MENI

Naslovna » Aktivnosti » Obaveštenja

Obaveštenja

14. januar 2019.

Projekat „Ažuriranje adresnog registra“ - Smernice za izradu predloga odluke za dobijanje prethodne saglasnosti nadležnog organa na predlog odluke o nazivima ulica i drugih delova naseljenih mesta

Ministarstvo državne uprave i lokalne smaouprave je u cilju efikasne realizacije projekta Vlade Republike Srbije „Ažuriranje adresnog registra“ pripremilo za lokalne samouprave Smernice za izradu predloga odluke za dobijanje prethodne saglasnosti nadležnog organa na predlog odluke o nazivima ulica i drugih delova naseljenih mesta.

Smernice sadrže celokupnu proceduru u vezi sa dobijanjem saglasnosti, kao i sve nepohodne podatke koje bi trebalo da sadrži predlog odluke radi dobijanje prethodne saglasnosti nadležnog organa o nazivima ulica i drugih delova naseljenih mesta. Smernice sadrže i uputstvu šta bi trebalo da sadrži obrazloženja predloga odluke i koja akta je uz ovaj predlog potrebno dostaviti.

Adresni registar sadrži podatke o nazivima ulica i kućnim brojevima i jedan je od ključnih državnih registara pored Centralnog registra stanovništva, Registra privrednih društava i registra nepokretnosti. Nakon realizacije ovog velikog projekta Vlade Srbije i ažuriranja podataka u registru na celoj teritoriji, postojaće jedinstven registar koji će svi organi biti u obavezi da koriste i koji će se centralizovano voditi.

Pogledajte - Smernice za izradu predloga odluke za dobijanje prethodne saglasnosti nadležnog organa na predlog odluke o nazivima ulica i drugih delova naseljenih mesta

26. decembar 2018.

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 - ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07, 67/07 - ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 i 95/18) člana 17. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, br. 41/07-prečišćen tekst i 109/09) i Zaključaka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj: 112-7159/2018 od 27. jula 2018. godine, oglašava javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave

1. Radno mesto za poslove pripreme kataloga i vrednovanje radnih mesta u javnom sektoru, Grupa za katalogizaciju i vrednovanje radnih mesta u javnom sektoru, Odsek za sistem plata i katalogizaciju i vrednovanje radnih mesta u javnom sektoru, Sektor za upravljanje ljudskim resursima, zvanje savetnik – 2 izvršioca:

2. Radno mesto za koordinaciju promena u sistemu lokalne samouprave, Grupa za upravljanje promenama u sistemu lokalne samouprave, Sektor za sistem lokalne samouprave, zvanje savetnik – 1 izvršilac.

21. decembar 2018.

Održana sednica savet za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave - sumirani rezultati rada u 2018. Godini

Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave održao je danas osamnaestu sednicu u ovoj godini na kojoj su, pored ostalog, sumirani ostvareni rezultati u 2018. godini, koji se mogu oceniti značajnim za ukupno unapređenje izgradnje kapaciteta i stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave.

Najvažnija aktivnost odnosila se na pripremu Predloga sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja u jedinicama lokalne samouprave za 2019. godinu. Ovaj program sadrži 16 oblasti stručnog usavršavanja i 77 tematskih celina, a od njegove realizacije očekuju se pozitivni efekti u podizanju nivoa znanja i veština zaposlenih u organima jedinica lokalne samouprave budući da obuhvata teme iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave koje su značajne ili odlikuju većinu organa na ovom nivou vlasti.

Takođe, Savet je na predlog Nacionalne akademije za javnu upravu, razmatrao Predlog opšteg programa obuke u jedinicama lokalne samouprave za 2019. godinu, u delu koji se odnosi na Uvodni program obuke i Opšti program kontinuiranog stručnog usavršavanja i Predlog programa obuke za rukovodioce u jedinicama lokalne samouprave za 2019. godinu i u načelu dao mišljenje bez primedaba, sa predlozima za razmatranje pojedinačnih pitanja u vezi sa sadržinom ovih programa radi njihovog unapređenja.

U skladu sa zakonskim ovlašćenjima, Savet je okončao sve postupke koji se odnose na davanje mišljenja o zahtevima za akreditaciju realizatora programa stručnog usavršavanja u jedinicama loklane samouprave podnetim u skladu sa Javnim pozivom koji je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavilo u 2017. godini. Na osnovu 421 mišljenja Saveta ministar državne uprave i lokalne samouprave doneo je odgovarajuća rešenja o akreditaciji fizičkih i pravnih lica za realizatore programa stručnog usavršavanja u jedinicama lokalne samouprave.

Zatim, Savet je dao 30 mišljenja na predloge posebnih programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, između ostlalih i na predloge posebnih programa stručnog usavršavanja zaposlenih u opštinskim upravama opština Lučani, Vrnjačka Banja, Dimitrovgrad, Plandište, Vladimirci, Opovo, Medveđa, Gornji Milanovac, Temerin, Bečej, Babušnica, Bujanovac, Šid i Surdulica, gradskim upravama gradova Niš, Pirot, Beograd, Zrenjanin, Pančevo, Smederevo, Vranje i Zaječar i upravama gradskih opština Zemun, Lazarevac, Obrenovac, Stari grad, Vračar i Niška Banja.

Podršku Savetu i stručnim i administrativnim poslovima obavljalo je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave – Sektor za stručno usavršavanje.

21. decembar 2018.

Objavljen javni poziv za akreditaciju realizatora programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi

Nacionalna akademija za javnu upravu je dana 21. decembra 2018. godine objavila javni poziv za akreditaciju realizatora programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi.

Na javni poziv mogu sa javiti kandidati (fizička lica) koji ispunjavaju uslove za selekciju realizatora koji su navedeni u pozivu.

Prijave na javni poziv se podnose u elektronskom obliku putem Portala eUprave na linku: https://www.euprava.gov.rs/eusluge/opis_usluge?generatedServiceId=4535&title=Javni-poziv-za-akreditaciju-realizatora-programa-stru%C4%8Dnog-usavr%C5%A1avan%D1%98a-u-javnoj-upravi

Rok za prijavu na javni poziv je 30 dana od dana objavljivanja na internet prezentaciji Nacionalne akademije.

Javni poziv za akreditaciju sprovodilaca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi i potvrđivanje statusa akreditovanog sprovodioca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi za akreditovane visokoškolske ustanove ili naučnoistraživačke organizacije, odnosno javno priznate organizatore aktivnosti obrazovanja odraslih će biti raspisan tokom godine.

20. decembar 2018.

Analitički servis jedinica lokalne samouprave

 Analitički servis jedinica lokalne samouprave

Republički sekretarijat za javne politike je na svom sajtu omogućio pristup Analitičkom servisu jedinica lokalne samouprave (JLS), koji je deo Informacionog sistema JLS.

Analitički servis JLS treba da omogući donošenje budućih javnih politika i zakonske regulative vezane za JLS utemeljenih na objektivnim činjenicama i utvrđenom stanju, efikasnije korišćenje resursa na nivou JLS, međusobno poređenje JLS, pružanje transparentnih informacija građanima i privredi o radu JLS, kao i da doprinese boljoj pripremi budžeta, analizi i proceni efekata.

Jedinstveni Informacioni sistem JLS, kao rezultat zajedničkih aktivnosti Republičkog sekretarijata za javne politike, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Stalne konferencije opština i gradova, biće razvijen kroz projekat „Podrška sprovođenju Akcionog plana Strategije reforme javne uprave - reforma lokalne samouprave 2016-2019“, koji finansijski podržava Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC). Pored Analitičkog servisa, Informacioni sistem JLS će obuhvatiti i prikaz poslova i nadležnosti JLS, modele organizacionih struktura JLS zasnovanih na funkcionalnoj analizi JLS, modele administrativnih procedura JLS i analizu najboljih mehanizama za uspostavljanje međuopštinske saradnje.

Na strani sajta Analitički servis JLS rsjp.gov.rs/jls-baza/ možete pretraživati i preuzimati podatke o JLS, na osnovu ponuđenih parametara. Detaljne informacije o korišćenju analitičkog servisa JLS dostupne su na linkovima „Korisničko uputstvo“ i „Metodološke napomene“.

19. decembar 2018.

Javni poziv za angažovanje lica po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova u Upravnom inspektoratu

U skladu sa usvojenim Planom integriteta Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Direktivom o angažovanju lica za obavljanje privremenih i povremenih poslova broj: 112-01-1464/2017-02 od 30. avgusta 2017. godine i Direktivom o izmenama i dopunama Direktive o angažovanju lica za obavljanje privremenih i povremenih poslova broj: 112-01-1464/2017-02 od 6. septembra 2018. godine, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave - Upravni inspektorat objavljuje javni poziv za angažovanje lica po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova, za poslove navedene u referentnoj listi poslova, koja je sastavni deo ovog javnog poziva.

Tokom 2019. godine Upravni inspektorat u skladu sa organizacijom rada i peridičnim potrebama ažurira referentnu listu poslova i vodi/ažurira referentnu listu lica koja ispunjavaju uslove za angažovanje.

Javni poziv otvoren je tokom kalendarske 2019. godine.

 

Preuzmite Javni poziv

Preuzmite Listu referentnih poslova

Preuzmite Prijavu po javnom pozivu

13. decembar 2018.

Kontakt telefoni za proveru upisa u izvodima iz Jedinstvenog biračkog spiska

Spisak kontakt telefona Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave preko kojih građani, u nedelju 16. decembra u periodu od 7 do 20 časova povodom održavanja lokalnih izbora za izbor odbornika skupština opština Kladovo, Doljevac, Kula i Lučani, mogu dobiti informacije o upisima u izvodima iz Jedinstvenog biračkog spiska:


011 / 2641-497
011 / 2686-808

12. decembar 2018.

Javni poziv za angažovanje lica po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova

U skladu sa usvojenim Planom integriteta Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Direktivom o angažovanju lica za obavljanje privremenih i povremenih poslova broj: 112-01-1464/2017-02 od 30. avgusta 2017. godine i Direktivom o izmenama i dopunama Direktive o angažovanju lica za obavljanje privremenih i povremenih poslova broj: 112-01-1464/2017-02 od 6. septembra 2018. godine, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavljuje javni poziv za angažovanje lica po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova, za poslove navedene u referentoj listi poslova, koja je sastavni deo ovog javnog poziva.

Tokom 2019. godine Ministarstvo u skladu sa organizacijom rada i peridičnim potrebama ažurira referentnu listu poslova i vodi/ažurira referentnu listu lica koja ispunjavaju uslove za angažovanje.

Javni poziv otvoren je tokom kalendarske 2019. godine.

Preuzmite: Javni poziv

Preuzmite: Prijavu po javnom pozivu

Preuzmite: Referntna lista poslova

11. decembar 2018.

Javni poziv za učešće u Nacionalnom godišnjem takmičenju za izbor najbolje prakse u primeni principa dobre uprave na lokalnom nivou u 2018. godini

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije (SKGO) upućuju javni poziv za izbor najbolje prakse u oblasti primene principa dobre uprave na lokalnom nivou namenjen gradovima, opštinama i gradskim opštinama koji su u 2018. godini najviše doprineli razvoju i primeni principa dobre uprave na svojoj teritoriji.

Javni poziv upućuje se u skladu sa aktivnostima predviđenim Projektom „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“, koji sprovode Ministarstvo i SKGO u okviru Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“ (Program Swiss PRO), koji podržava Vlada Švajcarske, a implementira Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS). Na ovaj način, Ministarstvo, SKGO i UNOPS - Program Swiss PRO, žele da kroz promociju najboljih praksi i predstavljanje ostvarenih rezultata na lokalnom nivou, promovišu dalji razvoj principa dobre uprave u radu lokalnih vlasti.

Ukupna sredstva koja će biti dodeljena lokalnim samoupravama sa najboljom praksom u primeni principa dobre uprave, po ovom javnom pozivu iznose 12.000,00 USD. Pobednici u svakoj od četiri oblasti će steći pravo na finansijsku nagradu u iznosu od 3.000,00 USD.

Predviđena nagrada predstavlja vid finansijske podrške za unapređenje dobre uprave, odnosno sprovođenje aktivnosti ili pribavljanje dobara i usluga predloženih od strane dobitnika nagrada, koje podležu prethodnom odobrenju konkursne komisije. Iznos i namena finansijskih sredstava će se definisati ugovorom između dobitnika nagrade i SKGO kao sprovodioca projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“, u okviru kojeg je uspostavljen nagradni fond.

 

Pogledajte Javni poziv za učešće u Nacionalnom godišnjem takmičenju za izbor najbolje prakse u primeni principa dobre uprave na lokalnom nivou u 2018. godini

Preuzmite Prijavni formular

06. decembar 2018.

PRIPREMLjENO UPUTSTVO O JEDINSTVENOM BIRAČKOM SPISKU

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavilo je Uputstvo o izmenama i dopunama Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku.

Uputstvom je bliže uređeno pitanje razmene podataka između Registra matičnih knjiga i jedinstvenog biračkog spiska, a pored toga, ovim podzakonskim aktom je unapređeno i ostvarivanje prava građana za glasanje u inostranstvu.


Preuzmite:
Uputstvo o izmenama i dopunama Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni glasnik RS“br. 15/12 i 88/18)

06. decembar 2018.

PRIPREMLjENO UPUTSTVO O VOĐENjU MATIČNIH KNjIGA

U cilju pune primene Zakona o matičnim knjigama Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pripremilo je  Uputstvo o vođenju matičnih knjiga i obrascima matičnih knjiga.
Uputstvo o vođenju matičnih knjiga i obrascima matičnih knjiga namenjeno je matičarima, a njime se detaljnije propisuje način vođenja matičnih knjiga, kriterijumi za određivanje matičnih područja, čuvanje matičnih knjiga i spisa.
Uputstvo sadrži i pravila o načinu vršenja uvida u matične knjige i spise, obnavljanja uništenih ili nestalih matičnih knjiga,  izdavanja izvoda iz matičnih knjiga i uverenja o činjenicama i podacima upisanim u matične knjige, vođenju evidencije o izdatim izvodima iz matičnih knjiga i uverenjima o činjenicama i podacima upisanim u matične knjige,  kao i načinu upisa podatka o nacionalnoj pripadnosti i promeni pola.
Pored toga, radi unapređenja jedinstvenog biračkog spiska i tačnosti i ažurnosti podataka koji se u njemu vode, Ministarstvo je izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama predvidelo i  elektronsku razmenu podataka između Registra matičnih knjiga i jedinstvenog biračkog spiska,  pre svega podataka koji se odnose na činjenicu smrti, kao i drugih relevantnih podatka.


Preuzmite:
Uputstvo o vođenju matičnih knjiga i obrascima matičnih knjiga („Službeni glasnik RS“br. 93/18) - objavljeno 30.11.2018. godine

05. decembar 2018.

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) člana 17. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, br. 41/07-prečišćen tekst i 109/09) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj: 112-10259/2018 od 29. oktobra 2018. godine, oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG
RADNOG 
MESTA U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

I Organ u kome se radno mesto popunjava:
Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd,  Birčaninova broj 6
II Radno mesto koje se popunjava:  

1. Radno mesto za poslove javnih nabavki, u zvanju samostalni savetnik, Odeljenje za pravne, kadrovske i poslove javnih nabavki, Sekretarijat Ministarstva – 1 izvršilac.

29. novembar 2018.

JAVNI POZIV
za učešće u finalnim konsultacijama povodom izrade
Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period 2018 – 2020. godine

 

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom i Građanskim inicijativama ispred konzorcijuma organizacija civilnog društva koje su dobile podršku od Trust Fond-a Partnerstva za otvorenu upravu, pozivaju zainteresovanu javnost da učestvuje u finalnim konsultacijama povodom izrade Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period 2018 – 2020. godine, koje će se održati u periodu od 28. novembra do 12. decembra 2018. godine.

U dosadašnjem toku procesa izrade Akcionog plana održana su tri konsultativna sastanka sa zainteresovanom javnošću, u aprilu u Beogradu, i u oktobru u Nišu i Šapcu, na kojima su učesnici iznosili predloge obaveza koje treba uvrstiti u novi Akcioni plan i diskutovali o obavezama koje su predložili nadležni organi državne uprave, jedinice lokalne samouprave i organizacije civilnog društva okupljeni u Posebnu međuministarsku radnu grupu.

U skladu sa obavezama koje proizilaze iz učešća Republike Srbije u inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu, kao i radi obezbeđivanja što šireg konsultativnog procesa i uključivanja svih zainteresovanih strana, organizatori pozivaju organizacije civilnog društva, jedinice lokalne samouprave, predstavnike privatnog sektora i građane da učestvuju na finalnim konsultativnim sastancima koji će se održati po sledećem rasporedu:

 • 4. decembar 2018. godine, Beograd, Kuća ljudskih prava i demokratije, Kneza Miloša br. 4, 10,00 – 14,00 časova
 • 7. decembar 2018. godine, Hovi Sad, Kulturni centar Novog Sada, Katolička porta br. 5, 10,00 – 14,00 časova
 • 11. decembar 2018. godine, Kragujevac, sala 105. Gradske uprave, Trg slobode br.3, 10,00 – 14,00 časova

Prijave za učešće potrebno je poslati na e-mail adresu ivanat@gradjanske.org , najkasnije dan pre održavanja konsultativnih sastanaka.

Komentari, sugestije i predlozi na pripremljeni Nacrt akcionog plana mogu se tokom trajanja javnih konsultacija dostaviti i na propisanom obrascu, na adresu dragana.brajovic@mduls.gov.rs.

Partnerstvo za otvorenu upravu predstavlja multilateralnu globalnu inicijativu koja je pokrenuta 2011. godine u cilju obezbeđivanja podrške zemljama učesnicama u izgradnji otvorene, transparentne i odgovorne uprave, orijentisane prema građanima. Republika Srbija pristupila je inicijativi 2012. godine, od kada su implementirana dva akciona plana, dok se usvajanje trećeg akcionog plana, koji je predmet konsultacija, očekuje do kraja tekuće godine.

Više informacija o sprovođenju inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji i aktuelnom procesu izrade novog akcionog plana možete naći na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, koje koordinira učešće u ovoj inicijativi.

NAPOMENA: Učesnicima konsultativnog sastanka obezbeđena je refundacija putnih troškova u visini cene povratne autobuske karte, pri čemu je potrebno priložiti autobusku kartu ili potvdu o visini cene karte.

U nastavku možete preuzeti:

Nacrt akcionog plana za period 2018 – 2020. godine

Obrazac za dostavljanje komentara

23. novembar 2018.

SPISAK KONSTITUTIVNIH SEDNICA NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANjINA

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić u skladu sa članom 109a Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 20/14-US, 55/14 i 47/18), doneo je odluke o sazivanju konstitutivnih sednica nacionalnih saveta.

U nastavku podaci o datumu, vremenu i mestu održavanja konstitutivnih sednica.

Spisak konstitutivnih sednica

13. novembar 2018.

FINALNE KONSULTACIJE O AKCIONOM PLANAU ZA SPROVOĐENjE INICIJATIVE PARTNERSTVO ZA OTVORENU UPRAVU U REPUBLICI SRBIJI OD 2018. DO 2020. GODINE

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa nadležnim organima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i organizacijama civilnog društva okupljenim u Posebnu međuministarsku radnu grupu, pripremilo je radnu verziju Nacrta akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2018. do 2020. godine.

U dosadašnjem toku procesa izrade Akcionog plana održana su tri konsultativna sastanka sa zainteresovanom javnošću, u aprilu u Beogradu i u oktobru u Nišu i Šapcu, na kojima su učesnici iznosili predloge obaveza koje treba uvrstiti u novi Akcioni plan i diskutovali o obavezama koje su predložili članovi Posebne međuministarske radne grupe.

U skladu sa obavezama koje proizilaze iz učešća Republike Srbije u inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu, kao i radi obezbeđivanja što šireg konsultativnog procesa i uključivanja svih zainteresovanih stana, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom najavljuju finalne konsultacije u procesu izrade ovog dokumenta koje će biti sprovedene u periodu od 27. novembra do 11. decembra 2018. godine.

U cilju blagovremene pripreme za učešće u konsultacijama u nastavku možete preuzeti i upoznati se sa pripremljenom radnom verzijom Nacrta akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2018. do 2020. godine.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom će, u skladu sa navedenim rokovima, objaviti javni poziv za učešće u konsultacijama sa detaljnim informacijama o vremenu i mestu održavanja konsultativnih sastanaka i drugim načinima za dostavljanje komentara.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Dragani Brajović iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave na e-mail adresu dragana.brajovic@mduls.gov.rs ili putem telefona na 011/26-46-964, odnosno Rodić Danilu iz Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom na e-mail danilo.rodic@civilnodrustvo.gov.rs ili putem telefona na broj 011/311-38-59.

 

Nacrt

8. novembar 2018.

POZIV ZA UČEŠĆE NA OKRUGLOM STOLU NA TEMU „TRANSPARENTNO FINANSIRANjE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJA REALIZUJU UDRUŽENjA“

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i Stalnom konferencijom gradova i opština poziva zainteresovane predstavnike/ce državnih organa, jedinica lokalne samouprave i organizacija civilnog društva da prisustvuju 19. novembra 2018. godine, okruglom stolu na temu „Transparentno finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja“, koji će se održati u Palati Srbija (sala Beograd), Bulevar Mihajla Pupina 2, Beograd , sa početkom u 10.00 časova.

Cilj skupa je predstavljanje Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja (Službeni glasnik RS, broj 16/2018).

Prijavu učešća na skupu potrebno je dostaviti najkasnije do 16.11.2018. godine na e-mail: prava.slobode.registri@mduls.gov.rs

Napomena: Organizatori nisu u mogućnosti da nadoknade troškove prevoza učesnicima  koji nisu iz mesta u kom se održava okrugli sto.

Pogledajte Program Okruglog stola

5. novembar 2018.

U TOKU JE PRIJAVLjIVANjE ZA UPIS NA MASTER PROGRAM IZ OBLASTI FINANSIJSKOG MENADžMENTA, RAČUNOVODSTVA I FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOJ UPRAVI - FINAC

Pozivaju se kandidati za upis na master studije FEFA na studijskom programu Ekonomija, koji su zaposleni sa punim radnim vremenom u organima javne uprave Republike Srbije, da se prijave za stipendije koje omogućuju besplatno studiranje* na FEFA. Sredstva za finansiranje zaposlenih u javnoj upravi obezbeđena su kroz Erasmus+ program FINAC (FINancial management, Accounting and Controlling) koji finansira Evropska unija.

Poziv i više informacija o načinu za prijavu možete videti http://www.fefa.edu.rs/konkurs-za-stipendije-za-zaposlene-u-javnoj-upravi/.

Projekat jačanja kapacita javne uprave razvojem kurikuluma iz oblasti finansijskog menadžmenta, računovodstva i finansijske kontrole/FINAC je finansiran u okviru Erasmus+ programa Evropske unije i započeo je sa realizacijom  krajem 2016. godine i trajaće do novembra 2019. godine.

U skopu realizacije Projekta Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije u saradnji sa Službom za upravljanje kadrovima i Nacionalnom akademijom za javnu upravu sprovelo je aktivnosti koje se odnose na  proces  predselekcije državnih službenika i zaposlenih u jedinicama lokalnih samouprava koji će imati priliku da nakon uspešno položenog prijemnog ispita pohađaju besplatno master programe u oblasti upravljanja javnim finansijama koji su akreditovani u sklopu realizacije projekta. U skladu sa Projektom oko 110 službenika (sa centralnog i lokalnog nivoa) imaće mogućnost da sledeće školske godine pohađa master studije besplatno na Fakultetu organizacionih nauka - Unvierziteta u Beogradu, Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju – Metropoliten univerziteta u Beogradu, Ekonomskog fakulteta -Univerziteta u Kragujevcu i Univerzitetu u Novom Pazaru.

2. novembar 2018.

VAŽNO OBAVEŠTENjE!

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će u nedelju 04. novembra 2018. Godine, povodom održavanja izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina, organizovati dežurstvo.

Spisak kontakt telefona Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave preko kojih građani, u nedelju 04. Novembra, u periodu od 7 do 20 časova, , mogu dobiti informacije o upisima u izvodima iz posebnog biračkog spiska:

011 / 2641-497
011 / 2686-808
011 / 2685-310
011 / 2641-495

2. novembar 2018.

IZVEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INSPEKCIJSKOM NADZORU

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave sprovelo je u periodu od 28. septembra do 17. oktobra 2018. godine javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru.

Program javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru, sa nacrtom ovog zakona i prilozima utvrđenim Poslovnikom Vlade, objavljeni su na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, portalu e-uprava i Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor sa pozivom svim zainteresovanim stranama da u toku trajanja javne rasprave dostave svoje komentare, predloge i sugestije za unapređenje teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru, na elektronsku adresu: dobrauprava@mduls.gov.rs ili putem pošte na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6.

Tokom javne rasprave održan je okrugli sto pod nazivom „Nova rešenja za unapređenje Zakona o inspekcijskom nadzoru“, 16. oktobra 2018. oktobra u Beogradu, na kome je nova rešenja iz Nacrta zakona predstavio ministar državne uprave i lokalne samouprave, podržao Ambasador Norveške a prezentaciju održala pomoćnica ministra, Sektor za razvoj dobre uprave, uz prisustvo medija.

Učesnici u javnoj raspravi bili su predstavnici državnih organa, republičkih inspekcija i inspekcija jedinica lokalne samouprave, stručna udruženja, udruženja građana, nevladine organizacije i pojedinci. Komentari, predlozi i sugestije koji su u toku trajanja javne rasprave dostavljeni Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave uzeti su u razmatranje, kako bi predlozi koji su u duhu koncepta na kome se zakon zasniva i usmereni na poboljšanje predloženog teksta, bili prihvaćeni i uneti u tekst Nacrta zakona.

Po okončanju javne rasprave Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave sačinilo je Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru koji možete preuzeti OVDE.

31. oktobar 2018.

POČETAK RADA NA DOKUMENTU JAVNE POLITIKE - PROGRAMU RAZVOJA ELEKTRONSKE UPRAVE 2019-2021

U skladu sa članom 10. Zakona o Ministarstvima („Službeni glasnik RS“, broj 44/2014, 14/2015, 54/2015, 96/2015 – dr. zakon i 62/2017) i članom 32. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 30/2018) Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavljuje otpočinjanje rada na izradi Programa razvoja elektronske uprave 2019-2021 (u daljem tekstu: Program).

Imajući u vidu da je reforma javne uprave trajan proces, koji obuhvata više reformskih oblasti odnosno posebnih ciljeva, od kojih najznačajnije mesto zauzima razvoj elektronske uprave, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave donelo je odluku da otpočne rad na izradi strateškog dokumenta koji će u periodu 2019-2021 godine obezbediti efikasnu koordinaciju i upravljanje projektima i previđenim merama u oblasti razvoja elektronske uprave, sve u cilju unapređenja kvaliteta javnih usluga u Republici Srbiji.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će u saradnji sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Koordinacionim savetom za elektronsku upravu i finansijsku pomoć stranih donatora (IPA PAR i UNDP-a) realizovati sve aktivnosti u vezi pripreme ovog strateškog dokumenta.

Aktivnosti na izradi Programa biće u skladu sa Zakonom o planskom sistemu i Operativnim planom koji je usvojen na Drugoj sednici Koordinacionog saveta za elektronsku upravu, a koji predviđa širok spektar konsultativnih aktivnosti prilikom izrade Programa kako bi javnost, privreda i građani, bili ukuljučeni u određivanje pririteta i strateškog usmerenja razvoja elektronske uprave u Republici Srbiji.

Okupljanjem i uključivanjem svih zainteresvanih strana u izradu Programa Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave još jednom želi da istakne važnost razvoja elektronske uprave za celo društvo i omogući najdinamičnijim sektorima, akademskoj zajednici i privredi da svojim znanjem i iskustvom doprinesu razvoju elektronskih usluga za građane i privredu.

31. oktobar 2018.

ZAVRŠENA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O CENTRALNOM REGISTRU STANOVNIŠTVA

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave sprovelo je u periodu od 8. do 27. oktobra 2018. godine javnu raspravu o Nacrtu zakona o centralnom registru stanovništva.

Program javne rasprave o Nacrtu zakona o Centralnom registru stanovništva, sa nacrtom ovog zakona i prilozima utvrđenim Poslovnikom Vlade, objavljeni su na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave sa pozivom svim zainteresovanim stranama da u toku trajanja javne rasprave dostave svoje komentare, predloge i sugestije za unapređenje teksta Nacrta zakona o Centralnom registru stanovništva na elektronsku adresu: maticneknjigeiregistri@mduls.gov.rs ili putem pošte na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6. Istovremeno, nacrt navedenog zakona, sa prilozima i pozivom za dostavljanje komentara, predloga i sugestija objavljen je i na Portalu eUprave.

U okviru sprovođenja javne rasprave tekst Nacrta zakona predstavljen je na okruglom stolu pod nazivom „Predstavljanje Nacrta zakona o Centralnom registru stanovništva“, koje je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave organizovalo 16. oktobra 2018. godine u Beogradu.

Učesnici u javnoj raspravi bili su predstavnici državnih organa, organa državne uprave, jedinica lokalne samouprave, stručne javnosti, nevladinog sektora, kao i ostali zainteresovani subjekti.

Komentari, predlozi i sugestije koji su u toku trajanja javne rasprave dostavljeni Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave uzeti su u razmatranje, kako bi svi oni koji su u duhu koncepta na kome se zakon zasniva i usmereni na poboljšanje predloženog teksta, bili prihvaćeni i uneti u tekst Nacrta zakona.

Po okončanju javne rasprave Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave sačinilo je Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu o Centralnom registru stanovništva koji možete preuzeti OVDE .

25. oktobar 2018.

SLUŽBENE EVIDENCIJE U OBLASTI STRUČNOG USAVRŠAVANjA U JLS PREDATE NACIONALNOJ AKADEMIJI

 Službene evidencije u oblasti stručnog usavršavanja u JLS predate Nacionalnoj akademiji

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obaveštava jedinice lokalne samouprave koje sprovode posebne porograme stručnog usavršavanja u jedinicama lokalne samouprave da je, u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave, Nacionalnoj akademiji za javnu upravu predata Službena evidencija izdatih akreditacija za realizatora programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave.

Na taj način Nacionalnoj akademiji za javnu upravu omogućeno je vršenje nadležnosti u oblasti selekcije i akreditacije realizatora i sprovodioca programa stručnog usavršavanja u jedinicama lokalne samouprave.

Sastavni deo Službene evidencije izdatih akreditacija za realizatora programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave jesu:

 1. Evidencija izdatih akreditacija fizičkim licima za realizatore programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave (u koju je upisano ukupno 302 lica),
 2. Evidencija o akreditovanim fizičkim licima, u svojstvu preduzetnika za realizatore programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave (u koju je upisano ukupno 4 lica);
 3. Evidencija o akreditovanim pravnim licima za realizatore programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave (u koju je upisano ukupno 48 lica).

 

Bliže informacije u vezi sa ovom službenom evidencijom dostupne su jedinicama lokalne samouprave na sajtu Nacionalne akademije za javnu upravu – napa.gov.rs.

Istovremeno, Nacionalnoj akademiji za javnu upravu predati su predmeti i arhiva za vršenje nadležnosti u poslovima stručnog usavršavanja zaposlenihu jedinicama lokalne samouprave, kao i:

 1. Službena evidencija odobrenih posebnih programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave;
 2. Službena evidencija realizovanih programa opšteg stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave u 2017. godini;
 3. Službena evidencija o učesnicima u programima opšteg stručnog usavršavanja u jedinicama lokalne samouprave realizovanim u 2017. godini.

24. oktobar 2018.

Javni poziv za davanje komenatara na Konačni izveštaj – samoprocenu o implementaciji AP za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u RS za 2016. i 2017. godinu

 

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije upućuje
JAVNI POZIV
za davanje komenatara na Konačni izveštaj – samoprocenu o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za 2016. i 2017. godinu

Inicijativa Partnerstvo za otvorenu upravu pokrenuta je 2011. godine sa idejom obezbeđivanja podrške zemljama učesnicama u izgradnji otvorene, transparentne i odgovorne uprave, orijentisane prema građanima. Republika Srbija pristupila je ovoj inicijativi 2012. godine sa ciljem da se osiguraju obaveze Vlade prema građanima u smislu promovisanja transparentnosti, osnaživanja građana, borbe protiv korupcije i korišćenja novih tehnologija u jačanju kapaciteta i efikasnosti javne uprave. Učešće u ovoj inicijativi Republika Srbija smatra dobrim putem za sprovođenje opšteg cilja reforme javne uprave u Republici Srbiji koji podrazumeva obezbeđenje visokog kvaliteta usluga građanima i privrednim subjektima i stvaranje takve javne uprave koja će značajno doprineti ekonomskoj stabilnosti i povećanju životnog standarda građana.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, poziva zainteresovanu javnost da u periodu od 25. oktobra do 8. novembra 2018. godine uputi svoje predloge, komentare i sugestije na Konačni izveštaj – samoprocenu o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za 2016. i 2017. godinu (u nastavku: Izveštaj) i time doprinese kvalitetu teksta ovog dokumenta.

Izveštaj je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (http://www.mduls.gov.rs/partnerstvo-otv-upravu-2017.php) i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije (www.civilnodrustvo.gov.rs), a može se preuzeti i ovde.

Predlozi, komentari i sugestije mogu se dostaviti elektronskom poštom, putem Obrasca za dostavljanje komentara, na i-mejl adresu: dragana.brajovic@mduls.gov.rs, najkasnije do četvrtka, 8. novembra 2018. godine. Obrazac za dostavljanje komentara može se preuzeti ovde.

Obrazac za dostavlajnje komentara

Nacrt izveštaja

15. oktobar 2018.

OKRUGLI STO O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INSPEKCIJSKOM NADZORU

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će, u utorak 16. oktobra 2018, sa početkom u 12:00 sati (registracija od 11:30 sati) u hotelu Metropol (Bulevar kralja Aleksandra 69, Beograd) predstaviti Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru, koji predviđa rasterećenje odgovorne privrede suvišnih troškova inspekcijskih kontrola i unapređenje efikasnosti inspekcijskih organa.

Događaj će otvoriti ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić, Nj.E. ambasador Kraljevine Norveške Arne Sanes Bjernstad i Goran Kovačević, potpredsednik UO NALED-a.

Kako je nacrt Zakona krajem septembra ušao u javnu raspravu, skup je prilika da privreda, poslovna udruženja, inspekcije i sve zainteresovane strane daju komentare i mišljenja na nova rešenja. Nacrt zakona možete pronaći na sajtu Ministarstva http://www.mduls.gov.rs/aktivnosti-obavestenja.php#a151. Komentare i sugestije molimo Vas da dostavite na  dobrauprava@mduls.gov.rs ili poštom na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6.

Prezentaciju Nacrta zakona o izmenama i dopunama ZoIN i pripremu novog propisa podržala je Ambasada Kraljevine Norveške u okviru projekta "Jačanje inspekcijskog, upravnog i upravno-sudskog nadzora nad inspekcijskim nadzorom", koji realizuju NALED i Jedinica za podršku Koordinacionoj komisiji Vlade Srbije za inspekcijski nadzor.

Agenda događaja

12. oktobar 2018.

SPISAK POTVRĐENIH ELEKTORSKIH PRIJAVA I INFORMACIJA O ODŽAVANjU ELEKTORSKIH SKUPŠTINA

Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, u skladu sa članom 102. stav 1. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina manjina („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 20/14-US, 55/14 i 47/18 ), u periodu od 17. avgusta do 4. oktobra 2018. godine, podneto je ukupno 382 elektorske prijave na potvrđivanje (82 pripadnika hrvatske nacionalne manjine, 103 pripadnika ruske nacionalne manjine, 117 pripadnika crnogorske nacionalne manjine i 80 pripadnika makedonske nacionalne manjine).
Rešenjem Ministarstva potvrđeno je ukupno 379 elektorskih prijava, i to:

 • 82 elektorske prijave pripadnika hrvatske nacionalne manjine

Spisak elektora hravtske nacionalne manjine čija je elektorska prijava potvrđena možete preuzeti OVDE

 • 103 elektorske prijave pripadnika ruske nacionalne manjine

Spisak elektora ruske nacionalne manjine čija je elektorska prijava potvrđena možete preuzeti OVDE

 • 115 elektorskih prijava pripadnika crnogorske nacionalne manjine

Spisak elektora crnogorske nacionalne manjine čija je elektorska prijava potvrđena možete preuzeti OVDE

 • 79 elektorskih prijava pripadnika makedonske nacionalne manjine

Spisak elektora makedonske nacionalne manjine čija je elektorska prijava potvrđena možete preuzeti OVDE

Imajući u vidu da je za sve četiri nacionalne manjine rešenjem Ministarstva potvrđen minimalan broj elektorskih prijava, stekli su se uslovi iz člana 105. stav 2. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, za sazivanje elektorske skupštine.

 • Elektorska skupština za izbor 29 članova Nacionalnog saveta hrvatske nacionalne manjine održaće se 4. novembra 2018. godine, sa početkom u 12,00 časova, u zgradi Narodne skupštine Republike Srbije, Beograd, Kralja Milana broj 14, u Velikoj sali.
 • Elektorska skupština za izbor 15 članova Nacionalnog saveta ruske nacionalne manjine održaće se 4. novembra 2018. godine, sa početkom u 12,00 časova, u Domu Narodne skupštine Republike Srbije, Beograd, Trg Nikole Pašića broj 13, u Maloj sali.

 

 • Elektorska skupština za izbor 23 člana Nacionalnog saveta crnogorske nacionalne manjine održaće se 4. novembra 2018. godine, sa početkom u 12,00 časova, u Domu Narodne skupštine Republike Srbije, Beograd, Trg Nikole Pašića broj 13, u Velikoj sali.
 • Elektorska skupština za izbor 23 člana Nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine održaće se 4. novembra 2018. godine, sa početkom u 12,00 časova, u zgradi Narodne skupštine Republike Srbije, Beograd, Kralja Milana broj 14, u Maloj sali.

Ministarstvo će uputiti pismeni poziv na elektorsku skupštinu svim elektorima čija je elektorska prijava potvrđena, u skladu sa članom 102. stav 8. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina.
Odredbama člana 106, 107, 108. i 109. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina uređuje se postupak izbora članova nacinalnog saveta na elektorskoj skupštini koje sprovodi tročlani Odbor, koji imenuje Republička izborna komisija među poznavaocima izbornih postupaka.

 • Republička izborna komisija donela jeUputstvo za sprovođenje elektorske skupštine za izbor članova nacionalnih saveta nacionalnih manjina, koje možete preuzeti OVDE

12. oktobar 2018.

JAVNI POZIV

U skladu sa članom 42. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/16), a radi uspostavljanja jedinstvenih upravnih mesta u jedinicama lokalne samouprave i gradskim opštinama,

Republika Srbija
MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE
-Komisija za evaluaciju prijava za uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta u jedinicama lokalne samouprave i gradskim opštinama –

raspisuje

JAVNI POZIV
za prijavu jedinica lokalne samouprave i gradskih opština za DOBIJANjE PODRŠKE PRILIKOM USPOSTAVLjANjA JEDINSTVENOG UPRAVNOG MESTA

 • Raspodela sredstava se vrši za ostvarivanje sledećih ciljeva:

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (u daljem tekstu: MDULS) raspisuje javni poziv za prijavu jedinica lokalne samouprave i gradskih opština za realizaciju pilot projekta uspostavljanja jedinstvenih upravnih mesta. Jedinice lokalne samouprave i gradske opštine (u daljem tekstu: kandidati) konkurišu za dobijanje podrške prilikom uspostavljanja jedinstvenog upravnog mesta.
Saglasno članu 42. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16), svrha jedinstvenih upravnih mesta jeste povećanje efikasnosti, delotvornosti i ekonomičnosti rada organa, u situacijama kada je za ostvarivanje jednog ili više prava potrebno postupanje jednog ili više organa, a radi ostvarenja sledećih ciljeva:

 • poučavanja podnosioca zahteva, na način kako bi to učinio nadležni organ, o tome šta je sve organima potrebno da bi postupili po zahtevu;
 • primanje zahteva za priznavanje prava ili drugo postupanje u upravnoj stvari, mišljenja, objašnjenja, komentara, kao i dokumenata i pravnih sredstava, saglasno propisu, i njihovo dostavljanje nadležnim organima;
 • obaveštavanje podnosioca zahteva o tome koje je radnje preduzeo nadležni organ i pravnim aktima koje je doneo.

Sve radnje na jedinstvenom upravnom mestu se mogu vršiti elektronskim putem, putem pošte ili na drugi pogodan način, pri čemu uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta ne utiče na nadležnost organa niti na pravo stranke da se direktno obraća nadležnom organu. Rokovi za odlučivanje o zahtevu stranke pred nadležnim organima počinju da teku od dana kada je podnet uredan zahtev na jedinstvenom upravnom mestu.
Imajući u vidu navedeno i činjenicu da se radi o normi organizacionog karaktera, potrebno je da jedinice lokalne samouprave, odnosno gradske opštine uspostave jedinstvena upravna mesta na način koji će u najvećoj meri, a u skladu sa postojećim potrebama i kapacitetima samih jedinica lokalne samouprave i gradskih opština, uticati na povećanje efikasnosti, delotvornosti i ekonomičnosti rada i na pojednostavljenje postupaka i procedura, što će dalje omogućiti smanjenje administrativnog opterećenja, uštede vremena i novca, kao i funkcionisanje uprave kao servisa građana.
Radi formulisanja i optimalnog uređenja bližih uslova, kriterijuma i merila koji se primenjuju u postupku određivanja jedinstvenog upravnog mesta, kao i načina saradnje nadležnih organa u vezi sa postupanjem i obavljanjem poslova na jedinstvenom upravnom mestu, koje će pozakonskim aktom propisati Vlada, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je obezbedilo sredstva za sprovođenje pilot projekta uspostavljanja jedinstvenih upravnih mesta.
Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuje za ostvarivanje navedenih ciljeva iznosi 52.000.000,00 dinara, a sredstva za podršku odobravaće se kandidatima bespovratno.
Broj kandidata kojima može biti odobrena dodela sredstava za navedene namene ne može biti veći od 5 (pet) jedinica lokalne samouprave odnosno gradskih opština. Minimalan iznos sredstava koja se dodeljuje pojedinačnom kandidatu iznosi 10 procenata od ukupnog iznosa predviđenih sredstava.
Javni poziv sadrži obrazac prijave i informacije o potrebnim dokumentima odnosno podacima koje je potrebno dostaviti prilikom podnošenja prijave, kao i rok za prijavu.

 • Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
 • odgovarajući stepen tehničke opremljenosti (posedovanje interneta, čitača ličnih karata, operativnog sistema Windows 7 i više, elektronskih sertifikata);
 • postojanje odgovarajućeg fizičkog prostora (šalter sale ili druge prostorije) u kojoj se može uspostaviti jedinstveno upravno mesto;
 • korišćenje Modela administrativnih postupaka na lokalnom nivou objavljenih na veb prezenatciji Stalne konferencije gradova i opština (http://www.skgo.org/modeli-administartivnih-procedura);
 • korišćenje Informacionog sistema eZUP (http://www.mduls.gov.rs/ezup.php);
 • obavezno ko-finansiranje u minimalnom iznosu od 10% od predviđenog iznosa budžeta projekta;
 • sprovođenje objedinjene procedure u postupcima izdavanja akata u ostvarivanju prava na izgradnju i korišćenje objekata, sprovođenje postupka ostvarivanja prava prilikom rođenja deteta „Bebo, dobrodošla na svet“ i drugih integrisanih procedura;
 • postojanje prethodnih sličnih aktivnosti koje sprovode kandidati;
 • postojanje potrebe da se pruži pomoć kandidatu za ostvarenje navedenih ciljeva i aktivnosti.

Obavezno je ispunjenje kriterijuma iz tač. 1) - 5), dok će ispunjenje kriterijuma iz tač. 6) - 8) služiti za dopunsko rangiranje onih jedinica lokalne samouprave sa istim stepenom ispunjenosti obaveznih kriterijuma.
MDULS će izvršiti preliminarnu ocenu dobijenih podataka kandidata koji su se prijavili na javni poziv, u odnosu na kriterijume definisane u samom pozivu i izvršiti proveru ispunjenosti formalnih kriterijuma poziva.
Radi usvajanja rang liste kandidata koje su ispunile uslove navedene u javnom pozivu, MDULS je formiralo Komisiju za evaluaciju prijava za uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta u jedinicama lokalne samouprave i gradskim opštinama, koja je sastavljena od predstavnika MDULS i koja će predložiti rang listu ministru državne uprave i lokalne samouprave.
Odluku o izboru kandidata koje ostvaruju pravo na podršku prilikom uspostavljanja jedinstvenog upravnog mesta donosi ministar državne uprave i lokalne samouprave.

 • Sredstva za podršku realizovaće se za:
 • opremanje jedinstvenog upravnog mesta;
 • nabavku neophodnih tehničkih sredstava za realizaciju pilot projekta;
 • podršku u osnivanju jedinstvenih upravnih mesta (nova sistematizacija i organizacija, obuke za službenike i drugo).

Kontrolu namenske upotrebe sredstava, na osnovu izveštaja o realizaciji ovog programa po korisnicima, vrši Ministarstvo finansija.

 • Potrebna dokumentacija koju su zainteresovani kandidati dužni da podnesu uz zahtev:
 • pravilno popunjen Obrazac prijave;
 • elaborat koji sadrži detaljno obrađene verifikatore za ispunjenost svih navedenih kriterijuma.

 

 • Rok za podnošenje zahteva za raspodelu sredstava i način prijavljivanja:

Sredstva za podršku mogu dobiti oni kandidati koji su blagovremeno dostavili prijavu i koji su ispunili sve predviđene kriterijume.
Kandidatu se mogu odobriti sredstva po jednom zahtevu, u toku kalendarske godine.
Javni poziv će biti objavljen na veb prezentaciji MDULS, kao i u „Službenom glasniku Republike Srbije“.
Rok za podnošenje zahteva za raspodelu sredstava je 10 dana od dana objavljivanja javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
Zahtev za raspodelu sredstava dostavlja se na Obrascu, koji se preuzima na veb prezentaciji MDULS: www.mduls.gov.rs.
Uz zahtev se dostavlja i sva neophodna dokumentacija navedena u javnom pozivu.
Zahtev za raspodelu sredstava sa dokumentacijom, kandidat dostavlja na sledeću adresu:

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
Komisija za evaluaciju prijava za uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta u jedinicama lokalne samouprave
Birčaninova 6, 11000 Beograd

Neblagovremeni i nepotpuni zahtevi za raspodelu se neće razmatrati.
Komisija za evaluaciju prijava za uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta u jedinicama lokalne samouprave, odnosno gradskim opštinama donosi odluku o raspodeli sredstava (u daljem tekstu: Odluka) u roku od 7 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave i objavljuje je u „Službenom glasniku Republike Srbije”, kao i na veb prezentaciji MDULS: www.mduls.gov.rs.
Informacije neophodne za učešće na javnom pozivu mogu se dobiti na telefon MDULS, Sektor za razvoj dobre uprave, broj telefona: 011/3345-236.

Preuzmite Javni poziv za prijavu jedinica lokalne samouprave i gradskih opština za dobijanje podrške prilikom uspostavljanja jedinstvenog upravnog mesta
Preuzmite Zahtev za dodelu sredstava za sprovođenje pilot projekta za uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta

10. oktobar 2018.

OBAVEZA USAGLAŠAVANjA PROPISA SA UREDBOM O FINANSIRANjU UDRUŽENjA

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obaveštava organe javne vlasti da je Vlada Srbije 20. septembra 2018. godine usvojila Zaključak o potrebi usaglašavanja propisa Vlade i organa državne uprave koji uređuju finansiranje programa/projekata udruženja u određenim oblastima sa Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja.

Uredbu je, na predlog Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, donela Vlada 1. marta 2018, a njena primena počela je 13. marta ove godine.

Priprema predloga ove uredbe bila je jedna od značajnijih aktivnosti Ministarstva tokom 2017. i početkom 2018. godine. Postupak je sproveden transparentno i inkluzivno, poštujući pricipe dobre i otvorene uprave koja konsultuje građane u ranim fazama usvajanja propisa.

Ostvarena je saradnja sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom, Stalnom konferencijom gradova i opština, sprovedene su online konsultacije i održani pojedinačni sastanci sa predstavnicima organizacija civilnog društva, stručne javnosti i jedinica lokalne samouprave, kao i završni konsultativni sastanak u Kući ljudskih prava sa predstavnicima organizacija civilnog društva.

Donošenje Uredbe  imalo je za cilj da obezbedi veću jednobraznost procesa dodele sredstava, transparentniju potrošnju budžeskih sredstava  i sprečavanje sukoba interesa prilikom raspodele sredstava za finansiranje programa odnosno projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja.

Državni organi imaju obavezu da u roku od 45 dana od donošenja Zaključka obaveste Kancelariju za saradnju sa civilnim društvom o realizaciji istog.

Preuzmite:

Zaključak o potrebi usaglašavanja propisa Vlade i organa državne uprave koji uređuju finansiranje programa/projekata udruženja u određenim oblastima

Uredba o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja

08. oktobar 2018.

POZIV NA MASTER STUDIJE U NOVOM PAZARU I KRAGUJEVCU

 Poziv na master studije u Novom Pazaru i Kragujevcu

Projekat jačanja kapacita javne uprave razvojem kurikuluma iz oblasti finansijskog menadžmenta, računovodstva i finansijske kontrole/FINAC je finansiran u okviru Erasmus+ programa Evropske unije i započeo je sa realizacijom  krajem 2016. godine i trajaće do novembra 2019. godine.

U skopu realizacije Projekta Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije u saradnji sa Službom za upravljanje kadrovima i Nacionalnom akademijom za javnu upravu sprovelo je aktivnosti koje se odnose na  proces  predselekcije državnih službenika i zaposlenih u jedinicama lokalnih samouprava koji će imati priliku da nakon uspešno položenog prijemnog ispita pohađaju besplatno master programe u oblasti upravljanja javnim finansijama koji su akreditovani u sklopu realizacije projekta. U skladu sa Projektom oko 110 službenika (sa centralnog i lokalnog nivoa) imaće mogućnost da sledeće školske godine pohađa master studije besplatno na Fakultetu organizacionih nauka- Unvierziteta u Beogradu, Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju – Metropoliten univerziteta u Beogradu, Ekonomskog fakulteta -Univerziteta u Kragujevcu i Univerzitetu u Novom Pazaru.

S tim u vezi, u toku prijavljivanje na master programe koji je razvijen u okviru ERASMUS+ projekta: "FINancial management, Accounting and Controlling for capacity building of public administration” - FINAC.

Na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru:
Izgradnja kapaciteta javnog sektora na koji se upisuje 15 studenata.
Konkurse za upis na master studije biće raspisan u prvoj nedelji oktobra i biće postavljen na oglasnoj table i web stranici Državnog univerziteta.
Literatura za pripremu prijemnnog ispita je dostupna preko sajta FINAC projekta http://www.finac.org.rs
Ukoliko planirate da polažete prijemni potrebno je da se prijavite (prijava će biti od dana objavljivanja konkursa do 22. oktobra 2018. godine).
Prijemni će biti organizovan 24. oktobra 2018. godine, a rang lista će biti objavljena 30. oktobra 2018. godine do 12.00.
Sve dodatne možete dobiti na telefon 020-316-936 ili doći na Državni univerzitet u Novom Pazaru, ulica Vuka Karadžića 9, Kontakt: Sumera Halilagić ili Aleksandar Pavlović.

Na Univerzitetu u Kragujevcu, Ekonomski fakultet:
Finansijski menadžment javne uprave na koji se upisuje 30 studenata.
Kandidati koji su završili osnovne studije na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu ili na državnim Fakultetima u Srbiji čiji program ne odstupa od plana i programa Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu ne polažu prijemni ispit, dok svi ostali kandidati polažu prijemni ispit iz nastavnih predmeta:

 • Poslovne finansije
 • Revizija finansijskih izveštaja

Literatura za pripremu prijemnog ispita, kao i kontrolna pitanja za pripremu ispita, nalaze se na sajtu projekta: http://www.finac.org.rs, (obavezna registracija).

Svi kandidati koji konkurišu za upis dužni su da podnesu prijavu za upis, lično, u prostorijama Fakulkteta u periodu od 15. do 17. oktobra 2018. godine.

Polaganje prijemnog za kandidate koji nisu osnovne studije završili na Ekonomskom fakultetu Unvierziteta u Kragujevcu.

Polaganje prijemnog ispita, za kandidate koji ga polažu, je u petak 19. oktobra 2018. godine u 11.00 časova u prostorijama Fakulteta.

Detaljna obaveštenja o uslovima upisa i studiranja mogu se dobiti i na:

08. oktobar 2018.

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKONA O CENTRALNOM REGISTRU STANOVNIŠTVA

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve građane, kao i stručnu javnost da se upoznaju sa radnim tekstom Nacrta zakona o Centralnom registru stanovništva (u daljem tekstu: Nacrt zakona) i da daju predloge, sugestije i komentare.

Javna rasprava o Nacrtu zakona održaće se od 8. do 27. oktobra 2018. godine.

Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici državnih organa, organa državne uprave, jedinica lokalne samouprave, javnih ustanova i javnih službi, akademske stručne javnosti, nevladinog sektora, kao i druge zainteresovane strane.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave putem elektronske pošte na adresu: maticneknjigeiregistri@mduls.gov.rs ili na adresu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6, sa napomenom: ,,Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o Centralnom registru stanovništva“.

Predlozi, sugestije i komentari dostavljaju se na obrascu koji se može preuzeti uz tekst Nacrta zakona.

U okviru sprovođenja javne rasprave biće održan okrugli sto 16. oktobra 2018. godine u Beogradu, Klub poslanika, Tolstojeva 2, sa početkom u 13 časova, na kojem će biti predstavljen tekst Nacrta zakona.

Zainteresovani učešće na okruglom stolu treba da prijave na elektronsku poštu biljana.petkovic@mduls.gov.rs, najkasnije do 15. oktobra 2018. godine.

Po okončanju Javne rasprave, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će sačiniti izveštaj o održanoj javnoj raspravi i u roku od 15 dana od njenog okončanja isti objaviti na internet prezentaciji Ministarstva i Portalu eUprave.

Sastavni deo ovog javnog poziva je Program javne rasprave sa radnim tekstom Nacrta zakona o sa obrazloženjem, koji je Zaključkom o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu zakona o Centralnom registru stanovništva odredio Odbor za pravni sistem i državne organe.

Preuzmite:
Nacrta zakona o Centralnom registru stanovništva sa obrazloženjem
Obrazac za komentare
Zaključak i program javne rasprave za Nacrt zakona o Centralnom registru stanovništva sa obrazloženjem

02. oktobar 2018.

JAVNI POZIV

za učešće na konsultativnom sastanku povodom izrade
Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period 2018 – 2020. godine
u Šapcu

Građanske inicijative u ime konzorcijuma organizacija civilnog društva, a u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave,, pozivaju Vas na drugi u seriji konsultativnih sastanaka povodom izrade Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period 2018 – 2020. godine.

Sastanak se organizuje u cilju obezbeđivanja pune transparentnosti i uključivanja svih zainteresovanih organizacija civilnog društva, jedinica lokalne samouprave, poslovne zajednice i medija u proces izrade i praćenja novog Akcionog plana.

Drugi od tri sastanka održaće se u ponedeljak, 8. oktobra 2018, od 12 do 15 časova u Centru za stručno usavršavanje u Šabcu ( Nikole Tesle 1A).

Prijavljivanje se vrši slanjem ePošte na ivanat@gradjanske.org ili ivan.m.grujic@gmail.com najkasnije do 5. oktobra u 15 časova.

Partnerstvo za otvorenu upravu predstavlja multilateralnu globalnu inicijativu koja je pokrenuta 2011. godine u cilju obezbeđivanja podrške zemljama učesnicama u izgradnji otvorene, transparentne i odgovorne uprave, orijentisane prema građanima. Republika Srbija pristupila je inicijativi 2012. godine, od kada su implementirana dva akciona plana, dok se usvajanje trećeg akcionog plana, koji je predmet konsultacija, očekuje do kraja tekuće godine.

Više informacija o sprovođenju inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji i aktuelnom procesu izrade novog akcionog plana možete naći na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, koje koordinira učešće u ovoj inicijativi.

Konzorcijum organizacija koje su dobile podršku za partnersko učešće u izradi Trećeg akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu od Trust Fond-a Partnerstva za otvorenu upravu čine Građanske inicijative, Transparentnost Srbija, Asocijacija onlajn medija, Edukacioni centar Leskovac, Narodni parlament Leskovac i Media i reform centar Niš.

NAPOMENA: Biće obezbeđena refundacija putnih troškova učesnika/-ca konsultativnog sastanka u Šapcu u visini cene povratne autobuske karte, pri čemu je potrebno priložiti autobusku kartu ili potvrdu o visini cene karte.

28. septembar 2018.

JAVNI POZIV

za učešće na konsultativnom sastanku povodom izrade
Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period 2018 – 2020. godine
Niš, Media i reform centar, 5. oktobar 2018., 11 časova

Građanske inicijative i Media i reform centar Niš, u ime konzorcijuma organizacija civilnog društva, a u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, pozivaju Vas na prvi u seriji konsultativnih sastanaka povodom izrade Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period 2018 – 2020. godine.

Sastanak se organizuje u cilju obezbeđivanja pune transparentnosti i uključivanja svih zainteresovanih organizacija civilnog društva, jedinica lokalne samouprave, predstavnika poslovne zajednice i medija u proces izrade i praćenja novog Akcionog plana.

Prvi od tri sastanka održaće se u petak, 5. oktobra 2018, od 11 do 14 časova u Media i reform centru Niš (Obrenovićeva 38).

Prijavljivanje se vrši slanjem mejla na milica@gradjanske.org i nebojsa@mirc.rs najkasnije do 4. oktobra u 12 časova.

Partnerstvo za otvorenu upravu predstavlja multilateralnu globalnu inicijativu koja je pokrenuta 2011. godine u cilju obezbeđivanja podrške zemljama učesnicama u izgradnji otvorene, transparentne i odgovorne uprave, orijentisane prema građanima. Republika Srbija pristupila je inicijativi 2012. godine, od kada su implementirana dva akciona plana, dok se usvajanje trećeg akcionog plana, koji je predmet konsultacija, očekuje do kraja tekuće godine.

Više informacija o sprovođenju inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji i aktuelnom procesu izrade novog akcionog plana možete naći na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, koje koordinira učešće u ovoj inicijativi.

Konzorcijum organizacija civilnog društva koje su dobile podršku za partnersko učešće u izradi Trećeg akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu od Trust Fond-a Partnerstva za otvorenu upravu čine Građanske inicijative, Transparentnost Srbija, Asocijacija onlajn medija, Edukacioni centar Leskovac, Narodni parlament Leskovac i Media i reform centar Niš.

NAPOMENA: Učesnicima konsultativnog sastanka obezbeđena je refundacija putnih troškova u visini cene povratne autobuske karte, pri čemu je potrebno priložiti autobusku kartu ili potvdu o visini cene karte.

28. septembar 2018.

POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INSPEKCIJSKOM NADZORU

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve građane, predstavnike civilnog društva i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru (u daljem tekstu: Nacrti zakona) i da daju predloge, sugestije i komentare.

Javna rasprava sprovodi se u periodu od 28. septembra do 17. oktobra 2018. godine.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, na obrascu koji se može preuzeti uz tekst Nacrta zakona, putem elektronske pošte na adresu: dobrauprava@mduls.gov.rs ili poštom na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6.

Tekst Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru predstaviće se na Okruglom stolu, a o terminu i mestu održavanja, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će obavestiti javnost blagovremeno. Po okončanju javne rasprave Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi i u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave i isti objaviti na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, internet stranici Koordinacione komisije i portalu e-uprava.

Detalji poziva i prateća dokumenta nalaze se u nastavku.

27. septembar 2018.

Konkurs za upis na zajednički master akademski/magistarski studijski programi Menadžment u upravi (60 i 120 ESPB)

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve zainteresovane na Zajedničke studije (joint degree) "Menadžment u upravi" koji realizuje Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu i Fakultet za upravu Univerziteta u Ljubljani.

Studijski programi su akreditovani u Srbiji i Sloveniji na srpskom, slovenačkom i engleskom jeziku.

Specifičnost studijskih programa je da u nastavi učestvuju predavači sa oba fakulteta, kao i obaveza studenta da na partnerskom fakultetu završi deo studija i tako stekne određeni broj kreditnih bodova (ECTS). Posebna vrednost su posete i upoznavanje sa "najboljom praksom" u partnerskoj zemlji.

Po završetku studija, student dobija zajedničku diplomu koju potpisuju rektori oba univerziteta i dekani oba fakulteta i stiče zvanje Master menadžera u Srbiji, odnosno Magistra Menadžmenta u upravi u Sloveniji.

Više informacija o studijskom programu na linkovima:

Menadžment u upravi 60 ESPB (http://www.fon.bg.ac.rs/studije/master-i-specijalisticke-studije/master-studije/menadzment-u-upravi-60-espb/)

Menadžment u upravi 120 ESPB (http://www.fon.bg.ac.rs/studije/master-i-specijalisticke-studije/master-studije/menadzment-u-upravi-120-espb/)

26. septembar 2018.

OBAVEŠTENjE

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obaveštava sve zainteresovane kandidate za elektore da u dane vikenda 29. i 30. septembra 2018. godine organizuje dežurstvo radi prijema elektorskih prijava.

Podnošenje elektorske prijave za 29. i 30. septembar i 1. oktobar 2018. godine najavljuje se u petak do 17,00 časova, putem elektronske pošte na adresu prava.slobode.registri@mduls.gov.rs

Vreme podnošenja će odrediti Ministarstvo. Prilikom određivanja vremena podnošenja elektorske prijave Ministarstvo će poštovati redosled prijavljivanja.

Molimo sve zainteresovane da prilikom najave predaje elektorske prijave u imejlu navedu tačan datum predaje elektorske prijave i da ostave svoje kontakt podatke (ime prezime i kontakt telefon).

Podsećamo da je poslednji dan za predaju elektorskih prijava četvrtak 4. oktobar 2018. godine u 24,00.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti na broj telefona 011/2641-495 ili putem imejla na adrese 

prava.slobode.registri@mduls.gov.rs;
jiljana.bekcic@mduls.gov.rs,
biljana.markovic@mduls.gov.rs;
miroslav.raskovic@mduls.gov.rs

19. septembar 2018.

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima i Zaključaka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj: 112-7159/2018 od 27. jula 2018. godine i 51 Broj: 112-8068/2018 od 28. avgusta 2018. godine, oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH
MESTA U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE

Radna mesta koja se popunjavaju:

1. Radno mesto za poslove pripreme kataloga i vrednovanje radnih mesta u javnom sektoru, Grupa za katalogizaciju i vrednovanje radnih mesta u javnom sektoru, Odsek za sistem plata i katalogizaciju i vrednovanje radnih mesta u javnom sektoru, Sektor za upravljanje ljudskim resursima, zvanje savetnik – 2 izvršioca.
2. Radno mesto za koordinaciju promena u sistemu lokalne samouprave, Grupa za upravljanje promenama u sistemu lokalne samouprave, Sektor za sistem lokalne samouprave, zvanje savetnik – 1 izvršilac.
3. Radno mesto za poslove ličnog statusa građana sa inostranim elementom, biračkog spiska i davanja ovlašćenja za obavljanje poslova matičara, Odsek za lični status građana, Sektor za matične knjige i registre, zvanje savetnik – 1 izvršilac.
4. Radno mesto za poslove izveštavanja, Odeljenje za pravne, kadrovske i poslove javnih nabavki, Sekretarijat ministarstva, zvanje mlađi savetnik – 1 izvršilac.

18. septembar 2018.

I DALjE TRAJU PRIJAVE ZA MASTER STUDIJE U OBLASTI JAVNIH FINANSIJA

 I dalje traju prijave za Master studije u oblasti javnih finansija

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Nacionalna akademija za javnu upravu poziva državne službenike i zaposlene u jedinicama lokalnih samouprava da se prijave za master programe u oblasti upravljanja javnim finansijama, u okviru Erasmus+ programa Evropske unije.
U Beogradu će biti realizovana dva master programa, i to:

 • na Univerzitetu u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka (FON) - master program Finansijski menadžment, kontrola i menadžersko računovodstvo na koji se upisuje 35 studenata,
 • na Metropolitan univerzitetu, Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju - master program: Ekonomija, na koji se upisuje 20 studenata.

Podsećamo da ukoliko planirate da polažete prijemni na FON-u, neophodno je prijaviti se preko zvaničnog fakultetskog portala. Prijava je moguća od 10. do 28. septembra 2018. godine onlajn, nakon čega se dobija informacija o tome kada se na FON-u predaje konkursna dokumentacija.

Konkursna dokumentacija uključuje:

 • kopiju uverenja o diplomiranju/diploma (nije potrebno da bude overena)
 • kopiju uverenja o položenim ispitima osnovnih studija/dodatak diplomi (nije potrebno da bude overena).

Originali se donose na uvid.

Informacije o prijemnom ispitu

Literatura za prijemni:

Napominjemo da će prijemni na FON-u biti organizovan 6. oktobra 2018. godine, u 11.30, te da će rang lista biti objavljena 8. oktobra 2018. godine do 12.00.

Za sve dodatne informacije obratite se na: master@fon.bg.ac.rs i nasha@fon.bg.ac.rs ili +381 11 3950 892 ponedeljkom i petkom od 09.00-10.00 časova; utorkom, sredom i četvrtkom od 09.00-10.00 i 16.00-19.00 časova.

Moguće je doći na FON i lično se raspitati vezano za polaganje prijemnog i predaju dokumenata - četvrtkom od 16-19 časova, sala B003, ulaz iz Bulevara Oslobođenja. Kontakt osoba: Nataša Kuzman.

Svi zainteresovani za polaganje prijemnog na FEFA, neophodno je da se prijave preko zvaničnog fakultetskog portala

Napominjemo da je konkurs na FEFA otvoren za 20 kandidata i da podrazumeva intervju. Interevju će biti organizovan nakon prijemnog na FON-u, kako se dva prijemna ne bi preklopila.

Za sve dodatne informacije osoba za kontakt je Biljana Savić bsavic@fefa.edu.rs ili studentskasluzba@fefa.edu.rs ; telefon +381 11 2600 600 i to u periodu: ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak i petak od 12.00 do 14.00.

18. septembar 2018.

U OKVIRU PROGRAMA EXCHANGE 5 RADIONICE O PROGRAMSKOM I KAPITALNOM BUDžETIRANjU I PRIPREMI ODLUKA O BUDžETU ZA 2019.

U okviru Programa Exchange 5, Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 18. septembra do 25. oktobra 2018. godine organizuje 12 regionalnih radionica za podršku gradovima, opštinama i gradskim opštinama u programskom i kapitalnom budžetiranju i pripremi odluka o budžetu za 2019. godinu. Organizacija radionica realizuje se u okviru pete faze Programa Exchange, koji finansira Evropska unija, a realizuje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa SKGO.

Više informacija o radionicama možete preuzeti ovde

3. septembar 2018.

Odluka o raspodeli sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine za programe i projekte iz oblasti informisanja na jezicima nacionalnih manjina u 2018. godini

Ministar državne uprave i lokalne samouprave, doneo je Odluku o raspodeli sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine za programe i projekte iz oblasti informisanja na jezicima nacionalnih manjina u 2018. godini.

Odluka o raspodeli sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine za programe i projekte iz oblasti informisanja na jezicima nacionalnih manjina u 2018. godini objavljena je i na sajtu Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Portalu e-Uprave.

O datumu i vremenu potpisivanja ugovora organizacije će biti obaveštene blagovremeno.

31. avgust 2018.

PODRŠKA IZBORNIM KOMISIJAMA I GRAĐANIMA POVODOM LOKALNIH IZBORA MAJDANPEKU

 Podrška izbornim komisijama i građanima povodom lokalnih izbora Majdanpeku


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u nedelju 2. septembra u periodu od 7 do 20 časova organizuje dežurstva i pružanje tehničke pomoći i informacija o upisima u izvodima iz Jedinstvenog biračkog spiska povodom održavanja lokalnih izbora za izbor odbornika Skupštine opštine Majdanpek.

Građani i članovi izbornih Komisija mogu dobiti informacije o upisima u izvodima iz Jedinstvenog biračkog spiska na sledeće brojeve telefona:
011 / 2641-497
011 / 2686-808

30. avgust 2018.

ZAJEDNO DO BOLjEG UPRAVLjANjA KADROVIMA U UPRAVI

U cilju daljeg unapređenja upravljanja ljudskim resursima u državnoj upravi kao jedne od ključnih oblasti reforme javne uprave u procesu pridruživanja EU, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je sprovelo projekat „Podrška reformi javne uprave u Republici Srbiji kroz dalju podršku unapređenju sistema upravljanja ljudskim resursima u državnoj upravi“. Projekat je finansiran od strane Fonda za dobru upravu Vlade Velike Britanije (GGF), a realizovali su ga Pricewaterhouse Coopers (PwC) i Centar za evropske politike (CEP).

Projekat je pružio podršku Ministarstvu u sprovođenju prioritetnih aktivnosti iz Političkog okvira za upravljanje ljudskim resursima u državnoj upravi Republike Srbije, (Okvir politike za upravljanje ljudskim resursima) čijim napretkom u implementaciji je uslovljena i dalja podrška iz Instrumenta predpristupne pomoći Evropske unije. Podrška Ministarstvu je struktuirana u tri segmenta: podrška implementaciji okvira upravljanja ljudskim resursima; podrška u izradi amandmana na Zakon o državnim službenicima i pratećih akata i podrška unapređenju upravljačke odgovornosti u organima državne uprave.

Kroz projektne aktivnosti izrađen je predlog za uvođenje sistema kompetencija u državno-službenički sistem Republike Srbije i uvođenja sistema upravljačke odgovornosti u organe državne uprave iz kojih su proistekle i informativne brošure kako bi se državnim službenicima i javnosti predstavile ključne informacijame o ovim procesima.

Za potrebe većeg razumevanja novina u službeničkom sistemu, kroz projekat smo obezbedili za vas brošure i video spotove koje možete preuzeti/pogledati:

Brošura o sistemu kompetencija
Brošura o upravljačkoj odgovornosti

Video o obukama
Video o liderskim veštinama
Video o stručnom usavršavanju

23. avgust 2018.

VAŽNO OBAVEŠTENjE ZA PODNOŠENjE ELEKTORSKIH PRIJAVA U AVGUSTU I SEPTEMBRU

Elektorske prijave se podnose Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, ulica Birčaninova 6 Beograd, svakog radnog dana, u vremenu od 9,00 do 17,00 časova, uz obaveznu najavu.

Podnošenje elektorskih prijava radnim danom najavljuje se dan ranije, do 17,00 časova, putem elektronske pošte na adresu prava.slobode.registri@mduls.gov.rs

Podnošenje elektorske prijave u dane vikenda, najavljuje se u petak do 17,00 časova, putem elektronske pošte na adresu prava.slobode.registri@mduls.gov.rs

Vreme podnošenja će odrediti Ministarstvo. Prilikom određivanja vremena podnošenja elektorske prijave Ministarstvo će poštovati redosled prijavljivanja.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti na broj telefona 011/2641-495 ili putem imejla na adrese
prava.slobode.registri@mduls.gov.rs;
ljiljana.bekcic@mduls.gov.rs,
biljana.markovic@mduls.gov.rs;
miroslav.raskovic@mduls.gov.rs

20. avgust 2018.

JAVNI POZIV ELEKTORIMA ZA PONOŠENjE ELEKTORSKE PRIJAVE

Na osnovu člana 100. stav 3. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 20/14-US, 55/14 i 47/18) u skladu sa Odlukom o raspisivanju izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina („Službeni glasnik RS”, broj 63/18),

ministar državne uprave i lokalne samouprave upućuje


JAVNI POZIV


svim elektorima da blagovremeno podnesu potpune pismene prijave za učešće u elektorskoj skupštini


1. Elektorska skupština za izbor 23 člana Nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine održaće se 4. novembra 2018. godine u zgradi Narodne skupštine Republike Srbije, Beograd, Kralja Milana broj 14.
2. Elektorska skupština za izbor 15 članova Nacionalnog saveta ruske nacionalne manjine održaće se 4. novembra 2018. godine u domu Narodne skupštine Republike Srbije, Beograd, Trg Nikole Pašića broj 13.
3. Elektorska skupština za izbor 23 člana Nacionalnog saveta crnogorske nacionalne manjine održaće se 4. novembra 2018. godine u domu Narodne skupštine Republike Srbije, Beograd, Trg Nikole Pašića broj 13.
4. Elektorska skupština za izbor 29 članova Nacionalnog saveta hrvatske nacionalne manjine održaće se 4. novembra 2018. godine godine u zgradi Narodne skupštine Republike Srbije, Beograd, Kralja Milana broj 14.

Pravo da bude elektor ima pripadnik nacionalne manjine upisan u poseban birački spisak čiju kandidaturu pismeno podrži najmanje:
1) 20 pripadnika nacionalne manjine upisanih u poseban birački spisak, za nacionalnu manjinu čiji broj prema poslednjem popisu stanovništva iznosi manje od 10.000 lica;
2) 30 pripadnika nacionalne manjine upisanih u poseban birački spisak, za nacionalnu manjinu čiji broj prema poslednjem popisu stanovništva iznosi više od 10.000 lica ali manje od 20.000 lica;
3) 45 pripadnika nacionalne manjine upisanih u poseban birački spisak, za nacionalnu manjinu čiji broj prema poslednjem popisu stanovništva iznosi više od 20.000 lica ali manje od 50.000 lica;
4) 60 pripadnika nacionalne manjine upisanih u poseban birački spisak, za nacionalnu manjinu čiji broj prema poslednjem popisu stanovništva iznosi više od 50.000 lica ali manje od 100.000 lica;
5) 100 pripadnika nacionalne manjine upisanih u poseban birački spisak, za nacionalnu manjinu čiji broj prema poslednjem popisu stanovništva iznosi više od 100.000 lica.

Potpisi za podršku elektora moraju da budu overeni kod organa nadležnog za overu potpisa.

Overa potpisa ne podleže plaćanju taksi.

Kandidat za elektora podnosi Ministarstvu elektorsku prijavu na potvrđivanje. Elektorska prijava sadrži izjavu da se kandidat prijavljuje za elektorsku skupštinu nacionalne manjine i lične podatke i overene izjave birača da podržavaju kandidaturu za elektora, kao i spisak birača koji podržavaju kandidaturu za elektora izrađen u pismenom i elektronskom obliku (CD ili DVD), tako da spisak u oba oblika bude istovetan, a koji potpisuje lice koje podnosi elektorsku prijavu na potvrđivanje.

Elektorske prijave sa svim prilozima podnose se na adresu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova broj 6, 11 000 Beograd.

Rok za dostavljanje elektorskih prijava je 4. oktobar 2018. godine.

Ministarstvo će uputiti pismeni poziv na elektorsku skupštinu svim elektorima čija je elektorska prijava potvrđena.

Bliža obaveštenja i relevantna dokumentacija mogu se preuzeti sa zvanične internet stranice Ministarstva (www.mduls.gov.rs).

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obaveštava sve zainteresovane pripadnike nacionalnih manjina da je 20. avgusta 2018. godine u izdanjima dnevnih novina „Dnevnik“ za teritoriju AP Vojvodina i „Politika“ za teritoriju Republike Srbije objavilo datum i mesto održavanja elektorske skupštine sa javnim pozivom svim elektorima da blagovremeno podnesu potpune pismene prijave za učešće na elektorskoj skupštini.

16. avgust 2018.

SUTRA U PONOĆ BIĆE ZAKLjUČEN BIRAČKI SPISAK ZA IZBORE U MAJDANPEKU

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave zaključuje 17. avgusta 2018. godine u ponoć Jedinstveni birački spisak za izbore za odbornike Skupštine opštine Majdanpek koji će biti održani 2. septembra 2018. godine.

Od zaključenja biračkog spiska 18. do 29. avgusta 2018. godine odnosno 72 časa pre dana održavanja izbora rešenja donosi Ministarstvo, a građani zahteve za upis ili promenu podataka u jedinstvenom biračkom spisku mogu da podnesu opštini po mestu prebivališta ili Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.

S tim u vezi, pozivamo građane sa prebivalištem na teritoriji opštine Majdanpek da na vreme izvrše proveru da li su upisani i ako jesu, da li su im upisani tačni podaci u jedinstvenom biračkom spisku. Proveru građani mogu izvršiti neposredno u opštini u kojoj imaju prebivalište ili elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

6. avgust 2018.

KATALOG RADNIH MESTA PRATEĆIH, POMOĆNO – TEHNIČKIH POSLOVA I NAMEŠTENIKA U DRŽAVNIM ORGANIMA I ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je pripremilo predlog Kataloga radnih mesta nameštenika u sklopu Kataloga radnih mesta pratećih, pomoćno – tehničkih poslova i nameštenika u državnim organima i organima autonomne pokrajine i jedinicama lokalne samouprave, koji su sastavni deo Uredbe o Katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru („Sl. glasnik RS“ , br. 81/17, 6/18 i 43/18) , u skladu sa članom 10. Zakona o s sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, br.18/16, 108/16 i 113/17). Katalog radnih mesta ima za cilj da utvrdi osnovne elemente koji se odnose na naziv radnog mesta, opšti / tipični opis posla koji se obavlja na odgovarajućem radnom mestu, zahtevanu stručnu spremu kao i dodatna znanja/ ispiti / radno iskustvo. Uloga Kataloga radnih mesta je da se prepozna tipični opis posla koji se obavlja na određenom radnom mestu.

Pozivamo vas da nam dostavite svoje komentare, predloge i sugestije na Kataloga radnih mesta pratećih, pomoćno – tehničkih poslova i nameštenika u državnim organima i organima autonomne pokrajine i jedinicama lokalne samouprave, pisanim putem, na adresu: katalogradnihmesta@mduls.gov.rs do 31. avgusta 2018. godine u tabelama koje se nalaze u prilogu.

6. avgust 2018.

LISTA VREDNOVANjA I RANGIRANjA PRIJAVLjENIH PROGRAMA I PROJEKATA PODNETIH NA KONKURSU ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA NACIONALNE MANjINE

Konkursna komisija, obrazovana rešenjem ministra državne uprave i lokalne samouprave, koja sprovodi postupak dodele sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine u 2018. godini, na sednici koja je održana 2. avgusta 2018. godine utvrdila je Liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata podnetih na konkursu za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine za programe i projekte iz oblasti informisanja na jezicima nacionalnih manjina u 2018. godini.

Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju, kao i pravo prigovora u roku od tri dana od dana objavljivanja predloga Liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata.

Prigovor se može izjaviti preporučenom poštom ili neposredno preko pisarnice Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave na adresu Birčaninova 6, 11000 Beograd, sa naznakom: „PRIGOVOR po Konkursu za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine u 2018. godini“.

Na konkursu je podneto ukupno 163 prijave, od tog broja 10 nije ispunjavalo formalne uslove zadate Konkursom.

Konkursna komisja je predložila da se sredstva odobre za realizaciju 77 projekata.

Ukupna sredstva koja će biti dodeljena po ovom konkursu iznose 21.800.000 dinara.

Odluku o raspodeli sredstava iz Fonda donosi ministar u roku od 30 dana od dana utvrđivanja Liste.

1. avgust 2018.

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE - UPRAVNOM INSPEKTORATU

Na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17), člana 17. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 41/07-prečišćen tekst i 109/09) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-9364/2017 od 29. septembra 2017. godine, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave - Upravni inspektorat oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG
MESTA U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE
SAMOUPRAVE - UPRAVNOM INSPEKTORATU

5. jul 2018.

POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTIMA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I ZAKONA O PLATAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve građane, kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i Nacrta zakona o platama državnih službenika i nameštenika (u daljem tekstu: Nacrti zakona) i da daju predloge, sugestije i komentare.

Javna rasprava sprovodi se u periodu od 5. jula do 24. jula 2018. godine.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, na obrascu koji se može preuzeti uz tekst Nacrta zakona, putem elektronske pošte na adresu: ljudskiresursi@mduls.gov.rs ili poštom na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6.

Tekst Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i Nacrtu zakona o platama državnih službenika i nameštenika predstaviće se na Okruglom stolu pod nazivom „Predstavljanje i diskusija o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i Nacrta zakona o platama državnih službenika i nameštenika”, koji će se u organizaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i „Britanskog fonda za dobru upravu“ održati 13. jula 2018. godine u Beogradu, sa početkom u 10.00 časova, u hotelu „Zira“, sala „Mikonos“ (Ruzveltova 35).

Po okončanju javne rasprave Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi i u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave isti objaviti na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i portalu e-uprava.

Detalje poziva i prateća dokumenta pogledajte ispod.

25. jun 2018.

Usvojena Uredba o šifarniku radnih mesta

Zakon o Registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“, br. 68/15 i 79/15 – ispravka ) ( u daljem tekstu: Zakon) uređuje vođenje Registra zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod koriniska javnih sredstava, njegov sadržaj i način vođenja, kao i zaštitu i dostupnost podataka.

Sa tim u vezi, dana 14. juna 2018. godine na sednici Vlade usvojena je Uredbu o šifarniku radnih mesta („Službeni glasnik RS”, broj 48/18), kojom se utvrđuju šifre radnih mesta na osnovu kojih korisnici javnih sredstava unose podatke o radnom mestu na kojem rade zaposlena, izabrana, imenovana i postavljena lica u Registar zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava.

Uredba o šifarniku radnih mesta stupa na snagu i primenjuje se od 30. juna 2018. godine.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na katalogradnihmesta@mduls.gov.rs i 011/2685 397

Preuzmite:

18. jun 2018.

ISKORISTITE PRILIKU DA BESPLATNO NAUČITE PROGRAMIRANjE!

 Iskoristite priliku da besplatno naučite programiranje!

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Vas sa velikim zadovoljstvom poziva da budete deo Besplatne letnje škole programiranja i korejske kulture, koja će se održavati od 2. do 27. jula u našem Srpsko-korejskom informatičko-pristupnom centru (SKIP Centru), u Dobrinjskoj 11.

Imajući u vidu da su informacione tehnologije danas najtraženije i najperspektivnije zanimanje 21. veka, a Republika Koreja svetski lider u ovoj oblasti, kao i da Srbija i Koreja ostvaruju uspešnu saradnju, predavači renomiranih IT fakulteta u Seulu će držati BESPLATNE obuke programiranja sa jednim od najtraženijih programskih jezika – Pajtonom (Phyton), kreiranja veb stranica, kao i časove korejske kulture.

Časovi će biti isključivo na engleskom jeziku i održavaće se pet puta sedmično radnim danima u formi DVOČASA (2 x 60 min sa kratkom pauzom i uvek u isto vreme). Budući da je broj mesta ograničen, iskoristite priliku i prijavite se na jedan ili na više ponuđenih kurseva na sledeću mejl adresu: skipcentar@mduls.gov.rs ili na sledeću prijavu koju možete naći OVDE.

Naši predavači uputiće polaznike u sve neohodne veštine potrebne za kompjutersko programiranje sa Pajtonom (Phyton). Polaznici će naučiti kako programi funkcionišu, a imaće i mogućnost da sami programiraju sa jednostavnim kodovima u savremenom Objektno-orijentisanom programiranju.

Pored Pajtona (Phyton) i pravljenja sajtova, naši polaznici će se upoznati i sa korejskom kulturom u okviru časova Korejske kulture. Korejski studenti će našim polaznicima približiti kako tradicionalnu kulturu, tako i svetski popularan K-Pop (K-Pop).

Termini obuka:

 • Pajton(Phyton) – ponedeljak i sreda od 10 do 12 časova
 • Veb programiranje (programiranje prvog veb sajta) – utorak i četvrtak od 10 do 12 časova
 • Korejska kultura – ponedeljak i sreda od 13 do 14 časova i petak od 13 do 16 časova

Važna napomena: Polaznici ne moraju nositi sa sobom kompjutere, sva neophodna oprema je već obezbeđena od strane SKIP centra. Takođe, nije potrebno da polaznik ima prethodno iskustvo.

15. jun 2018.

OBAVEŠTENjE KOORDINACIONOG TELA ZA ZUP

Osnovna ideja u vezi sa procesom usklađivanja posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku jeste da se ovaj proces, u cilju obezbeđenja većeg jedinstva sistema upravnog postupanja, iskoristi ne samo za usklađivanje posebnih zakona sa ovim opštim procesnim zakonom, već i za analizu njihovih efekata, izmene procesnih, ali i materijalnih normi, kao i za usklađivanje sa pravnim tekovinama i principima EU.

Imajući u vidu dosadašnju upravnopravnu praksu u Republici Srbiji, kao i ciljeve Strategije reforme javne uprave, Prelaznim i završnim odredbama Zakona o opštem upravnom postupku predviđeno je usklađivanje posebnih zakona sa odredbama ovog zakona u utvrđenom periodu, pri čemu bi „teret dokazivanja“ potrebe za specifičnim uređenjem pojedinih pitanja (gde je to dopušteno) na organima koji te specifičnosti ističu.

Zakonom o opštem upravnom postupku, odredbom člana 3, predviđeno je da se taj zakon primenjuje na postupanje u svim upravnim stvarima, a da se pojedina pitanja upravnog postupka posebnim zakonom mogu urediti samo ako je to u pojedinim upravnim oblastima neophodno, ako je to u saglasnosti sa osnovnim načelima određenim Zakonom o oopštem upravnom postupku i ako se time ne smanjuje nivo zaštite prava i pravnih interesa stranaka zajemčenih ovim zakonom.

S obzirom na značaj pitanja usklađivanja posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku, naročito sa aspekta obezbeđenja vladavine prava i pravne sigurnosti i imajući u vidu nužnost obezbeđenja trajnosti procesa usklađivanja, Koordinaciono telo za usklađivanje posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku pripremilo je Obaveštenje o primeni člana 214. Zakona o opštem upravnom postupku (u prilogu).

Koordinaciono telo Vlade će nastaviti rad na proceni usklađenosti odredaba posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku, utvrđivanjem obaveze i obima usklađivanja posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku.

 • Obaveštenje u celosti preuzmite ovde.

24. maj 2018.

Usvojen je izmenjen Katalog radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru

Na sednici Vlade Republike Srbije 24. maja 2018. godine usvojen je izmenjen Katalog radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru.

Izmene i dopune Uredbe o Katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru („Sl. Glasnik RS“ br. 81/17, 6/18 i 43/18) uslovljene su dopunom radnih mesta za obavljanje poslova u oblasti proizvodnje, obezbeđivanja kvaliteta i kontrole kvaliteta seruma, vakcina i drugih imunoloških preparata, proizvodnju produkata od krvi i dijagnostičkih sredstav, kao i dopunom radnih mesta u javnim službama, odnosno drugim organizacijama koje su osnovane ili posluju kao javne službe i koje su indirektni korisnici sredstava budžeta autonomne pokrajine Vojvodina, a čija radna mesta do sada nisu bila utvrđena Katalogom radnih mesta (Informativni centar za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju, kao i Radna mesta u javnim službama koje su indirektni i direktni korisnici javnih sredstava iz oblasti zaštite prirode – npr. Pokrajinski zavod za zaštitu prirode).

Navedene izmene i dopune Kataloga radnih mesta izvršene su na osnovu primene Zakona o zaposlenima u javnim službama („Sl. glasnik RS“ br. 18/16, 108/16 i 113/17) , a na osnovu predloga i susgestija nadležnih ministarstava i obavljene dodatne analize postojećih naziva radnih mesta, opštih / tipičnih opisa poslova na tim radnim mestima, uslova koji se odnose na zahtevanu stručnu premu / obrazovanje, kao i dodatna znanja znanja / ispite / radno iskustvo.

Preuzmite:

23. maj 2018.

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE POLOŽAJA U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

Na osnovu člana 68. stav 1., a u vezi sa članom 54. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17), člana 17. stav 2. i člana 20. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 41/07 - prečišćeni tekst i 109/09), Služba za upravljanje kadrovima oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE POLOŽAJA

Pomoćnik ministra - rukovodilac Sektora za evropske integracije i međunarodnu saradnju u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave – položaj u trećoj grupi

04. maj 2018.

ZAVRŠENA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAM I DOPUNAMA ZAKONA O NACIONALNIM SAVETIMA NACIONALNIH MANjINA

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave sprovelo je u periodu od 29. marta do 18. aprila 2018. godine javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

Tokom javne rasprave tekst Nacrta zakona bio je objavljen na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave www.mduls.gov.rs , Portalu e-uprave www.euprava.gov.rs i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom www.civilnodrustvo.gov.rs, a svim zainteresovanim stranama bilo je omogućeno da svoje primedbe, predloge i sugestije da dostavljaju Ministarstvu na elektronsku i poštansku adresu.

Tokom javne rasprave održana su i dva okrugla stola, 11. aprila u Kučevu i 16. aprila 2018. godine u Beogradu, na kojima su prisustvovali predstavnici državnih organa, nezavisnih tela, nacionalnih saveta nacionalnih manjina, međunarodnih organizacija i organizacija civilnog društva.

U javnoj raspravi učestvovali su državni organi, organi AP Vojvodine, nacionalni saveti nacionalnih manjina, političke stranke i pokreti, udruženja građani i pojedinci. Na e-mejl adresu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave primedbe, predloge i sugestije na Nacrt zakona dostavilo je 16 učesnika

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave razmotrilo je sve dostavljene primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi.

Određeni broj konkretnih primedbi, predloga i sugestija Ministarstvo nije bilo u mogućnosti da prihvati i to iz razloga što nisu u duhu koncepta na kojem se zakon zasniva, ili zbog toga što u značajnoj meri odudaraju od sistemskih, naročito Ustavnih rešenja, kao i od Odluke Ustavnog suda i preporuka relevantnih međunarodnih tela.

Po okončanju javne rasprave Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave sačinilo je Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu o zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina koji možete preuzeti OVDE.

20. april 2018.

RADNA VERZIJA PREDLOGA UREDBE O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KATALOGU RADNIH MESTA U JAVNIM SLUŽBAMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA U JAVNOM SEKTORU

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa resornim ministarstvima, pripremilo je radnu verziju Predloga uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o Katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru.

Ministarstvo poziva sve institucije, sindikalne organizacije, ustanove da se upoznaju sa izmenama i dopunama Kataloga radnih mesta i eventualne sugestije dostave na mejl adresu:Katalogradnihmesta@mduls.gov.rs

Predlog uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o Katalogu radnih mesta u javnim službama pogledajte OVDE

Pregled izmena i dopuna uredbe pogledajte OVDE

04. april 2018.

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 - ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07, 67/07 - ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) člana 17. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, br. 41/07 - prečišćen tekst i 109/09) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje 51 Broj: 112-11605/2017 od 28. novembra 2017. godine, oglašava

JAVNI KONKURS
ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH
MESTA U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I
LOKALNE SAMOUPRAVE

04. april 2018.

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE - UPRAVNOM INSPEKTORATU

Na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17), člana 17. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 41/07-prečišćen tekst i 109/09) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-9364/2017 od 29. septembra 2017. godine, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave - Upravni inspektorat oglašava

JAVNI KONKURS
ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH
MESTA U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I
LOKALNE SAMOUPRAVE - UPRAVNOM INSPEKTORATU

29. mart 2018.

POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NACIONALNIM SAVETIMA NACIONALNIH MANjINA

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve građane, kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina (u daljem tekstu: Nacrt zakona) i da daju predloge, sugestije i komentare.

Javna rasprava o Nacrtu zakona održaće se u periodu od 29. marta do 18. aprila 2018. godine.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, na obrascu koji se može preuzeti uz tekst Nacrta zakona, putem elektronske pošte na adresu: miroslav.raskovic@mduls.gov.rs ili na adresu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6, sa napomenom: ,,Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina“.

Po okončanju javne rasprave Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi i u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave isti objaviti na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i portalu e-uprava.

Sastavni deo ovog javnog poziva je Program javne rasprave sa tekstom Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina sa obrazloženjem, koji je Zaključkom o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu zakona odredio Odbor za pravni sistem i državne organe.

Detalje poziva i prateća dokumenta pogledajte ispod.

22. mart 2018.

POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve građane, kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (u daljem tekstu: Nacrt zakona) i da daju predloge, sugestije i komentare.

Javna rasprava o Nacrtu zakona održaće se u periodu od 22. marta 2018. godine do 19. aprila 2018. godine.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, na obrascu koji se može preuzeti uz tekst Nacrta zakona, putem elektronske pošte na adresu: prava.slobode.registri@mduls.gov.rs ili na adresu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6, sa napomenom: ,,Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja“.

Sastavni deo ovog javnog poziva je Program javne rasprave sa tekstom Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja sa obrazloženjem i pregledom odredaba koje se menjaju.

Prateća dokumenta pogledajte ispod.

20. mart 2018.

U NEDELjU DEŽURAMO!

Spisak kontakt telefona Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave preko kojih građani, u nedelju 25. marta u periodu od 7 do 20 časova povodom održavanja lokalnih izbora za izbor odbornika Skupštine opštine Smederevska Palanka, mogu dobiti informacije o upisima u izvodima iz Jedinstvenog biračkog spiska:
011 / 2641-497
011 / 3620-145

19. mart 2018.

GRAĐANSKI VODIČ KROZ ODLUKU O BUDžETU LOKALNIH SAMOUPRAVA ZA 2018.

 Građanski vodič kroz Odluku o budžetu lokalnih samouprava za 2018.

U skladu sa preporukom iz Uputstva za pripremu Odluke o budžetu lokalne vlasti Ministarstva finansija, a u okviru sprovođenja Programa „Exchange5“ koji finansira Evropska unija, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Stalna konferencija gradova i opština izradila je model Građanskog vodiča kroz Odluku o budžetu lokalnih samouprava za 2018. godinu i prateće pomoćne dokumente.

Vodič za građane kroz Odluku o budžetu je dokument koji na jasan i lako razumljiv način objašnjava u koje svrhe se koriste javna budžetska sredstva i ima za cilj da informiše građane, da ih zainteresuje da učestvuju u procesu planiranja, raspodele budžeta i da prate kako se budžet troši. Model vodiča predstavlja samo primer strukture prikazivanja najvažnijih budžetskih informacija od interesa za građane i kao takav podložan je promenama i prilagođavanju u skladu sa potrebama konkretnog grada/opštine.

Naime, uočeno je da srazmerno mali broj lokalnih samouprava izrađuje i objavljuje tzv. građanske budžete. Sa druge strane, dobra praksa i principi transparentnosti i otvorenosti budžeta nalažu da bi građanske vodiče kroz odluke o budžetu trebalo da pripremaju sve lokalne samouprave.

Pozivamo sve lokalne samouprave koje to već nisu učinile, da na osnovu predloženog modela izrade Vodiče za građane kroz Odluku o budžetu za 2018. godinu. Nadamo se da ćemo u narednom periodu zajednički postići da sve LS izrađuju ovu vrstu dokumenta.

Preuzmite

15. mart 2018.

PARTNERSTVO ZA OTVORENU UPRAVU: PRIVREMENI IZVEŠTAJ O SRBIJI I POZIV
ZA DOSTAVLjANjE KOMENTARA

Mehanizam za nezavisno izveštavanje Partnerstva za otvorenu upravu poziva sve zainteresovane strane da se do 19. marta 2018. godine aktivno uključe u javne konsultacije o izveštaju o ispunjenju drugog Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji, za 2016. i 2017. godinu.

Izveštaj je dostupan na srpskom jeziku na sledećem linku http://ogp.civicomment.org/serbia-mid-term-report-2016-2018-public-comment, a komentari i sugestije mogu se slati na dva načina, preko veb stranice http://ogp.civicomment.org/serbia-mid-term-report-2016-2018-public-comment ili putem e-adrese: dragana.brajovic@mduls.gov.rs

02. mart 2018.

PODRŠKA IZBORNIM KOMISIJAMA I GRAĐANIMA POVODOM ODRŽAVANjA LOKALNIH IZBORA U BEOGRADU, ARANĐELOVACU, BORU I GRADSKOJ OPŠTINI SEVOJNO

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u nedelju 4. marta u periodu od 7 do 20 časova organizuje dežurstva i pružanje tehničke pomoći i informacija o upisima u izvodima iz Jedinstvenog biračkog spiska povodom održavanja lokalnih izbora za izbor odbornika Skupštine grada Beograda i opština Aranđelovac i Bor, kao i za izbor odbornika Skupštine Gradske opštine Sevojno.

Građani i članovi izbornih Komisija mogu dobiti informacije o upisima u izvodima iz Jedinstvenog biračkog spiska na sledeće brojeve telefona:
011 / 2641-497
011 / 2686-808
011 / 3620-145

02. mart 2018.

OBAVEŠTENjE U VEZI SA POČETKOM PRIMENE CENTRALNOG REGISTRA FAKTURA

Odredbama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Službeni glasnik RS“, broj: 119/2012, 68/2015 i 113/2017) uređeno je registrovanje faktura i drugih zahteva za isplatu izdate od strane poverilaca u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, u Centralnom registru faktura.

Na osnovu Zakona Ministarstvo finansija je donelo Pravilnik o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu kao i načinu vođenja i sadržaju Centralnog registra faktura („Službeni glasnik RS“, broj: 119/2012, 68/2015 i 113/2017)

Zakonom je definisan Centralni registar faktura kao sistem koji uspostavlja Ministarstvo finansija - Uprava za trezor. Takođe, propisana je obaveza poverioca da izdate fakture i druge zahteve za isplatu, u komercijalnim transakcijama u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, pre njihovog dostavljanja dužnicima registruju u Centralnom registru faktura. Poverioci su dužni da registrovane fakture, odnosno druge zahteve za isplatu (koji u postupku registracije dobijaju jedinstven identifikacioni broj), dostave dužnicima u roku od tri dana od dana registrovanja sa odgovarajućom instrukcijom za plaćanje.

U vezi sa navedenim registrovanje faktura i drugih zahteva za isplatu izdatih od strane poverilaca u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora u kojima su dužnici subjekti javnog sektora, koji plaćanje vrše preko računa koji se vode kod Uprave za trezor, primenjivaće se počev od 01. marta 2018. godine.

U skladu sa navedenim Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će kao dužnik, subjekt javnog sektora, izmirivati novčane obaveze po fakturama i drugim zahtevima za isplatu samo aku su one ispravno registrovane u Centralnom registru faktura, a što se utvrđuje proverom unetih podataka u tom registru.

23. februar 2018.

OBAVEŠTENjE ZA GRAĐANE O NAČINU PROMENE PODATAKA U BIRAČKOM SPISKU

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obaveštava građane da ovo ministarstvo, nakon zaključenja biračkog spiska (16. februar), donosi sva rešenja o upisu ili promenama podataka u Jedinstvenom biračkom spisku.

Građani mogu izvršiti proveru podataka u ovoj evidenciji neposredno u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi u kojoj imaju prebivalište ili elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave https://birackispisak.mduls.gov.rs/javniportal.

Građani mogu podnositi zahteve za upis ili promenu podatka u Jedinstvenom biračkom spisku kako gradskoj/opštinskoj upravi po mestu prebivališta, tako i direktno Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave na posebno propisanom obrascu koji se može preuzeti u nastavku.

Takođe, potrebno je da uz Zahtev prilože i određena dokumenta, dokaze radi ostvarivanja tog prava.

Preuzmite:

21. februar 2018.

PUBKLIKACIJA: METODE RAZVOJA LjUDSKIH RESURSA: KRATAK PREGLED

 Pubklikacija: Metode razvoja ljudskih resursa: kratak pregled

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je uz podršku Nemačke razvojne saradnje u Srbiji, pripremilo publikaciju Metode razvoja ljudskih resursa: kratak pregled, koja ima za cilj da na kvalifikovan i celovit način u neophodnom obimu predstavi sve oblike sprovođenja stručnog usavršavanja utvrđene novim propisima.

Publikacija daje pregled oblika realizacije programa stručnog usavršavanja, određenje njihovog mesta u metodama razvoja ljudskih resursa (klasične i savremene metode), kao i pojedinačne karakteristike svake od tih metoda.

Namenjena je pre svega, organima, organizacijama i licima odgovornim za upravljanje ljudskim resursima u javnoj upravi, koji će u narednom periodu u pripremi programa stručnog usavršavanja, pored ostalog, biti u potrebi i da definišu najadekvatnije oblike i metode realizacije obuka.

Pogledajte publikaciju: Metode razvoja ljudskih resursa: kratak pregled

12. februar 2018.

POZIVAMO DA DATE SUGESTIJE NA AKCIONI PLAN ZA REFORMU UPRAVE ZA 2018-2020

Posebna radna grupa za izradu teksta Nacrta akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u RS za period 2018-2020. godine, u koju su uključeni predstavnici svih organa državne uprave i službi Vlade, udruženja građana izabranih preko javnog poziva i članovi i posmatrači iz pojedinih nezavisnih državnih organa je izradila Radnu verziju Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u RS za period 2018-2020. godine. U cilju prikupljanja komentara i sugestija od šire javnosti, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavljuje dve nedelje javnih online konsultacije kako bi dodatno unaprediti postojeću radnu verziju.

Svoje komentare i sugestije možete poslati na adresu: ljiljana.uzelac@mduls.gov.rs u periodu od 12. februara 2018. godine do 28. februara 2018. godine.

07. februar 2018.

PRODUŽEN PROCES JAVNIH KONSULTACIJA ZA IZMENE I DOPUNE ZAKONA O ZAŠTITNIKU GRAĐANA

Radi prikupljanja većeg broja komentara i sugestija i sprovođenja stručnijeg i efikasnijeg postupka izrade teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o Zaštitniku građana, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave produžava proces javnih online konsultacija do kraja februara 2018. godine.

Ministarstvo je započelo postupak javnih online konsultacija za polazne osnove za izmene i dopune ovog propisa 6. decembra 2017. godine u cilju povećenja transparentnosti postupka, veće participacije organizacija civilnog društva, stručne javnosti i zainteresovanih građana.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve zainteresovane da učestvuju u online konsultativnom procesu, koji će trajati do 28. februara 2018. godine. Polazne osnove možete preuzeti sa veb prezentacije ministarstva, u delu Javne rasprave i konsultacije, a svoje komentare i sugestije možete poslati na adresu prava.slobode.registri@mduls.gov.rs

Nakon okončanja elektronskih konsultacija Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika i izveštaj objaviti na internet prezentaciji Ministarstva http://www.mduls.gov.rs

06. februar 2018.

POZIV ZA IZRAŽAVANjE ZAINTERESOVANOSTI ZA IDENTIFIKOVANjE STRUČNjAKA/EKSPERATA U OBLASTIMA U VEZI SA UPRAVLjANjEM IMOVINOM NA LOKALNOM NIVOU U OKVIRU KOMPONENTE 1 PROGRAMA EXCHANGE 5

U okviru prve komponente pete faze Programa Exchange 5, koji finansira Evropska unija kroz Nacionalni program IPA 2014, Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije (SKGO) objavljuje otvoreni poziv za izražavanje zainteresovanosti za izbor stručnjaka/eksperata u oblastima u vezi sa upravljanjem imovinom na lokalnom nivou.

Nosilac Programa je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave a implementaciju Programa sprovodi SKGO. Program se realizuje od aprila 2017. godine u predviđenom trajanju od 36 meseci.

Rok za dostavljanje prijava kojima se izražava zainteresovanost za budući angažman je 15. februar 2018. godine do 24.00 časa.

Više informacija o pozivu dostupno je na internet prezentaciji Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) http://www.skgo.org/contests/176 ili OVDE

05. februar 2018.

PODRŠKA JAVNIM SLUŽBAMA U PRIPREMI PRAVILNIKA O SISTEMATIZACIJI U SKLADU SA KATALOGOM RADNIH MESTA

U cilju podrške zaposlenima u javnim službama za upodobljavanje radnih mesta u Pravilnicima o organizaciji i sistematizaciji poslova sa radnim mestima iz Kataloga radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru („Sl. glasnik RS“, br.6/18), Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa resornim ministarstvima, organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja i pravnim licima koja se osnivaju ili deluju u skladu sa propisama o javnim službama, delegirali su predstavnike iz svojih organizacionih jedinica.

Lica za pružanje podrške javnim službama za izradu Pravilnika o organiazaciji i sistematizaciji poslova, i to za:

radna mesta pratećih pomoćno tehničkih poslova:

- Aleksandra Branković - Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

- kontakt telefon: 011 2685 397, 064 8177 496

- e-adresa: katalogradnihmesta@mduls.gov.rs

radna mesta u zdravstvu:

- dr Mira Vučević - Ministarstvo zdravlja

- kontakt telefon 011 2656 399

- Draga Aleks

- kontakt telefon 064 8811 378

- email katalog.zdravstvo@zdravlje.gov.rs

radna mesta u kulturi i informisanju:

» Sektor za kulturno nasleđe:

- Vesna Maricki Ostojić - Ministarstvo kulture i informisanja, viši savetnik

- kontakt telefon: 064 670 5307

- e-adresa: vesna.maricki.ostojic@kultura.gov.rs

» Sektor savremenog stvaralaštva i kreativnih industrija:

- Đurđijana Jovanović - Ministarstvo kulture i informisanja, samostalni savetnik

- kontakt telefon: 064 670 5316

- e-adresa: djurdjijana.jovanovic@kultura.gov.rs

radna mesta u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja:

» Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja

- Dušica Šorgić, pomoćnik direktora za poslove registra

- kontakt telefon: 011 2856247, 064 8027 962

- e–adresa: dusica.sorgic@croso.rs

- Olivera Pavlović, načelnik odeljenja

- kontakt telefon: 011 2856238, 064 8027 952

- e–adresa: olivera.pavlovic@croso.rs

- Biljana Krsmanović, pomoćnik direktora za finansijsko - materijalne poslove

- kontakt telefon: 011 2856 238, 064 8027 956

- e–adresa: biljana.krsmanovic@croso.rs

» Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje

- Gordana Bogojević, načelnik Odeljenja za ljudske resurse u Direkciji Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

- kontakt telefon: 063 699 135

- e-adresa: gordana.bogojevic@pio.rs

- Svetlana Pantović, direktor Sektora za pravne i opšte poslove u Direkciji Pokrajinskog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

- kontakt telefon: 021 4877 770

- e-adresa: svetlana.pantovic@pio.rs

» Republički fond zdravstvenog osiguranja

- Predrag Šćepanović, direktor Sektora za ljudske resurse

- e-adresa: predrag.scepanovic@rfzo.rs

» Nacionalna služba za zapošljavanje

- Jelicu Vojnović, direktor Sektora za ljudske resusre

- kontakt telefon: 064 8107 271

- e-adresa: jelica.vojinovic@nsz.gov.rs

- Snežanu Cvetinović, načelnik odeljenja za radne odnose

- kontakt telefon: 064 8107 170,

- e-adresa: snezana.cvetinovic@nsz.gov.rs

- Anu Hrbud Segenj, načelnik odeljenja za stručno usavršavanje i osposobljavanje

- kontakt telefon: 064 8107 145

- e-adresa: anu.hrbud.segenj@nsz.gov.rs

radna mesta u prosveti:

» Sektor za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje:

- dr Slavica Jašić, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

- kontakt telefon: 011 3613166, 363 1906

- e-adresa: slavica.jasic@mpn.gov.rs

- Ljiljana Simović, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

- kontakt telefon: 011 3613166, 363 1906

- e-adresa: ljiljana.simovic@mpn.gov.rs

- Ljiljana Marolt, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

- kontakt telefon: 011 3615 034, 363 1790

- e-adresa: ljiljana.marolt@mpn.gov.rs

- Ljiljana Deljanin, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

- kontakt telefon: 011 3615 034, 363 1790

- e-adresa: ljiljana.deljanin@mpn.gov.rs

» Sektor za visoko obrazovanje:

- Snežana Ružić, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

- kontakt telefon: 011 3622 378; 363 1909

- e-adresa: snezana.ruzic@mpn.gov.rs

» Sektor za učenički i studentski standard i investicije:

- Tamara Nikolić, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

- kontakt telefon: 011 2403 036; 2403 320

- e-adresa: tamara.nikolic@mpn.gov.rs

» Sektor za srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih:

- Dragan Marinčić, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

- kontakt telefon: 011 3616 547; 363 1462

- e-adresa: dragan.marincic@mpn.gov.rs

radna mesta u socijalnoj zaštiti

- Nevena Janaćković, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna zaštita

- kontakt telefon: 011 3616 254

- e-adresa: nevena.janackovic@minrsz.gov.rs

- Ljiljana Đuretić, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna zaštita

- kontakt telefon: 011 3616 254

- e-adresa: ljiljana.djuretic@minrsz.gov.rs

radna mesta u sportu

- Slavka Lakićević, Ministarstvo omladine i sporta, v.d sekretar ministarstva

- kontakt telefon: 011 3117 099

- e–adresa: slavka.lakicevic@mos.gov.rs

- Borivoj Janković, Ministarstvo omladine i sporta, načelnik Odeljenja u Sekretarijatu

- kontakt telefon: 011 3111 975

- e-adresa: bora.jankovic@mos.gov.rs

radna mesta u turizmu

- Ivana Dedijer, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

- kontakt telefon: 063 8189 771, 011 3619 733

- e–adresa: ivana.dedijer@mtt.gov.rs

radna mesta u Akreditacionom telu Srbije

- Jovan Simić, rukovodilac Odeljenja za finansijske, pravne i opšte poslove

- kontakt telefon: 011 3130 375, 064 8872 804,

- e–adresa: jovan.simic@ats.rs

- Nenad Cvetković, šef Odseka za pravne poslove

- kontakt telefon: 011 3130 378, 064 8872 841

- e–adresa: nenad.cvetkovic@ats.rs

radna mesta u Institutu za standardizaciju Srbije

- Jelena Dojčin, Rukovodilac odeljenja za pravne, finansijske i opšte poslove

- kontakt telefon: 011 3409 344

- e–adresa: jelena.dojscin@iss.rs

radna mesta u Pravosudnoj akademiji

- Gordana Paulić, Sekretar

- kontakt telefon: 011 2184 030

- e–adresa: gordana.paulic@pars.rs

radna mesta u Fondu solidarnosti

- Vesna Veselinović

- kontakt telefon: 011 21 21 970, 21 21 971

- e-adresa: vesna.veselinovic@fs.gov.rs

05. februar 2018.

MINISTARSTVO ZAPOČINjE POSTUPAK JAVNIH KONSULTACIJA ZA IZMENE I DOPUNE ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA

Akcionim planom za pregovaračko Poglavlje 23 – Pravosuđe i osnovna prava predviđena je obaveza donošenja izmena i dopuna Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Kao nosilac pomenute aktivnosti, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave formiralo je Posebnu radnu grupu za pripremu teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Radna grupa, sastavljena od predstavnika Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva finansija, Ministarstva pravde, Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, Republičkog sekretarijata za javne politike i Narodne Skupštine RS, ustanovila je polazne osnove za izradu navedenih izmena zakona, koje možete preuzeti OVDE i dogovorila dalje aktivnosti u radu.

Od početka rada Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave ima stručno-tehničku podršku eksperata SIGMA, koji su kroz svoje analize i komentare doprineli izradi polaznih osnova i unapredili postupak analize efekata propisa.

U izradi teskta polaznih osnova ostvarena je saradnja sa Službom Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Ministarstvo započinje postupak javnih online konsultacija za polazne osnove za izmene i dopune navedenog zakona, sa ciljem prikupljanja komentara i sugestija koji će dodatno unaprediti postojeći pravni okvir.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve zainteresovane da učestvuju u konsultativnom procesu, u periodu od 05. februara 2018. godine do 15. februara 2018. godine. Svoje komentare i sugestije možete poslati na adresu prava.slobode.registri@mduls.gov.rs

Nakon okončanja elektronskih konsultacija Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika i izveštaj objaviti na internet prezentaciji Ministarstva www.mduls.gov.rs

31. januar 2018.

Na osnovu člana 68. stav 1., a u vezi sa članom 54. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17), člana 17. stav 2. i člana 20. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 41/07 - prečišćeni tekst i 109/09), Služba za upravljanje kadrovima oglašava

 

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE POLOŽAJA

 

Organ u kome se popunjava položaj:

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd

Položaj koji se popunjava:

Pomoćnik ministra- rukovodilac Sektora za ljudska i manjinska prava i slobode u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave – položaj u trećoj grupi

Opis poslova: Rukovodi i koordinira rad Sektora; planira, usmerava i nadzire rad Sektora; ostvaruje saradnju iz delokruga Sektora sa drugim organima; obavlja najsloženije poslove iz delokruga Sektora; koordinira i sarađuje sa organima, organizacijama i institucijama javne uprave i organizacijama civilnog društva iz delokruga Sektora; obavlja i druge poslove po nalogu ministra.

Uslovi:
 stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje 9 godina radnog iskustva u struci; poznavanje rada na računaru; državljanstvo Republike Srbije; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje oblasti iz delokruga Sektora za ljudska i manjinska prava i slobodeu Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave; stručna osposobljenost za rad na položaju i veština komunikacije - uvidom u podatke iz prijave i razgovorom; poznavanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru ili uvidom u dokaz o poznavanju rada na računaru; veština analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja, organizacione sposobnosti i veština rukovođenja - posredno, putem standardizovanih testova.

Trajanje rada na položaju i mesto rada: rad na položaju traje pet godina, a mesto rada je Beograd, ul. Birčaninova br. 6.

Rok za podnošenje prijave na konkurs:8 dana. Rok počinje da teče narednog dana od dana kada je konkurs oglašen u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Sadržina prijave na konkurs: Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, kontakt telefon, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornosti na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja. Prijava na konkurs mora biti svojeručno potpisana. 

Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; diploma o stručnoj spremi; isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo); uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (lica sa položenim pravosudnim ispitom umesto uverenja o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima dostavljaju uverenje o položenom pravosudnom ispitu) i dokaz o poznavanju rada na računaru.

Lice koje nema položen državni stručni ispit, može da podnese prijavu na konkurs s tim što je dužno da prijavi polaganje tog ispita u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave u roku od 5 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na konkurs i da Službi za upravljanje kadrovima dostavi dokaz o položenom državnom stručnom ispitu u roku od 20 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na konkurs za popunjavanje položaja.

Lice koje ne dostavi pisani dokaz o poznavanju rada na računaru podleže praktičnoj proveri veštine rada na računaru.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili overenoj fotokopiji kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokumenti o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima, odnosno uverenje o položenom pravosudnom ispitu.

Potrebno je da učesnik konkursa, uz napred navedene dokaze, dostavi izjavu kojom se opredeljuje za jednu od mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kanditat učiniti sam.

Primer izjave se nalazi na sajtu Službe za upravljanje kadrovima.

Adresa na koju se podnose prijave za konkurs: Vlada, Služba za upravljanje kadrovima, 11070 Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 2, sa naznakom „Za javni konkurs - popunjavanje položaja (navesti naziv položaja za koji se podnosi prijava)”.

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu, u periodu od 10–12 časova: Dunja Danilović, tel. 011/313-09-69, Služba za upravljanje kadrovima.

Napomena:
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao), biće odbačene. Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Ovaj oglas objavljuje se na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, na internet stranici Službe za upravljanje kadrovima, na portalu e-uprave, na oglasnoj tabli, internet stranici i u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

U Službi za upravljanje kadrovima može se izvršiti uvid u akt o sistematizaciji poslova u organu u kom se popunjava položaj koji je predmet ovog konkursa.

Termini koji su u ovom oglasu izraženi u gramatičkom muškom rodu podrazumevaju prirodni muški i ženski rod lica na koje se odnose.

29. januar 2018.

JAVNI POZIV

Ministarstvo državne urpave i lokalne samouprave oglašava javni poziv za angažovanje lica ugovorom o obavljanju privremenih i povremenih poslova za sledeće:

1. Sprovođenje postupaka javnih nabavki i izrada dokumentacije u vezi sa nabavkama za potrebe Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave; provera i praćenje usklađenosti sprovođenja postupaka javnih nabavki sa zakonskim propisima iz ove oblasti; kontrolu pravilnog sprovođenja ugovora nakon sprovedenih postupaka javnih nabavki – 1 izvršilac.

Period angažovanja
Ugovor o privremenim i povremenim poslovima se može zaključiti na period do 120 radnih dana sa nezaposlenim licem, zaposlenim koji radi nepuno radno vreme – do punog radnog vremena ili sa korisnikom starosne penzije (u skladu sa odredbom člana 197. Zakona o radu („Službeni glasnik RS“ br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-US i 113/17)).

Uslovi angažovanja
Kandidat treba da poseduje stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje 3 godine radnog iskustva, poznavanje postupaka javnih nabavki, poznavanje rada na računaru.

Naknada
Mesečna naknada za obavljanje poslova navedenih u ovom javnom pozivu je 45.000,00 dinara, bez poreza i doprinosa.

Način podnošenja prijava
Prijave se podnose putem elektronske pošte na e-adresu marija.radovanovic@mduls.gov.rs u roku od osam dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet strani Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu do poslednjeg dana navedenog roka, odnosno do 6. feruara 2018. godine u 23,59 sati.

Sadržaj prijave
Zainteresovana lica dostavljaju svoju radnu biografiju koja, pored ličnih podataka (ime, prezime, godina rođenja, adresa i mesto prebivališta, broj telefona) treba da sadrži podatke o obrazovanju, podatke o stručnom usavršavanju, podatke o posebnim oblastima znanja.

Izbor kandidata
Nakon isteka roka za dostavljanje prijava, kandidati koji ispunjavaju uslove iz javnog poziva, biće pozvani na usmeni razgovor. Kandidati će biti naknadno obavešteni o datumima i vremenu testiranja i održavanja razgovora telefonskim putem. Testiranje i razgovor će se obaviti u prostorijama Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ul. Birčaninova 6, Beograd.

Kandidati koji budu pozvani na razgovor, u obavezi su da dostave original ili overenu fotokopiju dokaza o stečenom obrazovanju i dokaza o radnom iskustvu.

25. januar 2018.

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MATIČNIM KNjIGAMA

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve građane, kao i stručnu javnost da se upoznaju sa radnim tekstom Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama (u daljem tekstu: Nacrt zakona) i da daju predloge, sugestije i komentare.

Javna rasprava o Nacrtu zakona održaće se od 29. januara do 19. februara 2018. godine. Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici državnih organa, organa državne uprave, jedinica lokalne samouprave, javnih ustanova i javnih službi, privrede, akademske stručne javnosti, nevladinog sektora, kao i druge zainteresovane strane.Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave putem elektronske pošte na adresu: maticneknjigeiregistri@mduls.gov.rs ili na adresu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6, sa napomenom: ,,Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama“.

Predlozi, sugestije i komentari dostavljaju se na obrascu koji se može preuzeti uz tekst Nacrta zakona. U okviru sprovođenja javne rasprave biće održan Okrugli sto, 13. februara 2018. godine u Beogradu, Klub poslanika, u Tolstojevoj 2, sa početkom u 13.00 časova, na kojem će biti predstavljen tekst Nacrta zakona.

Zainteresovani učešće na Okruglom stolu treba da prijave na elektronsku poštu biljana.petkovic@mduls.gov.rs, najkasnije do 9. februara 2018. godine, radi najave ulaska u zgradu Palate Srbije. Po okončanju Javne rasprave, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će sačiniti izveštaj o održanoj javnoj raspravi i u roku od 15 dana od okončanja javne rasprave isti objaviti na internet prezentaciji Ministarstva i Portalu e-uprave.

Sastavni deo ovog javnog poziva je Program javne rasprave sa radnim tekstom Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama sa obrazloženjem, koji je Zaključkom o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama odredio Odbor za pravni sistem i državne organe.

Detalje poziva i prateća dokumenta pogledajte ispod.

16. januar 2018.

POZIV GRAĐANIMA DA PROVERE DA LI SU UPISANI U JEDINSTVENI BIRAČKI SPISAK

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve građanke i građane koji su prijavljeni na teritoriji Beograda, Aranđelovca, Bora i gradske opštine Sevojno i da na vreme provere da li su upisani u Jedinstveni birački spisak i ako jesu, da li su im upisani tačni lični podaci, kako bi mogli da ostvare pravo glasa na raspisanim lokalnim izborima za odbornike skupštine grada i opština koji će biti održani 4. marta 2018. godine.

Pravo na uvid u birački spisak ima svaki građanin u cilju provere ličnih podataka upisanih u birački spisak i može se izvršiti neposredno u opštinskoj, odnosno gradskoj upravi u kojoj građanin ima prebivalište, kao i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva – https://birackispisak.mduls.gov.rs/javniportal

Jedinstveni birački spisak (JBS) je javna isprava u kojoj se vodi jedinstvena evidencija državljana Republike Srbije koji imaju biračko pravo. Vodi se putem savremenih tehnologija, kao elektronska baza podataka i svakodnevno se ažurira po jedinstvenoj metodologiji.

JBS vodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, dok ažuriranje biračkog spiska za područje jedinice lokalne samouprave vrši opštinska, odnosno gradska uprava. Ažuriranje dela biračkog spiska za područje jedinice lokalne samouprave od strane opštinske odnosno gradske uprave obuhvata: upis, brisanje, izmene, dopune ili ispravke po službenoj dužnosti ili na zahtev građana, o čemu se donosi odgovarajuće rešenje.

Upis u birački spisak je uslov za ostvarivanje biračkog prava, a birač može biti samo jednom upisan u birački spisak.

U birački spisak upisuju se punoletni i poslovno sposobni državljani Republike Srbije odnosno lica koja imaju biračko pravo – prema mestu prebivališta.

Postupak upisa, promena (izmena, dopuna ili ispravka) i brisanja iz biračkog spiska sprovodi se po službenoj dužnosti ili na zahtev građana. Građanin zahtev za promenu u biračkom spisku podnosi opštinskoj odnosno gradskoj upravi po mestu njegovog prebivališta.

Svaka promena u biračkom spisku mora da se zasniva na podacima iz matičnih knjiga, drugih službenih evidencija i javnih isprava (npr. izvodi iz matičnih knjiga rođenih, venčanih ili umrlih, lična karta, dokaz o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, pravnosnažno rešenje o vraćanju poslovne sposobnosti) o čemu odgovarajuće rešenje do zaključenja biračkog spiska (15 dana pre dana izbora, odnosno 16. februara 2018. godine) donosi opštinska odnosno gradska uprava, a od zaključenja biračkog spiska pa sve do 72 časa pre dana izbora rešenje donosi Ministarstvo.

Podnosilac zahteva može na rešenje opštinske odnosno gradske uprave podneti žalbu Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave u roku od 24 časa od dana kada je rešenje primio, a protiv rešenja Ministarstva može se podneti tužba Upravnom sudu u roku od 24 časa od dana kada je rešenje primljeno.

16. januar 2018.

IZBOR STRUČNjAKA/EKSPERATA U OBLASTI PROGRAMSKOG BUDžETIRANjA I STRATEŠKOG PLANIRANjA ZA DIREKTNU PODRŠKU LOKALNIM SAMOUPRAVAMA U OKVIRU KOMPONENTE 2 PROGRAMA EXCHANGE 5

U okviru komponente 2 Programa Exchange 5 koji finansira Evropska unija kroz Nacionalni program IPA 2014, Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije (SKGO) objavljuje otvoreni poziv za izražavanje zainteresovanosti za izbor stručnjaka/eksperata u oblasti programskog budžetiranja i strateškog planiranja za direktnu podršku lokalnim samoupravama.

Nosilac Programa je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave a implementaciju Programa sprovodi SKGO. Program se realizuje od aprila 2017. godine u predviđenom trajanju od 36 meseci.

Više informacija o pozivu dostupno je na internet prezentaciji SKGO, link: http://www.skgo.org/contests/174

11. januar 2018.

USVOJENE IZMENE KATALOGA RADNIH MESTA U JAVNIM SLUŽBAMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA

Na sednici Vlade Republike Srbije 28. decembra 2017. godine usvojen je izmenjen Katalog radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru. Izmene su uslovljene izmenama i dopunama zakona kojima se uređuje delatnost javnih službi (Zakon o visokom obrazovanju i Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju), izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, kao i predloga i inicijativa za izmene Kataloga koje su prikupljene tokom konsultacija.

Katalog radnih mesta, prvobitno usvojen 27. jula prošle godine, ima za cilj da utvrdi osnovne elemente koji se odnose na naziv radnog mesta, opšti – tipični opis poslova koji se obavljaju na odgovarajućem radnom mestu, stručnu spremu, odnosno nivo obrazovanja, kao i dodatna znanja, položene odgovarajuće ispite, odnosno radno iskustvo koje je potrebno za obavljanje poslova u oblasti rada javnih službi. Preciznije govoreći, pod javnim službama obuhvaćenim Katalogom misli se na zdravstvo, prosvetu, kulturu, socijalnu zaštitu, sport, turizam i organizacije obaveznog socijalnog osiguranja, kao i druge javne službe koje su indirektni ili direktni korisnici budžeta RS. Katalog podrazumeva i radna mesta pratećih i pomoćno-tehničkih poslova u javnom sektoru.

 

 • IZMENE KATALOGA RADNIH MESTA U JAVNIM SLUŽBAMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA

Pogledajte arhivu

 Vrh strane
 Provera upisa u Poseban birački spisak Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina 2018 Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Adresni registar Uzmi račun i pobedi! Provera upisa u Jedinstveni birački spisak e Uprava Javne rasprave i konsultacije Informacioni sistem eZUP Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS  Usklađivanje posebnih zakona sa ZUP-om Partnerstvo za otvorenu upravu Reforma javne uprave Inspekcijski nadzor Javne nabavke Ispiti Upravljanje promenama