilјa reforme javne uprave u Republici Srbiji koji podrazumeva obezbeđenje visokog kvaliteta usluga građanima i privrednim subjektima i stvaranje takve javne uprave koja će značajno doprineti ekonomskoj stabilnosti i povećanju životnog standarda građana.

Ministarstvo i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, pozivaju zainteresovanu javnost da u periodu od 17. do 31. oktobra 2017. godine uputi svoje predloge, komentare i sugestije na Privremeni godišnji izveštaj – samoprocenu o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje inicijative.

Izveštaj, javni poziv i obrazac za komentare dostupni su na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (http://www.mduls.gov.rs/partnerstvo-za-otvorenu-upravu.php).

Predlozi, komentari i sugestije mogu se dostaviti elektronskom poštom na obrascu, na i-mejl adresu: dragana.brajovic@mduls.gov.rs, najkasnije do utorka, 31. oktobra 2017. godine.

12. oktobar 2017.

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM AGENCIJAMA

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u postupku pripreme Nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o javnim agencijama poziva sve građane, kao i stručnu javnost da se upoznaju sa radnim tekstom Nacrta ovog zakona i da daju svoje predloge, inicijative, sugestije i komentare.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o javnim agencijama sprovodi se od 12. do 31. oktobra 2017. godine.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavlјaju se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave na e-mail adresu: ljudskiresursi@mduls.gov.rs ili poštom na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6.

Po okončanju javne rasprave Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi i u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave isti objaviti na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i portalu e-uprava.

12. oktobar 2017.

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM AGENCIJAMA

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u postupku pripreme Nacrta zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama poziva sve građane, kao i stručnu javnost da se upoznaju sa radnim tekstom Nacrta ovog zakona i da daju svoje predloge, inicijative, sugestije i komentare.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama sprovodi se od 12. do 31. oktobra 2017. godine.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavlјaju se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave na e-mail adresu: ljudskiresursi@mduls.gov.rs ili poštom na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6.

Po okončanju javne rasprave Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi i u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave isti objaviti na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i portalu e-uprava.

2. oktobar 2017.

RADIONICA O ZAŠTITNIKU GRAĐANA

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, uz podršku SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management –OECD EU), organizuje radionicu koja se odnosi na izmene zakonodavnog okvira kojim se uređuje rad i položaj Zaštitnika građana u Srbiji i čije je održavanje planirano za utorak 03. oktobar 2017. godine, 09:00-17:00, u Palati Srbija.

Pored predstavnika SIGMA, Posebne radne grupe za pripremu teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o Zaštitniku građana, kancelarije Zaštitnika građana, organizacija civilnog društva, očekuje se i aktivno učešće predstavnika organizacija civilnog društva.

Svrha radionice jeste da predstavnici relevantnih institucija i organizacija civilnog društva zajednički, kroz neposrednu diskusiju utvrde pravac izmena i dopuna postojećeg pravnog okvira Zaštitnika građana.

28. septembar 2017.

NOVO UPUTSTVO ZA KORISNIKE eZUP-a

Obaveštavamo vas da je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavilo dopunjenu verziju (verzija 2) Uputstva o primeni Uredbe o pribavljanju i ustupanju podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, koje sadrži instrukcije u vezi pristupanja i načina rada u informacionom sistemu eZUP. Dopuna se odnosi na situacije koje mogu nastati kada je pojedini upravni postupak izostavljen prilikom podonošenja ZPSE obrasca, kao i nastupi promena postojećih propisa kojima se uređuju pojedini upravni postupak, sve usled velikog broja upravnih postupaka u kojima je potrebno ustupiti i pribaviti podatke o činjenica o kojima se vodi službena evidencija, kao i zbog učestalosti, odnosno periodičnosti sprovođenja upravnih postupaka.

Dokument možete pronaći na linku http://www.mduls.gov.rs/ezup.php

27. septembar 2017.

POZIV ZA PODNOŠENjE PRIJAVA U OKVIRU PROGRAMA REFORME POREZA NA IMOVINU – PAKET PODRŠKE JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA UNAPREĐENjE ADMINISTRIRANjA POREZA NA IMOVINU I DOBRE UPRAVE

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo finansija, Stalna konferencija gradova i opština i Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) pozivaju lokalne samouprave da se prijave za podršku u okviru Programa reforme poreza na imovinu – podrška unapređenju poreza na imovinu i dobre uprave.

Ukupna podrška iznosi 5,9 miliona švajcarskih franaka, a ona će biti usmerena na 40 jedinica lokalne samouprave (Paket A) i 7 gradova (Paket B) u Srbiji, za unapređenje administriranja poreza na imovinu i jačanja funkcije dobre uprave.

Kroz ovaj projekat oko 40 jedinica lokalne samouprave u celoj Srbiji dobiće priliku da ažurira svoje baze podataka o nekretninama, i time poveća obuhvat naplate poreza na imovinu. Pet najuspešnijih podeliće nagradni fond sa ukupnim sredstvima od 1,066 miliona švajcarskih franaka, koji je obezbedila Vlada Švajcarske.

Paketi podrške jedinicama lokalne samouprave podrazumevaju pružanje ekspertske podrške i stručnog znanja u oblasti unapređenja administriranja poreza na imovinu i jačanja funkcije dobre uprave.

Rok za dostavljanje prijava je 31. oktobar 2017. godine do 17 časova. Prijave se dostavljaju u skeniranoj verziji elektronskim putem na sledeću adresu: msp.paketi@mduls.gov.rs . Prijave se podnose na srpskom jeziku.

Projekti se realizuju od 1. juna 2017. do 30. aprila 2021. godine

Dokumentaciju i uputstva za prijavljivanje možete preuzeti na internet stranici Ministarstva državne uprave i loklane samouprave www.mduls.gov.rs i Stalne knferencije gradova i opština www.skgo.org.

Preuzmite dokumenta:

Prijavni obrazac

Prijavni upitnik

Izjava o zajedničkoj prijvi

Uputstvo za prijavu

Pozivno pismo

22. septembar 2017.

PREZENTACIJA PROGRAMA EXCHANGE 5 U BEOGRADU

Regionalna prezentacija Program EXCHANGE 5 i javnog poziva za ovu grant šemu biće održana u Beogradu, 26. septembra 2017. godine, u 10 časova, u Klubu poslanika (Tolstojeva 2).

Učesnicima, predstavnicima lokalnih samouprava biće predstavljena procedura prijvljivanja, teme, uslovi i rokovi za dostavljanje predloga.

Javni poziv lokalnim samoupravam za podršku u okviru Programa EXCHANGE 5 objavljen je 5. septembra i traje do 20. oktobra 2017. godine.

Prezentaciju Programa EXCHANGE 5 možete preuzeti na slećem linku http://www.cfcu.gov.rs/tender.php?id=408

Preuzmite još:

Pozivno pismo

Prilog 1 - Raspored regionalnih prezentacija poziva za grant šemu u okviru Programa EXCHANGE 5

Prilog 2 - Predviđeno grupisanje lokalnih samouprava za učešće nadležnih predstavnika na regionalnim prezentacijama poziva za grant šemu u okviru Programa EXCHANGE 5

Prilog 3 - Dnevni red za prezentaciju Programa EXCHANGE 5

20. septembar 2017.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave na osnovu člana 119. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 20/14-US i 55/14), člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 99/16) člana 3. Uredbe o postupku raspodele sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine („Službeni glasnik RS“, broj 22/16) i Odluke ministra državne uprave i lokalne samouprave o raspisivanju konkursa za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine za programe i projekte iz oblasti informisanja na jezicima nacionalnih manjina broj: 90-00-0087/2017-27 od 8. septembra 2017. godine, raspisuje

KONKURS
ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA NACIONALNE MANjINE

Konkurs se raspisuje za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine za realizaciju programa i projekata iz oblasti informisanja na jezicima nacionalnih manjina.

Specifičan cilj konkursa je održivost medija na jezicima nacionalnih manjina.

Sredstva opredeljena za ovaj konkurs iznose 1.800.000,00 dinara.

Pravo učešća na Konkursu imaju: ustanove, udruženja, fondacije, privredna društva i druge organizacije čiji su osnivači nacionalni saveti nacionalnih manjina; organizacije civilnog društva upisane u odgovarajući registar, a čiji se ciljevi prema statutarnim odredbama, ostvaruju u oblasti zaštite i unapređenja prava i položaja pripadnika nacionalnih manjina, koje imaju sedište na teritoriji Republike Srbije i zadužbine, fondacije i konferencije univerziteta odnosno akademija strukovnih studija.

Kriterijumi za ocenu projekata

Izbor programa i projekata koji će se finansirati sredstvima Fonda vrši se primenom sledećih kriterijuma:

1. koliko opisani program i projekat odgovara ostvarivanju ciljeva programa i projekata postavljenih u konkursnom postupku;

2. dužina trajanja;

3. mogućnost daljeg razvijanja i održivost programa i projekata;

4. mera do koje se doseže do ciljnih grupa kojoj su program i projekat namenjeni;

5. mera u kojoj kapacitet organizacije odgovara ostvarivanju ciljeva i

6. opravdanost budžeta programa i projekata

Dopunski kriterijumi

1. unapređenje medijskih sadržaja u oblasti kulturnog i jezičkog identiteta nacionalnih manjina;

2. jačanje stručnih i tehničkih kapaciteta redakcija i medija i

3. unapređenje medijskog i novinarskog profesionalizma

Bliža merila

1. teritorijalna pokrivenost emitovanja i/ili distrubucije medijskih sadržaja;

2. pokrivenost više društvenih grupa;

3. razvoj dijaloga, boljeg upoznavanja između različitih zajednica;

4. integrativna interkulturalnost

Potrebna dokumentacija

Prijava se dostavlja na propisanom popunjenom obrascu u 6 primeraka, uz koju se obavezno dostavlja sledeća dokumentacija:

1. Izjava podnosioca prijave kojom se potvrđuje da se, prema statutarnim odredbama, ciljevi udruženja, odnosno druge organizacije civilnog društva, ostvaruju u oblasti zaštite i unapređenja prava i položaja pripadnika nacionalnih manjina;(preuzeti sa sajta);

2. Izjava/saglasnost medija da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju;

3. Kompaktni disk (CD) sa obaveznom pratećom dokumentacijom.

Pored gore navedene dokumentacije podnosilac prijave može dostaviti i druga dokumenta koje smatra potrebnim i odgovarajućim za predloženi projekat (na primer: pisma preporuke, saglasnosti, pisma podrške ako postoje i dr).

Rok za podnošenje Prijava

Prijave se podnose u roku od 30 dana od dana raspisivanja konkursa. Zainteresovani su dužni da projekte dostave najkasnije do 20. oktobra 2017. godine.

Način prijavljivanja

Prijave sa propisanom dokumentacijom poslati poštom na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, 11000 Beograd, sa naznakom: Za KONKURS (NE OTVARATI) ili predati lično (u zatvorenoj koverti) na navedenu adresu, u pisarnici Ministarstva. Na poleđini koverte obavezno napisati puno ime podnosioca prijave. Prijave poslate na bilo koji drugi način (faksom, elektronskom poštom i dr), ili poslate na drugu adresu neće biti razmatrane.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Neblagovremene i nepravilno popunjene prijave; prijave sa nepotpunom dokumentacijom; prijave koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu i prijave koje sadrže druge nedostatke zbog kojih nije moguće utvrditi stvarnu sadržinu prijave ili prijave koje nije moguće vrednovati prema zadatim kriterijumima; prijave podnosilaca koji nemaju prava učešća na konkursu; prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica i prijave koje sadrže projekte i programe koji nisu u skladu sa namenom sredstava utvrđenih ovim konkursom, neće biti razmatrane.

Blagovremenom prijavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti/ pisarnici najkasnije do 20. oktobra 2017. godine, bez obzira na datum prispeća.

Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata

Konkursna komisija utvrđuje Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata, u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i istu objavljuje na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Portalu e-Uprave.

Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju, kao i pravo prigovora - u roku od tri dana od dana objavljivanja Liste.

Odluku o prigovoru Komisija donosi u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.

Odluku o raspodeli sredstava iz Fonda donosi ministar, na osnovu Liste vrednovanja i rangiranja prijavljnih programa i projekata, u roku od 30 dana od dana utvrđivanja Liste.

Tekst konkursa i prateća dokumentacija mogu se preuzeti na interenet stranici Ministarstva, Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Portalu e-Uprave.

Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danom od 11 do 13 časova na telefon: 011/26-45-357.

KONKURS JE OTVOREN OD 20.9.2017. DO 20.10.2017. GODINE

Izjava podnosioca prijave kojom se potvrđuje da se, prema statutarnim odredbama, ciljevi udruženja, odnosno druge organizacije civilnog društva, ostvaruju u oblasti zaštite i unapređenja prava i položaja pripadnika nacionalnih manjina

PRIJAVA - za konkurs Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine za programe i projekte iz oblasti informisanja na jezicima nacionalnih manjina

20. septembar 2017.

Na osnovu člana 68. stav 1., a u vezi sa članom 54. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), člana 17. stav 2. i člana 20. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 41/07 - prečišćeni tekst i 109/09), Služba za upravljanje kadrovima oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE POLOŽAJA

Organ u kome se popunjava položaj:

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd

Položaj koji se popunjava:

Pomoćnik ministra - rukovodilac Sektora za ljudska i manjinska prava i slobode u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave – položaj u trećoj grupi

Opis poslova: Rukovodi i koordinira rad Sektora; planira, usmerava i nadzire rad Sektora; ostvaruje saradnju iz delokruga Sektora sa drugim organima; obavlja najsloženije poslove iz delokruga Sektora; koordinira i sarađuje sa organima, organizacijama i institucijama javne uprave i organizacijama civilnog društva iz delokruga Sektora; obavlja i druge poslove po nalogu ministra.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje 9 godina radnog iskustva u struci; poznavanje rada na računaru; državljanstvo Republike Srbije; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje oblasti iz delokruga Sektora za ljudska i manjinska prava i slobode u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave; stručna osposobljenost za rad na položaju i veština komunikacije - uvidom u podatke iz prijave i razgovorom; poznavanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru ili uvidom u dokaz o poznavanju rada na računaru; veština analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja, organizacione sposobnosti i veština rukovođenja - posredno, putem standardizovanih testova.

Trajanje rada na položaju i mesto rada: rad na položaju traje pet godina, a mesto rada je Beograd, ul. Birčaninova br. 6.

Rok za podnošenje prijave na konkurs: 8 dana. Rok počinje da teče narednog dana od dana kada je konkurs oglašen u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Sadržina prijave na konkurs: Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, kontakt telefon, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornosti na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja. Prijava na konkurs mora biti svojeručno potpisana.

Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; diploma o stručnoj spremi; isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo); uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (lica sa položenim pravosudnim ispitom umesto uverenja o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima dostavljaju uverenje o položenom pravosudnom ispitu) i dokaz o poznavanju rada na računaru.

Lice koje nema položen državni stručni ispit, može da podnese prijavu na konkurs s tim što je dužno da prijavi polaganje tog ispita u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave u roku od 5 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na konkurs i da Službi za upravljanje kadrovima dostavi dokaz o položenom državnom stručnom ispitu u roku od 20 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na konkurs za popunjavanje položaja.

Lice koje ne dostavi pisani dokaz o poznavanju rada na računaru podleže praktičnoj proveri veštine rada na računaru.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili overenoj fotokopiji kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokumenti o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima, odnosno uverenje o položenom pravosudnom ispitu.

Potrebno je da učesnik konkursa, uz napred navedene dokaze, dostavi izjavu kojom se opredeljuje za jednu od mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kanditat učiniti sam.

Primer izjave se nalazi na sajtu Službe za upravljanje kadrovima.

Adresa na koju se podnose prijave za konkurs: Vlada, Služba za upravljanje kadrovima, 11070 Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 2, sa naznakom „Za javni konkurs - popunjavanje položaja (navesti naziv položaja za koji se podnosi prijava)”.

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu, u periodu od 10–12 časova: Dunja Danilović, tel. 011/313-09-69, Služba za upravljanje kadrovima.

Napomena:

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao), biće odbačene. Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Ovaj oglas objavljuje se na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, na internet stranici Službe za upravljanje kadrovima, na portalu e-uprave, na oglasnoj tabli, internet stranici i u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

U Službi za upravljanje kadrovima može se izvršiti uvid u akt o sistematizaciji poslova u organu u kom se popunjava položaj koji je predmet ovog konkursa.

Termini koji su u ovom oglasu izraženi u gramatičkom muškom rodu podrazumevaju prirodni muški i ženski rod lica na koje se odnose.

19. septembar 2017.

Javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu zakona o elektronskoj upravi

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa radnim tekstom Nacrta zakona o elektronskoj upravi (u daljem tekstu: Nacrt zakona) i da daju svoje predloge, inicijative, sugestije i komentare.

Nacrt Zakona o elektronskoj upravi, sa obrazloženjem, sastavni je deo ovog programa.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o elektronskoj upravi sprovodi se od 18. septembra do 9. oktobra 2017. godine

Sastavni deo ovog javnog poziva je Zaključak Vlade o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu zakona koji je odredio Odbor za pravni sistem i državne organe.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Ministarstvu dražavne uprave i lokalne samouprave na adresu elektronske pošte: javne.rasprave@mduls.gov.rs ili poštom na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova broj 6.

Po okončanju javne rasprave Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave i isti objaviti na svojoj internet prezentaciji i portalu e-uprava.

Nacrt ZEU

Obrazac komentara

Zaključak o javnoj raspravi

5. septembar 2017.

PODRŠKA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA - POZIV ZA PODNOŠENјE PREDLOGA PROJEKATA U OKVIRU PROGRAMA EXCHANGE 5

Poziv za podnošenje predloga projekata - grant šema u okviru Programa Exchange 5 je objavlјena 5. septembra 2017. godine. Predmet ovog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava (grantova) je jačanje kapaciteta lokalnih samouprava u Republici Srbiji u oblasti upravlјanja imovinom na lokalu, u cilјu približavanja javne uprave građanima i privredi. Grant šemu finansira Evropska unija u okviru Nacionalnog programa za Srbiju IPA 2014. Grant šema će se realizovati uz podršku Ministarstva državne uprave i lokalne samoupravu u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština dok je Telo za ugovaranje Ministarstvo finansija, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU).

FINANSIJSKA SREDSTVA

Iznos sredstva na raspolaganju za ovaj poziv je 3.300.000 evra (od čega 3.000.000 evra iz doprinosa EU).

Iznos pojedinačnog granta (donacije):

 • Minimalno: 120.000 evra
 • Maksimalno: 200.000 evra

Kako bi ispunio uslove konkursa za dodelu granta, podnosilac predloga projekta – Vodeći aplikant mora biti jedinica lokalne samouprave sa teritorije Republike Srbije.

Vodeći aplikant mora podneti projektni predlog u saradnji sa najmanje jednim ko-aplikantom koji mora biti lokalna samouprava iz istog ili susednog okruga sa teritorije Republike Srbije.

Pored navedenih obaveznih ko-aplikanata, kao ko-aplikanti mogu u predmetnom pozivu učestvovati i:

 • Gradska opština osnovana u Republici Srbiji, samo ako nastupa zajedno sa gradom osnivačem. U tom slučaju gradska opština može da učestvuje kao ko-aplikant:

- ukoliko je grad osnivač vodeći aplikant; ili
- ukoliko je grad osnivač ko-aplikant

 • Organizacije civilnog društva registrovane u Republici Srbiji najmanje godinu dana pre pokretanja ovog javnog poziva
 • Regionalne razvojne agencije osnovane u Republici Srbiji
 • Institucije i organizacije osnovane od strane Republike Srbije i/ili od strane lokalne vlasti (javna komunalna preduzeća, direkcije, ustanove za obrazovanje i obuku, istraživačke institucije, ustanove visokog obrazovanja itd.)

Planirano trajanje projekta je najmanje 12 meseci, a najviše 18 meseci.

Smernice za prijavu sa svim neophodnim detalјima i dokumentima u vezi sa ovim konkursom su dostupne na sledećim internet stranicama:

Rok za podnošenje predloga projekata je 20. oktobar 2017. godine. U slučaju lične dostave, rok za prijem je 15:00 časova navedenog dana na sledeću adresu:

Ministarstvo finansija,
Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU)
Odelјenje za organizaciju postupka ocenjivanja ponuda i ugovaranje
Sremska, 3-5/VII sprat, kancelarija 701,
11000 Beograd
Republika Srbija

Sva pitanja u vezi sa ovim konkursom se mogu poslati elektronskom poštom najkasnije 21 dan pre roka za podnošenje Koncepta projekta na dole navedenu elektronsku adresu, sa jasno navedenim referentnim brojem javnog Poziva za podnošenje predloga projekata:

Elektronska adresa: cfcu.questions@mfin.gov.rs
Raspored regionalnih informativnih radionica u vezi sa ovim pozivom biće blagovremeno objavlјen na sledećim internet stranicama:

EuropeAid: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome

4. septembar 2017.

S A O P Š T E Nј E

Povodom protesne note i istupa u javnosti Vladana Stanojevića, člana Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine i optužbi da je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave prekršilo zakon i ugrozilo demokratska načela i prava nacionalnih manjina, Ministarstvo obaveštava javnost o razlozima za odbijanje prijave da se Stanojević upiše u Registar nacionalnih saveta kao predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine:.

MINISTARSTVO JE POŠTOVALO I SLEDILO ZAKON I PROPISE

Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave su u avgustu 2017. godine podnete dve prijave za upis promene podataka u Registru nacionalnih saveta i to po osnovu odluka sa sednica održanih 12. avgusta 2017. godine u Beogradu i 19. avgusta 2017. godine u Beški. Obe prijave se odnose na promenu predsednika Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine.

Uvidom u dokumentaciju koja je podneta uz prijavu Vladana Stanojevića, utvrđeno je da sednica od 12. avgusta 2017. godine nije sazvana i održana u skladu sa Zakonom o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Statutom i Poslovnikom o radu Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine. Naime, utvrđeno je da je sednica sazvana od strane neovlašćenog lica i da je održana putem „čet linka“  i  telefona, što ni na koji način i ni u kom slučaju nije predviđeno unutrašnjim aktima Saveta.

Posebno napominjemo da je Vladan Stanojević prisustvovao i učestvovao u radu (glasao i diskutovao) na sednici održanoj 19. avgusta 2017. godine u Beški na kojoj se, između ostalog, raspravlјalo i o razrešenju predsednika Vitomira Mihajlovića i izboru novog predsednika ovog nacionalnog saveta.

U skladu sa svim gore navedenim, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je postupilo i postupa na jedini način koji je zakonit, pa je tako postupak upisa promene predsednika Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine u Registru nacionalnih saveta, a prema odlukama sa sednice održane 19. avgusta 2017. godine u Beški, u toku i u fazi je prikuplјanja i utvrđivanja svih pravno relevantnih činjenica.

Vladan Stanojević, kao podnosilac prijave, ali i svi zainteresovani, uvid u predmetne spise mogu ostvariti prema Zakonu o opštem upravnom postupku i Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

1. septembar 2017.

POZIVAMO VAS DA DATE SUGESTIJE NA IZMENU UREDBE O FINANSIRANјU PROGRAMA UDRUŽENјA

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave  u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom,  poziva zainteresovane predstavnike/ce organizacija civilnog društva da učestvuju u on-lajn konsultativnom procesu teksta Nacrta o izmenama i dopunama Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja, koji se sprovodi u periodu od 01.09. do 15.09. 2017. godine.

Izmene i dopune Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja sprovode se u skladu sa aktivnostima iz Akcionog plana za sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije za period 2013-2018. godine i to mere 4.5.1. i Akcionog plana za Sprovođenje inicijative Partnerstvo za otovorenu upravu za period 2016-2017. godine.

Predloge, sugestije i primedbe potrebno je dostaviti na Formularu za dostavlјanje predloga i sugestija na nacrt Uredbe, koji možete preuzeti OVDE, i dostaviti na sledeću adresu: office@civilnodrustvo.gov.rs.

Nakon okončanja elektronskih konsultacije Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika i izveštaj objaviti na internet preznetaciji Ministarstva www.mduls.gov.rs  i Kancelarije www.civilnodrustvo.gov.rs .

21. avgust 2017.

TERMINI JAVNE RASPRAVE „PREDSTAVLjANјE I DISKUSIJA O NACRTU ZAKONA O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA“

Tekst Nacrta zakona o zaposlenima u javnim službama i Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru predstaviće se na Okruglom stolu pod nazivom „Predstavlјanje i diskusija o Nacrtu zakona o zaposlenima u javnim službama”, koji će se u organizaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave održati:

 • 24. avgusta 2017. godine u Novom Sadu, sa početkom u 10.00 časova, Skupština grada Novog Sada, Žarka Zrenjanina 2, III ulaz, Plava sala;
 • 28. avgusta 2017. godine u Kragujevcu, sala u Skupštini grada Kragujevca, u periodu od 11.00 časova do 15.00 časova;
 • 4. septembra 2017. godine u Beogradu, Palata Srbija, sala Beograd, u periodu od 10.00 časova do 14.00 časova.

18. avgust 2017.

POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

Na predlog Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Odbor za pravni sistem i državne organe doneo je Zaklјučak 05 broj: 011-7800/17. od 16. avgusta 2017. godine, kojim se određuje sprovođenje javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.

Javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru sprovodi se od 18. avgusta do 6. septembra 2017. godine.

Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici državnih organa, predstavnici sindikata, stručnjaci u ovoj oblasti, kao i ostali zainteresovani subjekti.

Tekst Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru predstaviće se na Okruglom stolu pod nazivom „Predstavlјanje i diskusija o Nacrtu zakona o o zaposlenima u javnim službama”, koji će se u organizaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave održati 24. avgusta 2017. godine u Novom Sadu, sa početkom u 10.00 časova, 28. avgusta 2017. godine u Kragujevcu , sa početkom u 11.00 časova i 4. septembra 2017. godine u Beogradu, sa početkom u 10.00 časova.

Pozivaju se učesnici da uzmu učešće u javnoj raspravi, u okviru koje mogu dostavlјati predloge, sugestije i komentare za unapređenje teksta Nacrta zakona, na e-mail adresu ljudskiresursi@mduls.gov.rs ili poštom na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova

 Predlozi, sugestije i komentari dostavlјaju se na obrascu koji se može preuzeti uz tekst Nacrta zakona, a dostavlјaju se u sadržaju navedenom u obrascu.

Prilozi:      

18. avgust 2017.

POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKONA O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA

Na predlog Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Odbor za pravni sistem i državne organe doneo je Zaklјučak 05 broj: 011-7802/17. od 16. avgusta 2017  godine, kojim se određuje sprovođenje javne rasprave o Nacrtu zakona o zaposlenima u javnim službama i utvrđuje Program javne rasprave o Nacrtu zakona o zaposlenima u javnim službama.

Javnu raspravu o Nacrtu zakona o zaposlenima u javnim službama sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

U postupku pripreme Nacrta zakona ministar državne uprave i lokalne samouprave  je doneo Rešenje o obrazovanju Posebne radne grupe za pripremu teksta nacrta zakona o radnopravnom statusu i platama zaposlenih u javnim službama koja je u okviru zadatka da pripremi tekst nacrta tog zakona, pripremila tekst Nacrta zakona o zaposlenima u javnim službama. U radu Posebne radne grupe učestvovali su predstavnici organa čiji je delokrug povezan sa sadržinom ovog zakona. Pored predstavnika Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, u radu na pripremi Nacrta zakona učestvovali su i predstavnici Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, Ministarstva finansija, Ministarstva zdravlјa, Ministarstva za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva kulture, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstva polјoprivrede,šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva omladine i sporta, kao i predstavnik pravosuđa odnosno sudija Vrhovnog kasacionog suda.

Konsultativni proces o tekstu zakona započet je u toku pripreme radne verzije nacrta ovog zakona.  S tim u vezi, održano je 16 sastanaka sa predstavnicima sindikata iz oblasti javnih službi (prosvete, zdravstva i socijalne zaštite, kulture) kao i sa predstavnicima sindikata organizacija obaveznog socijalnog osiguranja.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o zaposlenima u javnim službama sprovodi se od 18. avgusta do 6. septembra 2017. godine.

Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici državnih organa, predstavnici sindikata, stručnjaci u ovoj oblasti, kao i ostali zainteresovani subjekti.

Tekst Nacrta zakona o zaposlenima u javnim službama predstaviće se na Okruglom stolu pod nazivom „Predstavlјanje i diskusija o Nacrtu zakona o o zaposlenima u javnim službama”, koji će se u organizaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave održati 24. avgusta 2017. godine u Novom Sadu, sa početkom u 10.00 časova, 28. avgusta 2017. godine u Kragujevcu , sa početkom u 11.00 časova i 4. septembra 2017. godine u Beogradu, sa početkom u 10.00 časova.

Pozivaju se učesnici da uzmu učešće u javnoj raspravi, u okviru koje mogu dostavlјati predloge, sugestije i komentare za unapređenje teksta Nacrta zakona o  zaposlenima u javnim službama, na e-mail adresu ljudskiresursi@mduls.gov.rs ili poštom na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova

 Predlozi, sugestije i komentari dostavlјaju se na obrascu koji se može preuzeti uz tekst Nacrta zakona, a dostavlјaju se u sadržaju navedenom u obrascu.

Prilozi: 

18. avgust 2017.

KONKURS ZA DIREKTNU TEHNIČKU PODRŠKU U PROCESU LOKALNOG PLANIRANјA I PROGRAMSKOG BUDžETIRANјA

U okviru Programa Exchange 5 objavlјen je poziv za izbor 6 (šest) lokalnih samouprava za direktnu tehničku podršku za sveobuhvatni proces lokalnog planiranja i programskog budžetiranja.

Program Exchange 5 finansira Evropska unija iz sredstava IPA 2014, a realizuje ga Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO). Veoma značajnu ulogu ima i Ministarstvo finansija s obzirom na sadržinu podrške i teme koje su velikim delom u nadležnosti ovog ministarstva.

Poziv je objavlјen 18. avgusta i trajaće do 15. septembra 2017. godine.

Informacije o pozivu, Smernice za prijavu na poziv i prateća dokumenta mogu se preuzeti na internet prezentaciji SKGO, link http://www.skgo.org/contests/164 .

17. avgust 2017.

GODIŠNјI IZVEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENјE REFORME JAVNE UPRAVE

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave predstavlјa pripremlјeni izveštaj za period od 1. januara 2015. godine do 30. juna 2017. godine o sprovođenju Akcionog plana Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji za period 2015-2017. godine („Službeni glasnik RS”, br. 31/15). Izveštaj biti konačan tek nakon što bude razmotren na svim strukturama za koordinaciju, praćenje, izveštavanje i evaluaciju procesa sprovođenja reforme javne uprave: Međuministarskoj projektnoj grupi, Kolegijumu državnih sekretara i Savetu za reformu javne uprave.

Tekst izveštaja možete preuzeti OVDE.

A prilog nadležnih institucija po aktivnostima možete pogledati OVDE.

2. avgust 2017.

JAVNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE POLOŽAJA

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave oglašava javni konkurs za popunjavanje položaja u Upravnom inspektoratu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave - Pomoćnik direktora – glavnog upravnog inspektora Upravnog inspektorata Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave - položaj u petoj grupi.

Konkurs je oglašen 2. avgusta 2017. u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošlјavanje „Poslovi“ i ističe 10. avgusta 2017.

Tekst oglasa možete preuzeti OVDE.

31. jul 2017.

OBAVEŠTENјE – USLUGE VEB-DIZAJNERA

Regionalna škola za javnu upravu (ReSPA) objavlјuje oglas za usluge veb dizajnera za potrebe redizajniranja sajta Republičkog sekretarijata za javne politike. Konkurs traje do 25. avgusta 2017. godine do 14 časova, a više podataka se može pronaći na linku http://respaweb.eu/0/tenders/63/notice-for-experts-expert-in-web-design .

25. jul 2017.

UTVRĐENA MATRICA ZA USAGLAŠAVANјE POSEBNIH ZAKONA SA ZAKONOM O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

Sprovođenje novog Zakona o opštem upravnom postupku predstavlјa jedan od klјučnih  prioriteta u Reformi javne uprave.  Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16) predvideo je obavezu usklađivanja posebnih zakona kojima su uređena pojedina pitanja upravnog postupka u pojedinim upravnim oblastima sa odredbama ovog zakona do 1. juna 2018. godine. Vlada je u tu svrhu, saglasno odredbi člana 214. Zakona, obrazovala Koordinaciono telo, radi procene usklađenosti posebnih zakona sa odredbama ovog zakona i upravlјanja procesom usklađivanja, za čije potrebe u toku postupka usklađivanja Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obavlјa stručne i administrativne poslove.

Koordinaciono telo je utvrdilo matricu za ocenu usaglašenosti posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku. Matrica za ocenu usaglašenosti zakona može da se preuzme ovde (word verzija), kao i spisak onih zakona koje je potrebno usaglasiti sa Zakonom o opštem upravnom postupku, gde su crvenom bojom označeni zakoni koji su prepoznati u dosadašnjem radu kao prioritetni za usklađivanje.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će narednih dana na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji postaviti i elektronsku verziju matrice, sa pratećim Uputstvom za popunjavanje.

U skladu sa zaklјučcima Koordinacionog tela, ministarstva su u obavezi da popune matricu u roku od 30 dana od dana njenog objavlјivanja, za tri do pet zakona iz svog delokruga koji su ocenjeni kao prioritetni za proces usklađivanja. Sve matrice će se po isteku roka za popunjavanje biti razmotrene i od strane članova Koordinacionog tela i članova Radne grupe koja pruža podršku njegovom radu.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Sofiji Milenković, samostalnom savetniku u Sektoru za razvoj dobre uprave, na e-mail adresu sofija.milenkovic@mduls.gov.rs ili putem telefona 011/2646-964.

18. jul 2017.

JAVNI POZIV ZA NABAVKU USLUGA ORGANIZACIJE I SPROVOĐENјA 65 OBUKA ZA ZAPOSLENE U LOKALNOJ SAMOUPRAVI U REPUBLICI SRBIJI NA TEMU PRIMENE ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU I PRIPREME I SPROVOĐENјA PROJEKATA

Savet Evrope objavlјuje javni poziv za nabavku usluga organizacije i sprovođenja 65 stručnih obuka za zaposlene u lokalnoj samoupravi u Republici Srbiji u okviri dva programa opšteg stručnog usavršavanja: Primena Zakona o opštem upravnom postupku (35 obuka), i Priprema i sprovođenje projekata (30 obuka). Obuke se organizuju u okviru projekta „Upravlјanje lјudskim resursima u lokalnoj samoupravi“ koji zajednički finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, a sprovodi Savet Evrope u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Stalnom konferencijom gradova i opština.

Projekat „Upravlјanje lјudskim resursima u lokalnoj samoupravi“ zasnovan je na klјučnim prioritetima Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji i načelima Evropske povelјe o lokalnoj samoupravi, koje pružaju čvrstu osnovu za uspostavlјanje stabilnog sistema lokalne samouprave u Srbiji. U tom kontekstu, Projekat pruža podršku Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave u sprovođenju procesa akreditacije realizatora programa stručnog usavršavanja za službenike u lokalnoj samoupravi i u uspostavlјanju održivog sistema stručnog usavršavanja.

U tom cilјu Savet Evrope objavlјuje javni poziv za angažovanje realizatora programa stručnog usavršavanja (pravnih lica) za organizaciju 65 stručnih obuka za zaposlene u lokalnoj samoupravi u periodu od 1. septembra do 15. novembra 2017. godine. Rok za prijavu je petak 11. avgust 2017. godine.

Detalјne informacije o uslovima javnog poziva objavlјene su na internet stranici Saveta Evrope http://www.coe.int/en/web/portal/calls-for-tender (Ref. 2017/AO/41).

Kontakt mejl adresa za dodatna pitanja o uslovima javnog poziva je lsg.serbia@coe.int

5. jul 2017.

OBAVEŠTENјE

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obaveštava sve institucije i javnost da će u četvrtak, 6. juna 2017. godine, u periodu od 8 do 14 časova, zbog redovnog održavanja mreže biti prekinuto snabdevanje električnom energijom zgrade Ministarstva u Birčaninovoj 6. U ovom periodu telefonske linije neće biti u funkciji, kao ni pristup internetu. Zahvalјujemo se na razumevanju.


Sekretarijat Ministarstva

5. jun 2017.

KONAČNA ODLUKA O IZBORU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU AKCIONOG PLANA STRATEGIJE REFORME JAVNE UPRAVE IZ REDA OCD

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave objavlјuje konačnu Odluku o izboru članova iz reda organizacija civilnog društva za članstvo u Posebnoj radnoj grupi za izradu Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave za period 2018-2020.godine. Za članstvo u Posebnoj radnoj grupi za izradu Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave za period 2018-2020.godine, izabrano je svih 12 organizacija civilnog društva koje su iskazale interesovanje za učešće u izradi Akcionog plana i zadovolјile sve formalne uslove i kriterijume definisane Javnim pozivom:

 1. Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje „Građanske inicijative“;
 2. CRTA - Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost;
 3. Savez računovođa i revizora;
 4. Beogradska otvorena škola;
 5. Evropski pokret u Srbiji;
 6. Centar za evropske politike;
 7. Trag fondacija;
 8. Nacionalna koalicija za decentralizaciju;
 9. Centar lokalne demokratije;
 10. Grupa 484;
 11. Udruženje Narodni parlament;
 12. Centar za istraživanje u politici Argument.

Tekst odluke možete preuzeti na sledećem linku - http://bit.ly/2rsIDNv

1. jun 2017.

JAVNI POZIV ZA AKREDITACIJU FIZIČKIH LICA ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANјA ZAPOSLENIH U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Na osnovu člana 121. stav 5. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 21/16) i člana 6. Pravilnika o kriterijumina i uslovima za akreditaciju realizatora programa stručnog usavršavanja službenika u jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 49/17), Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave raspisuje javni poziv za akreditaciju fizičkih lica za realizaciju programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave.

Javni poziv za kalendarsku 2017. godinu se objavlјuje dana 01. juna 2017 godine i traje u toku cele godine.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (u dalјem tekstu: ministarstvo) obaveštava Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave (u dalјem tekstu: Savet) o pristiglim prijavama na javni poziv za akreditaciju realizatora programa stručnog usavršavanja do 10. u mesecu za prijave podnete u prethodnom mesecu. Sednica Saveta na kojoj se odlučuje o podnetim prijavama održava se najkasnije 15 dana nakon prijema izveštaja ministarstva.

Ovaj poziv objavlјuje se na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (www.mduls.gov.rs), na portalu eUprave (http://www.euprava.gov.rs/eusluge/) i u dnevnom listu Politika.

1. jun 2017.

JAVNI POZIV ZA AKREDITACIJU PRAVNIH LICA ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANјA ZAPOSLENIH U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Na osnovu člana 121. stav 5. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 21/16) i člana 6. Pravilnika o kriterijumina i uslovima za akreditaciju realizatora programa stručnog usavršavanja službenika u jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 49/17), Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave raspisuje javni poziv za akreditaciju pravnih lica za realizaciju programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave.

Javni poziv za kalendarsku 2017. godinu se objavlјuje dana 01. juna 2017 godine i traje u toku cele godine.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obaveštava Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave (u dalјem tekstu: Savet) o pristiglim prijavama na javni poziv za akreditaciju realizatora programa stručnog usavršavanja do 10. u mesecu za prijave podnete u prethodnom mesecu. Sednica Saveta na kojoj se odlučuje o podnetim prijavama održava se najkasnije 15 dana nakon prijema izveštaja ministarstva.

Ovaj poziv objavlјuje se na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (www.mduls.gov.rs), na Portalu eUprave (http://www.euprava.gov.rs/eusluge/) i u dnevnom listu Politika.

31. maj 2017.

JAVNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave oglašava javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, na poslovima praćenja primene propisa i uređivanju sistema finansiranja plata.

Rok za podnošenje prijave na konkurs je 8 dana. Rok počinje da teče narednog dana od dana kada je konkurs oglašen u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošlјavanje „Poslovi“.

18. maj 2017.

IZVEŠTAJI O SPROVEDENIM JAVNIM RASPRAVAMA

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavlјuje izveštaje o sprovedenim javnim raspravama o sledećim nacrtima:

Izveštaje možete preuzeti klikom na odgovarajuće linkove.

17. maj 2017.

JAVNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE - UPRAVNOM INSPEKTORATU

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave oglašava javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave – Upravnom inspektoratu.

Oglas je objavlјen u listu „Poslovi“ i na internet prezentaciji SUK i ističe 25. maja 2017.godine.

Tekst oglasa možete preuzeti OVDE.

16. maj 2017.

Izabrani članovi Radne grupe za izradu Akcionog plana iz reda OCD

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave objavlјuje Odluku o izboru članova iz reda organizacija civilnog društva za članstvo u Posebnoj radnoj grupi za izradu Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave za period 2018-2020. godine.

Na ovu odluku Komisije, podnosioci prijava mogu izjaviti prigovor u roku od tri dana od dana objavlјivanja Odluke. Komisija preispituje svoju odluku po izjavlјenim prigovorima i donosi konačnu odluku.

9. maj 2017.

PROJEKAT JAČANјA KAPACITETA JAVNE UPRAVE U OBLASTIMA FINANSIJSKOG MENADžMENTA, RAČUNOVODSTVA I FINANSIJSKE KONTROLE

Projekat jačanja kapacita javne uprave razvojem kurikuluma iz oblasti finansijskog menadžmenta, računovodstva i finansijske kontrole/FINAC je finansiran u okviru Erasmus+ programa Evropske unije i započeo je sa realizacijom  krajem 2016. godine i trajaće do novembra 2019. godine.

Cilј projekta je da se dizajniraju i razviju tri nova master programa u Srbiji i dva u Albaniji u oblasti finansijskog upravlјanja, računovodstva i kontrole u javnoj administraciji. Predviđeni su i treninzi na univerzitetskim centrima i institutima za zaposlene u javnoj upravi, kao i modernizacija jednog master programa u oblasti upravlјanja javnim finansijama u Srbiji.

Uloga Ministarstva državne uprave i lokalne samouprava na projektu je da bude veza projekta sa državnom upravom, kako bi se rezultati projekta uklapali sa potrebama uprave. MDULS će pomagati kod  prikuplјanja podataka o znanju i kvalifikacijama  strukture zaposlenih u javnoj upravi koji rade na pozicijama finansijskih menadžera, računovođa i kontrolora, izradi potrebne prateće dokumentacije za projektne aktivnosti, doprinosiće kvalitetu i relevantosnoti rezultata projekta učešćem u izradi master studijskih programa za Srbiju, učešće u Upravnom odboru, kao i povezivanjem projekta sa komplementarnim i srodnim inicjativama i projektima.

Nakon razvoja kurikuluma Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će izvršiti selekciju prvih 100 državnih službenika zaposlenih u javnim finansijama kojima će biti omogućeno  besplatno usavršavanje u okviru novog master studijskog programa  u trajanju od jedne godine a u cilјu usavršavanja nivoa znanja u oblasti finansijskog menadžmenta, računovodstva i kontrole.

Koordinator i vodeća institucija projekta je Univerzitet u Beogradu (Fakultet organizacionih nauka) uz ostali domaće i inostrane partnere: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Univerzitet u Kragujevcu, Univerzitet u Novom Pazaru, Singidunum Univerzitet, Centar za obrazovne politike, Univerzitet u Skadru, Evropski univerzitet u Tirani, Univerzitet u Splitu, Univerzitet Gilјelmo Markoni (Italija), Masarikov Univerzitet (Češka) i Matej Bel Univerzitet (Slovačka).

Više informacija o projektu možete  pronaći na  linku:  www.finac.org.rs

28. april 2017.

INTERNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE POLOŽAJA

Služba za upravlјanje kadrovima Vlade Republike Srbije oglašava interni konkurs za popunjavanje položaja u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave za položaj „Pomoćnik ministra - rukovodilac Sektora za lјudska i manjinska prava i slobode u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave – položaj u trećoj grupi  1” i položaj „Pomoćnik ministra - rukovodilac Sektora za matične knjige i registre u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave – položaj u trećoj grupi 1“ .

Rok za podnošenje prijave na interni konkurs za popunjavanje položaja je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana kada je interni konkurs oglašen. Rok počinje da teče od 28.04.2017. godine i ističe 08.05.2017. godine.

Tekst oglasa možete pogledati na linku ispod.

http://suk.gov.rs/sr/zaposljavanje/konkurs_sadrzaj.dot?tabela=oglasi2010&godina=2017&id_oglasa=1156

27. april 2017.

JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA ZA UČEŠĆE U OKRUGLIM STOLOVIMA U OKVIRU JAVNE RASPRAVE

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave,[1] u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije poziva zainteresovane predstavnike/ce organizacija civilnog društva da uzmu aktivno učešće u okruglim stolovima koji će se u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi, Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, održati:

 • 8. maja 2017. godine u Nišu, Hotel Tami Residence, sala Constantinus Palace, Durmitorska (prilaz broj 1), sa početkom u 11.00 časova;
 • 10. maja 2017. godine u Novom Sadu, Master centar, Hajduk Velјkova 11, sa početkom u 11.00 časova;
 • 12. maja 2017. godine u Beogradu, Klub narodnih poslanika, Tolstojeva 2, sa početkom u 10.00 časova.

Planirano je učešće do 20 predstavnika organizacija civilnog društva u svakom od okruglih stolova (jedan predstavnik po organizaciji).

Učešće u okruglim stolovima ostvaruje se prema redosledu prijave do maksimalnog broja (20 po skupu), a prednost imaju predstavnici organizacija civilnog društva koje deluju u oblastima koje su u vezi sa sadržinom zakona koji su predmet javne rasprave (reforma javne uprave, stručno usavršavanje u javnoj upravi i sl.), što se dokazuje na osnovu izvoda iz statuta udruženja ili drugog odgovarajućeg akta organizacije civilnog društva.

Prijavu učešća na konsultativnom sastanku potrebno je dostaviti najkasnije do četvrtka, 4. maja 2017. godine, na e-adresu: danilo.rodic@civilnodrustvo.gov.rs.

Prijave se podnose na obrascu koji je deo ovog poziva.

Obrazac za predlaganje predstavnika OCD

Organizacija okruglih stolova podržana je u okviru projekta „Upravlјanje lјudskim resursima u lokalnoj samoupravi“, koji Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave realizuje u saradnji sa Savetom Evrope i Stalnom konferencijom gradova i opština, uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope.

Tekstovi nacrta zakona, sa prilozima dostupni na web adresi: http://www.mduls.gov.rs/aktivnosti-obavestenja.php .

Napomena: Organizatori nisu u mogućnosti da nadoknade troškove prevoza predstavnicima organizacija civilnog društva  koji nisu iz mesta u kom se održavaju okrugli stolovi.

 [1] Organizacija okruglih stolova podržana je u okviru projekta „Upravlјanje lјudskim resursima u lokalnoj samoupravi“, koji Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave realizuje u saradnji sa Savetom Evrope i Stalnom konferencijom gradova i opština, uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope.

26. april 2017.

JAVNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave oglašava javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave za materijalno-finansijske poslove i poslove planiranja.

Rok za podnošenje prijave na konkurs je 8 dana. Rok počinje da teče narednog dana od dana kada je konkurs oglašen u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošlјavanje „Poslovi“.

21. april 2017.

KONTAKT TELEFONI ZA PROVERU UPISA U IZVODIMA IZ JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA

Spisak kontakt telefona Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave preko kojih građani, u nedelјu 23. aprila u periodu od 7 do 20 časova povodom održavanja lokalnih izbora u gradu Zaječaru i opštinama Vrbas, Kovin, Kosjerić i Odžaci, mogu dobiti informacije o upisima u izvodima iz Jedinstvenog biračkog spiska:

011 / 2641-497
011 / 2686-808
011 / 2685-310
011 / 2641-495

20. april 2017.

POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKONA O NACIONALNOJ AKADEMIJI ZA STRUČNO USAVRŠAVANјE U JAVNOJ UPRAVI

Na predlog Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Odbor za pravni sistem i državne organe doneo je Zaklјučak 05 broj: 011-3618/2017-1 od 19. aprila 2017. godine, kojim se određuje sprovođenje javne rasprave o Nacrtu zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi i utvrđuje Program javne rasprave o Nacrtu zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi.

Javnu raspravu o Nacrtu zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

U postupku pripreme Nacrta zakona ministar državne uprave i lokalne samouprave  je osnovao Posebnu radnu grupu za pripremu teksta nacrta zakona o centralnoj instituciji za stručno usavršavanje zaposlenih u javnoj upravi, sa zadatkom da pripremi tekst ovog zakona. U radu Posebne radne grupe, pored predstavnika Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave učestvovali su i predstavnici Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, Službe za upravlјanje kadrovima, Kancelarije za evropske integracije, Ministarstva finansija, Ministarstva pravde i Pravosudne akademije.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi sprovodi se od 24. aprila do 15. maja 2017. godine.

Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici državnih organa, organa autonomne pokrajine, organa jedinica lokalne samouprave i drugih imaoca javnih ovlašćenja, eminentni stručnjaci u ovoj oblasti, kao i ostali zainteresovani subjekti.

Tekst Nacrta zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi predstaviće se na okruglom stolu pod nazivom „Predstavlјanje i diskusija o Nacrtu zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi“, koji će se u organizaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave održati 8. maja 2017. godine u Nišu, 10. maja 2017. godine u Novom Sadu i 11. i 12. maja 2017. godine u Beogradu.

Pozivaju se učesnici da uzmu učešće u javnoj raspravi, u okviru koje mogu dostavlјati predloge, sugestije i komentare za unapređenje teksta Nacrta zakona o  Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi, na e-mail adresu: nacionalna.akademija@mduls.gov.rs ili poštom na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6. Predlozi, sugestije i komentari dostavlјaju se na obrascu koji se može preuzeti uz tekst Nacrta zakona, a dostavlјaju se u sadržaju navedenom u obrascu.

Prilozi:

20. april 2017.

POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Na predlog Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Odbor za pravni sistem i državne organe doneo je Zaklјučak 05 broj: 011-3608/2017-1 od 19. aprila 2017. godine, kojim se određuje sprovođenje javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave i utvrđuje Program javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave.

Javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

U postupku pripreme nacrta zakona o centralnoj instituciji za stručno usavršavanje u javnoj upravi, ministar državne uprave i lokalne samouprave osnovao je Posebnu radnu grupu za pripremu teksta nacrta tog zakona, koja je u okviru utvrđenog zadatka pripremila neophodna usklađivanja materijalnih elemenata stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama državne uprave sadržanih u odredbama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave sa organizacionom formom stručnog usavršavanja u javnoj upravi koja se utvrđuje Nacrtom zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi. U radu Posebne radne grupe, pored predstavnika Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave učestvovali su i predstavnici Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, Službe za upravlјanje kadrovima, Kancelarije za evropske integracije, Ministarstva finansija, Ministarstva pravde i Pravosudne akademije.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave u javnoj upravi sprovodi se od 24. aprila do 15. maja 2017. godine.

Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici državnih organa, organa autonomne pokrajine, organa jedinica lokalne samouprave i drugi imaoci javnih ovlašćenja, eminentni stručnjaci u ovoj oblasti, kao i ostali zainteresovani subjekti.

Tekst Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave  predstaviće se na okruglom stolu pod nazivom „Predstavlјanje i diskusija o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave“, koji će se u organizaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave održati 8. maja 2017. godine u Nišu, 10. maja 2017. godine u Novom Sadu i 11. i 12. maja 2017. godine u Beogradu.

Pozivaju se učesnici da uzmu učešće u javnoj raspravi, u okviru koje mogu dostavlјati predloge, sugestije i komentare za unapređenje teksta Nacrta zakona o  izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, na e-mail adresu: nacionalna.akademija@mduls.gov.rs ili poštom na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6.

Predlozi, sugestije i komentari dostavlјaju se na obrascu koji se može preuzeti uz tekst Nacrta zakona, a dostavlјaju se u sadržaju navedenom u obrascu.

Prilozi:

20. april 2017.

POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA

Na predlog Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Odbor za pravni sistem i državne organe doneo je Zaklјučak 05 broj: 011-3613/2017-1 od 19. aprila 2017. godine, kojim se određuje sprovođenje javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i utvrđuje Program javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima.

Javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

U postupku pripreme nacrta zakona o centralnoj instituciji za stručno usavršavanje u javnoj upravi, ministar državne uprave i lokalne samouprave osnovao je Posebnu radnu grupu za pripremu teksta nacrta tog zakona, koja je u okviru utvrđenog zadatka pripremila neophodna usklađivanja materijalnih elemenata stručnog usavršavanja državnih službenika sadržanih u odredbama Zakona o državnim službenicima sa organizacionom formom stručnog usavršavanja u javnoj upravi koja se utvrđuje Nacrtom zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi. U radu Posebne radne grupe, pored predstavnika Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave učestvovali su i predstavnici Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, Službe za upravlјanje kadrovima, Kancelarije za evropske integracije, Ministarstva finansija, Ministarstva pravde i Pravosudne akademije.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima u javnoj upravi sprovodi se od 24. aprila do 15. maja 2017. godine.

Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici državnih organa, eminentni stručnjaci u ovoj oblasti, kao i ostali zainteresovani subjekti.

Tekst Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima  predstaviće se na okruglom stolu pod nazivom „Predstavlјanje i diskusija o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima“, koji će se u organizaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave održati 8. maja 2017. godine u Nišu, 10. maja 2017. godine u Novom Sadu i 11. i 12. maja 2017. godine u Beogradu.

Pozivaju se učesnici da uzmu učešće u javnoj raspravi, u okviru koje mogu dostavlјati predloge, sugestije i komentare za unapređenje teksta Nacrta zakona o  izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, na e-mail adresu: nacionalna.akademija@mduls.gov.rs ili poštom na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6. Predlozi, sugestije i komentari dostavlјaju se na obrascu koji se može preuzeti uz tekst Nacrta zakona, a dostavlјaju se u sadržaju navedenom u obrascu.

Prilozi:

18. april 2017.

POZIV ZA OCD ZA UČEŠĆE U RADNOJ GRUPI ZA IZRADU AKCIONOG PLANA ZA PRIMENU STRATEGIJE REFORME JAVNE UPRAVE

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom pozivaju zainteresovane organizacije civilnog društva da kao članovi učestvuju u Radnoj grupi za izradu Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave za period 2018-2020. godine, s tim da je planirano ukupno 7 (sedam) predstavnika organizacija civilnog društva u Radnoj grupi.

Zainteresovane organizacije civilnog društva dužna su da svoje prijave dostave u elektronskom obliku na adresu: rolovic.tijana@civilnodrustvo.gov.rs i u zatvorenoj koverti, poštom ili ličnom dostavom na pisarnici na adresu:

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, Palata Srbija, Bulevar Mihajla Pupina broj 2, istočni ulaz;1070 Novi Beograd, sa napomenom: “Predlaganje kandidata za članove Radne grupe za izradu Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave za period 2018-2020. godine“. Rok za podnošenje prijava je petak, 28. april 2017. godine.

Eventualna pitanja oko postupka predlaganja članova Radne grupe, mogu se dostaviti elektronskim putem, na adresu rolovic.tijana@civilnodrustvo.gov.rs, odnosno na broj telefona +381 11 311 3895. Sve dodatne informacije možete saznati na linku https://goo.gl/n5ayFT.

24. mart 2017.

KONTAKT TELEFONI ZA PROVERU UPISA U IZVODIMA IZ JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavlјuje spisak kontakt telefona preko kojih građani, u nedelјu 2. aprila u periodu od 7 do 20 časova, mogu dobiti informacije o upisima u izvodima iz Jedinstvenog biračkog spiska:

011 / 2641-497
011 / 2686-808
011 / 2641-498
011 / 2685-310
011 / 2641-495

9. mart 2017.

OBAVEŠTENјE – „STOP BIROKRATIJI“

Vlada Republike Srbije usvojila je Plan prioritetnih aktivnosti za smanjenje administrativnih tereta u Republici Srbiji 2016–2018, pod nazivom „Stop birokratiji“.

Ovim dokumentom Republika Srbija kreće putem Evropske unije u pravcu sistematskog zalaganja za smanjenje administrativnih tereta u korist građana, kojima će to olakšati život, i privrede, koja time može postati konkurentnija, kao i uspostavlјanje mehanizma prikuplјanja predloga za pojednostavlјenja, kojima će se ovaj dokument stalno unapređivati.

Tekst dokumenta možete preuzeti ispod.

Plan prioritetnih aktivnosti za smanjenje administrativnih tereta u Republici Srbiji 2016–2018

8. mart 2017.

JAVNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE POLOŽAJA

Služba za upravlјanje kadrovima Vlade Republike Srbije oglašava javni konkurs za popunjavanje položaja u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave za položaj „ Pomoćnik ministra- rukovodilac Sektora za evropske integracije i međunarodnu saradnju u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave – položaj u trećoj grupi” .

Rok za podnošenje prijave na konkurs je 8 dana. Rok počinje da teče narednog dana od dana kada je konkurs oglašen u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošlјavanje.

Tekst oglasa možete preuzeti OVDE.

2. mart 2017.

O B A V E Š T E Nј E ZA UPIS U BIRAČKI SPISAK PODATKA O TOME DA ĆE BIRAČ GLASATI U INOSTRANSTVU

Obaveštavaju se birači koji imaju boravište u inostranstvu da preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije, najkasnije pet dana pre dana zaklјučenja jedinstvenog biračkog spiska (11. marta 2017. godine), mogu podneti zahtev da se u jedinstveni birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima za predsednika Republike glasati u inostranstvu.

Zahtev za upis u jedinstveni birački spisak podatka o tome da će birač glasati u inostranstvu obavezno mora da sadrži sledeće podatke: ime, prezime i ime jednog roditelјa birača; jedinstveni matični broj birača; opštinu, odnosno grad i adresu prebivališta birača u zemlјi, kao i podatke o opštini, odnosno gradu i adresi boravišta u inostranstvu prema kojoj će birač glasati na predstojećim izborima.

Diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Srbije kome je podnet zahtev za upis u jedinstveni birački spisak podatka o tome da će birač glasati u inostranstvu dostavlјa zahtev nadležnoj opštinskoj, odnosno gradskoj upravi po mestu prebivališta birača u zemlјi.

Po donošenju rešenja da će birač na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u inostranstvu i upisu tog podatka u jedinstveni birački spisak, birač se ne upisuje u izvod iz jedinstvenog biračkog spiska po mestu prebivališta u zemlјi, odnosno upisuje se u izvod iz jedinstvenog biračkog spiska prema mestu boravišta u inostranstvu.

Ukazuje se da se podatak o tome da će birač glasati u inostranstvu može upisati u jedinstveni birački spisak samo za lice koje je već upisano u jedinstveni birački spisak. U slučaju da lice koje ima biračko pravo nije upisano u jedinstveni birački spisak za odlučivanje po zahtevu za upis podatka o tome da će birač glasati u inostranstvu, neophodno je prethodno sprovesti postupak upisa u jedinstveni birački spisak. Zahtev za upis u jedinstveni birački spisak, istovremeno sa zahtevom za upis podatka da će birač glasati u inostranstvu, podnosi se diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije koje oba zahteva dostavlјa nadležnoj opštinskoj, odnosno gradskoj upravi prema poslednjem prebivalištu podnosioca zahteva pre odlaska u inostranstvo, odnosno poslednjem prebivalištu jednog od njegovih roditelјa.

Takođe, obaveštavaju se birači koji imaju boravište u inostranstvu da mogu preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije podneti opštinskoj, odnosno gradskoj upravi po mestu njihovog prebivališta u zemlјi zahtev za davanje obaveštenja o podacima koji su o njima upisani u jedinstveni birački spisak.

Uvid u jedinstveni birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave – www.mduls.gov.rs, unošenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju građana.

1. februar 2017.

JAVNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE POLOŽAJA

Služba za upravlјanje kadrovima Vlade Republike Srbije oglašava javni konkurs za popunjavanje položaja u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave za položaj „ Pomoćnik ministra- rukovodilac Sektora za lјudska i manjinska prava i slobode i registre u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave – položaj u trećoj grupi» .

Rok za podnošenje prijave na konkurs je 8 dana. Rok počinje da teče narednog dana od dana kada je konkurs oglašen u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošlјavanje.

Tekst oglasa možete preuzeti  OVDE.

30. januar 2017.

OPŠTI PROGRAMI STRUČNOG USAVRŠAVANjA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

U skladu sa odredbama Zakona o državnim službenicima i Uredbe o stručnom usavršavanju državnih službenika, Ministarka državne uprave i lokalne samouprava donela je Pravilnik o utvrđivanju programa opšteg stručnog usavršavanja državnih službenika iz organa državne uprave i službi Vlade. Pravilnik je objavlјen u  “Službenom glasniku RS”, broj 6/17.”, a zajedno sa prilozima koji su njegov sastavni deo se može preuzeti ispod.

 • Pravilnik o utvrđivanju programa opšteg stručnog usavršavanja državnih službenika iz organa državne uprave i službi Vlade
 • Uvodni program opšteg osposoblјavanja za polaganje državnog stručnog ispita pripravnika i novozaposlenih
 • Program opšteg kontinuiranog stručnog usavršavanja državnih službenika
 • Program opšteg stručnog usavršavanja rukovodilaca
 • Program opšteg stručnog usavršavanja naprednih veština obučavanja i upravlјanja ličnim razvojem i razvojem zaposlenih

Pogledajte arhivu

 Vrh strane
 Uzmi račun i pobedi! Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Upravljanje promenama