МЕНИ

Насловна » Документа » Национални савети националних мањина

Национални савети националних мањина

 

 • АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА
 • Уредба о поступку расподеле средстава из Буџетског фонда за националне мањине на српском и језицима националних мањина који су у службеној употреби РС

 • Анализа законодавства о националним саветима националних мањина - српски језик
 • Анализа законодавства о националним саветима националних мањина - енглески језик
 • Анализа дeмoкрaтскe пaртиципaциje нaциoнaлних мaњинa

 

ПРОПИСИ

 • Зaкoн o нaциoнaлним сaвeтимa нaциoнaлних мaњинa ("Сл. глaсник РС", бр. 72/2009, 20/2014 - oдлукa УС, 55/2014 и 47/2018)
 • Зaкoн o службeнoj упoтрeби jeзикa и писaмa ("Сл. глaсник РС", бр. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 - др. зaкoн, 30/2010, 47/2018 и 48/2018 - испр.)
 • Зaкoн o зaштити прaвa и слoбoдa нaциoнaлних мaњинa (’’Сл.лист СРJ’’, бр. 11/2002, ’’Сл.лист СЦГ’’, бр.1/2003- Устaвнa пoвeљa и ’’Сл. глaсник РС’’, бр. 72/2009-др.зaкoн, 97/2013-oдлукa УС и 47/2018)
 • Уредба о поступку расподеле средстава из буџета Републике Србије за финансирање рада националних савета националних мањина (“Службени гласник РС”, бр. 95/10 и 33/2013)
 • Правилник о начину уписа и вођења регистра националних савета („Службени гласник РС”, бр. 72/14)
 • Правилник о измени Правилника о начину уписа и вођења регистра националних савета („Службени гласник РС”, број 61/18)
 • Правилник о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине („Службени гласник РС”, бр. 72/14 и 81/14)
 • Правилник о облику и садржини обрасца за прикупљање потписа бирача који подржавају електоре („Службени гласник РС”, бр. 72/14)
 • Правилник о изменама Правилника о облику и садржини обрасца за прикупљање потписа бирача који подржавају електоре („Службени гласник РС”, број 61/18)

 

ПРЕВОД РЕЛЕВАНТНИХ ПРОПИСА НА ЈЕЗИКЕ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

 Преузмите документ Албански

 Преузмите документ Босански

 Преузмите документ Бугарски

 Преузмите документ Хрватски

 Преузмите документ Чешки

 Преузмите документ Мађарски

 Преузмите документ Македонски

 Преузмите документ Црногорски

 Преузмите документ Словачки

 Преузмите документ Румунски

 Преузмите документ Русински

 

 • ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА
  DOC

 

 Провера уписа у Посебан бирачки списак

 

 

 Врх стране
 Провера уписа у Посебан бирачки списак  Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине Адресни регистар Узми рачун и победи! Провера уписа у Јединствени бирачки списак е Управа Јавне расправе и консултације Информациони систем еЗУП Модели административних поступака на локалном нивоу Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Партнерство за отворену управу Реформа јавне управе Инспекцијски надзор Јавне набавке Испити Управљање променама